Bilim

Kitaby nädip çalt okamaly?

Kitaby nädip çalt okamaly?

Alymlar okalan kitaplaryň, şeýle-de maglumatlaryň manysyna düşünmegiň diňe çalt okamaklygyň netijesinde amala aşýandygyny aýdýarlar. Çalt okamaklyk diňe bir wagtymyzy  tygşytlaman, eýsem, okaýan kitabymyzyň manysyny ýitirip...
Täze okuw ýyly bilen bagly ýatlatlamalar

Täze okuw ýyly bilen bagly ýatlatlamalar

Türkmenistanda Keselleriň ýaýramagyna garşy göreşýän adatdan daşary toparyň 2020-nji ýylyň 9-njy awgustynda kabul eden «2020 — 2021-nji okuw ýylyna guramaçylykly başlamagyň we okuw-terbiýeçilik işlerini guramagyň...
Biitden gigabaýta,  gigabaýtdan ýottabaýta çenli...

Biitden gigabaýta, gigabaýtdan ýottabaýta çenli...

Uzynlygyň, agramyň, tizligiň, göwrümiň, wagtyň, ýagtylygyň, kuwwatyň, garaz, ähli zadyň öz ölçeg birligi bardyr. Şonuň üçin hem ölçeg birlikleri gündelik durmuşymyzda iň köp ulanylýan sözleriň...
“Wikipedia” barada 10 hakykat

“Wikipedia” barada 10 hakykat

Internet ulgamyna haýsy-da bolsa bir tema boýunça gözleg amala aşyrmak üçin ýüz tutsak, bize hödürlenilýän saýtlaryň sanawynyň başy köplenç halatda “Wikipedia” erkin ensiklopediasynda berlen maglumatlar...
Synag gaýgysy

Synag gaýgysy

Synagyň boljak güni golaýladygyça ony gaýgy etmeýän, synagyň nähili geçjekdigi barada aladalanmaýan, soraglaryň bilýän temalaryndan düşmegini dilemeýän, eliniň aýalarynyň içi derläp, uludan-uludan dem almaýan, öz-özüne...
Ýaşlykda dünýäni özgerdenler

Ýaşlykda dünýäni özgerdenler

Ynsan ogly 20 ýaşynda-da, 30 ýaşynda-da, 40 hatda 50 ýaşynda-da ylymda beýik açyşlary etmäge ukyply. Muňa garamazdan alymlaryň şu çaka çenli eden açyşlarynyň agramly bölegi...
Aşgabadyň 138 ýaşly daragty

Aşgabadyň 138 ýaşly daragty

...Siz ony gördüňizmi? Görmedik bolsaňyz, onuň deňinden-ä geçip giden bolsaňyz gerek?! O goja daragt paýtagtymyzyň iň bir ajaýyp künjeginde, Aşgabadyň demir ýol menziline golaý ýerde...
Dalaşgärler nähili iýmitlenmeli?

Dalaşgärler nähili iýmitlenmeli?

Ýokary okuw mekdebine giriş snagy durmuşymyzda ykbal kesgitleýji öwrümleriň biri bolup durýar. Şonuň üçin hem biziň her birimiz bu synagda ýokary netijeleri gazanyp, talyplyk bagtyna...
Synag gaýgysy we ony nädip ýeňmeli?

Synag gaýgysy we ony nädip ýeňmeli?

Synagyň boljak güni golaýladygyça ony gaýgy etmeýän, synagyň nähili geçjekdigi barada aladalanmaýan, soraglaryň bilýän temalaryndan düşmegini dilemeýän, eliniň aýalarynyň içi derläp, uludan-uludan dem almaýan, öz-özüne...
Taryhda şu gün: 7-nji iýul

Taryhda şu gün: 7-nji iýul

1607-nji ýylda ilkinji gezek Angliýada “God Save the King” atly döwlet senasy ýaňlandy. 1668-nji ýylda Isaak Nýuton ilkinji gezek ylymda magistr derejesini aldy. 1846-njy ýylda Amerikanyň Birleşen...
Maglumatlary belläp almagyň peýdalary

Maglumatlary belläp almagyň peýdalary

Tehnologiýanyň ösmegi bilen XXI asyrda adamlar köp adaty zatlardan ýüz öwrüp, tehnologiýanyň iň soňky gazananlaryna örklenäýjek ýaly görünse-de, adatylyk babatynda müňýyllyklardan ybarat ömri bolan kitap,...

Köpçüligiň öňünde nädip täsirli çykyş etmeli?

- Myrat, sen ertirki geçiriljek baýramçylyk dabarasynda çykyş edip, söz sözlemeli... Ýolbaşçysynyň aýdan soňky sözleri Myradyň gulagyna ilmedi. Onuň bar ünsi “çykyş edip, söz sözlemeli” diýlen...
Hasap-synag döwrüniň täleýnamasy

Hasap-synag döwrüniň täleýnamasy

Ha­sap-sy­nag möw­sü­min­de mu­gallym­lar sy­nag tab­şyr­ma­ga ge­len ta­ly­byň haý­sy ýyl­dy­zyň as­tyn­da do­g­lan­dy­gy ba­ra­da-ha as­la pi­kir et­me­ýän bol­sa­lar ge­rek. Tu­tuş ýarym­ýyl­ly­gyň...
Eger çagamy täzeden terbiýeläp bilsedim...

Eger çagamy täzeden terbiýeläp bilsedim...

Barmagymy görkezip käýemegiň ýerine barmagym bilen surat çekmegi öwrederdim; Çagalarym meni gujaklamak islänlerinde “Işim bar, git” diýmegiň ýerine “Seniň bilen az wagt geçirýänim üçin bagyşla” diýerdim; “Bar...
Bagtyň salgysy / Hojaberdi Apbaýew

Bagtyň salgysy / Hojaberdi Apbaýew

Bagtly bolmak islemeýän ýogam bolsa, onuň salgysyny almak aňsat däl. Çünki bagt diýlen düşünje her kimiň öz kalbynda ýaşaýar. Şahyr Döwletgeldi Annamyradowyň: «Kän-ä bagtyň çözgüdi,...
Googl'a больше не будет?

Googl'a больше не будет?

Как известно, еще в августе этого года от высшего руководства Google прозвучало заявление, что корпорация перестает существовать в прежнем виде. Она исключает из своего состава...
Как бороться со своими комплексами

Как бороться со своими комплексами

Весь мир - театр, и люди в нем актеры. Бессмертная фраза Шекспира будет актуальна до тех пор, пока человечество будет существовать. Но какие бы мы...
Что подарить на новый год?

Что подарить на новый год?

Как шутил один юморист, новый год,  как всегда,  подкрался неожиданно. Нам всегда кажется,  что до этого чудесного праздника много времени,  а потом оказывается,  что он...
Комнатные растения: как преобразить квартиру

Комнатные растения: как преобразить квартиру

Вы сделали шикарный ремонт, но вам по прежнему не хватает уюта? Или вы хотите добавить в привычную обстановку новые штрихи? Комнатные растения могут буквально преобразить...