Makalalar

Agyz-burun örtügini peýdalanmagyň düzgünleri

Agyz-burun örtügini peýdalanmagyň düzgünleri

Örtük – agyz we burun nemli bardalaryny howa-damjalaýyn ýollar bilen geçip bilýän ýokançlaryň düşmeginden goraýan ýönekeý serişdedir. Emma, hakykatdan-da, goranmak üçin örtügi dogry peýdalanmaklyk örän...
Raýatlara berilýän kiçi göwrümli karz serişdeleri

Raýatlara berilýän kiçi göwrümli karz serişdeleri

Eger siz şahsy hojalygyňyzda ekin ekip, ony içerki bazarda ilata hödürleýän bolsaňyz, bu işiň gerimini giňeltmäge ýene bir mümkinçilik döredi. Bu mümkinçilik Türkmenistanyň «Halkbank» döwlet...
Ýörite lybas geýmek üçin bäş sebäp

Ýörite lybas geýmek üçin bäş sebäp

Kärhanalarda, esasan hem, önümçilik ýerlerinde ýörite lybaslary geýmek esasy şertleriň biri bolup durýar. Hatda kärhanalaryň ýolbaşçylary iş gözükdirmeleriniň arasynda işgärleri lybaslary aýratyn talap edýärler. Eýsem,...
Türkmenistanyň halk artisti Kakajan Aşyrow 70 ýaşady

Türkmenistanyň halk artisti Kakajan Aşyrow 70 ýaşady

Türkmenistanyň halk artisti Kakajan Aşyrowyň ady tutulanda, ilki bilen, «Meniň dostum Meleguş» filmindäki Altynyň keşbi bada-bat göz öňüňde janlanýar. Göwnüňe bolmasa, şondan soň onuň artist...
Adalatly oýnuň tarapdarlary

Adalatly oýnuň tarapdarlary

Jemgyýetiň ähli ugurlarynda bolşy ýaly, adalatlylyk—sportuň, şol sanda futbolyň hem bezegi. Adalatlylygyň tarapynda durmak bilen, özüne we toparyna geljek peýdadan ýüz öwürýän futbolçylaradyr tälimçilere bolsa,...
Günurmada ilkinji kömek nähili berilýär?

Günurmada ilkinji kömek nähili berilýär?

Gün şöhlesi dürli şöhlelenmeleriň güýçli çeşmesi bolup, olaryň içinde ultramelewşe şöhlesi wajyp ähmiýete eýedir. Olar az mukdarda adam bedenine, esasan hem, çagalar üçin has zerurdyr....
Banka barmazdan “Internet-bank” hyzmatyny birikdirmek

Banka barmazdan “Internet-bank” hyzmatyny birikdirmek

“Türkmenportal” saýtymyzda çap edilýän tehnologiýa ugruna degişli makalalaryň aglaba böleginde “Internet-bank” we “Mobil-bank” adalgalaryny ulanyp geçýändigimizi görmek bolar. Bularyň heri birisi barada içgin maglumat beripdik....
Nagt däl hasaplaşygyň 7 sany amatly tarapy

Nagt däl hasaplaşygyň 7 sany amatly tarapy

Nagt däl hasaplaşyklaryň gerimi günsaýyn artýar. Bank kartlaryndan peýdalanmaýan häzirki günde ýok bolsa gerek. Elbetde, nagt däl hasaplaşyklaryň amatly taraplary kän, bu gezekki makalamyzda okyjylarymyza...
“Wi-Fi” routerda açarsözüni nädip çalyşmaly?

“Wi-Fi” routerda açarsözüni nädip çalyşmaly?

Ýurdumyzda internetiň elýeter bolmagy bilen onuň ulanyjysynyň sany günsaýyn artýar. Şunuň bilen birlikde “näme üçin internet haýal?”, “näme üçin işlänok?”, “nädip internetiň balansyny doldurmaly?”, “nädip...
“Türkmen teatrlary” ykjam programma üpjünçiligi

“Türkmen teatrlary” ykjam programma üpjünçiligi

Ýurdumyzda sanly ykdysadyýete geçmek boýunça alnyp barylýan işlere goşant goşmak hem-de raýatlarymyza amatlylyk döretmek maksady bilen, Türkmenistanyň Medeniýet ministrligi tarapyndan “Türkmen teatrlary” atly ykjam programma...
Ýüzärlik

Ýüzärlik

     Häsiýeti. Haşal derman ösümligiň dünýäde 6, Türkmenistanda 1 görnüşi duşýar. Ösümlik başgaça ýüzärlik, iswent, adraspan, zäldirk we tüteltgi diýip atlandyrylýar.     Üzärlik – üzärlikler...
Şahsy biznesiň ilkinji basgançaklary

Şahsy biznesiň ilkinji basgançaklary

Düşnükli! Özü ukyplaryňyzy işewürlik dünýäsinde synap görmekçi. Synap görmekçi hem däl-de, mümkin bolsa, uly işewürleriň hataryna goşulmakçy. Ýöne nämeden başlamaly? Elbetde, kiçi telekeçilikden. Ýöne haýsy...