Soňky habarlar

Arhiw

Makalalar

Nädip mugt web saýt döredip bolýar?

Nädip mugt web saýt döredip bolýar?

Web saýt we onuň maksady. Web saýt – sizi, edara-kärhanaňyzy, hödürleýän hyzmatlaryňyzy internet ulgamyna tanadýan, mahabatlandyrýan, alyp barýan işiňiz barada maglumat berýän elektron sahypalaryň toplumy. Web...
“TikTok” barada näme bilýärsiňiz?

“TikTok” barada näme bilýärsiňiz?

“TikTok” näme? “TikTok” – “ByteDance” hytaý kompaniýasyna degişli bolan, gysga wideo görnüşlerini çykarmak we görmek üçin niýetlenen mobil platformasy (ulgam).  “TikTok” haçan we kim tarapyndan döredilýär? “TikTok” 2016-njy...
«Boý Bodron»: halkyň saglygynyň aladasynda

«Boý Bodron»: halkyň saglygynyň aladasynda

«Boý Bodron» hususy kärhanasy eýýäm ýigrimi ýyldan gowrak wagt bäri, ýurdumyzyň ilatyny ýokary hilli derman hem-de lukmançylyk serişdeleri bilen elýeter bahadan üpjün etmekde halkymyza netijeli...
Aşgabadyň taryhyndan parçalar

Aşgabadyň taryhyndan parçalar

Mähriban Diýarymyzyň paýtagty Aşgabat ilkibaşda kiçeňräk gala berkitmesi eken. Geçen 140 ýylyň dowamynda Aşgabat, gör, nähili özgerdi! Birwagtky Aşgabat obasynyň ornunda ajaýyp, döwrebap häzirki zaman...
Wirtual hostingiň VPS/VDS -dan name tapawudy bar?

Wirtual hostingiň VPS/VDS -dan name tapawudy bar?

“Wirtual”, “hosting”, “Serwer” sözleri saýtyň işlenilip düzülmegi we ýöredilmegi bilen meşgullanmaýan adamlar üçin hem nätanyş däldir. Saýt, portal, goşundylaryň eýeleri üçin bolsa bu sözler wajyplyk...
Türkiýeden gelen ýükleri nädip import etmeli ?

Türkiýeden gelen ýükleri nädip import etmeli ?

“Form Export” hususy kärhanasy Türkmenistanyň telekeçilerini hyzmatdaşlyga çagyrýar we Türkiýäniň önümçiliginiň köp dürli harytlaryny getirmekde gatnaşmagy hödürleýär. “Form Export” eksport hyzmatlary bilen üpjün ediji hasaplanylýar. “Form...
Size nähili gyzdyryjy gerekdigini nädip çözmeli?

Size nähili gyzdyryjy gerekdigini nädip çözmeli?

Häzirki zaman senagaty ýaşaýyş jaýlaryny gyzdyrmak üçin serişdeleriň köp görnüşini hödürleýär. Eger öňki görnüşler adaty spiral gyzdyryjylar bilen çäklenen bolsa, indi bu köpdürlilik gözüňi dokundyrýar....
MBA näme we telekeçilik sowatlylygyň ähmiýeti nämede?

MBA näme we telekeçilik sowatlylygyň ähmiýeti nämede?

Mba-nyň (Master of Business Administration) iş administrirlemäniň magistr derejesine eýe bolmak häzirki wagtda bütin dünýäde guramalary dolandyrmak pudagynda ulgamlaşdyrylan hünärli kompetensiýanyň beýik derejesiniň subutnamasy bolmaklygy...
Teswirleme sungatynyň ussady

Teswirleme sungatynyň ussady

Görnükli sport žurnalisti we teswirleýji Amanmuhammet Çaryýew barada Fut­bol du­şuşyk­la­ry­nyň ra­dio­da gö­ni ýaý­lym­da diň­le­nil­ýän dö­wür­le­ri tes­wir­leýji­le­re köp zat bag­ly­dy. Çün­ki us­sat...
Almanyň ynsan saglygyna peýdasy

Almanyň ynsan saglygyna peýdasy

Lukmanlar saglygymyz üçin miweleriň peýdasynyň örän uludygyny nygtaýarlar. Ýakymly ysy we tagamy bilen tapawutlanýan alma hem witaminlere we minerallara baý, iň ýokumly miweleriň biri hasaplanýar. Almanyň...
Şäheriň daşyndaky emlägiň nähili artykmaçlyklary bar?

Şäheriň daşyndaky emlägiň nähili artykmaçlyklary bar?

Öýleri proýektirlemekdäki häzirki zaman çemeleşmeler, şäherden daşary durmuşy söýüjileriň arasynda uly islegi gün saýyn artýar. Elbetde, şäheriň daşyndaky öýüň gurluşygynyň özi örän köp zähmeti talap...
Maýyplar üçin döwlet kömek pullary we olaryň möçberleri

Maýyplar üçin döwlet kömek pullary we olaryň möçberleri

Maýyplyk boýunça döwlet kömek pullary – lukmançylyk-jemgyýetçilik barlag iş toparynyň kesgitleýän maýyplyk toparyna baglylykda mümkinçilikleri çäkli adamlara tölenýän aýlyk tölegdir. Maýyplyk boýunça döwlet kömek pullaryny 18...