Makalalar

Awtoulagyň razwal - gyşarma hyzmatynyň wajyplygy

Awtoulagyň razwal - gyşarma hyzmatynyň wajyplygy

Sürüjilere awtoulaglarynyň guratlygyny sazlaşykly saklamak, ony dogry dolandyrmak üçin awtoulag bejeriş hyzmatlaryny yzygiderli geçirmek zerurdyr. Awtoulagyň razwal ýagdaýyny yzygiderli sazlamak hem iň ýörgünli ulanylýan hyzmatdyr. “Awtoýoly”...
Ýeralmasy - şeýle bir tanyş, emma şeýle bir dürli

Ýeralmasy - şeýle bir tanyş, emma şeýle bir dürli

Dünýädäki iň ýörgünli, adamzat jemgyýetine peýdaly bolan zatlar baradaky täsirli, täsin maglumatlar biziň ünsümizi biygtyýar özüne çekýär. Gündelik durmuşymyzda nahar taýýarlap, fri hem-de çips görnüşlerinde...
Tehnologiýa nädip akyllandy

Tehnologiýa nädip akyllandy

Öý-hojalyk enjamlarynyň, has takygy öý “kömekçileriniň” oýlanyp tapylmagy XX asyryň ýaşaýjysynyň durmuşyny ep-esli derejede ýeňilleşdirdi. Kir ýuwujy maşynlar, mikrotolkunly peçler, şeýle-de tozan sorujylar we beýleki...
Jaýyň interýerinde wizual şeker

Jaýyň interýerinde wizual şeker

Dizaýnerleriň hünärmen dünýäsinde interýeriň bezeg elementlerine "şeker" diýilýändigini az adam bilýän bolsa gerek. Ýöne “şekeriň” dizaýn pudagynda, hususan-da, interýer dizaýnynda hem ulanylýandygyny az adam bilýär. Ýaşaýyş...
Öýdäki ilkinji kömek gutusynda nämeler bolmaly

Öýdäki ilkinji kömek gutusynda nämeler bolmaly

Keseliň alamatlary ýüze çykanda ýa-da öýde adaty şikesler alnanda  öýdäki ilkinji kömek gutusy tiz kömek bolup durýar. Eliňiz kesilende ýa-da gyzgyna bişende, başga-da islendik kynçylykly...
Ýurdumyzyň mebel öndürijisinden ýokary hil nusgasy

Ýurdumyzyň mebel öndürijisinden ýokary hil nusgasy

Öýleriň rahatlygy, göwnejaýlygy ony bezemekden, dürli görnüşli öý-goşlary hem-de ýakymly mebeller bilen üpjün etmekden başlanýar. Mebelleriň dürli otaglar üçin niýetlenen görnüşleriniň döwrebap stili öýüň binagärlik...
Türkmenistanda peýdaly mobil goşundylaryň sanawy

Türkmenistanda peýdaly mobil goşundylaryň sanawy

Häzirki wagtda ýurdumyzda sanly ykdysadyýetiň ösmeginiň çäklerinde, raýatlar üçin peýdaly boljak dürli görnüşli mobil goşundylary taýýarlanylýar we halka hödürlenýär. Raýatlarymyz olardan işjeň peýdalanýar. Makalamyzyň bu...
Näme üçin filmlere onlaýn tomaşa etmek has oňaýly

Näme üçin filmlere onlaýn tomaşa etmek has oňaýly

Häzirki zaman adamyň boş wagtyny kino görmän geçirmegini göz öňüne getirmek asla mümkin däl. Kinolaryň sanynyň ummasyzdygy olara tomaşa etmek üçin hiç bir päsgelçilik döretmeýär....