Arhiw

Makalalar

Joralaryň bilen wagtyňy hoş geçirmegiň syry

Joralaryň bilen wagtyňy hoş geçirmegiň syry

Özara dostlugy ikinji mesele edip goýýan ýagdaýlar gyzlarda köp bolýan bolsa gerek, ol hatda mäkäm dostluk bolaýsyn. Maşgala, iş, öýüň hysyrdylary... umuman, gyzlaryň jorasy bilen...
Ekologiýany giňden goldaýan 7 sany meşhur şahsyýet

Ekologiýany giňden goldaýan 7 sany meşhur şahsyýet

Soňky ýyllarda ekologiýanyň meseleleri adamzat jemgyýetini daşky gurşawy goramak barada pikirlenmäge mejbur edýär. Muňa bolsa Ýer ýüzüniň tanymal şahsyýetleri döwrebap mesele hökmünde aýratyn ähmiýet berýärler. Olaryň...
Dünýä tejribesi: hojalyk zyňyndylaryny näme etmeli

Dünýä tejribesi: hojalyk zyňyndylaryny näme etmeli

Bütindünýä bankynyň getirýän maglumatlaryna laýyklykda, Ýer ýüzi uly müşgillikleriň bosagasynda dur. 2016-njy ýylyň statistik maglumatlaryna görä dünýä ýüzünde 2,01 milliard tonna gaty görnüşli zyňyndy emele...
Türkmenistanda plastmassa turbalarynyň önümçiligi

Türkmenistanda plastmassa turbalarynyň önümçiligi

Plastik turbalaryň önümçiligi Türkmenistanyň senagat pudagynda 2008-nji ýyldan bäri üstünlikli iş alyp barýan «Türkmen Senagat» kärhanasynyň esasy önümçilik ugry bolup durýar. Hojalyk jemgyýetiniň ýolbaşçysy Maksat Bähbidow...
Ýagtylyk, kamera, motor... Doňdurma!

Ýagtylyk, kamera, motor... Doňdurma!

Tanymal kompozitor Grigoriý Gladkowyň çagalar üçin döreden meşhur aýdymyndaky «Для чего был создан мир? Для того, чтоб есть пломбир» diýen setirler çagalaryň we uly ýaşlylaryň...
Hazar deňzi barada 30 sany täsin fakt

Hazar deňzi barada 30 sany täsin fakt

Hazar deňzi — Wolga derýasyny hasaba almanyňda, dünýä ummanyna çykalgasy bolmadyk özboluşly ekoulgamdyr. Ol özünde deňziň duzlulygyny, ýerasty tebigaty babatda hem deňziň tebigatyna kybap gelýän...
Haly satyn almazdan ozal nämeleri bilmeli

Haly satyn almazdan ozal nämeleri bilmeli

Otagyňyzyň içi birahat, gutarnyksyz ýa boş görnüşe eýemi? Şular ýaly ýagdaýlarda otaga haly bilen rahatlyk, gözellik hem kaşaňlyk berip bilersiňiz. «Arzuw haly» dükanynyň hünärmenleri haly...
Köýen köňülleriň muzeýi — durmuşy söýgi hekaýatlary

Köýen köňülleriň muzeýi — durmuşy söýgi hekaýatlary

Milli çeperçilik hem-de taryhy muzeýlerden başga-da, Ýer ýüzünde örän täsinligi bilen tapawutlanýan muzeýler bar. Meselem, Horwatiýanyň paýtagty Zagrebde ýerleşýän Köýen köňülleriň muzeýini aýtmak bolar. Ýakyn ynsan...