Soňky habarlar

Arhiw

Awto

«Duralga» ykjam goşundysynyň mümkinçilikleri
«Duralga» ykjam goşundysynyň mümkinçilikleri
Golaýda «Türkmenawtoulaglary» agentliginiň Aşgabatdaky ýolagçy awtoulag kärhanasynyň «Duralga» ykjam goşundysynyň döredilendigi barada habar berlipdi. «Duralga» ykjam goşundysy şäheriçi jemgyýetçilik awtobuslarynyň zerur bolan ugurlaryny tapmagy görnetin ýeňilleşdirmek...
Awtoulagyň ABS ulgamy we onuň işi
Awtoulagyň ABS ulgamy we onuň işi
Awtoulaglaryň ABS ulgamy aslynda «anti-lock breaking system» diýmegi aňladyp, terjime edilende blokirlemä garşy ulgam diýen manyny berýär. ABS — awtoulag togtadylanda onuň tekerleriniň blokirlenmeginiň öňüni...
Transmissiýa: geçiriş korobkasy we onuň görnüşleri
Transmissiýa: geçiriş korobkasy we onuň görnüşleri
Awtoulagyň beýleki ulgamlaýyn aýratynlyklary bilen bir hatarda onuň transmissiýasy, has takygy geçiriş korobkasy hem awtoulag üçin wajyp ulgamdyr. Onuň birnäçe görnüşleri we olaryň hersiniň öz...
Antifrizi çalyşmak we onuň ähmiýetli aýratynlyklary
Antifrizi çalyşmak we onuň ähmiýetli aýratynlyklary
Antifriz — sowadyjy suwuklyk bolup, awtoulagyň hereketlendiriji ulgamynyň doňmagynyň öňüni almaga ýardam edýär. Özüniň düzümine laýyklykda, antifriz has pes temperaturada hem doňmaýar we ol ozallar...
Tormoz suwuklygyny näme üçin çalyşmaly
Tormoz suwuklygyny näme üçin çalyşmaly
Tormoz suwuklygy wagtyň geçmegi bilen özüne çygy siňdirýär, suwuň gaýnama derejesiniň pes bolanlygy sebäpli, suwuklygyň gaýnaýşy hem pes bolýar. Suwuklygyň gaýnaýan wagty ulgamda basyşyň peselmegine...
Gyş möwsüminde awtoulaga ideg etmek barada maslahatlar
Gyş möwsüminde awtoulaga ideg etmek barada maslahatlar
Gyş paslynda, has takygy garly-gaýly şertlerde ulagy dolandyrmagyň ýeňil däldigini, aýratyn-da howanyň doňaklyk şertleriniň dürli bökdençliklere sebäp bolup bilýändigini hemmämiz bilýäris. Şunuň bilen baglylykda, “Awtoýoly”...
Awtoulagyň razwal - gyşarma hyzmatynyň wajyplygy
Awtoulagyň razwal - gyşarma hyzmatynyň wajyplygy
Sürüjilere awtoulaglarynyň guratlygyny sazlaşykly saklamak, ony dogry dolandyrmak üçin awtoulag bejeriş hyzmatlaryny yzygiderli geçirmek zerurdyr. Awtoulagyň razwal ýagdaýyny yzygiderli sazlamak hem iň ýörgünli ulanylýan hyzmatdyr. “Awtoýoly”...
Sürüjilere motor ýagy bilen bagly maslahatlar
Sürüjilere motor ýagy bilen bagly maslahatlar
Awtoulagyň ýagynyň wagtly-wagtynda çalşylmagy onuň hereketlendirijisiniň uzak wagtlap sazlaşykly işlemegini üpjün edýär. Awtoulagyň ýagyny ortaça her 8000 kilometrden ýa-da 5000 milden çalşyp durmak maslahat berilýär....