Soňky habarlar

Archive news

MILLIONERIŇ HAÝYR-SAHAWATY

MILLIONERIŇ HAÝYR-SAHAWATY
Dünýä belli ykdysady neşirler millionerleriň sanawyny yzygiderli çap edip durýarlar. Olarda dünýäniň ähli künjüne wekilçilik edýän adamlaryň atlaryna duşmak bolýar. Hytaýly Sýun Şuihuanyň ady bolsa diňe bir ykdysady neşirlerde däl, eýsem dünýäniň habar beriş serişdeleriniň ençemesinde agzalyp geçildi. Eýsem, munuň nähili sebäbi barka? Onuň gurluşyk pudagynda özüniň millionlaryny gazanandygy üçinmikä? Onuň üçin däldir. Sebäbi dünýäde müňlerçe...