Soňky habarlar

Arhiw

Bilim

B2B, B2C, B2G, C2C — satuwlaryň esasy görnüşleri
B2B, B2C, B2G, C2C — satuwlaryň esasy görnüşleri
Harytlaryň ýa-da hyzmatlaryň satuwynda geleşigiň predmetiniň niýetlenen ahyrky sarp edijisini nazarda tutmak zerurdyr. Bu ahyrky sarp ediji adaty raýat, şeýle-de hususy kärhana, hatda döwlet edarasy...
Ýiti aňyň tötänleýin 15 alamaty
Ýiti aňyň tötänleýin 15 alamaty
Aslynda «akylly adam» diýlip kim göz öňüne tutulýar? Käbirleri üçin bu ylym bilen meşgullanýan ýa-da pelsepe bilen gyzyklanýan adamdyr, başga birleri üçin bolsa durmuş şertlerinden...
MBA näme we telekeçilik sowatlylygyň ähmiýeti nämede?
MBA näme we telekeçilik sowatlylygyň ähmiýeti nämede?
Mba-nyň (Master of Business Administration) iş administrirlemäniň magistr derejesine eýe bolmak häzirki wagtda bütin dünýäde guramalary dolandyrmak pudagynda ulgamlaşdyrylan hünärli kompetensiýanyň beýik derejesiniň subutnamasy bolmaklygy...
Zehinli çagalara mahsus aýratynlyklar
Zehinli çagalara mahsus aýratynlyklar
Her bir perzendiň özboluşly ukyp-zehin bilen dünýä inýändigi gadymdan bäri aýdylyp gelinýän hakykat. Ata-eneler, terbiýeçiler, mugallymlar çaganyň ukyp-zehinine, başarnygyna näçe ir göz ýetirseler, ol şonça-da...