Soňky habarlar

Arhiw

Bilim

MBA näme we telekeçilik sowatlylygyň ähmiýeti nämede?

MBA näme we telekeçilik sowatlylygyň ähmiýeti nämede?

Mba-nyň (Master of Business Administration) iş administrirlemäniň magistr derejesine eýe bolmak häzirki wagtda bütin dünýäde guramalary dolandyrmak pudagynda ulgamlaşdyrylan hünärli kompetensiýanyň beýik derejesiniň subutnamasy bolmaklygy...
Zehinli çagalara mahsus aýratynlyklar

Zehinli çagalara mahsus aýratynlyklar

Her bir perzendiň özboluşly ukyp-zehin bilen dünýä inýändigi gadymdan bäri aýdylyp gelinýän hakykat. Ata-eneler, terbiýeçiler, mugallymlar çaganyň ukyp-zehinine, başarnygyna näçe ir göz ýetirseler, ol şonça-da...
Çaga we multfilm

Çaga we multfilm

Mundan 30-40 ýyl öň çagalara «Bir bar eken, bir ýok eken...» diýlip erteki aýdylyp berilýän bolsa-da, häzirki wagtda tehnologiýanyň ösmegi bilen bu ýagdaýlar azda-kände özgerip...
Ýatmazdan ozal kitap okamak üçin 5 sebäp

Ýatmazdan ozal kitap okamak üçin 5 sebäp

1. DÖREDIJILIKLI PIKIRLENMEGIŇ ÖSMEGI Nil Geýmanyň «Kitap eliňizdäki düýşdür» diýen sözlerini ýatlaň. Onsoň hem ylmy açyşlara düýşleriň sebäp bolup bilýändigini taryh telim ýola subut etdi. Şeýlelikde,...
10 müň sagatda geniý bolup bolar

10 müň sagatda geniý bolup bolar

Eger siz geniý bolmak we gaýtalanmajak derejedäki ajaýyp eseri döretmek isleýän bolsaňyz, onda size bary-ýogy 10 müň sagat gerek. Hawa, «bary-ýogy» — bu kinaýa. Munuň...
Kitaby nädip çalt okamaly?

Kitaby nädip çalt okamaly?

Alymlar okalan kitaplaryň, şeýle-de maglumatlaryň manysyna düşünmegiň diňe çalt okamaklygyň netijesinde amala aşýandygyny aýdýarlar. Çalt okamaklyk diňe bir wagtymyzy  tygşytlaman, eýsem, okaýan kitabymyzyň manysyny ýitirip...
Täze okuw ýyly bilen bagly ýatlatlamalar

Täze okuw ýyly bilen bagly ýatlatlamalar

Türkmenistanda Keselleriň ýaýramagyna garşy göreşýän adatdan daşary toparyň 2020-nji ýylyň 9-njy awgustynda kabul eden «2020 — 2021-nji okuw ýylyna guramaçylykly başlamagyň we okuw-terbiýeçilik işlerini guramagyň...
Biitden gigabaýta,  gigabaýtdan ýottabaýta çenli...

Biitden gigabaýta, gigabaýtdan ýottabaýta çenli...

Uzynlygyň, agramyň, tizligiň, göwrümiň, wagtyň, ýagtylygyň, kuwwatyň, garaz, ähli zadyň öz ölçeg birligi bardyr. Şonuň üçin hem ölçeg birlikleri gündelik durmuşymyzda iň köp ulanylýan sözleriň...
“Wikipedia” barada 10 hakykat

“Wikipedia” barada 10 hakykat

Internet ulgamyna haýsy-da bolsa bir tema boýunça gözleg amala aşyrmak üçin ýüz tutsak, bize hödürlenilýän saýtlaryň sanawynyň başy köplenç halatda “Wikipedia” erkin ensiklopediasynda berlen maglumatlar...
Synag gaýgysy

Synag gaýgysy

Synagyň boljak güni golaýladygyça ony gaýgy etmeýän, synagyň nähili geçjekdigi barada aladalanmaýan, soraglaryň bilýän temalaryndan düşmegini dilemeýän, eliniň aýalarynyň içi derläp, uludan-uludan dem almaýan, öz-özüne...
Ýaşlykda dünýäni özgerdenler

Ýaşlykda dünýäni özgerdenler

Ynsan ogly 20 ýaşynda-da, 30 ýaşynda-da, 40 hatda 50 ýaşynda-da ylymda beýik açyşlary etmäge ukyply. Muňa garamazdan alymlaryň şu çaka çenli eden açyşlarynyň agramly bölegi...
Aşgabadyň 138 ýaşly daragty

Aşgabadyň 138 ýaşly daragty

...Siz ony gördüňizmi? Görmedik bolsaňyz, onuň deňinden-ä geçip giden bolsaňyz gerek?! O goja daragt paýtagtymyzyň iň bir ajaýyp künjeginde, Aşgabadyň demir ýol menziline golaý ýerde...
Dalaşgärler nähili iýmitlenmeli?

Dalaşgärler nähili iýmitlenmeli?

Ýokary okuw mekdebine giriş snagy durmuşymyzda ykbal kesgitleýji öwrümleriň biri bolup durýar. Şonuň üçin hem biziň her birimiz bu synagda ýokary netijeleri gazanyp, talyplyk bagtyna...
Synag gaýgysy we ony nädip ýeňmeli?

Synag gaýgysy we ony nädip ýeňmeli?

Synagyň boljak güni golaýladygyça ony gaýgy etmeýän, synagyň nähili geçjekdigi barada aladalanmaýan, soraglaryň bilýän temalaryndan düşmegini dilemeýän, eliniň aýalarynyň içi derläp, uludan-uludan dem almaýan, öz-özüne...
Taryhda şu gün: 7-nji iýul

Taryhda şu gün: 7-nji iýul

1607-nji ýylda ilkinji gezek Angliýada “God Save the King” atly döwlet senasy ýaňlandy. 1668-nji ýylda Isaak Nýuton ilkinji gezek ylymda magistr derejesini aldy. 1846-njy ýylda Amerikanyň Birleşen...
Maglumatlary belläp almagyň peýdalary

Maglumatlary belläp almagyň peýdalary

Tehnologiýanyň ösmegi bilen XXI asyrda adamlar köp adaty zatlardan ýüz öwrüp, tehnologiýanyň iň soňky gazananlaryna örklenäýjek ýaly görünse-de, adatylyk babatynda müňýyllyklardan ybarat ömri bolan kitap,...

Köpçüligiň öňünde nädip täsirli çykyş etmeli?

- Myrat, sen ertirki geçiriljek baýramçylyk dabarasynda çykyş edip, söz sözlemeli... Ýolbaşçysynyň aýdan soňky sözleri Myradyň gulagyna ilmedi. Onuň bar ünsi “çykyş edip, söz sözlemeli” diýlen...