Soňky habarlar

Archive news

Gözellik we saglyk

Yssy günlerde aşa gyzmakdan nähili goranmaly?!

Yssy günlerde aşa gyzmakdan nähili goranmaly?!

Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Habarlar merkezi tomus paslynyň häzir dowam edýän yssy döwri bilen baglylykda bedeni aşa gyzmakdan goramak üçin özüňi alyp barmagyň...
BAKY JUWANLYGYŇ SYRY

BAKY JUWANLYGYŇ SYRY

Adamzat taryhynda baky juwanlygyň syryny ele almak üçin, gör, näçe gezek synanyşyk edildi. Dürli yklymlarda we dürli ýurtlarda ençeme synaglar geçirildi. Emma olaryň hiç biri...
Zehinli ynsanlaryň 7 aýratynlygy

Zehinli ynsanlaryň 7 aýratynlygy

Ähli ynsanlar dünýä inende özlerine mahsus zehin — aýratynlyk bilen dogulýarlar. Zehinlerini ýüze çykaryp bilenler beýlekilerden tapawutlanyp başlaýarlar. Akylly adamlar ýüze çykan ähli meselelere, kynçylyklara...
Ýoga – endamyňy owadan we agramyňy kadaly saklar

Ýoga – endamyňy owadan we agramyňy kadaly saklar

Aglaba adamlaryň ýoga hakyndaky düşünjesi: Ýoga – esasan garry adamlara ýa-da göwrelilere niýetlenen ýönekeý fiziki maşk diýip pikir edýärler. Ýöne bu düşünje düýbünden ýalňyşdyr. Ýoga-gimnastikasy...
Aşgabatda hindi tälimçileriniň ýoga sapaklary

Aşgabatda hindi tälimçileriniň ýoga sapaklary

Aşgabat şäherinde Ýoga sagaldyş gimnastikasy boýunça hindi tälimçileriniň sapaklary diňe Bagtyýarlyk sport toplumynda geçirilýär. Şol sebäpli-de, Bagtyýarlyk sport toplumyna gatnaýanlaryň sany 1000-den geçdi.   Ýoganyň mekany...
Десять хитростей: как не заболеть в сезон простуд

Десять хитростей: как не заболеть в сезон простуд

Осень и весна – это всегда повышенные риски заболеть. К сожалению, люди вынуждены работать, даже будучи не совсем здоровыми, поэтому шансы подхватить какую-нибудь инфекцию возрастают....
Правила работы за компьютером.

Правила работы за компьютером.

Сегодня невозможно представить себе человека без компьютера. Если с ним не связана наша работа, то он обязательно присутствует дома. И, конечно, невозможно удержаться от соблазна...
Антибиотики против вирусов и бактерий: «за» и «против»

Антибиотики против вирусов и бактерий: «за» и «против»

Осень, время простуд, насморков и всяческих прочих Остро-респираторных заболеваний. В  древние времена, когда медицина не изобретала синтетических лекарств, человек, чтобы выжить, мог рассчитывать только на...
Реабилитация пациентов после инсульта

Реабилитация пациентов после инсульта

Инсульт – это бич XXI века.  Ведь основной причиной диагностики инсульта, являются стрессы. А современное общество таково, что без стрессов прожить не возможно. Это и...
Sakgyç: çaga üçin peýdaly hem zyýanly

Sakgyç: çaga üçin peýdaly hem zyýanly

Çagalaryň köpüsi sakgyjy juda gowy görýärler we ony birnäçe sagatlap çeýnemäge taýýar. Ata-eneleriň köpüsi bolsa beýle süýjülige garşy bolýarlar. Uly adamlar sakgyjyň çaganyň garyn-içge traktyna...
Ýöreýiş beden işjeňliginiň örän oňat görnüşidir

Ýöreýiş beden işjeňliginiň örän oňat görnüşidir

Sporty söýýän adamlaryň ýönekeý ýöreýiş bilen meşgullanmaga başlaýanlarynyň sany gitdigiçe köpelýär, bu ýöne ýere däldir. Sebäbi ýöreýiş beden işjeňliginiň örän oňat görnüşidir. Uzak wagtyň dowamynda...
Güýzki gök-önümler saglygy berkidýär

Güýzki gök-önümler saglygy berkidýär

Güýz aýlary ýylyň iň witaminlere baý aýlary hasaplanýar. Şol sebäpden-de, bu döwürde öz saglygyňyz üçin mümkin boldugyça köp peýda almak gerek. Munuň üçin özüňiziň gündelik...
Aýaklarymyz hakynda 7 hakykat

Aýaklarymyz hakynda 7 hakykat

Dünýäniň gurluşyna görä, käte hat-da biz üçin adaty we tanyş bolan zatlaryň hem düýbünden täze taraplary açylýar. Mysal üçin, eger-de adamyň aýagynyň gurluşyna inženerçilik nukdaýnazaryndan...
Lukmanyň maslahaty:Dümewden ägä boluň!

Lukmanyň maslahaty:Dümewden ägä boluň!

Güýz paslynyň gelmegi bilen howanyň üýtgemegi möwsümleýin keselleriň döremegine sebäp bolup biler. Olardan goranmak üçin kesele garşy durnuklylygyň, ýagny immunitetiň ýokary bolmagy zerur. Muny gazanmak...
Şampun barada 10 maglumat

Şampun barada 10 maglumat

1.Ilkinji şampun 1881-nji ýylda peýda boldy, onuň ilkinji marketing kompaniýasy bolsa “umumy ulanyş üçin sabyn” diýen ýaly atlandyryldy. Satyjylar sabyn diňe bir şahsy arassaçylyk üçin...
AGYZ BEKLEME WE SAGLYK

AGYZ BEKLEME WE SAGLYK

Biz nirede we haýsy çäklerde ýaşaýandygymyza garamazdan, daşky gurşawyň ekologiki ýagdaýy saglyk ýagdaýymyza öz täsirini ýetirip, bedenimizi belli bir derejede zyýanly maddalar: zäherli gazlar, agyr...
Çilimkeşlige garşy göreşmegiň bütindünýä gününe

Çilimkeşlige garşy göreşmegiň bütindünýä gününe

SAGLYGYŇ GADYRY Käte-käte arzuwlarňa ýetmeseň, Ýapylan dek bolýar ähli gapylar. Ýöne ynanýaryn jan saglyk bolsa, Galan zadyň bir alajy tapylar.   Kime derkar solup barýan bägüller, Ter gülleriň hyrydary kän bolýar. Şoň üçinem...
Ertirlik üçin energiýa

Ertirlik üçin energiýa

Käbir adamlar işe baýramçylyga gelen ýaly bolup bütin gün ýöredilen ýaly zähmet çekýär. Beýlekiler bolsa gamgyn, ukydan doýmadyk ýaly we irdenden ýadaw ýaly görünýärler.  Bu...
Öýi nädip çaga üçin howpsuz etmeli?

Öýi nädip çaga üçin howpsuz etmeli?

Çagalary şikeslerden we başga erbetçilikerden goramak üçin köp usullar bar. Hususanda, onuň üçin bizi gurşap alýan şertlerde gizlenip duran we bolup biläýjek howpy takyk bellemeli....