Soňky habarlar

Arhiw

Ykdysadyýet

Sanly ykdysadyýet durnukly ösüşiň innowasion ugry

Sanly ykdysadyýet durnukly ösüşiň innowasion ugry

Ýurdumyzda milli ykdysadyýetimizi diwersifikasiýa ýoly bilen ösdürip, sanly ykdysadyýeti kämilleşdirmek boýunça toplumlaýyn işler alnyp barylýar. Sanlylaşdyrmak milli ykdysadyýetimiz üçin hil taýdan täze döwürdir. Bu babatda...
Ýaşlar – ýurdumyzyň güýç-kuwwaty

Ýaşlar – ýurdumyzyň güýç-kuwwaty

2023-nji ýyl «Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly» diýlip atlandyrylan ýyl Türkmenistanda ýaşlar syýasatynyň has-da dabaralanmagynyň alamatyna öwrüldi. Bu bolsa döwlet syýasatynyň özboluşly ugry hökmünde ýaş...
«Ýunus» haryt nyşanly önümleriň taryhy

«Ýunus» haryt nyşanly önümleriň taryhy

«Ýunus» haryt nyşanly önümler Türkmenistanda eýýäm birnäçe ýyllar bäri tanalyp gelýär. Kärhananyň duzly we duzsuz gowrulan günebakar çigitleri, duzly maňyzlary, şekersiz sakgyçlary islendik dükanyň tekjelerinde...
Türkmenistanda plastmassa turbalarynyň önümçiligi

Türkmenistanda plastmassa turbalarynyň önümçiligi

Plastik turbalaryň önümçiligi Türkmenistanyň senagat pudagynda 2008-nji ýyldan bäri üstünlikli iş alyp barýan «Türkmen Senagat» kärhanasynyň esasy önümçilik ugry bolup durýar. Hojalyk jemgyýetiniň ýolbaşçysy Maksat Bähbidow...
Ýeralmasy - şeýle bir tanyş, emma şeýle bir dürli

Ýeralmasy - şeýle bir tanyş, emma şeýle bir dürli

Dünýädäki iň ýörgünli, adamzat jemgyýetine peýdaly bolan zatlar baradaky täsirli, täsin maglumatlar biziň ünsümizi biygtyýar özüne çekýär. Gündelik durmuşymyzda nahar taýýarlap, fri hem-de çips görnüşlerinde...
Maýyplar üçin döwlet kömek pullary we olaryň möçberleri

Maýyplar üçin döwlet kömek pullary we olaryň möçberleri

Maýyplyk boýunça döwlet kömek pullary – lukmançylyk-jemgyýetçilik barlag iş toparynyň kesgitleýän maýyplyk toparyna baglylykda mümkinçilikleri çäkli adamlara tölenýän aýlyk tölegdir. Maýyplyk boýunça döwlet kömek pullaryny 18...
Raýatlara berilýän kiçi göwrümli karz serişdeleri

Raýatlara berilýän kiçi göwrümli karz serişdeleri

Eger siz şahsy hojalygyňyzda ekin ekip, ony içerki bazarda ilata hödürleýän bolsaňyz, bu işiň gerimini giňeltmäge ýene bir mümkinçilik döredi. Bu mümkinçilik Türkmenistanyň «Halkbank» döwlet...
Nagt däl hasaplaşygyň 7 sany amatly tarapy

Nagt däl hasaplaşygyň 7 sany amatly tarapy

Nagt däl hasaplaşyklaryň gerimi günsaýyn artýar. Bank kartlaryndan peýdalanmaýan häzirki günde ýok bolsa gerek. Elbetde, nagt däl hasaplaşyklaryň amatly taraplary kän, bu gezekki makalamyzda okyjylarymyza...
Ipoteka alnanda goýberilýän 5 ýalňyş

Ipoteka alnanda goýberilýän 5 ýalňyş

1. Özüňize amatsyz tölegi saýlap almaklyk Ipotekany gysga möhletlik almaklyk – elbetde size aňsat görünip biler. Ipoteka gysga möhletli (az ýyllyk) alynsa, banka bir aýda geçirilmeli...
Bank kartyny nädip açdyrmaly?

Bank kartyny nädip açdyrmaly?

Bank kartyny açdyrmak üçin hökman bir ýerde işlemelimi? Nagt däl görnüşde hasaplaşmak üçin bank kartyny nädip we nireden açdyryp bilerin? Bank kartynyň haýsy görnüşini açdyrsam...
«Ter önüm» — altyn nyşanyň eýesi

«Ter önüm» — altyn nyşanyň eýesi

29 — 30-njy maýda Hindistanyň Bombeý şäherinde «Mangolar, möwsümleýin miweler we gök önümler» atly forum geçirildi. Hindistanyň Söwda we senagat döwlet ministrligi, Söwda-senagat döwlet federasi-...
Telekeçilik işine nädip başlamaly?

Telekeçilik işine nädip başlamaly?

Telekeçilik näme? Nädip telekeçi bolmaly? Telekeçiligi nähili resmileşdirmeli? Bu soraglara jogap bermek üçin size bu makalany hödürleýäris. Telekeçilik näme ? Telekeçilik düşünjesi, Telekeçilik işi hakynda Türkmenistanyň kanunynyň...
Türkmenistanyň importy we ekspordy

Türkmenistanyň importy we ekspordy

Türkmenportal, Türkmenistanyň daşary söwda dolanyşygyny seljerme maksady bilen, 2018-nji ýylyň importynyň we eksportynyň gysgaça synyny geçirdi*. Türkmenistanyň daşary söwda dolanyşygynyň möçberi 2018-nji ýylda 16 973,8  million ABŞ...