Soňky habarlar

Arhiw

Gözellik we saglyk

Lybaslaryň reňkini nähili utgaşdyrmaly: Esasy maslahatlar

Lybaslaryň reňkini nähili utgaşdyrmaly: Esasy maslahatlar

«Egin-eşigiňe görä garşy alýarlar...» diýilýär. Käbir ýagdaýlary hasaba almasaň, bu hakykat. Şol sebäpdenem döwrebaplyga ymtylýan islendik adam, aýratynam zenanlar egin-eşik tekjesini üpjün etmek barada has...
Güýz möwsüminiň saglyga peýdaly 9 sany miwesi

Güýz möwsüminiň saglyga peýdaly 9 sany miwesi

Güýz paslynda dükanlaryň tekjelerine bezeg berip duran dürli hili miwedir gök-bakja önümleri bolýar. Olar her ýyl möwsümine sabyrsyzlyk bilen garaşdyrýar diýsegem ýalňyş bolmaz. Bu önümleriň...
Şekere bolan islegi ýeňip geçmegiň 6 usuly

Şekere bolan islegi ýeňip geçmegiň 6 usuly

«Süýji zat iýmesem bolanok», «Şokolad süýjülerini hem-de beýleki süýji zatlary örän halaýan», «Iň halaýan zadym süýji» we şuňa meňzeş sözleri dostlaryňyzdan, ýakynlaryňyzdan günde diýen ýaly...
Ädimme-ädim: ýöremegiň ynsan saglygyna peýdasy

Ädimme-ädim: ýöremegiň ynsan saglygyna peýdasy

Ýöremek, başgaça aýdylanda gezim etmek — bedeniňi sagdyn saklamagyň has täsirli usullarynyň biri. Sebäbi islendik ýaşdaky adamlar, hatda uly ýaşly ata-enelerimiz üçin hem ýöremek kynçylygy...
Gyş şertlerinde saçlara nähili ideg etmeli

Gyş şertlerinde saçlara nähili ideg etmeli

Gyş pasly saçlar üçin örän çylşyrymly döwürleriň biri, sebäbi bu sowuk aýlarda saçymyz köp howa şertlerine şaýat bolýar: aýazly howa, şemal öwüsmegi, köplenç ýylylyk üçin...
Geýmäne hiç zat bolmanda, näme geýmeli

Geýmäne hiç zat bolmanda, näme geýmeli

Geýim-gejimleriň köp, ýöne olaryň haýsysyny geýjegiňi bilmeýärsiň, gör nähili paradoks. Hususan-da, pasyl çalşygynda olaryň içinden haýsysyny geýjegiňi bilip bolanok. Bu ýagdaý näme sebäpden ýüze çykýar?...
Kremleriň düzümindäki işjeň goşundylaryň täsiri nähili

Kremleriň düzümindäki işjeň goşundylaryň täsiri nähili

Dükanlaryň we dermanhanalaryň tekjelerinde dürli hili gutularda bejergi kremlerine gabat gelmek bolýar. Gözellik serişdelerini öndürýän önümçilik pudagy derini bejermek kosmetikasynyň düzüminde oňyn täsirli innowasiýa goşundylaryny...
Mawy barsyň ýylyny nähili görnüşde garşylasa bolar

Mawy barsyň ýylyny nähili görnüşde garşylasa bolar

Täze ýyla garaşmak duýgusy baýramçylygyň özünden gowy bolmasa-da, täsin lezzet berýär. Ol bizde jadyly duýgyny — Täze ýyl gijesinde edýän arzuwlarymyzyň hasyl boljagyna, ähli isleglerimiziň...
Probiotikler we prebiotikler: Olary nädip tapawutlandyrmaly?

Probiotikler we prebiotikler: Olary nädip tapawutlandyrmaly?

Dürli dermanlar ýa-da çaga iýmitleri baradaky mahabatlarda köplenç “prebiotikler” we “probiotikler” diýen ýaly sözlere gabat gelýäris. Adamlar olaryň nämedigi barada anyk bilmän, witaminler ýaly bir...
Güýz: immunitetimizi gyş paslyna taýýarlalyň

Güýz: immunitetimizi gyş paslyna taýýarlalyň

Gyş – Ýeriň her bir ýaşaýjysy üçin synagdyr, elbetde, muňa pasyllaryň biri-birinden düýpgöter tapawutlanmaýan ýeri bolan ekwatorda we oňa ýakyn zolaklarynda ýaşaýanlar degişli däldir. Hut...
Öýdäki ilkinji kömek gutusynda nämeler bolmaly

Öýdäki ilkinji kömek gutusynda nämeler bolmaly

Keseliň alamatlary ýüze çykanda ýa-da öýde adaty şikesler alnanda  öýdäki ilkinji kömek gutusy tiz kömek bolup durýar. Eliňiz kesilende ýa-da gyzgyna bişende, başga-da islendik kynçylykly...
Üljäniň ynsan saglygy üçin peýdasy

Üljäniň ynsan saglygy üçin peýdasy

Lukmanlar saglygymyz üçin miweleriň peýdasynyň örän uludygyny nygtaýarlar. Miwe we miwe önümlerini yzygiderli iýmek bilen ýürek, gan-damar, aşgazan, içege, kelle-beýni keselleriniň öňüni almak mümkin. Türkmen...
«Boý Bodron»: halkyň saglygynyň aladasynda

«Boý Bodron»: halkyň saglygynyň aladasynda

«Boý Bodron» hususy kärhanasy eýýäm ýigrimi ýyldan gowrak wagt bäri, ýurdumyzyň ilatyny ýokary hilli derman hem-de lukmançylyk serişdeleri bilen elýeter bahadan üpjün etmekde halkymyza netijeli...
Almanyň ynsan saglygyna peýdasy

Almanyň ynsan saglygyna peýdasy

Lukmanlar saglygymyz üçin miweleriň peýdasynyň örän uludygyny nygtaýarlar. Ýakymly ysy we tagamy bilen tapawutlanýan alma hem witaminlere we minerallara baý, iň ýokumly miweleriň biri hasaplanýar. Almanyň...
So­ga­nyň saglyga peý­da­sy

So­ga­nyň saglyga peý­da­sy

Düýp sogan gant, kalsiý we fosfor duzlaryna, kletçatka, organiki kislotalara, fermentlere, azotly maddalara baýdyr. Soganda C witamininiň ep-esli mukdarda bolmagy sebäpli, ol singa keseline garşy iň...