Soňky habarlar

Arhiw

Awto

«Duralga» ykjam goşundysynyň mümkinçilikleri

«Duralga» ykjam goşundysynyň mümkinçilikleri

Golaýda «Türkmenawtoulaglary» agentliginiň Aşgabatdaky ýolagçy awtoulag kärhanasynyň «Duralga» ykjam goşundysynyň döredilendigi barada habar berlipdi. «Duralga» ykjam goşundysy şäheriçi jemgyýetçilik awtobuslarynyň zerur bolan ugurlaryny tapmagy görnetin ýeňilleşdirmek...
Awtoulagyň ABS ulgamy we onuň işi

Awtoulagyň ABS ulgamy we onuň işi

Awtoulaglaryň ABS ulgamy aslynda «anti-lock breaking system» diýmegi aňladyp, terjime edilende blokirlemä garşy ulgam diýen manyny berýär. ABS — awtoulag togtadylanda onuň tekerleriniň blokirlenmeginiň öňüni...
Transmissiýa: geçiriş korobkasy we onuň görnüşleri

Transmissiýa: geçiriş korobkasy we onuň görnüşleri

Awtoulagyň beýleki ulgamlaýyn aýratynlyklary bilen bir hatarda onuň transmissiýasy, has takygy geçiriş korobkasy hem awtoulag üçin wajyp ulgamdyr. Onuň birnäçe görnüşleri we olaryň hersiniň öz...
Antifrizi çalyşmak we onuň ähmiýetli aýratynlyklary

Antifrizi çalyşmak we onuň ähmiýetli aýratynlyklary

Antifriz — sowadyjy suwuklyk bolup, awtoulagyň hereketlendiriji ulgamynyň doňmagynyň öňüni almaga ýardam edýär. Özüniň düzümine laýyklykda, antifriz has pes temperaturada hem doňmaýar we ol ozallar...
Tormoz suwuklygyny näme üçin çalyşmaly

Tormoz suwuklygyny näme üçin çalyşmaly

Tormoz suwuklygy wagtyň geçmegi bilen özüne çygy siňdirýär, suwuň gaýnama derejesiniň pes bolanlygy sebäpli, suwuklygyň gaýnaýşy hem pes bolýar. Suwuklygyň gaýnaýan wagty ulgamda basyşyň peselmegine...
Gyş möwsüminde awtoulaga ideg etmek barada maslahatlar

Gyş möwsüminde awtoulaga ideg etmek barada maslahatlar

Gyş paslynda, has takygy garly-gaýly şertlerde ulagy dolandyrmagyň ýeňil däldigini, aýratyn-da howanyň doňaklyk şertleriniň dürli bökdençliklere sebäp bolup bilýändigini hemmämiz bilýäris. Şunuň bilen baglylykda, “Awtoýoly”...
Awtoulagyň razwal - gyşarma hyzmatynyň wajyplygy

Awtoulagyň razwal - gyşarma hyzmatynyň wajyplygy

Sürüjilere awtoulaglarynyň guratlygyny sazlaşykly saklamak, ony dogry dolandyrmak üçin awtoulag bejeriş hyzmatlaryny yzygiderli geçirmek zerurdyr. Awtoulagyň razwal ýagdaýyny yzygiderli sazlamak hem iň ýörgünli ulanylýan hyzmatdyr. “Awtoýoly”...
Sürüjilere motor ýagy bilen bagly maslahatlar

Sürüjilere motor ýagy bilen bagly maslahatlar

Awtoulagyň ýagynyň wagtly-wagtynda çalşylmagy onuň hereketlendirijisiniň uzak wagtlap sazlaşykly işlemegini üpjün edýär. Awtoulagyň ýagyny ortaça her 8000 kilometrden ýa-da 5000 milden çalşyp durmak maslahat berilýär....
“P.Ý.G.G. jerime töleg” ykjam programma üpjünçiligi

“P.Ý.G.G. jerime töleg” ykjam programma üpjünçiligi

Ýurdumyzda sanly ykdysadyýete geçmek, raýatlara hödürlenýän elektron hyzmatlaryň sanyny artdyrmak boýunça giň gerimli işler alnyp barylýar. “Türkmenportal” öz okyjylary üçin ýaňy ýakynda awtoulag sürüjileri üçin...
Türkmenistanda nähili awtoulaglary sürýärler

Türkmenistanda nähili awtoulaglary sürýärler

Soňky on ýylda, Türkmenistanda ýeňil awtoulaglaryň sany güýçli deginde artdy. Ýollarda her-dürli awtoulag markalaryna duş gelse bolýar. Ykdysady nukdaý nazardan awtoulaglar, transport ulgamynyň herekediniň uly...
Awtoulag ýaglary: çaklamalar we hakykat

Awtoulag ýaglary: çaklamalar we hakykat

Awtoulagyň hereketlendirijisine ýag guýmak, ony wagtly-wagtynda çalyşmak, haýsy ýagy guýmak, hilini nädip saýlamak ýaly soraglar her awtoulag sürüjisini pikirlendirýän bolsa gerek. Bu soraglar bilen hünärmenlere...