Archive news

Ykdysadyýet

 “Maşgala” atly bank karty

“Maşgala” atly bank karty

Türkmenistanyň ähli banklarynda “Maşgala” atly täze bank kart hyzmaty hödürlenýär. “Maşgala” atly bank karty näme we beýleki kartlardan tapawutlyklary barada gürrüň bereris. “Maşgala” bank karty näme? “Maşgala”...
Goýum karty näme?

Goýum karty näme?

Türkmenistanyň ähli banklarynda “Goýum karty” atly täze hyzmat hödürlenýär. “Goýum karty” näme we beýleki kartlardan tapwutlyklary barada gürrüň bereris. “Goýum karty” näme? “Goýum karty”  - "Altyn Asyr"...
Siz salgytlar barada näme bilýärsiňiz?

Siz salgytlar barada näme bilýärsiňiz?

Bu makalada biz siz bilen maliýe sowatlylygyň bölümi bolan, salgytlar we onuň görnüşleri hem-de göterim derejeleri barada gürrüň ederis. Bir - birinden tapawutly  bolan salgytdan...
Biznesi nädip amatly we has netijeli mahabat etmeli?

Biznesi nädip amatly we has netijeli mahabat etmeli?

TM.INFO biznes katalogy näme? Bu Türkmenistanda ähli hyzmat berýänleriň bir katalogyň içinde jemlenmesidir. TM.INFO biznes katalogy 5000 tiražlyk bolup,  ol jemgyýetçilik ýerlerinde, ýagny howa we demir...
Puly tygşytlamagyň 6 sany usuly

Puly tygşytlamagyň 6 sany usuly

Köp girdeji, aýyrmak, az çykdajy, deňdir tygşytlanan pul. Bu kesgitleme, köp adamlaryň pikrine mahal-mahal gelip durýar. Bu kesgitlemäni durmuşa geçirmek üçin, maşgala býujetinde ýa-da şahsy...
Ilkinji hasaba alyş resminamalary, bu wajypdyr

Ilkinji hasaba alyş resminamalary, bu wajypdyr

Bu makala, maliýe sowatlylyk rubrikasyna degişli bolup, makalada pullaryň, harytlaryň we hyzmatlaryň hereketini hasaba alýan ilkinji hasaba alyş resminamalar barada gürrüň bereris. Belki biziň ünsimizi...
Zähmet rugsady nähili hasaplanýar?

Zähmet rugsady nähili hasaplanýar?

Zähmet rugsady nähili hasaplanýar? Ýaz möwsüminiň gelmegi bilen köpimiz bir ýerlerik gitmegi, dynç almagy meýilleşdirýäris. Elbetde Dynç almak üçin onuň býujetini hem meýilleşdirmek hökmandyr, netijede ýylyň...
Maşgala býüjeti, näme nähili?

Maşgala býüjeti, näme nähili?

“Pullar niräk gidýär? Göräýmäne işleýän gazanjym bar ýöne görünýän zat ýok ” bu soragy käte öz özimize berýäs, ýa-da daş töweregimizdäkilerden eşidýäris. Elbetde, pullar siz...
Gysgaça ykdysady terminler barada

Gysgaça ykdysady terminler barada

Biz mahal-mahal täzelikleri diňlänimizde ýa-da gazetlerde maliýe we ykdysadyýet barada bir makala duşanymyzda, üstesine-de şol makalanyň ady gyzykly bolsa, onda biz şol makalany höwes bilen...
Zähmete tölenýän hak nädip hasaplanylýar?

Zähmete tölenýän hak nädip hasaplanylýar?

Zähmet haky – Iş beriji tarapyndan, Iş ýerine ýetirijä (işgäre)  eden işine hiline, tizligine, möçberine, agyrlygyna, ýeňilligine laýyklykda töleýän tölegi. Her bir zähmete ukyply adam zähmet...
Что такое Финансовая грамотность?

Что такое Финансовая грамотность?

Когда экономика страны растет, параллель берет и деловая активность населения. А значит, в процессе учувствуют  активы населения. Этот процесс обязательно должен сопровождаться финансовой грамотностью. Каждый...