Gözellik we saglyk

Mawy barsyň ýylyny nähili görnüşde garşylasa bolar

Mawy barsyň ýylyny nähili görnüşde garşylasa bolar

Täze ýyla garaşmak duýgusy baýramçylygyň özünden gowy bolmasa-da, täsin lezzet berýär. Ol bizde jadyly duýgyny — Täze ýyl gijesinde edýän arzuwlarymyzyň hasyl boljagyna, ähli isleglerimiziň...
Probiotikler we prebiotikler: Olary nädip tapawutlandyrmaly?

Probiotikler we prebiotikler: Olary nädip tapawutlandyrmaly?

Dürli dermanlar ýa-da çaga iýmitleri baradaky mahabatlarda köplenç “prebiotikler” we “probiotikler” diýen ýaly sözlere gabat gelýäris. Adamlar olaryň nämedigi barada anyk bilmän, witaminler ýaly bir...
Güýz: immunitetimizi gyş paslyna taýýarlalyň

Güýz: immunitetimizi gyş paslyna taýýarlalyň

Gyş – Ýeriň her bir ýaşaýjysy üçin synagdyr, elbetde, muňa pasyllaryň biri-birinden düýpgöter tapawutlanmaýan ýeri bolan ekwatorda we oňa ýakyn zolaklarynda ýaşaýanlar degişli däldir. Hut...
Öýdäki ilkinji kömek gutusynda nämeler bolmaly

Öýdäki ilkinji kömek gutusynda nämeler bolmaly

Keseliň alamatlary ýüze çykanda ýa-da öýde adaty şikesler alnanda  öýdäki ilkinji kömek gutusy tiz kömek bolup durýar. Eliňiz kesilende ýa-da gyzgyna bişende, başga-da islendik kynçylykly...
Üljäniň ynsan saglygy üçin peýdasy

Üljäniň ynsan saglygy üçin peýdasy

Lukmanlar saglygymyz üçin miweleriň peýdasynyň örän uludygyny nygtaýarlar. Miwe we miwe önümlerini yzygiderli iýmek bilen ýürek, gan-damar, aşgazan, içege, kelle-beýni keselleriniň öňüni almak mümkin. Türkmen...
«Boý Bodron»: halkyň saglygynyň aladasynda

«Boý Bodron»: halkyň saglygynyň aladasynda

«Boý Bodron» hususy kärhanasy eýýäm ýigrimi ýyldan gowrak wagt bäri, ýurdumyzyň ilatyny ýokary hilli derman hem-de lukmançylyk serişdeleri bilen elýeter bahadan üpjün etmekde halkymyza netijeli...
Almanyň ynsan saglygyna peýdasy

Almanyň ynsan saglygyna peýdasy

Lukmanlar saglygymyz üçin miweleriň peýdasynyň örän uludygyny nygtaýarlar. Ýakymly ysy we tagamy bilen tapawutlanýan alma hem witaminlere we minerallara baý, iň ýokumly miweleriň biri hasaplanýar. Almanyň...
So­ga­nyň saglyga peý­da­sy

So­ga­nyň saglyga peý­da­sy

Düýp sogan gant, kalsiý we fosfor duzlaryna, kletçatka, organiki kislotalara, fermentlere, azotly maddalara baýdyr. Soganda C witamininiň ep-esli mukdarda bolmagy sebäpli, ol singa keseline garşy iň...
Naryň ynsan saglygyna peýdalary

Naryň ynsan saglygyna peýdalary

Gabygyndan başlap, dänesine çenli peýdaly miweleriň biri hem nardyr. Onuň düzüminde peýdaly aminokislotalaryň 15 görnüşi, şeýle-de «C», «A», «B», «PP» witaminleri we kaliý bardyr. Nar...
Agyz-burun örtükleri barada maslahatlar

Agyz-burun örtükleri barada maslahatlar

Şu günler howanyň düzüminde tozan bölejikleriniň kadadan artmagy sebäpli, şeýle-de ýurdumyza dürli ýokanç keselleriň getirilmeginiň we ýaýramagynyň öňüni almak we raýatlaryň saglygyny berkitmek maksady bilen,...
Döwrüň saglyk sahawaty

Döwrüň saglyk sahawaty

Milli Liderimiziň saglygy goraýyş strategiýasy barada oýlanmalar Bütin ömrüne dertlä em, hassa melhem eýläp, alany alkyş, gazanany abraý bolan eli ýeňil lukmanlaryň birine şeýle sowal berdiler: —...
Çagalarda ýatkeşligi nähili ösdürmeli?

Çagalarda ýatkeşligi nähili ösdürmeli?

Mekdep okuwçylarynyň käbiri berlen ýumşy dessine ýat tutsa, ýene biri, tersine, näçe okasa-da, ýat tutup bilmän kösenýär. Muňa, elbetde, ýady gowşaklyk sebäp bolýar. Ýady gowşak...
Agyz-burun örtügini peýdalanmagyň düzgünleri

Agyz-burun örtügini peýdalanmagyň düzgünleri

Örtük – agyz we burun nemli bardalaryny howa-damjalaýyn ýollar bilen geçip bilýän ýokançlaryň düşmeginden goraýan ýönekeý serişdedir. Emma, hakykatdan-da, goranmak üçin örtügi dogry peýdalanmaklyk örän...
Günurmada ilkinji kömek nähili berilýär?

Günurmada ilkinji kömek nähili berilýär?

Gün şöhlesi dürli şöhlelenmeleriň güýçli çeşmesi bolup, olaryň içinde ultramelewşe şöhlesi wajyp ähmiýete eýedir. Olar az mukdarda adam bedenine, esasan hem, çagalar üçin has zerurdyr....
Ýüzärlik

Ýüzärlik

     Häsiýeti. Haşal derman ösümligiň dünýäde 6, Türkmenistanda 1 görnüşi duşýar. Ösümlik başgaça ýüzärlik, iswent, adraspan, zäldirk we tüteltgi diýip atlandyrylýar.     Üzärlik – üzärlikler...
Ýöremek – juwanlygyň  syry

Ýöremek – juwanlygyň syry

Kadaly iýmitlenmek, sport bilen meşgullanmak, maşk etmek,  ýeterlik uklamak, arassa howadan dem almak... – bularyň ählisi biziň berk bedenli we sagdyn bolmagymyza oňaýly täsir edýän...
Dogry iýmitlenmek aşa semizligiň öňüni alýar

Dogry iýmitlenmek aşa semizligiň öňüni alýar

Bizden millionlarça ýagtylyk ýyly uzaklykda ýerleşýän Älem giňişligindäki sanýetmez jisimlerden başlap, maddanyň iň kiçi bölegi bolan atoma çenli ähli zat üýtgewsiz sazlaşyklylykda we kesgitlenilen kadalara...