Soňky habarlar

Arhiw

Makalalar

Fýodor Ýemelýanenkonyň soňky tutluşygy

Fýodor Ýemelýanenkonyň soňky tutluşygy

Başa-baş söweş sungatlary boýunça dünýäniň ençeme gezek çempiony  Fýodor Ýemelýanenkonyň ýaşy eýýäm 45-e bardy. Bu sebäpden hem onuň garyşyk söweş sungaty boýunça geçirilýän ýaryşlarda çykyş...
Şekere bolan islegi ýeňip geçmegiň 6 usuly

Şekere bolan islegi ýeňip geçmegiň 6 usuly

«Süýji zat iýmesem bolanok», «Şokolad süýjülerini hem-de beýleki süýji zatlary örän halaýan», «Iň halaýan zadym süýji» we şuňa meňzeş sözleri dostlaryňyzdan, ýakynlaryňyzdan günde diýen ýaly...
Britan muzeýi: Dünýäniň täsin ýadygärlikleri

Britan muzeýi: Dünýäniň täsin ýadygärlikleri

Ýer ýüzüniň iň uly taryhy-arheologik muzeýi, Beýik Britaniýanyň iň meşhur ýerleriniň biri hem-de özünde Britan imperiýasynyň kolonial taryhyny şöhlelendirýän Britan muzeýi Luwrdan soňra iň köp...
«Duralga» ykjam goşundysynyň mümkinçilikleri

«Duralga» ykjam goşundysynyň mümkinçilikleri

Golaýda «Türkmenawtoulaglary» agentliginiň Aşgabatdaky ýolagçy awtoulag kärhanasynyň «Duralga» ykjam goşundysynyň döredilendigi barada habar berlipdi. «Duralga» ykjam goşundysy şäheriçi jemgyýetçilik awtobuslarynyň zerur bolan ugurlaryny tapmagy görnetin ýeňilleşdirmek...
Ädimme-ädim: ýöremegiň ynsan saglygyna peýdasy

Ädimme-ädim: ýöremegiň ynsan saglygyna peýdasy

Ýöremek, başgaça aýdylanda gezim etmek — bedeniňi sagdyn saklamagyň has täsirli usullarynyň biri. Sebäbi islendik ýaşdaky adamlar, hatda uly ýaşly ata-enelerimiz üçin hem ýöremek kynçylygy...
Remezan aýynda agyz beklemegiň düzgünleri

Remezan aýynda agyz beklemegiň düzgünleri

Remezan aýy musulman dünýäsinde iň mukaddes aý hasap edilýär. Bu aýda agyz beklemek, has anygy oraza tutmak musulmançylygyň bäş parzynyň biri bolup, ol ilkinji nobatda...
Gadymy halylar: özboluşly hem öwüşginli reňkler

Gadymy halylar: özboluşly hem öwüşginli reňkler

Gadymy halylar islendik öýüň içki bezegine kaşaňlyk berýän inçe önümlerdir. Milli göller öýüň döwrebap bezeg usullary — minimalizm, skandi, loft, metal haý-tek bilen sazlaşyp, jadylaýjy gözelligi...