Soňky habarlar

Arhiw

Gözellik we saglyk

Öýdäki ilkinji kömek gutusynda nämeler bolmaly

Öýdäki ilkinji kömek gutusynda nämeler bolmaly

Keseliň alamatlary ýüze çykanda ýa-da öýde adaty şikesler alnanda  öýdäki ilkinji kömek gutusy tiz kömek bolup durýar. Eliňiz kesilende ýa-da gyzgyna bişende, başga-da islendik kynçylykly...
Üljäniň ynsan saglygy üçin peýdasy

Üljäniň ynsan saglygy üçin peýdasy

Lukmanlar saglygymyz üçin miweleriň peýdasynyň örän uludygyny nygtaýarlar. Miwe we miwe önümlerini yzygiderli iýmek bilen ýürek, gan-damar, aşgazan, içege, kelle-beýni keselleriniň öňüni almak mümkin. Türkmen...
«Boý Bodron»: halkyň saglygynyň aladasynda

«Boý Bodron»: halkyň saglygynyň aladasynda

«Boý Bodron» hususy kärhanasy eýýäm ýigrimi ýyldan gowrak wagt bäri, ýurdumyzyň ilatyny ýokary hilli derman hem-de lukmançylyk serişdeleri bilen elýeter bahadan üpjün etmekde halkymyza netijeli...
Almanyň ynsan saglygyna peýdasy

Almanyň ynsan saglygyna peýdasy

Lukmanlar saglygymyz üçin miweleriň peýdasynyň örän uludygyny nygtaýarlar. Ýakymly ysy we tagamy bilen tapawutlanýan alma hem witaminlere we minerallara baý, iň ýokumly miweleriň biri hasaplanýar. Almanyň...
So­ga­nyň saglyga peý­da­sy

So­ga­nyň saglyga peý­da­sy

Düýp sogan gant, kalsiý we fosfor duzlaryna, kletçatka, organiki kislotalara, fermentlere, azotly maddalara baýdyr. Soganda C witamininiň ep-esli mukdarda bolmagy sebäpli, ol singa keseline garşy iň...
Naryň ynsan saglygyna peýdalary

Naryň ynsan saglygyna peýdalary

Gabygyndan başlap, dänesine çenli peýdaly miweleriň biri hem nardyr. Onuň düzüminde peýdaly aminokislotalaryň 15 görnüşi, şeýle-de «C», «A», «B», «PP» witaminleri we kaliý bardyr. Nar...
Agyz-burun örtükleri barada maslahatlar

Agyz-burun örtükleri barada maslahatlar

Şu günler howanyň düzüminde tozan bölejikleriniň kadadan artmagy sebäpli, şeýle-de ýurdumyza dürli ýokanç keselleriň getirilmeginiň we ýaýramagynyň öňüni almak we raýatlaryň saglygyny berkitmek maksady bilen,...
Döwrüň saglyk sahawaty

Döwrüň saglyk sahawaty

Milli Liderimiziň saglygy goraýyş strategiýasy barada oýlanmalar Bütin ömrüne dertlä em, hassa melhem eýläp, alany alkyş, gazanany abraý bolan eli ýeňil lukmanlaryň birine şeýle sowal berdiler: —...
Çagalarda ýatkeşligi nähili ösdürmeli?

Çagalarda ýatkeşligi nähili ösdürmeli?

Mekdep okuwçylarynyň käbiri berlen ýumşy dessine ýat tutsa, ýene biri, tersine, näçe okasa-da, ýat tutup bilmän kösenýär. Muňa, elbetde, ýady gowşaklyk sebäp bolýar. Ýady gowşak...
Agyz-burun örtügini peýdalanmagyň düzgünleri

Agyz-burun örtügini peýdalanmagyň düzgünleri

Örtük – agyz we burun nemli bardalaryny howa-damjalaýyn ýollar bilen geçip bilýän ýokançlaryň düşmeginden goraýan ýönekeý serişdedir. Emma, hakykatdan-da, goranmak üçin örtügi dogry peýdalanmaklyk örän...
Günurmada ilkinji kömek nähili berilýär?

Günurmada ilkinji kömek nähili berilýär?

Gün şöhlesi dürli şöhlelenmeleriň güýçli çeşmesi bolup, olaryň içinde ultramelewşe şöhlesi wajyp ähmiýete eýedir. Olar az mukdarda adam bedenine, esasan hem, çagalar üçin has zerurdyr....
Ýüzärlik

Ýüzärlik

     Häsiýeti. Haşal derman ösümligiň dünýäde 6, Türkmenistanda 1 görnüşi duşýar. Ösümlik başgaça ýüzärlik, iswent, adraspan, zäldirk we tüteltgi diýip atlandyrylýar.     Üzärlik – üzärlikler...
Ýöremek – juwanlygyň  syry

Ýöremek – juwanlygyň syry

Kadaly iýmitlenmek, sport bilen meşgullanmak, maşk etmek,  ýeterlik uklamak, arassa howadan dem almak... – bularyň ählisi biziň berk bedenli we sagdyn bolmagymyza oňaýly täsir edýän...
Dogry iýmitlenmek aşa semizligiň öňüni alýar

Dogry iýmitlenmek aşa semizligiň öňüni alýar

Bizden millionlarça ýagtylyk ýyly uzaklykda ýerleşýän Älem giňişligindäki sanýetmez jisimlerden başlap, maddanyň iň kiçi bölegi bolan atoma çenli ähli zat üýtgewsiz sazlaşyklylykda we kesgitlenilen kadalara...
Ýaşlar we elektronika

Ýaşlar we elektronika

Durmuşymyzda elektronikanyň tutýan orny barada heý pikir edip gördüňizmi? Eger heniz bu barada oýlanmadyk bolsaňyz, geliň, adaty bir günümize şeýle bir göz aýlalyň!  Her gün irden...
Çaga zehinine täsir edýän esaslar

Çaga zehinine täsir edýän esaslar

Çaga we aýdym-saz Kä wagtlar telewizorda gulaga ýakymly aýdym ýa-da saz ýaňlanaýsa çagalaryň entek juda ýaşdygyna garamazdan, şoňa goşup sazlaşykly hereketleri edýändigine şaýatlyk edýäris. Biz hem...
Hyýal güýjüni kämilleşdirmek

Hyýal güýjüni kämilleşdirmek

Hyýal – munuň özi bir pikir, iş barada döreýän meýil, isleg, arzuw. Hyýalymyzda janlandyrmak – isleg-arzuwlarymyzyň amala aşýandygyny göz öňüne getirmegi başarmak. Hyýal güýji –...
Bagtly bolmagyň 5 esasy şerti

Bagtly bolmagyň 5 esasy şerti

Dünýä döräli bäri ynsanoglunyň iň uly arzuwy bagtly bolmakdyr. Hatda iň bir ýagşy dilegleriň, iň ajaýyp sözleriň, iň gowy gutlaglaryň, iň päk arzuwlaryň hem soňy...
Seniň täleýnamaň (15.07.2019 - 21.07.2019)

Seniň täleýnamaň (15.07.2019 - 21.07.2019)

Hamal (guzy 21.03-20.04) Geljek hepdede hamallar, hemişe bolşy ýaly, öz saglyk ýagdaýyna, aýratyn hem agramlaryna ünsli bolmalydyrlar. Siziň agramyňyzyň çalt artmazlygy üçin berhiz saklamak maslahat berilýär....
Seniň täleýnamaň (08.07.2019 - 14.07.2019)

Seniň täleýnamaň (08.07.2019 - 14.07.2019)

Hamal (guzy 21.03-20.04) Geljek hepdede saglygyňyz hakynda alada etmegiňiz gerek. Zyýanly endiklerden saplanmak, saglyga ýaramaz täsir edýän işlerden daşda durmak bilen özüňizi oňat duýup bilersiňiz. Iýip-içýän...