Makalalar

Döwrüň saglyk sahawaty

Döwrüň saglyk sahawaty

Milli Liderimiziň saglygy goraýyş strategiýasy barada oýlanmalar Bütin ömrüne dertlä em, hassa melhem eýläp, alany alkyş, gazanany abraý bolan eli ýeňil lukmanlaryň birine şeýle sowal berdiler: —...
Ulag we logistika kompaniýasy: nähili işleýär

Ulag we logistika kompaniýasy: nähili işleýär

Birnäçe kompaniýalar üçin işewürligiň we söwdanyň globallaşmagy şeýle-de üznüksiz we durnukly ösüş islegi, umumy kabul edilen kadalara laýyklykda önüm öndürmekde, önümler üçin içerki we daşarky...
Näme üçin elektron resminama dolanyşygyny girizmeli?

Näme üçin elektron resminama dolanyşygyny girizmeli?

Elektron resminama dolanyşygy (ERD) – elektron görnüşde döredilen we ulanylýan resminamalaryň görnüşleri bilen işlemek üçin ýeke-täk guraldyr. Elektron resminama dolanyşygyny ulanmak, elektron resminamalary we beýleki...
«Dahua» tehnologiýalary. Olar sizde barmy?

«Dahua» tehnologiýalary. Olar sizde barmy?

«Rysgal kompýuter» bäş ýyl bäri Hytaýyň dünýä belli «Dahua Technology» kompaniýasynyň Türkmenistandaky resmi wekili hökmünde iş alyp barýar. Ol kompaniýanyň dünýä döwletlerindäki 53 resmi dileriniň...
Ginnesiň rekordlar kitabyndan futbol wakalary

Ginnesiň rekordlar kitabyndan futbol wakalary

Ätiýaçdan oýna girenden soňra, iň tiz geçirilen pökgi Daniýaly hüjümçi Niklas Bendtner Angliýanyň «Arsenalynda» çykyş edýärkä, ýagny 2007-nji ýylyň 22-nji dekabrynda futbolyň taryhynda ätiýaçdan oýna girilenden...
«Maksatly Türkmen» ýokary hilli hyzmatlary hödürleýär

«Maksatly Türkmen» ýokary hilli hyzmatlary hödürleýär

Türkmenistanda kiçi we orta telekeçiligi döwlet tarapyndan goldamak bilen bagly alnyp barylýan işleriň çäklerinde, türkmen telekeçileri daşary ýurtlardan getirilýän senagat önümleriň ornuny tutýan önümleri öndürmäge...
Täze okuw ýyly bilen bagly ýatlatlamalar

Täze okuw ýyly bilen bagly ýatlatlamalar

Türkmenistanda Keselleriň ýaýramagyna garşy göreşýän adatdan daşary toparyň 2020-nji ýylyň 9-njy awgustynda kabul eden «2020 — 2021-nji okuw ýylyna guramaçylykly başlamagyň we okuw-terbiýeçilik işlerini guramagyň...
Çagalarda ýatkeşligi nähili ösdürmeli?

Çagalarda ýatkeşligi nähili ösdürmeli?

Mekdep okuwçylarynyň käbiri berlen ýumşy dessine ýat tutsa, ýene biri, tersine, näçe okasa-da, ýat tutup bilmän kösenýär. Muňa, elbetde, ýady gowşaklyk sebäp bolýar. Ýady gowşak...
Agyz-burun örtügini peýdalanmagyň düzgünleri

Agyz-burun örtügini peýdalanmagyň düzgünleri

Örtük – agyz we burun nemli bardalaryny howa-damjalaýyn ýollar bilen geçip bilýän ýokançlaryň düşmeginden goraýan ýönekeý serişdedir. Emma, hakykatdan-da, goranmak üçin örtügi dogry peýdalanmaklyk örän...
Raýatlara berilýän kiçi göwrümli karz serişdeleri

Raýatlara berilýän kiçi göwrümli karz serişdeleri

Eger siz şahsy hojalygyňyzda ekin ekip, ony içerki bazarda ilata hödürleýän bolsaňyz, bu işiň gerimini giňeltmäge ýene bir mümkinçilik döredi. Bu mümkinçilik Türkmenistanyň «Halkbank» döwlet...
Ýörite lybas geýmek üçin bäş sebäp

Ýörite lybas geýmek üçin bäş sebäp

Kärhanalarda, esasan hem, önümçilik ýerlerinde ýörite lybaslary geýmek esasy şertleriň biri bolup durýar. Hatda kärhanalaryň ýolbaşçylary iş gözükdirmeleriniň arasynda işgärleri lybaslary aýratyn talap edýärler. Eýsem,...
Türkmenistanyň halk artisti Kakajan Aşyrow 70 ýaşady

Türkmenistanyň halk artisti Kakajan Aşyrow 70 ýaşady

Türkmenistanyň halk artisti Kakajan Aşyrowyň ady tutulanda, ilki bilen, «Meniň dostum Meleguş» filmindäki Altynyň keşbi bada-bat göz öňüňde janlanýar. Göwnüňe bolmasa, şondan soň onuň artist...
Adalatly oýnuň tarapdarlary

Adalatly oýnuň tarapdarlary

Jemgyýetiň ähli ugurlarynda bolşy ýaly, adalatlylyk—sportuň, şol sanda futbolyň hem bezegi. Adalatlylygyň tarapynda durmak bilen, özüne we toparyna geljek peýdadan ýüz öwürýän futbolçylaradyr tälimçilere bolsa,...
Günurmada ilkinji kömek nähili berilýär?

Günurmada ilkinji kömek nähili berilýär?

Gün şöhlesi dürli şöhlelenmeleriň güýçli çeşmesi bolup, olaryň içinde ultramelewşe şöhlesi wajyp ähmiýete eýedir. Olar az mukdarda adam bedenine, esasan hem, çagalar üçin has zerurdyr....