Awto

Awtoulagy howpsuz sürme

Awtoulagy howpsuz sürme
Awtoulagyň rulynda bolan wagtyňyz siziň daş töweregiňizdäki ýol hereketine gatnaşyjylar özlerini hemişe biri-birine meňzeş alyp bararlar diýip umyt etmäň.  Ýolda hemişe hemmelerden öň boljak we bir hatardan başga hatara geçjek bolýan “iň akylly” tapylýar.  Elbetde, siz ony gören wagtyňyz has ünsli boljak bolup çalyşarsyňyz. Şeýle awtoulagyň rulynda tapawutly we bir betbagtçylygy başyndan geçiren sürüji hem...

Howpsuzlyk kemerleri — ömürleriň halasgäri

Howpsuzlyk kemerleri — ömürleriň halasgäri
Dürli ýol-ulag hadysalarynyň öwrenilmegi olarda köplenç halatda adamlaryň ulagyň içinde, agdarylma ýa-da çaknyşma sebäpli ulag serişdesiniň duýdansyz tizliginiň peselmegi netijesinde şikes alýandygyny mälim etdi. Awtoulagyň hereketi mahalynda adam agramynyň toplanýan ägirt uly kinetik energiýasyny peseltmek üçin ulaglaryň gurluşynda ýöriteleşdirilen saklaýjy düzümler göz öňünde tutulandyr. Howpsuzlyk kemerleri bu köpsanly dürli görnüşli düzümleriň iň ygtybarlysydyr. Daşary ýurtlarda geçirilen...

Awtoulaglar barada 5 sany esasy rowaýatlar: bizi bazary öwrenijiler ynandyrdylar

Awtoulaglar barada 5 sany esasy rowaýatlar: bizi bazary öwrenijiler ynandyrdylar
Mahabat şygary önümi geçirmekde örän wajyp orna eýedir. Has-da, eger-de bu ulag - statusyň bölegi, durmuşyň keşbi ýa-da onuň gerekli bir bölegi bolup duran ýagdaýynda. Şowhunly ýerleşme ulagyň hut esasyny üýtgetmäge ukyplydyr.  Ilki başda Söz bolupdyr. We dogry aýdylan söz köp zatlary üýtgedip biler-dünýä taryhyndan başlap awtoulag kompaniýasynyň anyk bir görnüşiniň satylýan wagtyna çenli. Siz näme...