Soňky habarlar

Arhiw

Ykdysadyýet

Maýyplar üçin döwlet kömek pullary we olaryň möçberleri

Maýyplar üçin döwlet kömek pullary we olaryň möçberleri

Maýyplyk boýunça döwlet kömek pullary – lukmançylyk-jemgyýetçilik barlag iş toparynyň kesgitleýän maýyplyk toparyna baglylykda mümkinçilikleri çäkli adamlara tölenýän aýlyk tölegdir. Maýyplyk boýunça döwlet kömek pullaryny 18...
Raýatlara berilýän kiçi göwrümli karz serişdeleri

Raýatlara berilýän kiçi göwrümli karz serişdeleri

Eger siz şahsy hojalygyňyzda ekin ekip, ony içerki bazarda ilata hödürleýän bolsaňyz, bu işiň gerimini giňeltmäge ýene bir mümkinçilik döredi. Bu mümkinçilik Türkmenistanyň «Halkbank» döwlet...
Nagt däl hasaplaşygyň 7 sany amatly tarapy

Nagt däl hasaplaşygyň 7 sany amatly tarapy

Nagt däl hasaplaşyklaryň gerimi günsaýyn artýar. Bank kartlaryndan peýdalanmaýan häzirki günde ýok bolsa gerek. Elbetde, nagt däl hasaplaşyklaryň amatly taraplary kän, bu gezekki makalamyzda okyjylarymyza...
Ipoteka alnanda goýberilýän 5 ýalňyş

Ipoteka alnanda goýberilýän 5 ýalňyş

1. Özüňize amatsyz tölegi saýlap almaklyk Ipotekany gysga möhletlik almaklyk – elbetde size aňsat görünip biler. Ipoteka gysga möhletli (az ýyllyk) alynsa, banka bir aýda geçirilmeli...
Bank kartyny nädip açdyrmaly?

Bank kartyny nädip açdyrmaly?

Bank kartyny açdyrmak üçin hökman bir ýerde işlemelimi? Nagt däl görnüşde hasaplaşmak üçin bank kartyny nädip we nireden açdyryp bilerin? Bank kartynyň haýsy görnüşini açdyrsam...
«Ter önüm» — altyn nyşanyň eýesi

«Ter önüm» — altyn nyşanyň eýesi

29 — 30-njy maýda Hindistanyň Bombeý şäherinde «Mangolar, möwsümleýin miweler we gök önümler» atly forum geçirildi. Hindistanyň Söwda we senagat döwlet ministrligi, Söwda-senagat döwlet federasi-...
Telekeçilik işine nädip başlamaly?

Telekeçilik işine nädip başlamaly?

Telekeçilik näme? Nädip telekeçi bolmaly? Telekeçiligi nähili resmileşdirmeli? Bu soraglara jogap bermek üçin size bu makalany hödürleýäris. Telekeçilik näme ? Telekeçilik düşünjesi, Telekeçilik işi hakynda Türkmenistanyň kanunynyň...
Türkmenistanyň importy we ekspordy

Türkmenistanyň importy we ekspordy

Türkmenportal, Türkmenistanyň daşary söwda dolanyşygyny seljerme maksady bilen, 2018-nji ýylyň importynyň we eksportynyň gysgaça synyny geçirdi*. Türkmenistanyň daşary söwda dolanyşygynyň möçberi 2018-nji ýylda 16 973,8  million ABŞ...
Siz salgytlar barada näme bilýärsiňiz?

Siz salgytlar barada näme bilýärsiňiz?

Bu makalada biz siz bilen maliýe sowatlylygyň bölümi bolan, salgytlar we onuň görnüşleri hem-de göterim derejeleri barada gürrüň ederis. Bir - birinden tapawutly  bolan salgytdan...
Biznesi nädip amatly we has netijeli mahabat etmeli?

Biznesi nädip amatly we has netijeli mahabat etmeli?

TM.INFO biznes katalogy näme? Bu Türkmenistanda ähli hyzmat berýänleriň bir katalogyň içinde jemlenmesidir. TM.INFO biznes katalogy 5000 tiražlyk bolup,  ol jemgyýetçilik ýerlerinde, ýagny howa we demir...
Puly tygşytlamagyň 6 sany usuly

Puly tygşytlamagyň 6 sany usuly

Köp girdeji, aýyrmak, az çykdajy, deňdir tygşytlanan pul. Bu kesgitleme, köp adamlaryň pikrine mahal-mahal gelip durýar. Bu kesgitlemäni durmuşa geçirmek üçin, maşgala býujetinde ýa-da şahsy...
Ilkinji hasaba alyş resminamalary, bu wajypdyr

Ilkinji hasaba alyş resminamalary, bu wajypdyr

Bu makala, maliýe sowatlylyk rubrikasyna degişli bolup, makalada pullaryň, harytlaryň we hyzmatlaryň hereketini hasaba alýan ilkinji hasaba alyş resminamalar barada gürrüň bereris. Belki biziň ünsimizi...