Soňky habarlar

Arhiw

Gozgalmaýan emläk

Şäheriň daşyndaky emlägiň nähili artykmaçlyklary bar?

Şäheriň daşyndaky emlägiň nähili artykmaçlyklary bar?

Öýleri proýektirlemekdäki häzirki zaman çemeleşmeler, şäherden daşary durmuşy söýüjileriň arasynda uly islegi gün saýyn artýar. Elbetde, şäheriň daşyndaky öýüň gurluşygynyň özi örän köp zähmeti talap...
Akylly öý näme we ol nähili işleýär?

Akylly öý näme we ol nähili işleýär?

Häzirki wagtda öý eýelerine durmuşyň ideal şertlerini döredýän döwrebap, amatly, jaýdar gurlan öýler rowaýat däl, indi ol hakykat. Iň täze tilsimatlaryň tagallasy bilen akylly öý...