Soňky habarlar

Archive news

Bilim

Dalaşgärler nähili iýmitlenmeli?

Dalaşgärler nähili iýmitlenmeli?

Ýokary okuw mekdebine giriş snagy durmuşymyzda ykbal kesgitleýji öwrümleriň biri bolup durýar. Şonuň üçin hem biziň her birimiz bu synagda ýokary netijeleri gazanyp, talyplyk bagtyna...
Synag gaýgysy we ony nädip ýeňmeli?

Synag gaýgysy we ony nädip ýeňmeli?

Synagyň boljak güni golaýladygyça ony gaýgy etmeýän, synagyň nähili geçjekdigi barada aladalanmaýan, soraglaryň bilýän temalaryndan düşmegini dilemeýän, eliniň aýalarynyň içi derläp, uludan-uludan dem almaýan, öz-özüne...
Taryhda şu gün: 7-nji iýul

Taryhda şu gün: 7-nji iýul

1607-nji ýylda ilkinji gezek Angliýada “God Save the King” atly döwlet senasy ýaňlandy. 1668-nji ýylda Isaak Nýuton ilkinji gezek ylymda magistr derejesini aldy. 1846-njy ýylda Amerikanyň Birleşen...
Maglumatlary belläp almagyň peýdalary

Maglumatlary belläp almagyň peýdalary

Tehnologiýanyň ösmegi bilen XXI asyrda adamlar köp adaty zatlardan ýüz öwrüp, tehnologiýanyň iň soňky gazananlaryna örklenäýjek ýaly görünse-de, adatylyk babatynda müňýyllyklardan ybarat ömri bolan kitap,...

Köpçüligiň öňünde nädip täsirli çykyş etmeli?

- Myrat, sen ertirki geçiriljek baýramçylyk dabarasynda çykyş edip, söz sözlemeli... Ýolbaşçysynyň aýdan soňky sözleri Myradyň gulagyna ilmedi. Onuň bar ünsi “çykyş edip, söz sözlemeli” diýlen...
Hasap-synag döwrüniň täleýnamasy

Hasap-synag döwrüniň täleýnamasy

Ha­sap-sy­nag möw­sü­min­de mu­gallym­lar sy­nag tab­şyr­ma­ga ge­len ta­ly­byň haý­sy ýyl­dy­zyň as­tyn­da do­g­lan­dy­gy ba­ra­da-ha as­la pi­kir et­me­ýän bol­sa­lar ge­rek. Tu­tuş ýarym­ýyl­ly­gyň...
Eger çagamy täzeden terbiýeläp bilsedim...

Eger çagamy täzeden terbiýeläp bilsedim...

Barmagymy görkezip käýemegiň ýerine barmagym bilen surat çekmegi öwrederdim; Çagalarym meni gujaklamak islänlerinde “Işim bar, git” diýmegiň ýerine “Seniň bilen az wagt geçirýänim üçin bagyşla” diýerdim; “Bar...
Bagtyň salgysy / Hojaberdi Apbaýew

Bagtyň salgysy / Hojaberdi Apbaýew

Bagtly bolmak islemeýän ýogam bolsa, onuň salgysyny almak aňsat däl. Çünki bagt diýlen düşünje her kimiň öz kalbynda ýaşaýar. Şahyr Döwletgeldi Annamyradowyň: «Kän-ä bagtyň çözgüdi,...
Googl'a больше не будет?

Googl'a больше не будет?

Как известно, еще в августе этого года от высшего руководства Google прозвучало заявление, что корпорация перестает существовать в прежнем виде. Она исключает из своего состава...
Как бороться со своими комплексами

Как бороться со своими комплексами

Весь мир - театр, и люди в нем актеры. Бессмертная фраза Шекспира будет актуальна до тех пор, пока человечество будет существовать. Но какие бы мы...
Что подарить на новый год?

Что подарить на новый год?

Как шутил один юморист, новый год,  как всегда,  подкрался неожиданно. Нам всегда кажется,  что до этого чудесного праздника много времени,  а потом оказывается,  что он...
Комнатные растения: как преобразить квартиру

Комнатные растения: как преобразить квартиру

Вы сделали шикарный ремонт, но вам по прежнему не хватает уюта? Или вы хотите добавить в привычную обстановку новые штрихи? Комнатные растения могут буквально преобразить...
Как выбрать монитор для компьютера

Как выбрать монитор для компьютера

Так уж устроена жизнь, что однажды  перед владельцем компьютера неминуемо встаем вопрос покупки нового монитора для компьютера. Люди начинают массово читать обзоры, где видят кучу...
Çagalar bagyndaky ilkinji hepdeleri nädip geçirmeli

Çagalar bagyndaky ilkinji hepdeleri nädip geçirmeli

Çagasy çagalar bagyna gidýän wagty ata-eneler gapma-garşy duýgulary başdan geçirýärler. Bir tarapdan körpäniň ulalanlygy üçin şatlyk bar. Çagalar bagynda ol biraz özbaşdagrak bolar, täze adamlar...
Öý işlerini etmegiň 10 usuly

Öý işlerini etmegiň 10 usuly

Köplenç çaga dünýä inenden, göni uniweritete düşýär. Ol uniwersitet—çaga gundagdaka zehin ösdürip başlaýan ene-atadyr. Mysal edip Gelan Domanyň bir ýaşly körpejelere okamany öwredýän usulýetini ýatlalyň....
Google we synag

Google we synag

Gowy iýmitlenmegiň, aýdym-saz diňlemegiň, ýeterlik uklamagyň, küşt oýnamagyň ýa-da tapmaça çözmegiň zehinimizi ýiteldýändigini biz köpden bäri bilýäris. Emma siz “Google” internet sahypasynda gözleg geçirmegiň we...
Bilim tehnologiýalary

Bilim tehnologiýalary

Bu günki gün ýaşaýan döwrümiziň iň esasy aýratynlyklarynyň biri ol hem ylym-bilimiň we tehnologiýanyň adamzat taryhynda görlüp-eşidilmedik tizlik bilen ösýänligidir. Bu bolsa öz gezeginde öňki...
Güýzki gök-önümler saglygy berkidýär

Güýzki gök-önümler saglygy berkidýär

Güýz aýlary ýylyň iň witaminlere baý aýlary hasaplanýar. Şol sebäpden-de, bu döwürde öz saglygyňyz üçin mümkin boldugyça köp peýda almak gerek. Munuň üçin özüňiziň gündelik...
Beýniňi aldap, nahary has tagamly etmegiň 5 ýoly

Beýniňi aldap, nahary has tagamly etmegiň 5 ýoly

Eger-de, nahary tagamly bişirip bilmeýän hem bolsaňyz, ýakynlaryňyza ýaranmaga mümkinçilik bar. Aşakdaky makalada naharyň has tagamly görünmegi üçin ýerine ýetirilmeli käbir maslahatlar berilýär. Olaryň arasynda...
Dawa çözmek sungaty: ara tow düşende ulanylmaly 6 düzgün

Dawa çözmek sungaty: ara tow düşende ulanylmaly 6 düzgün

Eger siz bagtyýar maşgalalarda sögüşilmeýär diýip pikir edýän bolsaňyz, tamaňyzy ödemän bileris, çünki psihologlar munuň edil beýle-de däldigini tassyklaýarlar. Dawalardan sowlup geçjek bolmak “sagdyn” sögüşmeden...