Soňky habarlar

Arhiw

Makalalar

Kofe içmek peýdalymy ýa zyýanly?

Kofe içmek peýdalymy ýa zyýanly?

Dogry, bu sowala birbada kesgitli jogap bermek kyndyr. Sebäbi, adamlaryň aglabasy, aýratynam yzygiderli iş prosesine gümrä bolýanlar kofe içmegi halaýarlar. Kofeniň düzümindäki ýokumly maddalar adamyň...
Sanly ykdysadyýet durnukly ösüşiň innowasion ugry

Sanly ykdysadyýet durnukly ösüşiň innowasion ugry

Ýurdumyzda milli ykdysadyýetimizi diwersifikasiýa ýoly bilen ösdürip, sanly ykdysadyýeti kämilleşdirmek boýunça toplumlaýyn işler alnyp barylýar. Sanlylaşdyrmak milli ykdysadyýetimiz üçin hil taýdan täze döwürdir. Bu babatda...
Türkmenistanda öý internetiniň nyrhnamasyny nädip çalyşmaly?

Türkmenistanda öý internetiniň nyrhnamasyny nädip çalyşmaly?

2023-nji ýylyň 1-nji martyndan başlap, «Türkmentelekom» elektrik aragatnaşyk kompaniýasy we Aşgabat şäher telefon ulgamy Türkmenistanyň çäginde internetden peýdalanmakda nyrhnamalarynyň bahalaryny arzanladar hem-de aragatnaşyk ulgamynyň tizligini...
Ýaşlar – ýurdumyzyň güýç-kuwwaty

Ýaşlar – ýurdumyzyň güýç-kuwwaty

2023-nji ýyl «Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly» diýlip atlandyrylan ýyl Türkmenistanda ýaşlar syýasatynyň has-da dabaralanmagynyň alamatyna öwrüldi. Bu bolsa döwlet syýasatynyň özboluşly ugry hökmünde ýaş...
Ak sport aýakgabyny arassalamagyň 6 usuly

Ak sport aýakgabyny arassalamagyň 6 usuly

Ak sport aýakgaby (krossowkalar, kedler, snikerler...) — tekjede iň ýörgünli aýakgaplar bolup, olary islendik zat bilen geýip bolýar. Bu hili aýakgaplaryň ak reňkde bolmagynyňam kän...
«Holesterin» — eýmendirýän söz: Ondan dynmak zerurmy?

«Holesterin» — eýmendirýän söz: Ondan dynmak zerurmy?

XXI asyrda haýwanlaryň tagamly we ýokumly etinden taýýarlanan naharlary halaýan adamlara holesterin we onuň ganyň düzüminde köp mukdarda bolmagynyň getirip bilýän netijelerini aýtmak bilen eýmendirmek...