Soňky habarlar

Arhiw

Gerekmejek zatlar: iňlis alymlarynyň gülkünç we biderek açyşlary

0
30804

Dünýäde manysyz ýa-da gülkünç diýlip hasaplanýan köp sanly açyşlar bar, aýratynam olaryň hatarynda iňlis alymlarynyň gözlegleri kontekstual ýagdaýy bilen uly orun eýeleýär.

Iňlis alymlarynyň özleriniň düşündirişi ýaly, Angliýa köplenç açyşlaryň ylmy gymmatlylygy bilen gyzyklanman, tersine olaryň sensasion täzeçillikleri üçin serişdeleri bölüp berýär.

Munuň bolsa özüne ýetesi birnäçe sebäpleri bar. Birinjiden, Angliýada grantlar üçin güýçli bäsdeşlik bar. Maliýe goldawyny almak üçin bu ýurtda gözlegçiler öz taslamalaryny mümkin boldugyça iň özüne çekiji görnüşde görkezmeli. Bu köplenç olaryň işleriniň mümkinçiliklerini artdyrmaga we ýetip bolmajak netijeleri wada bermäge sebäp bolýar.

Ikinjiden, hemaýatkärler ýokary derejeli we täsirli netijeleri almak isleýärler. Şeýle netijeler metbugatyň ünsüni özüne çekýär, hemaýatkäriň abraýyny artdyryp bilýär. Bu bolsa öz gezeginde, hemaýatkärleriň, iň möhüm ýa-da geljegi uly bolmasa-da, üstünlik gazanmak ähtimallygy ýokary bolan barlaglara bolan islegini görkezýär.

Iňlis alymlary ylmy gözleglerde örän işjeň bolup, göze ilýän islendik bir zadyň manysynyň açylmagyny öwrenmek üçin öz üstlerine alýarlar.

Üç jojuk

Alymlar doňuzyň öýüniň gyrylan üçegini ýykmak üçin möjegiň sekuntda azyndan 4,8 kilometr tizlik bilen gelip urmalydygyny anykladylar. Bu iň güýçli tornadonyň tizliginden hem 34 esse ýokarydyr. Netije: möjek beýle tizlige ýetip bilmeýär. Ýöne gözlegçiler doňuzyň öýüniň üçeginiň güýjüne aşa baha berlen bolmagynyň mümkindigini çaklaýarlar. Geljekde olar bu jandaryň öýüniň ýykylmagyna täsir edip biljek ähli faktorlary göz öňünde tutup, täze gözlegleri geçirmegi meýilleşdirýärler.

Iň ideal buterbrod

N=C+{fb(cm)•fb(tc)}+fb(Ts)+fc•ta — ine, indi siz ideal derejedäki buterbrodyň formulasyny bilýärsiňiz!

Bu formulany almak üçin iňlis alymlaryna 50 meýletinçi bilen işlemek zerur boldupdyr. Gatnaşanlar 700-den gowrak doňuz sendwiçiniň tagamyna we gurluşyna baha beripdirler. Geçirilen synagyň netijesinde, iň oňat doňuz sendwiçini almak üçin onuň 0,5 desibelden köp bolmadyk mukdarda gysylmalydygy anyklanyldy.

Jeýms Bond we bagryň sirozy

Iňlis alymlary Ýan Flemingiň kitaplarynyň hersinde näçe möçberde spirtli içgini içýändigini sanamak bilen, hakyky durmuşda Jeýms Bonduň bagyr sirrozyndan ölendigi baradaky netijä geldiler. Orta hasap bilen Bond hepdede alty çüýşe arak, “Russiýadan söýgi bilen” atly kitapda bolsa günde üç çüýşe içýärdi. Muňa garamazdan, Bond öz tabşyryklaryny üstünlikli başarýardy.

Bir bakyşda söýgi ýokdur

Köplenç edebi eserlerde we filmlerde, aýdymlarda aýdylýan bir bakyşdaky söýginiň ýerine, aslynda adamlar diňe özüneçekijilik we eýforiýa duýgusyny duýýarlar. Alymlaryň pikiriçe, beýni bar bolan ýatlamalary yzygiderli täzeden ýazyp bilýär. Şol sebäpden, häzirki döwürde duýgularyň güýçli we täsirlidigine, onuňam ilkinji duşuşykdan bäri şeýle bolup gelýändigine ýalan hem bolup özümizi ynandyryp bileris.

Pişikler adamlary öz doganlary hökmünde görýärler

Birnäçe onýyllyklaryň dowamynda pişikleriň özüni alyp barşyny öwrenen biolog Jon Bredşow öý pişikleriniň adamlary özi hasap edýändigi, ýöne özüniň uly görnüşi diýip düşünýändigi baradaky netijä geldi.

Alym muny aşakdaky faktlar bilen delillendirýär: pişikler guýrugyny turba ýaly saklap, özlerine bolan söýgüsini mälim edenlerinde birine garşy sürtýärler. Jemgyýetde kiçi pişikler has uluraklara tabyn bolýarlar. Bu ejesine ýa-da uly garyndaşyna bolan gatnaşykdan gelip çykmak bilen, pişiklere garanyňda kiçi pişijeklere degişlidir.

Wagtyň we onlarça million funtyň biderek harçlanandygyny görkezýän ýene birnäçe mysal:

  • ördekleriň ýagşy gowy görýändigi subut edildi;
  • haýsy reňki has gowy görýändigini bilmek üçin çybynlar öwrenilýär;
  • gulaklaryň ortaça ösüş depgini — ýylda 0,22 millimetr diýlip kesgitlenildi.

1991-nji ýylda gülkünç gözlegler üçin abraýly halkara baýragynyň parodiýasy hökmünde Şnobel baýragy döredildi. Her ýylyň oktýabr aýynda onuň 10 sany Şnobel baýragy berilýär — “ilki güldürip, soň pikirlendirýän üstünlikler üçin”. Ýeňijilere 10 trillion Zimbabwe dollary (takmynan, 10 ABŞ dollary) baýrak gowşurylýar.

Kim bilýär, belki geljekde iňlis alymlarynyň gülkünç gözlegleriniň köpüsi amaly taýdan ornuny tapar.

Peýdalanylan çeşmeler: rambler.ru; m24.ru; zaochnik.ru; style.rbc.ru

Şeýle-de okaň:

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş makalalar