ÝÖRITE MAKALALAR

Ussat kompozitory ýatlap...

Ussat kompozitory ýatlap...

Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasynda däp bolup gelişi ýaly her kafedra özüniň hepdeligini belläp geçýär. Bu hepde bolsa   “Sazyň taryhy” kafedrasynyň paýyna düşdi. Hepdäniň...
Nury Halmämmedi ýatlap...

Nury Halmämmedi ýatlap...

Ýakynda Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasynyň ýörite sazçylyk mekdep-internatynda kompozitor Nury Halmämmedowyň 85 ýyllyk ýubileýine döredijilikli ýatlama konserti geçirdi.       Konsertde ilki kompozitoryň  ömür-döredijiligi...
Bagtyýar ýaşlaryň  saz äleminde täze usullaryň gözleginde

Bagtyýar ýaşlaryň saz äleminde täze usullaryň gözleginde

Ýaňy-ýakynda Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasy “Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly” mynasybetli “Sazyň nazaryýeti” kafedrasynyň hepdeliginiň çäginde “XX-XXI asyrlaryň sungatyndaky esasy ösüş ugurlary: täze...
Bagtyýar ýaşlaryň röwşen ýoly

Bagtyýar ýaşlaryň röwşen ýoly

Hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda Garaşsyz, hemişelik Bitarap döwletimizde her ýyly döwrebap atlandyrmak täze taryhy döwürde-de mynasyp dowam  etdirilýär. Şoňa görä-de şu ýylyň «Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar...