Soňky habarlar

Arhiw

Gözellik we saglyk

Agyz-burun örtükleri barada maslahatlar

Agyz-burun örtükleri barada maslahatlar

Şu günler howanyň düzüminde tozan bölejikleriniň kadadan artmagy sebäpli, şeýle-de ýurdumyza dürli ýokanç keselleriň getirilmeginiň we ýaýramagynyň öňüni almak we raýatlaryň saglygyny berkitmek maksady bilen,...
Döwrüň saglyk sahawaty

Döwrüň saglyk sahawaty

Milli Liderimiziň saglygy goraýyş strategiýasy barada oýlanmalar Bütin ömrüne dertlä em, hassa melhem eýläp, alany alkyş, gazanany abraý bolan eli ýeňil lukmanlaryň birine şeýle sowal berdiler: —...
Çagalarda ýatkeşligi nähili ösdürmeli?

Çagalarda ýatkeşligi nähili ösdürmeli?

Mekdep okuwçylarynyň käbiri berlen ýumşy dessine ýat tutsa, ýene biri, tersine, näçe okasa-da, ýat tutup bilmän kösenýär. Muňa, elbetde, ýady gowşaklyk sebäp bolýar. Ýady gowşak...
Agyz-burun örtügini peýdalanmagyň düzgünleri

Agyz-burun örtügini peýdalanmagyň düzgünleri

Örtük – agyz we burun nemli bardalaryny howa-damjalaýyn ýollar bilen geçip bilýän ýokançlaryň düşmeginden goraýan ýönekeý serişdedir. Emma, hakykatdan-da, goranmak üçin örtügi dogry peýdalanmaklyk örän...
Günurmada ilkinji kömek nähili berilýär?

Günurmada ilkinji kömek nähili berilýär?

Gün şöhlesi dürli şöhlelenmeleriň güýçli çeşmesi bolup, olaryň içinde ultramelewşe şöhlesi wajyp ähmiýete eýedir. Olar az mukdarda adam bedenine, esasan hem, çagalar üçin has zerurdyr....
Ýüzärlik

Ýüzärlik

     Häsiýeti. Haşal derman ösümligiň dünýäde 6, Türkmenistanda 1 görnüşi duşýar. Ösümlik başgaça ýüzärlik, iswent, adraspan, zäldirk we tüteltgi diýip atlandyrylýar.     Üzärlik – üzärlikler...
Ýöremek – juwanlygyň  syry

Ýöremek – juwanlygyň syry

Kadaly iýmitlenmek, sport bilen meşgullanmak, maşk etmek,  ýeterlik uklamak, arassa howadan dem almak... – bularyň ählisi biziň berk bedenli we sagdyn bolmagymyza oňaýly täsir edýän...
Dogry iýmitlenmek aşa semizligiň öňüni alýar

Dogry iýmitlenmek aşa semizligiň öňüni alýar

Bizden millionlarça ýagtylyk ýyly uzaklykda ýerleşýän Älem giňişligindäki sanýetmez jisimlerden başlap, maddanyň iň kiçi bölegi bolan atoma çenli ähli zat üýtgewsiz sazlaşyklylykda we kesgitlenilen kadalara...
Ýaşlar we elektronika

Ýaşlar we elektronika

Durmuşymyzda elektronikanyň tutýan orny barada heý pikir edip gördüňizmi? Eger heniz bu barada oýlanmadyk bolsaňyz, geliň, adaty bir günümize şeýle bir göz aýlalyň!  Her gün irden...
Çaga zehinine täsir edýän esaslar

Çaga zehinine täsir edýän esaslar

Çaga we aýdym-saz Kä wagtlar telewizorda gulaga ýakymly aýdym ýa-da saz ýaňlanaýsa çagalaryň entek juda ýaşdygyna garamazdan, şoňa goşup sazlaşykly hereketleri edýändigine şaýatlyk edýäris. Biz hem...
Hyýal güýjüni kämilleşdirmek

Hyýal güýjüni kämilleşdirmek

Hyýal – munuň özi bir pikir, iş barada döreýän meýil, isleg, arzuw. Hyýalymyzda janlandyrmak – isleg-arzuwlarymyzyň amala aşýandygyny göz öňüne getirmegi başarmak. Hyýal güýji –...
Bagtly bolmagyň 5 esasy şerti

Bagtly bolmagyň 5 esasy şerti

Dünýä döräli bäri ynsanoglunyň iň uly arzuwy bagtly bolmakdyr. Hatda iň bir ýagşy dilegleriň, iň ajaýyp sözleriň, iň gowy gutlaglaryň, iň päk arzuwlaryň hem soňy...
Seniň täleýnamaň (15.07.2019 - 21.07.2019)

Seniň täleýnamaň (15.07.2019 - 21.07.2019)

Hamal (guzy 21.03-20.04) Geljek hepdede hamallar, hemişe bolşy ýaly, öz saglyk ýagdaýyna, aýratyn hem agramlaryna ünsli bolmalydyrlar. Siziň agramyňyzyň çalt artmazlygy üçin berhiz saklamak maslahat berilýär....
Seniň täleýnamaň (08.07.2019 - 14.07.2019)

Seniň täleýnamaň (08.07.2019 - 14.07.2019)

Hamal (guzy 21.03-20.04) Geljek hepdede saglygyňyz hakynda alada etmegiňiz gerek. Zyýanly endiklerden saplanmak, saglyga ýaramaz täsir edýän işlerden daşda durmak bilen özüňizi oňat duýup bilersiňiz. Iýip-içýän...
Eliňi ber, saglygyňy bilip bereýin

Eliňi ber, saglygyňy bilip bereýin

Elleriň ýagdaýyndan, temperaturasyndan, derisiniň görnüşinden çen tutup, haýsydyr bir keseliň döräp başlandygyny güman edip bolýar. Keseliňizi irki döwründe ýüze çykarmak isleseňiz, elleriňizi ünsli synlaň. Aýalar Aýalaryň gaty...
Ylgamak we saglyk

Ylgamak we saglyk

Täze  Zelandiýada 1961-nji ýylda ýeňil atletikaçylaryň çäginde dünýäde ilkinji bolup “Djoging” (ýuwaşjadan  birsydyrgyn ylgamak) topary emele geldi. Türkmenistanda ilkinji ylgaýjylar kluby Aşgabat şäherinde geçen asyryň...
Artykmaç agram saglyga zyýanly

Artykmaç agram saglyga zyýanly

Ylgaýanlaryň arasynda sorag geçirenimizde olaryň  20 göteriminiň horlanmak, agramyny ýeňletmek üçin ylgaýandyklaryny kesgitledik. Eýsem kadadan  artykmaç  agram nireden, nämeden emele gelýär?  Köpler horluga ýa-da semizlige nesil...
Paýhas oýunlary bilen meşgullanýan türgenlere peýdaly  önümler

Paýhas oýunlary bilen meşgullanýan türgenlere peýdaly önümler

ХХI asyr ekologiki  meseleleriň, ýagny howanyň üýtgemegi, atmosfera zyňylýan galyndylaryň artmagy, bioritmiň üýtgemegi (caltlaşmagy), gibrid önümleriň köpelmegi bilen häsiýetlenýär. Babadaýhanlarymyz ilaty sagdyn iýmit önümleri bilen...
Dermany suw bilen içmelimi ýa-da...

Dermany suw bilen içmelimi ýa-da...

Bi­ziň kö­pimiz be­jer­gi­de ulan­ýan der­man­la­ry­my­zy süýt bi­len içip, onuň be­je­riş tä­si­rini azald­ýan­dy­gy­myz ha­kyn­da pi­kir eden däl­di­ris. Bu ugur­da bar­lag ge­çi­ren alym­lar der­man ka­bul edi­len­de,...
Reňkleriň täsin dünýäsi

Reňkleriň täsin dünýäsi

Reňkleri anyk saýgaryp bilmeýän adamlar adaty görüş ukyply adamlara garanyňda, gije has gowy görýärler. * * *  Gök reňk dünýädäki iň gowy görülýän reňkleriň biridir. Ýer ýüzüniň...
Halk lukmançylygyndan maslahatlar

Halk lukmançylygyndan maslahatlar

Azganlylyk. Şugundyry arassalap, böleklere bölmeli. Olary 3 litrlik banka salyp, üstünde 1 nahar çemçesi duz we şeker atmaly. Soňra banka dolýança gaýnag suw guýup, üç günüň...
Yssy günlerde aşa gyzmakdan nähili goranmaly?!

Yssy günlerde aşa gyzmakdan nähili goranmaly?!

Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Habarlar merkezi tomus paslynyň häzir dowam edýän yssy döwri bilen baglylykda bedeni aşa gyzmakdan goramak üçin özüňi alyp barmagyň...