Soňky habarlar

Arhiw

Makalalar

Ipoteka alnanda goýberilýän 5 ýalňyş

Ipoteka alnanda goýberilýän 5 ýalňyş

1. Özüňize amatsyz tölegi saýlap almaklyk Ipotekany gysga möhletlik almaklyk – elbetde size aňsat görünip biler. Ipoteka gysga möhletli (az ýyllyk) alynsa, banka bir aýda geçirilmeli...
ISTANBULDAN – TÜRKMENBAŞA DÖRT ÝYLLYK ÝOL

ISTANBULDAN – TÜRKMENBAŞA DÖRT ÝYLLYK ÝOL

Ýigrimi bäşinji turda Türkmenbaşa myhman bolan “Altyn Asyr” 2:1 hasabynda ýeňiş gazandy we bassyr altynjy gezek ýurdyň çempiony diýen hormatly ada eýe boldy. Biz ýazguly...
“Talyp tölegi” – talyplaryň hyzmatynda

“Talyp tölegi” – talyplaryň hyzmatynda

Türkmenistanyň ýokary we ýörite orta okuw mekdeplerinde tölegli esasda okaýarmyň? Tölegleriňi hiç-hili bökdençsiz, tiz hem aňsat usulda tölemek isleýärmiň? Onda, Türkmenistanyň “Halkbank” döwlet täjriçilik bankynyň...
Aşgabadyň 138 ýaşly daragty

Aşgabadyň 138 ýaşly daragty

...Siz ony gördüňizmi? Görmedik bolsaňyz, onuň deňinden-ä geçip giden bolsaňyz gerek?! O goja daragt paýtagtymyzyň iň bir ajaýyp künjeginde, Aşgabadyň demir ýol menziline golaý ýerde...
HJ “Hakyda”  - ygtybarlylyk we ynamdarlyk görkezijisi

HJ “Hakyda” - ygtybarlylyk we ynamdarlyk görkezijisi

 Hojalyk jemgyýeti “Hakyda” – bu ynamly inžener, maglumat tehnologiýa, gurluşyk ulgamynda, hem-de satyn alma, awtoulag we transport hyzmatlarynda ynamly hyzmatdaşdyr. Bu kärhana 2015-nji ýylda düýbi...
Italiýa barada gyzykly maglumatlar

Italiýa barada gyzykly maglumatlar

Italiýanyň kenarlaryny üç sany deňiz ýuwýar. Olar günbatarda Tiren we Liguriý deňzi, gündogarda Adriatika deňzi, günortada bolsa Ion we Ortaýer deňzi bilen serhetleşýär. Dünýä kartasyna seredeniňde, Italiýa...
TÝL ― 2019: 23-nji tapgyryň duşuşyklaryndan soňra gyzykly hasaplamalar

TÝL ― 2019: 23-nji tapgyryň duşuşyklaryndan soňra gyzykly hasaplamalar

Tapgyryň umumy aýratynlyklary: 8 gol: Tapgyrda derwezelere 8 pökgi geçirildi. 235 gol: Şeýlelikde, 23 tapgyrda geçirilen gollaryň sany 235-e çykdy.   “Energetik” – “Aşgabat” – 1:1 Gollar: Guwanç Ýagmyrow 55 ― Nazar Towakelow 48 Birinji aýlawda: 2:0 Ikinji...
Aşgabat futzal baýramçylygyny kabul eder!

Aşgabat futzal baýramçylygyny kabul eder!

Eger «Mundan iki ýyl gowrak ozal Aşgabatda geçirilen Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň iň gyzykly geçen üç ýaryşyny saýlaň!» diýsek, köpiňiziň...
Bank kartyny nädip açdyrmaly?

Bank kartyny nädip açdyrmaly?

Bank kartyny açdyrmak üçin hökman bir ýerde işlemelimi? Nagt däl görnüşde hasaplaşmak üçin bank kartyny nädip we nireden açdyryp bilerin? Bank kartynyň haýsy görnüşini açdyrsam...
TÝL ― 2019: 20-nji tapgyryň duşuşyklaryndan soň gyzykly hasaplamalar

TÝL ― 2019: 20-nji tapgyryň duşuşyklaryndan soň gyzykly hasaplamalar

Tapgyryň umumy aýratynlyklary:   76 golçy: «Aşgabatdan» Wekil Kadyrowyň, «Ahaldan» Gurban Annaýewiň, «Energetikden» Döwlet Mirsoltanowyň, «Ahaldan» Ata Geldiýewiň, «Altyn asyrdan» Merdan Muhadowyň goşulmagy bilen, Ýokary liganyň şu möwsüminde...