Soňky habarlar

Archive news

Bilim

Eger çagamy täzeden terbiýeläp bilsedim...

Eger çagamy täzeden terbiýeläp bilsedim...

Barmagymy görkezip käýemegiň ýerine barmagym bilen surat çekmegi öwrederdim; Çagalarym meni gujaklamak islänlerinde “Işim bar, git” diýmegiň ýerine “Seniň bilen az wagt geçirýänim üçin bagyşla” diýerdim; “Bar...
Bagtyň salgysy / Hojaberdi Apbaýew

Bagtyň salgysy / Hojaberdi Apbaýew

Bagtly bolmak islemeýän ýogam bolsa, onuň salgysyny almak aňsat däl. Çünki bagt diýlen düşünje her kimiň öz kalbynda ýaşaýar. Şahyr Döwletgeldi Annamyradowyň: «Kän-ä bagtyň çözgüdi,...
Googl'a больше не будет?

Googl'a больше не будет?

Как известно, еще в августе этого года от высшего руководства Google прозвучало заявление, что корпорация перестает существовать в прежнем виде. Она исключает из своего состава...
Как бороться со своими комплексами

Как бороться со своими комплексами

Весь мир - театр, и люди в нем актеры. Бессмертная фраза Шекспира будет актуальна до тех пор, пока человечество будет существовать. Но какие бы мы...
Что подарить на новый год?

Что подарить на новый год?

Как шутил один юморист, новый год,  как всегда,  подкрался неожиданно. Нам всегда кажется,  что до этого чудесного праздника много времени,  а потом оказывается,  что он...
Комнатные растения: как преобразить квартиру

Комнатные растения: как преобразить квартиру

Вы сделали шикарный ремонт, но вам по прежнему не хватает уюта? Или вы хотите добавить в привычную обстановку новые штрихи? Комнатные растения могут буквально преобразить...
Как выбрать монитор для компьютера

Как выбрать монитор для компьютера

Так уж устроена жизнь, что однажды  перед владельцем компьютера неминуемо встаем вопрос покупки нового монитора для компьютера. Люди начинают массово читать обзоры, где видят кучу...
Çagalar bagyndaky ilkinji hepdeleri nädip geçirmeli

Çagalar bagyndaky ilkinji hepdeleri nädip geçirmeli

Çagasy çagalar bagyna gidýän wagty ata-eneler gapma-garşy duýgulary başdan geçirýärler. Bir tarapdan körpäniň ulalanlygy üçin şatlyk bar. Çagalar bagynda ol biraz özbaşdagrak bolar, täze adamlar...
Öý işlerini etmegiň 10 usuly

Öý işlerini etmegiň 10 usuly

Köplenç çaga dünýä inenden, göni uniweritete düşýär. Ol uniwersitet—çaga gundagdaka zehin ösdürip başlaýan ene-atadyr. Mysal edip Gelan Domanyň bir ýaşly körpejelere okamany öwredýän usulýetini ýatlalyň....
Google we synag

Google we synag

Gowy iýmitlenmegiň, aýdym-saz diňlemegiň, ýeterlik uklamagyň, küşt oýnamagyň ýa-da tapmaça çözmegiň zehinimizi ýiteldýändigini biz köpden bäri bilýäris. Emma siz “Google” internet sahypasynda gözleg geçirmegiň we...
Bilim tehnologiýalary

Bilim tehnologiýalary

Bu günki gün ýaşaýan döwrümiziň iň esasy aýratynlyklarynyň biri ol hem ylym-bilimiň we tehnologiýanyň adamzat taryhynda görlüp-eşidilmedik tizlik bilen ösýänligidir. Bu bolsa öz gezeginde öňki...
Güýzki gök-önümler saglygy berkidýär

Güýzki gök-önümler saglygy berkidýär

Güýz aýlary ýylyň iň witaminlere baý aýlary hasaplanýar. Şol sebäpden-de, bu döwürde öz saglygyňyz üçin mümkin boldugyça köp peýda almak gerek. Munuň üçin özüňiziň gündelik...
Beýniňi aldap, nahary has tagamly etmegiň 5 ýoly

Beýniňi aldap, nahary has tagamly etmegiň 5 ýoly

Eger-de, nahary tagamly bişirip bilmeýän hem bolsaňyz, ýakynlaryňyza ýaranmaga mümkinçilik bar. Aşakdaky makalada naharyň has tagamly görünmegi üçin ýerine ýetirilmeli käbir maslahatlar berilýär. Olaryň arasynda...
Dawa çözmek sungaty: ara tow düşende ulanylmaly 6 düzgün

Dawa çözmek sungaty: ara tow düşende ulanylmaly 6 düzgün

Eger siz bagtyýar maşgalalarda sögüşilmeýär diýip pikir edýän bolsaňyz, tamaňyzy ödemän bileris, çünki psihologlar munuň edil beýle-de däldigini tassyklaýarlar. Dawalardan sowlup geçjek bolmak “sagdyn” sögüşmeden...
Telefondan pul alynýandygyny nädip anyklamaly?

Telefondan pul alynýandygyny nädip anyklamaly?

Mobil telefon ulanýanlar öýjükli aragatnaşyk üçin çykdajylaryň käte artyk bolýandygyna az gabat gelenoklar. Şeýle halatda siz elýeterli usullaryň biri arkaly öz belgiňizden näme üçin pul...
Nädip noutbugy tozandan arassalamaly?

Nädip noutbugy tozandan arassalamaly?

Tozan noutbugyň içinde toplanyp biler. Ol ýylylyk geçirijiligini ýaramazlaşdyrýar. Bu bolsa prosessoryň gyzmagyna we hatda onuň döwülmegine-de getirip biler. Şonuň üçün hem noutbugyň içki gurşawyny...
Önüm saklamagyň syrlary

Önüm saklamagyň syrlary

Sowadyjyda duran önümleriň örän çalt zaýalanýandygy öý bikeleri üçin seýrek duş gelýän ýagdaý däldir. Göräýmäge, sowuklyk derejesem dogry goýlan, saklanyş möhleti bilen bagly meselede-de ähli...
DALAŞGÄRE HAT

DALAŞGÄRE HAT

(Şu günler ýurdumyzyň ýokary we ýörite orta hünär okuw mekdeplerine dalaşgärleriň resminamalaryny kabul ediş möwsümi dowam edýär) «Salam, dalaşgär dostum! Ine-de seniň üçin has möhüm döwür başlady....
Talyplyga dalaşgärler üçin käbir anyk maglumatlar

Talyplyga dalaşgärler üçin käbir anyk maglumatlar

Ozal hem habar berşimiz ýaly, ýurdumyzyň ýokary we orta hünär okuw mekdeplerine dalaşgärlerden resminamalary kabul etmek işi 11-nji iýulda başlady. Ýokary okuw mekdeplerine resminamalar 27-nji...