Archive news

Gözellik we saglyk

Seniň täleýnamaň (15.07.2019 - 21.07.2019)

Seniň täleýnamaň (15.07.2019 - 21.07.2019)

Hamal (guzy 21.03-20.04) Geljek hepdede hamallar, hemişe bolşy ýaly, öz saglyk ýagdaýyna, aýratyn hem agramlaryna ünsli bolmalydyrlar. Siziň agramyňyzyň çalt artmazlygy üçin berhiz saklamak maslahat berilýär....
Seniň täleýnamaň (08.07.2019 - 14.07.2019)

Seniň täleýnamaň (08.07.2019 - 14.07.2019)

Hamal (guzy 21.03-20.04) Geljek hepdede saglygyňyz hakynda alada etmegiňiz gerek. Zyýanly endiklerden saplanmak, saglyga ýaramaz täsir edýän işlerden daşda durmak bilen özüňizi oňat duýup bilersiňiz. Iýip-içýän...
Eliňi ber, saglygyňy bilip bereýin

Eliňi ber, saglygyňy bilip bereýin

Elleriň ýagdaýyndan, temperaturasyndan, derisiniň görnüşinden çen tutup, haýsydyr bir keseliň döräp başlandygyny güman edip bolýar. Keseliňizi irki döwründe ýüze çykarmak isleseňiz, elleriňizi ünsli synlaň. Aýalar Aýalaryň gaty...
Ylgamak we saglyk

Ylgamak we saglyk

Täze  Zelandiýada 1961-nji ýylda ýeňil atletikaçylaryň çäginde dünýäde ilkinji bolup “Djoging” (ýuwaşjadan  birsydyrgyn ylgamak) topary emele geldi. Türkmenistanda ilkinji ylgaýjylar kluby Aşgabat şäherinde geçen asyryň...
Artykmaç agram saglyga zyýanly

Artykmaç agram saglyga zyýanly

Ylgaýanlaryň arasynda sorag geçirenimizde olaryň  20 göteriminiň horlanmak, agramyny ýeňletmek üçin ylgaýandyklaryny kesgitledik. Eýsem kadadan  artykmaç  agram nireden, nämeden emele gelýär?  Köpler horluga ýa-da semizlige nesil...
Paýhas oýunlary bilen meşgullanýan türgenlere peýdaly  önümler

Paýhas oýunlary bilen meşgullanýan türgenlere peýdaly önümler

ХХI asyr ekologiki  meseleleriň, ýagny howanyň üýtgemegi, atmosfera zyňylýan galyndylaryň artmagy, bioritmiň üýtgemegi (caltlaşmagy), gibrid önümleriň köpelmegi bilen häsiýetlenýär. Babadaýhanlarymyz ilaty sagdyn iýmit önümleri bilen...
Dermany suw bilen içmelimi ýa-da...

Dermany suw bilen içmelimi ýa-da...

Bi­ziň kö­pimiz be­jer­gi­de ulan­ýan der­man­la­ry­my­zy süýt bi­len içip, onuň be­je­riş tä­si­rini azald­ýan­dy­gy­myz ha­kyn­da pi­kir eden däl­di­ris. Bu ugur­da bar­lag ge­çi­ren alym­lar der­man ka­bul edi­len­de,...
Reňkleriň täsin dünýäsi

Reňkleriň täsin dünýäsi

Reňkleri anyk saýgaryp bilmeýän adamlar adaty görüş ukyply adamlara garanyňda, gije has gowy görýärler. * * *  Gök reňk dünýädäki iň gowy görülýän reňkleriň biridir. Ýer ýüzüniň...
Halk lukmançylygyndan maslahatlar

Halk lukmançylygyndan maslahatlar

Azganlylyk. Şugundyry arassalap, böleklere bölmeli. Olary 3 litrlik banka salyp, üstünde 1 nahar çemçesi duz we şeker atmaly. Soňra banka dolýança gaýnag suw guýup, üç günüň...
Yssy günlerde aşa gyzmakdan nähili goranmaly?!

Yssy günlerde aşa gyzmakdan nähili goranmaly?!

Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Habarlar merkezi tomus paslynyň häzir dowam edýän yssy döwri bilen baglylykda bedeni aşa gyzmakdan goramak üçin özüňi alyp barmagyň...
BAKY JUWANLYGYŇ SYRY

BAKY JUWANLYGYŇ SYRY

Adamzat taryhynda baky juwanlygyň syryny ele almak üçin, gör, näçe gezek synanyşyk edildi. Dürli yklymlarda we dürli ýurtlarda ençeme synaglar geçirildi. Emma olaryň hiç biri...
Zehinli ynsanlaryň 7 aýratynlygy

Zehinli ynsanlaryň 7 aýratynlygy

Ähli ynsanlar dünýä inende özlerine mahsus zehin — aýratynlyk bilen dogulýarlar. Zehinlerini ýüze çykaryp bilenler beýlekilerden tapawutlanyp başlaýarlar. Akylly adamlar ýüze çykan ähli meselelere, kynçylyklara...
Ýoga – endamyňy owadan we agramyňy kadaly saklar

Ýoga – endamyňy owadan we agramyňy kadaly saklar

Aglaba adamlaryň ýoga hakyndaky düşünjesi: Ýoga – esasan garry adamlara ýa-da göwrelilere niýetlenen ýönekeý fiziki maşk diýip pikir edýärler. Ýöne bu düşünje düýbünden ýalňyşdyr. Ýoga-gimnastikasy...
Aşgabatda hindi tälimçileriniň ýoga sapaklary

Aşgabatda hindi tälimçileriniň ýoga sapaklary

Aşgabat şäherinde Ýoga sagaldyş gimnastikasy boýunça hindi tälimçileriniň sapaklary diňe Bagtyýarlyk sport toplumynda geçirilýär. Şol sebäpli-de, Bagtyýarlyk sport toplumyna gatnaýanlaryň sany 1000-den geçdi.   Ýoganyň mekany...
Десять хитростей: как не заболеть в сезон простуд

Десять хитростей: как не заболеть в сезон простуд

Осень и весна – это всегда повышенные риски заболеть. К сожалению, люди вынуждены работать, даже будучи не совсем здоровыми, поэтому шансы подхватить какую-нибудь инфекцию возрастают....
Правила работы за компьютером.

Правила работы за компьютером.

Сегодня невозможно представить себе человека без компьютера. Если с ним не связана наша работа, то он обязательно присутствует дома. И, конечно, невозможно удержаться от соблазна...
Антибиотики против вирусов и бактерий: «за» и «против»

Антибиотики против вирусов и бактерий: «за» и «против»

Осень, время простуд, насморков и всяческих прочих Остро-респираторных заболеваний. В  древние времена, когда медицина не изобретала синтетических лекарств, человек, чтобы выжить, мог рассчитывать только на...
Реабилитация пациентов после инсульта

Реабилитация пациентов после инсульта

Инсульт – это бич XXI века.  Ведь основной причиной диагностики инсульта, являются стрессы. А современное общество таково, что без стрессов прожить не возможно. Это и...
Sakgyç: çaga üçin peýdaly hem zyýanly

Sakgyç: çaga üçin peýdaly hem zyýanly

Çagalaryň köpüsi sakgyjy juda gowy görýärler we ony birnäçe sagatlap çeýnemäge taýýar. Ata-eneleriň köpüsi bolsa beýle süýjülige garşy bolýarlar. Uly adamlar sakgyjyň çaganyň garyn-içge traktyna...
Ýöreýiş beden işjeňliginiň örän oňat görnüşidir

Ýöreýiş beden işjeňliginiň örän oňat görnüşidir

Sporty söýýän adamlaryň ýönekeý ýöreýiş bilen meşgullanmaga başlaýanlarynyň sany gitdigiçe köpelýär, bu ýöne ýere däldir. Sebäbi ýöreýiş beden işjeňliginiň örän oňat görnüşidir. Uzak wagtyň dowamynda...
Güýzki gök-önümler saglygy berkidýär

Güýzki gök-önümler saglygy berkidýär

Güýz aýlary ýylyň iň witaminlere baý aýlary hasaplanýar. Şol sebäpden-de, bu döwürde öz saglygyňyz üçin mümkin boldugyça köp peýda almak gerek. Munuň üçin özüňiziň gündelik...