Soňky habarlar

Arhiw

Ýolbaşçylaryň iň köp ýol berýän 8 säwligi

Ýolbaşçylaryň iň köp ýol berýän 8 säwligi

Ýalňyşmak ähli adamlara mahsus ýagdaý, şol sanda ýolbaşçylara-da. Ýolbaşçylygyň ownuk-uşak ýalňyşlyklary, adatça, uly bir ýaramaz ýitgilere getirenok, olar öz-özünden düzelip gidýär, ýöne ýolbaşçynyň kompaniýasy ýa-da...
Şahsy biznesiň ilkinji basgançaklary

Şahsy biznesiň ilkinji basgançaklary

Düşnükli! Özü ukyplaryňyzy işewürlik dünýäsinde synap görmekçi. Synap görmekçi hem däl-de, mümkin bolsa, uly işewürleriň hataryna goşulmakçy. Ýöne nämeden başlamaly? Elbetde, kiçi telekeçilikden. Ýöne haýsy...
Işde üstünlik gazanmagyň 10 ýoly

Işde üstünlik gazanmagyň 10 ýoly

Tu­ruw­baş­dan bir za­dy ýat­laň: hä­zir­ki işi­ňiz ― siziň müm­kin­çi­lik­le­ri­ňi­ziň men­zi­li. Has ba­şar­jaň­lyk gör­ke­zip, müm­kin­çi­lik­le­riň ýo­lu­ny ýe­ne-de do­wam et­di­rip bo­lar....
Siziň üstünlikleriňiziň açary nämede?!

Siziň üstünlikleriňiziň açary nämede?!

Hiç wagt hiç bir žurnaliste aňsat-aňsat özi bilen duşuşmaga we söhbetdeş bolmaklyga mümkinçilik bermeýän dünýä belli meşhur işewür adamdan alnan 10 minutlyk wagt ýaş žurnalisti...
Telekeçilikde müşderiniň we hiliň ähmiýeti

Telekeçilikde müşderiniň we hiliň ähmiýeti

Daewoo şereketini esaslandyran Kim Wu-Çonguň maslahatlary Müşderiniň ynamyny gazanmakda satyjynyň müşderä berýän ünsi ilkinji orunda durýar. Şonuň üçin hem müşderini özüňe çekmekde hünärine ökde satyjylar hökmandyr. Müşderi...
MILLIONERIŇ HAÝYR-SAHAWATY

MILLIONERIŇ HAÝYR-SAHAWATY

Dünýä belli ykdysady neşirler millionerleriň sanawyny yzygiderli çap edip durýarlar. Olarda dünýäniň ähli künjüne wekilçilik edýän adamlaryň atlaryna duşmak bolýar. Hytaýly Sýun Şuihuanyň ady bolsa...