Soňky habarlar

Arhiw

Gözellik we saglyk

«Holesterin» — eýmendirýän söz: Ondan dynmak zerurmy?

«Holesterin» — eýmendirýän söz: Ondan dynmak zerurmy?

XXI asyrda haýwanlaryň tagamly we ýokumly etinden taýýarlanan naharlary halaýan adamlara holesterin we onuň ganyň düzüminde köp mukdarda bolmagynyň getirip bilýän netijelerini aýtmak bilen eýmendirmek...
Buýanly çörek – saglygyň girewi

Buýanly çörek – saglygyň girewi

Häzirki wagtda azyk önümçiligi tehnologiýalaryny ösdürmegiň ileri tutulýan ugurlaryndan biri tehnologiýalary ösdürmek hem-de bejeriş-öňüni alyş täsiri bar bolan biologik gymmaty ýokarlandyrylan azyk önümlerini döretmek we...
Bižuteriýamy ýa-da gymmat bahaly şaý-sepler?

Bižuteriýamy ýa-da gymmat bahaly şaý-sepler?

Indi bižuteriýanyň gymmat bahaly hem-de daşlar bilen bezelen hakyky şaý-sepleriň ornuny tutýan arzan, şeýle-de pul ýetmezçiligi sebäpli satyn alynýan bezegler diýlip hasap edilýän döwri geçdi....
Lybaslaryň reňkini nähili utgaşdyrmaly: Esasy maslahatlar

Lybaslaryň reňkini nähili utgaşdyrmaly: Esasy maslahatlar

«Egin-eşigiňe görä garşy alýarlar...» diýilýär. Käbir ýagdaýlary hasaba almasaň, bu hakykat. Şol sebäpdenem döwrebaplyga ymtylýan islendik adam, aýratynam zenanlar egin-eşik tekjesini üpjün etmek barada has...
Güýz möwsüminiň saglyga peýdaly 9 sany miwesi

Güýz möwsüminiň saglyga peýdaly 9 sany miwesi

Güýz paslynda dükanlaryň tekjelerine bezeg berip duran dürli hili miwedir gök-bakja önümleri bolýar. Olar her ýyl möwsümine sabyrsyzlyk bilen garaşdyrýar diýsegem ýalňyş bolmaz. Bu önümleriň...
Şekere bolan islegi ýeňip geçmegiň 6 usuly

Şekere bolan islegi ýeňip geçmegiň 6 usuly

«Süýji zat iýmesem bolanok», «Şokolad süýjülerini hem-de beýleki süýji zatlary örän halaýan», «Iň halaýan zadym süýji» we şuňa meňzeş sözleri dostlaryňyzdan, ýakynlaryňyzdan günde diýen ýaly...
Ädimme-ädim: ýöremegiň ynsan saglygyna peýdasy

Ädimme-ädim: ýöremegiň ynsan saglygyna peýdasy

Ýöremek, başgaça aýdylanda gezim etmek — bedeniňi sagdyn saklamagyň has täsirli usullarynyň biri. Sebäbi islendik ýaşdaky adamlar, hatda uly ýaşly ata-enelerimiz üçin hem ýöremek kynçylygy...
Gyş şertlerinde saçlara nähili ideg etmeli

Gyş şertlerinde saçlara nähili ideg etmeli

Gyş pasly saçlar üçin örän çylşyrymly döwürleriň biri, sebäbi bu sowuk aýlarda saçymyz köp howa şertlerine şaýat bolýar: aýazly howa, şemal öwüsmegi, köplenç ýylylyk üçin...
Geýmäne hiç zat bolmanda, näme geýmeli

Geýmäne hiç zat bolmanda, näme geýmeli

Geýim-gejimleriň köp, ýöne olaryň haýsysyny geýjegiňi bilmeýärsiň, gör nähili paradoks. Hususan-da, pasyl çalşygynda olaryň içinden haýsysyny geýjegiňi bilip bolanok. Bu ýagdaý näme sebäpden ýüze çykýar?...
Kremleriň düzümindäki işjeň goşundylaryň täsiri nähili

Kremleriň düzümindäki işjeň goşundylaryň täsiri nähili

Dükanlaryň we dermanhanalaryň tekjelerinde dürli hili gutularda bejergi kremlerine gabat gelmek bolýar. Gözellik serişdelerini öndürýän önümçilik pudagy derini bejermek kosmetikasynyň düzüminde oňyn täsirli innowasiýa goşundylaryny...
Mawy barsyň ýylyny nähili görnüşde garşylasa bolar

Mawy barsyň ýylyny nähili görnüşde garşylasa bolar

Täze ýyla garaşmak duýgusy baýramçylygyň özünden gowy bolmasa-da, täsin lezzet berýär. Ol bizde jadyly duýgyny — Täze ýyl gijesinde edýän arzuwlarymyzyň hasyl boljagyna, ähli isleglerimiziň...