Awto

Awtoulagyň razwal - gyşarma hyzmatynyň wajyplygy

Awtoulagyň razwal - gyşarma hyzmatynyň wajyplygy

Sürüjilere awtoulaglarynyň guratlygyny sazlaşykly saklamak, ony dogry dolandyrmak üçin awtoulag bejeriş hyzmatlaryny yzygiderli geçirmek zerurdyr. Awtoulagyň razwal ýagdaýyny yzygiderli sazlamak hem iň ýörgünli ulanylýan hyzmatdyr. “Awtoýoly”...
Sürüjilere motor ýagy bilen bagly maslahatlar

Sürüjilere motor ýagy bilen bagly maslahatlar

Awtoulagyň ýagynyň wagtly-wagtynda çalşylmagy onuň hereketlendirijisiniň uzak wagtlap sazlaşykly işlemegini üpjün edýär. Awtoulagyň ýagyny ortaça her 8000 kilometrden ýa-da 5000 milden çalşyp durmak maslahat berilýär....
“P.Ý.G.G. jerime töleg” ykjam programma üpjünçiligi

“P.Ý.G.G. jerime töleg” ykjam programma üpjünçiligi

Ýurdumyzda sanly ykdysadyýete geçmek, raýatlara hödürlenýän elektron hyzmatlaryň sanyny artdyrmak boýunça giň gerimli işler alnyp barylýar. “Türkmenportal” öz okyjylary üçin ýaňy ýakynda awtoulag sürüjileri üçin...
Türkmenistanda nähili awtoulaglary sürýärler

Türkmenistanda nähili awtoulaglary sürýärler

Soňky on ýylda, Türkmenistanda ýeňil awtoulaglaryň sany güýçli deginde artdy. Ýollarda her-dürli awtoulag markalaryna duş gelse bolýar. Ykdysady nukdaý nazardan awtoulaglar, transport ulgamynyň herekediniň uly...
Awtoulag ýaglary: çaklamalar we hakykat

Awtoulag ýaglary: çaklamalar we hakykat

Awtoulagyň hereketlendirijisine ýag guýmak, ony wagtly-wagtynda çalyşmak, haýsy ýagy guýmak, hilini nädip saýlamak ýaly soraglar her awtoulag sürüjisini pikirlendirýän bolsa gerek. Bu soraglar bilen hünärmenlere...
“TMCARS” mobil programma üpjünçiligi

“TMCARS” mobil programma üpjünçiligi

Geçen makalamyzda awtoulagy tiz satmak boýunça birnäçe maslahatlar beripdik. Şol maslahatlaryň biri hem awtoulagy internetiň üsti bilen satmakdy. Makalamyzyň bu gezekki sanynda “TMCARS” barada has giňişleýin...
Awtoulagyňyzy nädip tiz satmaly

Awtoulagyňyzy nädip tiz satmaly

Portalymyzyň okyjylarynyň arasynda awtoulagyny (mundan beýläk - ulag) çalt çalyşýanlar bardygyny bilip, olardan beýle aňsatlyk bilen we nädip tiz satýandygy barada tilsimleri bilen paýlaşmagyny soradyk...
Awtoulagy howpsuz sürme

Awtoulagy howpsuz sürme

Awtoulagyň rulynda bolan wagtyňyz siziň daş töweregiňizdäki ýol hereketine gatnaşyjylar özlerini hemişe biri-birine meňzeş alyp bararlar diýip umyt etmäň.  Ýolda hemişe hemmelerden öň boljak we...
Howpsuzlyk kemerleri — ömürleriň halasgäri

Howpsuzlyk kemerleri — ömürleriň halasgäri

Dürli ýol-ulag hadysalarynyň öwrenilmegi olarda köplenç halatda adamlaryň ulagyň içinde, agdarylma ýa-da çaknyşma sebäpli ulag serişdesiniň duýdansyz tizliginiň peselmegi netijesinde şikes alýandygyny mälim etdi. Awtoulagyň...