Gözellik we saglyk

Deriňize zyýan ýetmezligi üçin nämeleri iýmekden saklanmaly

Deriňize zyýan ýetmezligi üçin nämeleri iýmekden saklanmaly

Nahara bolan söýgüden çynlakaý söýgi bolmaz. Jorj Bernard Şow Köpçülikleýin habar beriş serişdelerinde dogry iýmitlenmegiň ýörelgeleri baradaky makalalar yzygiderli ýazylýar. Olara eýermegi ýa-da eýermezligi adamyň özi kesgitleýär,...
Kofe içmek peýdalymy ýa zyýanly?

Kofe içmek peýdalymy ýa zyýanly?

Dogry, bu sowala birbada kesgitli jogap bermek kyndyr. Sebäbi, adamlaryň aglabasy, aýratynam yzygiderli iş prosesine gümrä bolýanlar kofe içmegi halaýarlar. Kofeniň düzümindäki ýokumly maddalar adamyň...
Ak sport aýakgabyny arassalamagyň 6 usuly

Ak sport aýakgabyny arassalamagyň 6 usuly

Ak sport aýakgaby (krossowkalar, kedler, snikerler...) — tekjede iň ýörgünli aýakgaplar bolup, olary islendik zat bilen geýip bolýar. Bu hili aýakgaplaryň ak reňkde bolmagynyňam kän...
«Holesterin» — eýmendirýän söz: Ondan dynmak zerurmy?

«Holesterin» — eýmendirýän söz: Ondan dynmak zerurmy?

XXI asyrda haýwanlaryň tagamly we ýokumly etinden taýýarlanan naharlary halaýan adamlara holesterin we onuň ganyň düzüminde köp mukdarda bolmagynyň getirip bilýän netijelerini aýtmak bilen eýmendirmek...
Buýanly çörek – saglygyň girewi

Buýanly çörek – saglygyň girewi

Häzirki wagtda azyk önümçiligi tehnologiýalaryny ösdürmegiň ileri tutulýan ugurlaryndan biri tehnologiýalary ösdürmek hem-de bejeriş-öňüni alyş täsiri bar bolan biologik gymmaty ýokarlandyrylan azyk önümlerini döretmek we...
Bižuteriýamy ýa-da gymmat bahaly şaý-sepler?

Bižuteriýamy ýa-da gymmat bahaly şaý-sepler?

Indi bižuteriýanyň gymmat bahaly hem-de daşlar bilen bezelen hakyky şaý-sepleriň ornuny tutýan arzan, şeýle-de pul ýetmezçiligi sebäpli satyn alynýan bezegler diýlip hasap edilýän döwri geçdi....
Lybaslaryň reňkini nähili utgaşdyrmaly: Esasy maslahatlar

Lybaslaryň reňkini nähili utgaşdyrmaly: Esasy maslahatlar

«Egin-eşigiňe görä garşy alýarlar...» diýilýär. Käbir ýagdaýlary hasaba almasaň, bu hakykat. Şol sebäpdenem döwrebaplyga ymtylýan islendik adam, aýratynam zenanlar egin-eşik tekjesini üpjün etmek barada has...
Güýz möwsüminiň saglyga peýdaly 9 sany miwesi

Güýz möwsüminiň saglyga peýdaly 9 sany miwesi

Güýz paslynda dükanlaryň tekjelerine bezeg berip duran dürli hili miwedir gök-bakja önümleri bolýar. Olar her ýyl möwsümine sabyrsyzlyk bilen garaşdyrýar diýsegem ýalňyş bolmaz. Bu önümleriň...
Şekere bolan islegi ýeňip geçmegiň 6 usuly

Şekere bolan islegi ýeňip geçmegiň 6 usuly

«Süýji zat iýmesem bolanok», «Şokolad süýjülerini hem-de beýleki süýji zatlary örän halaýan», «Iň halaýan zadym süýji» we şuňa meňzeş sözleri dostlaryňyzdan, ýakynlaryňyzdan günde diýen ýaly...
Ädimme-ädim: ýöremegiň ynsan saglygyna peýdasy

Ädimme-ädim: ýöremegiň ynsan saglygyna peýdasy

Ýöremek, başgaça aýdylanda gezim etmek — bedeniňi sagdyn saklamagyň has täsirli usullarynyň biri. Sebäbi islendik ýaşdaky adamlar, hatda uly ýaşly ata-enelerimiz üçin hem ýöremek kynçylygy...