Makalalar

Internet-bank hyzmaty näme?

Internet-bank hyzmaty näme?
Internet ulgamyna çykyşy bolan ähli kompýuterlerden islendik wagtda we islendik ýerde uzak aralykdan bank hyzmatlaryndan we degişli hasaplardan peýdalanmak mümkinçiligini berýän hyzmat. Internet-bank hyzmaty bank kartyna baglanan bolup, web brauzerleriň üsti bilen ýa-da ýörite mobil programmalardan girilýär. Internet-bank hyzmatyndan peýdalanmak üçin näme etmeli? Internet-bank hyzmatyndan peýdalanmak üçin, bank kartyňyz haýsy banka degişli bolsa, şol banka Internet-bank ulgamyndan hasap...

Bankomat kart hasabyňyzdan pul alan ýagdaýynda. Näme etmeli? Okaň!

Bankomat kart hasabyňyzdan pul alan ýagdaýynda. Näme etmeli? Okaň!
  Howsala düşmäň! Eger-de, Siz bankomatdan pul almakçy bolanyňyzda, tehniki näsazlyk sebäpli bankomat kartdan puly alyp, ony size çykaryp berip bilmedik ýagdaýynda howsala düşmäň. Sebäbi bank şol pullaryň öwezini hökman dolýar. Munuň üçin biraz wagt gerek. Bankomatda tehniki näsazlyklar ýüze çykanda, birnäçe minutdan soň bankomadyň çykaryp bermedik pullary adatça awtomatiki usulda yzyna, ýagny kart hasabyňyza gaýtarylýar. Eger-de, siz ýokarda...

Oraza aýynda agyz beklenýän we açylýan wagtlary

Oraza aýynda agyz beklenýän we açylýan wagtlary
  2017-nji ýylyň Oraza aýynda Aşgabat şäheri we Ahal welaýaty üçin agyz beklenýän we açylýan wagtlary Milady aýy Hijri aýy Hepdäniň gunleri Agyz beklenýän wagt Ertir namazy Günüň dogýän wagty Öýle namazy Ikindi namazy Agyz açar. Agşam namazy Ýassy "Tarawa" namazy Maýyň 27 Orazaň...

Garşydaşymyz — «Alaý» futbol topary barada

Garşydaşymyz — «Alaý» futbol topary barada
Gyrgyzystanyň Oş şäheriniň «Alaý» futbol topary 1960-njy ýylda döredildi. Topar öýündäki duşuşyklaryny 11200 tomaşaçy orunlyk A.Suýumbaýew adyndaky stadionda geçirýär. Toparyň baş tälimçisi Warazdat Babaýan. Döredilen wagtyndan bäri, «Şahtýor Oş», «Alaý Oş», «Alaý-Oş-Prim», «Dinamo Oş», «Dinamo-Alaý Oş» ýaly atlary göteren toparyň häzirki ady 2002-nji ýyldan bäri üýtgewsiz gelýär. Gyrgyzystanyň futbol çempionatynyň Birinji ligasynda (iň ýokary ligasy) 1992-nji ýyldan...

VISA we “Master Card” töleg kartlaryny howpsuz ulanmak boýunça maslahatlar

VISA we “Master Card” töleg kartlaryny  howpsuz ulanmak boýunça maslahatlar
Häzirki wagtda ýurdumyzda halkara VISA we “Master Card” töleg kartlaryny ulanýanlaryň sany gün-günden artýar. Bu halkara töleg kartlaryny dünýäniň ähli döwletlerinde diýen ýaly ulanyp bolýar. Halkara töleg kartlaryny dükanlarda söwda edilende, internetde edilen söwdada, syýahata gidilende otel we awiapetek tölegleri we ş.m. ýaly köp ýerlerde ulanyp bolýar. Olary dogry we howpsuz ulanmak üçin aşakdaky birnäçe...

Altyn asyr kartlarynda amatly we howpsuz SMS ýatlatmalaryny nädip birikdirmeli?

Altyn asyr kartlarynda amatly we howpsuz SMS ýatlatmalaryny nädip birikdirmeli?
Bank kartalary arkaly ýörite bankomatlardan nagt pul almak mümkinçiligi ýokary tizlik bilen ösüýän tehnologiýalaryň asyrynyň miweleriniň biridir. Mälim bolşy ýaly, bank kartalary üçin «SMS hyzmaty» ýola goýuldy. Hyzmatyň birikdirilmegi bilen, siziň telefon belgiňize hasabyňyz baradaky SMS habarlary geler. Bu hyzmat hasabyňyzda bolup geçýän özgerişleri şol wagtyň özünde bilmäge ýardam berýär, şeýle hem ol kartdaky hasabyň howpsuzlygyny...

Как проверить баланс в VISA карте в Туркменистане?

Как проверить баланс в VISA карте в Туркменистане?
Вы думали что баланс карт Визы и Мастер можно проверять только в банкоматах с иностранной валюты? Спешим огорчить вас что это не так! Баланс можно проверить во всех банкоматах или с помощью отправки СМС на телефонный номер. Чтобы воспользоваться последним вариантом, необходимо чтобы у вас к карте было подключено оповещение на телефонный номер. Это указывается в...

2016-njy ýylda ekrana çykmagyna garaşylýan 10 ylmy-fantastiki film

2016-njy ýylda ekrana çykmagyna garaşylýan 10 ylmy-fantastiki film
2016-njy ýylda ekrana çykmagyna garaşylýan 10 ylmy-fantastiki film 2016-njy ýyl ylmy-fantastiki filmler üçin ajaýyp wakalaryň beýan edilýän we täze taslamalaryň öňe çykýan bir ýyly hökmünde tapawutlanyp biler. Mümkin boldugyça dürli temalary bilen hemmesi biri-birinden akylly düzülen birnäçe filmleriň öňümüzdäki aýlarda ekrana çykyp, tomaşaçylary begendirmegine garaşylýar Biz size 2016-njy ýylda tomaşa etjek 10 sany ylmy-fantastiki filmleriňizi hödürleýäris.  “5-nji...

Ruslan Mingazow: «Germaniýanyň we Italiýanyň güýçli toparlarynda çykyş etmek isleýärin»

Ruslan Mingazow: «Germaniýanyň we Italiýanyň güýçli toparlarynda çykyş etmek isleýärin»
«Türkmenportalyň» okyjylarynyň arasynda 2015-nji ýylyň iň gowy futbolçysyny yglan etmek üçin ses berlişigiň geçirilendigini ozal hem habar beripdik. Biziň okyjylarymyz «Line», «Wkontakt» we «Odnoklassnik» sosial-aragatnaşyk ulgamlarynda bu hormatly derejä milli ýygyndymyzyň hem-de Çehiýanyň «Ýablones» toparynyň 24 ýaşly ýarym goragçysy Ruslan Mingazowy mynasyp gördüler. Häzirki wagtda «Ýablones» bilen türgenleşikleri geçirip ýören ýarymgoragçy bilen onuň sylaglanyş dabarasynda (saýtyň...

Wi-Fi tehnologiýasy

Wi-Fi tehnologiýasy
i-Fi tehnologiýasy barada düşünje Wi-Fi – “Wireless Fidelity” sözüniň gysgaldylan görnüşi bolup, simsiz takyklyk, toruň simsiz görnüşi diýmegi aňladýar. Wi-Fi tehnologiýasy “Wi-Fi Alliance” topary tarapyndan oýlanyp tapylýar. Wi-Fi – bu Elektrik we elektronik inženerligi institutynyň 802.11 standartyna (IEEE 802.11 standarts) laýyk gelýän islendik WLAN enjamy diýip, “Wi-Fi Alliance” topary düşündiriş berýär. Häzirkizaman enjamlaryň ählisi diýen ýaly Wi-Fi...

2016-njy ýylda uly gyzyklanma bilen garaşylýan filmleriň käbiri

2016-njy ýylda uly gyzyklanma bilen garaşylýan filmleriň käbiri
“Deadpool” filmi. Ekrana çykjak senesi: 2016-njy ýylyň 12-nji fewraly. “Marvel Comics” şereketi tarapyndan surata düşürilen bu başdan geçirme tomaşaçylaryň uly gyzyklanma bilen garaşýan filmleriniň biridir. Häzirkizamanyň meşhur gahrymanlaryndan biri bolan Deadpool bilen Aýratyn Güýçler Goşunynyň esgeri Wade Wilsonyň özara göreşi dürli sýužetleriň üsti bilen tomaşaçylaryň gyzyklanmasyny özüne çeker. Filmiň gahrymanlary gapma-garşylykly başdan geçirmeleriniň netijesinde kemala gelýän özüňi...

Aziada nähili taýýarlyk görülýär?

Aziada nähili taýýarlyk görülýär?
Islendik iri sport ýaryşy ýakynlaşdygyça oňa görülýän taýýarlyk işleriniň gerimi hem giňeýär. Başgaça aýtsak, öňde goýlan meseleler has anyklaşdyrylýar we takyk çözgütler gözlenilýär. Eýsem, 2016-njy ýylyň ilkinji aýynda, nesip bolsa, indiki ýyl ak şäherimiz Aşgabatda geçiriljek Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V aziýa oýunlaryna görülýän taýýarlyk dogrusynda ýene bir ýola gürrüň açmak artykmaçlyk etmese...

Как сэкономить на Интернете ночью?

Как сэкономить на Интернете ночью?
Хотите использовать Интернет по льготной цене ночью, выбирать подходящий Интернет-пакет по цене и объему, установить два и более пакета одновременно? Все эти возможности дает абоненту МТС новая услуга «Internight». Она доступна на тарифных планах «Говори много», «МТС Просто», «12:0», «Курс на 0», «Супер 0», «Супер 0 Новогодний», «Gül ýaly», «Gül ýaly 2015», «Социальный», «SMART S», «SMART М»,...

31 pökginiň kyssasy

31 pökginiň kyssasy
31 pökginiň kyssasy «Turkmenportalyň» täze ýyldaky ilkinji söhbetdeşi Türkmenistanyň futbol boýunça 23-nji Milli çempionatynyň iň netijeli hüjümçisi Myrat Ýagşyýew GYSGAÇA MAGLUMAT: Myrat Ýagşyýew 1992-nji ýylyň 12-nji ýanwarynda Lebap welaýatynyň Türkmenabat şäherinde doguldy. Maşgalasynda özünden başga-da iki sany gyz dogany bar. 2013-nji ýylyň 6-njy sentýabrynda durmuş gurdy. Bu gün ýaş jübütler Myratdyr Enejanyň iki perzendi bar. Olaryň ogly...

Ýylyň parlak ýyldyzy Nurýagdy Rejebow bilen söhbetdeşlik

Ýylyň parlak ýyldyzy Nurýagdy Rejebow bilen söhbetdeşlik
— Nurýagdy, söhbetdeşligimizi ýylyň parlak ýyldyzyny has ýakyndan tanamakdan başlaýalyň! — Örän adaty tertjimehalym bar. 1988-nji ýylyň 27-nji fewralynda Aşgabat şäherini etekläp oturan Gökje obasynda doguldym. Häzir Türkmen döwlet medeniýet institutynyň medeni miras fakultetiniň üçünji ýyl talyby. Maşgalaly, iki oglum, bir gyzym bar. — Aýdym-saz sungatyna gelmegiňiz nämeden başlandy? — Elbetde, höwesden. Kakam Sapardurdy Rejebow medeniýet işgäridi. Ol...