Makalalar

Ýokary liga — 2017: 21-nji tapgyryň hasaplamalary

Ýokary liga — 2017: 21-nji tapgyryň hasaplamalary
Deňliksiz deňlik: Hiç bir duşuşygy deňme-deň hasapda tamamlanmadyk tapgyrda başga bir deňlik göze ilýär. Ol hem dört duşuşygyň ikisiniň ýer eýeleriniň, ikisiniň myhmanlaryň ýeňşi bilen tamamlanmagydyr. Diňe Şamyradow: Möwsümde tapawutlanan futbolçylaryň sanawyna bu tapgyrda diňe Berdi Şamyradow goşuldy we sanaw 78-e çykdy. 9 gol: Tapgyrda derwezelere jemi 9 gol girdi. Bu gollar 7 futbolça degişlidir. Şeýlelikde, her...

Döwletjan Ýagşymyradow - UFC-nyň bosagasynda duran türkmen pälwany

Döwletjan Ýagşymyradow  - UFC-nyň bosagasynda duran türkmen pälwany
Döwletjan Ýagşymyradow  - UFC-nyň bosagasynda duran türkmen pälwany   Doglan senesi: 22.05.1989 ý Agramy: 92kg Boýy: 180 Çykyş edýän topary: Kars Çykyş edýän guramasy: ACB, Russiýa (reýtingde 6-njy orny eýeleýär)     Türkmen baýdagyny halkara ýaryşlarynda asmana göterýän pälwan ýigidimiz Döwletjan Ýagşymyradow bilen söhbetdeş bolmak hyýaly mende öňden bardy. Ýakynda onuň paýtagtymyza söweş sambosy boýunça okuw-türgenleşik geçmek üçin gelendigini eşidenimde, dessine arzuwymy hakykata öwürmegiň...

Ýokary liga — 2017: 19-njy tapgyryň hasaplamalary

Ýokary liga — 2017: 19-njy tapgyryň hasaplamalary
Tapgyryň umumy aýratynlyklary: Ýene iki wekil: Şu tapgyrdan soň, möwsümde tapawutlanan futbolçylaryň sany 74-e çykdy. 7 gol: Tapgyrda derwezelere 7 pökgi geçirildi, bu bolsa her duşuşyga 2,3 goldan ýetýär. 74 futbolçy, 195 gol: Şu tapgyrdan soň, möwsümde derwezelere 195 pökgi geçirildi, bu bolsa her tapgyra ortaça 10,26 goldan, her futbolça ortaça 2,63 goldan ýetýär. Öňdebaryjylardan ses-seda ýok: Tapgyrda bombardirlik...

Çagalaryňyzy Aşgabatdaky ýeke-täk akwaparka getiriň!

Çagalaryňyzy Aşgabatdaky ýeke-täk akwaparka getiriň!
Paýtagtymyzdaky Bagtyýarlyk sport toplumynda üsti ýapyk binalardaky ýeke-täk akwapark siziň hyzmatyňyzda. Akwapark näme? Bütin dünýäde meşhurlykdan peýdalanýan akwaparklar çagalaryň iň söýgüli ýerleriniň biridir. Bu ýerde diňe bir suwa düşmek bilen çäklenilmän, eýsem-de dürli ugurdaky, aýlawly beýikliklerden suw kimin aşaklygyna “akmaga” mümkinçilik berilýär. Häzirkizaman akwaparklar bolsa, ýörite gurnalan “dagjagazlardan” başga deňiz tolkunlaryny döredýän ýörite enjamlar bilen enjamlaşdyrylandyr. Akwaparklaryň...

Aşgabatda hindi tälimçileriniň ýoga sapaklary

Aşgabatda hindi tälimçileriniň ýoga sapaklary
Aşgabat şäherinde Ýoga sagaldyş gimnastikasy boýunça hindi tälimçileriniň sapaklary diňe Bagtyýarlyk sport toplumynda geçirilýär. Şol sebäpli-de, Bagtyýarlyk sport toplumyna gatnaýanlaryň sany 1000-den geçdi.   Ýoganyň mekany hasaplanýan Hindistandan gelen tälimçileriň ýoga gatnaýanlara berýän sapaklary özboluşlylygy bilen tapawutlanýar. Sebäbi olar bedeniň sazlaşykly hereketini dogry berjaý etmegiň ähli syrlaryny öwredýärler. Bu bolsa, ýogada esasy zatlaryň biridir. Ýoga sapaklarynyň...

Çagalaryňyza iki aýda ýüzmegi öwrediň!

Çagalaryňyza iki aýda ýüzmegi öwrediň!
Bagtyýarlyk sport toplumynda 25 metrlik arassa suwly basseýn hereket edýär. Basseýnde çagalara 6 ýaşdan türgenleşik geçmäge mümkinçilik döredilendir. Türgenleşikleri suwda ýüzmekde Ýurdumyzyň birnäçe gezek çempiony Merdan Ataýewiň kakasy Guwanç Ataýew alyp barýar. Türgenleşikler hepdede üç wagtyna geçirilip, çagalar professional derejedäki ýüzüşiň inçe tilsimlerini 2 aýda doly ele alarlar we geçirilýän türgenleşikleriň dessine netije berip, çagalaryň...

Öýe nädip internet birikdirmeli?

Öýe nädip internet birikdirmeli?
“Öýe nädip Wi-Fi çekmeli?” diýen soragy köp eşiden bolsaňyz gerek. Ýagny öýüne internet birikdirjek bolýanlar oňa “Wi-Fi” birikdirjek bolýarlar. Internete öwrenişmedik ulanyjylar “Wi-Fi” tehnologiýasyny internet bilen çalyşýarlar.   Size “Wi-Fi”-ni gysgaça we gaty aňsat düşündirjek bolaly. Simli tory işde ýa-da başga ýerlerde görensiňiz. “Wi-Fi” – bu simsiz tor. Ýagny kompýuterler we elektron enjamlar bir-biri bilen simsiz tor...

Zerur maglumatlaryňyzy ýitirdiňizmi? Bekap ediň!

Zerur maglumatlaryňyzy ýitirdiňizmi? Bekap ediň!
Zerur bolan elektron maglumatlaryňyzy (faýllaryňyzy) ýitirip gördüňizmi? Kompýuteriň işjeň däl ýagdaýa gelmegi ýa-da operasion ulgamynyň täzelenmegi bilen maşgala suratlaryňyz, wideo şekilleriňiz, şahsy resminamalaryňyzyň pozulmagyna ýa-da gaty diskiň hatardan çykmagy bilen olaryň ýitmegine gabat geldiňizmi? Şol wagt gaty diskiň özi däl, eýsem içindäki maglumatlar zerur diýip aýdan bolsaňyz gerek. Gaty diskdäki maglumatlary dikeltmek üçin gaty diskiň bahasyndan...

Internet-bank hyzmaty näme?

Internet-bank hyzmaty näme?
Internet ulgamyna çykyşy bolan ähli kompýuterlerden islendik wagtda we islendik ýerde uzak aralykdan bank hyzmatlaryndan we degişli hasaplardan peýdalanmak mümkinçiligini berýän hyzmat. Internet-bank hyzmaty bank kartyna baglanan bolup, web brauzerleriň üsti bilen ýa-da ýörite mobil programmalardan girilýär. Internet-bank hyzmatyndan peýdalanmak üçin näme etmeli? Internet-bank hyzmatyndan peýdalanmak üçin, bank kartyňyz haýsy banka degişli bolsa, şol banka Internet-bank ulgamyndan hasap...

Bankomat kart hasabyňyzdan pul alan ýagdaýynda. Näme etmeli? Okaň!

Bankomat kart hasabyňyzdan pul alan ýagdaýynda. Näme etmeli? Okaň!
  Howsala düşmäň! Eger-de, Siz bankomatdan pul almakçy bolanyňyzda, tehniki näsazlyk sebäpli bankomat kartdan puly alyp, ony size çykaryp berip bilmedik ýagdaýynda howsala düşmäň. Sebäbi bank şol pullaryň öwezini hökman dolýar. Munuň üçin biraz wagt gerek. Bankomatda tehniki näsazlyklar ýüze çykanda, birnäçe minutdan soň bankomadyň çykaryp bermedik pullary adatça awtomatiki usulda yzyna, ýagny kart hasabyňyza gaýtarylýar. Eger-de, siz ýokarda...

Oraza aýynda agyz beklenýän we açylýan wagtlary

Oraza aýynda agyz beklenýän we açylýan wagtlary
  2017-nji ýylyň Oraza aýynda Aşgabat şäheri we Ahal welaýaty üçin agyz beklenýän we açylýan wagtlary Milady aýy Hijri aýy Hepdäniň gunleri Agyz beklenýän wagt Ertir namazy Günüň dogýän wagty Öýle namazy Ikindi namazy Agyz açar. Agşam namazy Ýassy "Tarawa" namazy Maýyň 27 Orazaň...

Garşydaşymyz — «Alaý» futbol topary barada

Garşydaşymyz — «Alaý» futbol topary barada
Gyrgyzystanyň Oş şäheriniň «Alaý» futbol topary 1960-njy ýylda döredildi. Topar öýündäki duşuşyklaryny 11200 tomaşaçy orunlyk A.Suýumbaýew adyndaky stadionda geçirýär. Toparyň baş tälimçisi Warazdat Babaýan. Döredilen wagtyndan bäri, «Şahtýor Oş», «Alaý Oş», «Alaý-Oş-Prim», «Dinamo Oş», «Dinamo-Alaý Oş» ýaly atlary göteren toparyň häzirki ady 2002-nji ýyldan bäri üýtgewsiz gelýär. Gyrgyzystanyň futbol çempionatynyň Birinji ligasynda (iň ýokary ligasy) 1992-nji ýyldan...

VISA we “Master Card” töleg kartlaryny howpsuz ulanmak boýunça maslahatlar

VISA we “Master Card” töleg kartlaryny  howpsuz ulanmak boýunça maslahatlar
Häzirki wagtda ýurdumyzda halkara VISA we “Master Card” töleg kartlaryny ulanýanlaryň sany gün-günden artýar. Bu halkara töleg kartlaryny dünýäniň ähli döwletlerinde diýen ýaly ulanyp bolýar. Halkara töleg kartlaryny dükanlarda söwda edilende, internetde edilen söwdada, syýahata gidilende otel we awiapetek tölegleri we ş.m. ýaly köp ýerlerde ulanyp bolýar. Olary dogry we howpsuz ulanmak üçin aşakdaky birnäçe...

Altyn asyr kartlarynda amatly we howpsuz SMS ýatlatmalaryny nädip birikdirmeli?

Altyn asyr kartlarynda amatly we howpsuz SMS ýatlatmalaryny nädip birikdirmeli?
Bank kartalary arkaly ýörite bankomatlardan nagt pul almak mümkinçiligi ýokary tizlik bilen ösüýän tehnologiýalaryň asyrynyň miweleriniň biridir. Mälim bolşy ýaly, bank kartalary üçin «SMS hyzmaty» ýola goýuldy. Hyzmatyň birikdirilmegi bilen, siziň telefon belgiňize hasabyňyz baradaky SMS habarlary geler. Bu hyzmat hasabyňyzda bolup geçýän özgerişleri şol wagtyň özünde bilmäge ýardam berýär, şeýle hem ol kartdaky hasabyň howpsuzlygyny...

Как проверить баланс в VISA карте в Туркменистане?

Как проверить баланс в VISA карте в Туркменистане?
Вы думали что баланс карт Визы и Мастер можно проверять только в банкоматах с иностранной валюты? Спешим огорчить вас что это не так! Баланс можно проверить во всех банкоматах или с помощью отправки СМС на телефонный номер. Чтобы воспользоваться последним вариантом, необходимо чтобы у вас к карте было подключено оповещение на телефонный номер. Это указывается в...