Arhiw

Makalalar

Nagt däl hasaplaşygyň 7 sany amatly tarapy

Nagt däl hasaplaşygyň 7 sany amatly tarapy

Nagt däl hasaplaşyklaryň gerimi günsaýyn artýar. Bank kartlaryndan peýdalanmaýan häzirki günde ýok bolsa gerek. Elbetde, nagt däl hasaplaşyklaryň amatly taraplary kän, bu gezekki makalamyzda okyjylarymyza...
“Wi-Fi” routerda açarsözüni nädip çalyşmaly?

“Wi-Fi” routerda açarsözüni nädip çalyşmaly?

Ýurdumyzda internetiň elýeter bolmagy bilen onuň ulanyjysynyň sany günsaýyn artýar. Şunuň bilen birlikde “näme üçin internet haýal?”, “näme üçin işlänok?”, “nädip internetiň balansyny doldurmaly?”, “nädip...
“Türkmen teatrlary” ykjam programma üpjünçiligi

“Türkmen teatrlary” ykjam programma üpjünçiligi

Ýurdumyzda sanly ykdysadyýete geçmek boýunça alnyp barylýan işlere goşant goşmak hem-de raýatlarymyza amatlylyk döretmek maksady bilen, Türkmenistanyň Medeniýet ministrligi tarapyndan “Türkmen teatrlary” atly ykjam programma...
Ýüzärlik

Ýüzärlik

     Häsiýeti. Haşal derman ösümligiň dünýäde 6, Türkmenistanda 1 görnüşi duşýar. Ösümlik başgaça ýüzärlik, iswent, adraspan, zäldirk we tüteltgi diýip atlandyrylýar.     Üzärlik – üzärlikler...
Şahsy biznesiň ilkinji basgançaklary

Şahsy biznesiň ilkinji basgançaklary

Düşnükli! Özü ukyplaryňyzy işewürlik dünýäsinde synap görmekçi. Synap görmekçi hem däl-de, mümkin bolsa, uly işewürleriň hataryna goşulmakçy. Ýöne nämeden başlamaly? Elbetde, kiçi telekeçilikden. Ýöne haýsy...
Çarwa nowruzy

Çarwa nowruzy

Ata-ba­ba­la­ry­my­zyň en­çe­me ýyl­lar­dan bä­ri do­wam et­di­rip gel­ýän mil­li se­ne­na­ma­sy bo­ýunça 22-nji few­ral­da çar­wa now­ru­zy baş­lan­ýar. Ol 21-nji mar­ta çen­li bo­lan döw­ri oz içi­ne...
Biitden gigabaýta,  gigabaýtdan ýottabaýta çenli...

Biitden gigabaýta, gigabaýtdan ýottabaýta çenli...

Uzynlygyň, agramyň, tizligiň, göwrümiň, wagtyň, ýagtylygyň, kuwwatyň, garaz, ähli zadyň öz ölçeg birligi bardyr. Şonuň üçin hem ölçeg birlikleri gündelik durmuşymyzda iň köp ulanylýan sözleriň...
Işde üstünlik gazanmagyň 10 ýoly

Işde üstünlik gazanmagyň 10 ýoly

Tu­ruw­baş­dan bir za­dy ýat­laň: hä­zir­ki işi­ňiz ― siziň müm­kin­çi­lik­le­ri­ňi­ziň men­zi­li. Has ba­şar­jaň­lyk gör­ke­zip, müm­kin­çi­lik­le­riň ýo­lu­ny ýe­ne-de do­wam et­di­rip bo­lar....
“P.Ý.G.G. jerime töleg” ykjam programma üpjünçiligi

“P.Ý.G.G. jerime töleg” ykjam programma üpjünçiligi

Ýurdumyzda sanly ykdysadyýete geçmek, raýatlara hödürlenýän elektron hyzmatlaryň sanyny artdyrmak boýunça giň gerimli işler alnyp barylýar. “Türkmenportal” öz okyjylary üçin ýaňy ýakynda awtoulag sürüjileri üçin...
“Wikipedia” barada 10 hakykat

“Wikipedia” barada 10 hakykat

Internet ulgamyna haýsy-da bolsa bir tema boýunça gözleg amala aşyrmak üçin ýüz tutsak, bize hödürlenilýän saýtlaryň sanawynyň başy köplenç halatda “Wikipedia” erkin ensiklopediasynda berlen maglumatlar...
Siziň üstünlikleriňiziň açary nämede?!

Siziň üstünlikleriňiziň açary nämede?!

Hiç wagt hiç bir žurnaliste aňsat-aňsat özi bilen duşuşmaga we söhbetdeş bolmaklyga mümkinçilik bermeýän dünýä belli meşhur işewür adamdan alnan 10 minutlyk wagt ýaş žurnalisti...
Ýöremek – juwanlygyň  syry

Ýöremek – juwanlygyň syry

Kadaly iýmitlenmek, sport bilen meşgullanmak, maşk etmek,  ýeterlik uklamak, arassa howadan dem almak... – bularyň ählisi biziň berk bedenli we sagdyn bolmagymyza oňaýly täsir edýän...
Ýaşlar we mahabat

Ýaşlar we mahabat

Global marketingiň we bäsdeşligiň ýokary tizlik bilen ösýän döwründe kompaniýalar üçin  haryt satuwyny ýokarlandyrmaklygyň iň gowy we täsirli ýoly mahabatlandyrmadyr. Biz häzirki wagtda gazet, žurnal,...