Makalalar

Milli futbol ýygyndymyz bilen taryha tarap - 2010

Milli futbol ýygyndymyz bilen taryha tarap - 2010
2010-njy ýyl: deňeçer finalyň gynançly soňy 2010-njy ýyl türkmenistanly futbol janköýerleriniň, esasan hem, milli ýygyndymyzyň oýunlaryny yzarlaýanlaryň ýadyndan çykmasa gerek. Ýazguly Hojageldiýewiň ýolbaşçylygyndaky ýygyndymyz AFK-nyň Çagyryş kubogynyň finalyna çykdy. Berdi Şamyradow ilki bolup hasaby açanam bolsa, demirgazyk koreýalylar oýnuň ahyrynda hasaby deňlediler. O-da hiç, netije 11 metrlik jerime urgularyna bagly bolan duşuşykda milli ýygyndymyz 4:5 hasabynda...

Milli futbol ýygyndymyz bilen taryha tarap — 2011

Milli futbol ýygyndymyz bilen taryha tarap — 2011
2011-nji ýyl: Çagyryş kubokda dowam, dünýä çempionatynda tamam 2011-nji ýylda milli ýygyndymyz 5 sany resmi duşuşyk geçirdi. Olaryň üçüsi Çagyryş kubogy — 2012-niň saýlama tapgyry, ikisi bolsa 2014-nji ýyldaky dünýä çempionatynyň saýlama duşuşygydyr. AFK-nyň ýaryşynda iki ýeňiş, bir deňlik bilen ýoluny dowam etdirmäge mümkinçilik gazanan türkmen futbolçylary dünýä çempionatyna çykmak ýolunda Indoneziýanyň böwedinden geçip bilmediler. Şeýlelikde,...

Milli futbol ýygyndymyz bilen taryha tarap - 2012

Milli futbol ýygyndymyz bilen taryha tarap - 2012
2012-nji ýyl: finala uzan ýol 2012-nji ýylda futbol boýunça milli ýygyndymyz AFK-nyň Çagyryş kubogynyň finalyna çenli baryp bildi. Finalda Demirgazyk Koreýadan utulyş bu kubogy ýurdumyza alyp gelmek arzuwyna böwet boldy. Umuman, Rumyniýadan 4:0 hasabyndaky utulyş bilen başlasa-da, 2012-nji ýyl milli ýygyndymyzyň halkara ýaryşlarda üstünlikli çykyş eden ýyllarynyň biri boldy. Ýylyň dowamynda 8 duşuşyk geçirilip, şolaryň 5-si...

Milli futbol ýygyndymyz bilen taryha tarap - 2013

Milli futbol ýygyndymyz bilen taryha tarap - 2013
Türkmenistan — Singapur duşuşygyna Milli futbol ýygyndymyz bilen taryha tarap («Ýeňsegem, ýeňilsegem seniň bilen!» makalalar toplumyndan) 2013-nji ýyl: iki duşuşyk we Çagyryş kubogynyň final tapgyry Futbol boýunça milli ýygyndymyz 2013-nji ýylda iki duşuşyk geçirdi. Şolaryň ikisi hem resmi duşuşyk bolup, olar AFK-nyň 2014-nji ýylda geçiriljek Çagyryş kubogynyň saýlama tapgyrydyr. Şeýlelikde, milli ýygyndymyz 2013-nji ýyldan şu güne çenli 21 duşuşyk...

Zenan türgenleriň beýik ýeňişleri

Zenan türgenleriň beýik ýeňişleri
Geçmişden biziň günlerimize gelip ýeten  şadessanlarymyzda, dessanlarymyzda  türkmen zenanynyň mertligine, merdemligine ägirt döredijilik ukybynyň bolanlygyna şaýatlyk  edýän  taryhy  maglumatlar getirilýär. Geçmiş bilen şu günüň özboluşly hakyda ýumagyny çöşleýän şol hakykatlar türkmen zenanynyň tebigy dogumy, wepalylygy, mertligi barada söhbet etmäge itergi berýär. Zenanlarymyzyň öz ukybyny, aýratyn başarjaňlygyny sportuň dürli görnüşleriniň üsti bilen açyp görkezmegi bolsa has...

Milli futbol ýygyndymyz bilen taryha tarap

Milli futbol ýygyndymyz bilen taryha tarap
Türkmenistan — Singapur duşuşygyna   Milli futbol ýygyndymyz bilen taryha tarap   («Ýeňsegem, ýeňilsegem seniň bilen!» makalalar toplumyndan)   2017-nji ýyl: Maksat — Aziýa oýunlaryna çykmak   Futbol boýunça milli ýygyndymyz 2017-nji ýylda Türkmenistanyň at gazanan tälimçisi Ýazguly Hojageldiýewiň ýolbaşçylygynda çykyş edýär. 10-njy oktýbarda Singapuryň ýygyndysy bilen boljak duşuşyga çenli, milli ýygyndymyz şu ýyl 4 duşuşyk geçirdi. Olaryň biri ýoldaşlyk duşuşygy, üçüsi bolsa...

AŞGABAT-2017:Tomaşaçylar üçin gollanma

AŞGABAT-2017:Tomaşaçylar üçin gollanma
  Petek barada maglumat Girelgeler (aşakda karta bar) Saýlan ýaryşyňyza tomaşa etmek üçin degişli girelgäniň petekde görkezilendigini barlap görüň.   Entrance-1: 1-3 desgalara 1-nji girelgeden girip bolar. Entrance-2: 4-10 desgalara 2-nji girelgeden girmeli. Entrance-3: 11-15 desgalara 3-nji girelgeden girmeli.   Dabaralaryň geçirilýän gijeleri ähli girelgeler açyk bolar. Görkezilen girelgä ýaryş başlamazdan 120 minut ir gelmegiňizi haýyş edýäris. Şular ýaly ýagdaýda, sizi ýerleşdirmek üçin ýeterlik wagt bolar.   Girelge düzgünleri Tomaşaçynyň...

Geljekki ýeňişleriň binýady şu günlerden tutulýar

Geljekki ýeňişleriň binýady şu günlerden tutulýar
Ýurdumyzda gurnalýan dürli ugurdaky sport bäsleşikleriniň sany gün-günden köpelýär. Geçirilýän ýaryşlara türgenlerimiz höwes bilen gatnaşyp, tejribelerini artdyrýarlar.  Bu bolsa biziň türgenlerimiziň halkara arenasynda geçirilýän bäsleşiklerinde özlerini görkezmäge uly mümkinçilik berýär. Sanlyja günlerden paýtagtymyzda geçiriljek Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlary türgenlerimiziň halkara derejesindäki taýýarlyk derejesini aýdyňlygy bilen görkezer. Sportuň 21 görnüşi boýunça...

Futzalyň öňki çempionlary

Futzalyň öňki çempionlary
Bilşiňiz ýaly, Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň çäklerinde futzal boýunça Türkmenistanyň erkek hem-de zenan ýygyndysy ýer eýesi hökmünde “A” toparçada çykyş eder. Erkek futzalçylar Hytaý Taýpeýiniň, Gonkongyň, Solomon adalarynyň, Wýetnamyň ýygyndylary bilen duşuşar. Zenanlar bolsa Palestinanyň hem-de Tailandyň milli toparlary bilen güýç synanyşarlar. Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça Aziýa oýunlarynyň...

Ildeşlerimiz ählisine-de gatnaşdy

Ildeşlerimiz ählisine-de gatnaşdy
Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça Aziýa oýunlary ilkinji gezek 2005-nji ýylda Tailandyň paýtagty Bangkokda geçirildi. Ilki-ilkiler sportuň Olimpiýa däl hem-de milli görnüşleri göz öňünde tutulyp, geçirilip başlanan ilkinji oýunlara 37 döwlet gatnaşdy. Owganystan, Bangladeş, Butan, Bruneý, Palestina, Saud Arabystany, Täjigistan hem-de Gündogar-Timur ýurtlary gatnaşmady. 2-nji oýunlar 2007-nji ýylda Hytaýyň garamagyndaky Makauda geçirilip, onda 44 döwletiň...

Aziada-2017-niň ulag üpjünçiliginiň maksatnamasy durmuşa geçirilýär

Aziada-2017-niň ulag üpjünçiliginiň maksatnamasy durmuşa geçirilýär
Türkmenistanyň paýtagtynda iri halkara ýaryşlaryň — Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň açylmagyna sanlyja gün galdy. Bu oýunlary geçirmek boýunça dünýäniň öňdebaryjy kompaniýalary bilen hyzmatdaşlykda giň möçberli taýýarlyk işleri, şol sanda oýunlaryň myhmanlaryny we gatnaşyjylary ýokary derejede awtoulag serişdeleri we hyzmatlar bilen üpjün etmek boýunça taýýarlyk çäreleri alnyp barylýar. “Aşgabat 2017” oýunlaryna hyzmat...

“Dalçyn” hususy kärhanasynyň hünärmenleri V Aziýa oýunlaryna taýýarlyk görmek baradaky ýerine ýetiriji komiteti bilen işjeň hyzmatdaşlyk saklaýar

“Dalçyn” hususy kärhanasynyň hünärmenleri V Aziýa oýunlaryna taýýarlyk görmek baradaky ýerine ýetiriji komiteti bilen işjeň hyzmatdaşlyk saklaýar
“Aşgabat 2017" oýunlaryna taýýarlyk görmek ýurdumyzyň durmuşynyň derwaýys meseleleriniň birine öwrüldi. V Aziýa oýunlary diňe bir Türkmenistanyň däl, eýsem tutuş Merkezi Aziýa sebitinde müňlerçe tomaşaçylara we gatnaşyjylara gujak açjak iň iri sport baýramçylygydyr. Oýunlaryň taýýarlyk işlerine döwlet edaralary bilen bilelikde hususy eýeçilik ulgamynyň wekilleri hem işjeň gatnaşýar. Ýurdumyzyň kärhanalarynyň arasynda Aşgabat 2017 oýunlarynyň taýýarlyk işine mynasyp...

Türkmenistanyň kuraş boýunça ýygyndy topary “Aşgabat 2017” oýunlarynda altyn medaly almagy maksat edinýär

Türkmenistanyň kuraş boýunça ýygyndy topary “Aşgabat 2017” oýunlarynda altyn medaly almagy maksat edinýär
Türkmenistanyň iň gözel künjekleriniň biri – Gökdere şypahana zolagynda kuraş boýunça ýurdumyzyň ýygyndy topary “Aşgabat 2017” oýunlarynyň öň ýanyndaky iň soňky türgenleşiklerini geçirýär. — Biz şu ýyl dürli ýurtlarda bolduk, emma hiç ýerde hem bu ýerdäki ýaly amatly ýagdaýlary görmedik — diýip, kuraş boýunça ýygyndy toparymyzyň baş tälimçisi Olimjon Haýitow gürrüň berýär. — Dagyň asuda künjeginde...

Ýerine ýetiriji komiteti “Hoş zaman” kompaniýasyny Aşgabat 2017-niň resmi hyzmatdaşy diýip yglan etdi

Ýerine ýetiriji komiteti “Hoş zaman” kompaniýasyny Aşgabat 2017-niň resmi hyzmatdaşy diýip yglan etdi
V Aziýa oýunlaryna taýýarlyk görmek baradaky ýerine ýetiriji komiteti “Hoş zaman” kompaniýasynyň Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlaryna resmi hemaýatkär hökmünde goşulýandygyny buýsanç bilen yglan etdi. “Hoş zaman” guşçulyk fermasy 2004-nji ýylda Türkmenistanda goňşy ýurtlar bilen söwda etmek maksady bilen esaslandyryldy. “Hoş zaman” kompaniýasy häzirki wagtda öz ugry boýunça sebitde öňdebaryjy kompaniýalarynyň biridir....

Türkmen pälwanlarynyň arkasyndaky agyr ýük

Türkmen pälwanlarynyň arkasyndaky agyr ýük
17-27-nji sentýabrda geçiriljek Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlary Türkmenistanyň we ähli türkmen ýaşlarynyň sporta bolan hyjuwynyň nähili  uly derejededigini bütin dünýä äşgär etjek iň iri sport çäresidir. Ýalpyldap duran täze sport desgalary hem-de tälimçilik okuwyny alyp, 65 döwletden myhmanlary Aşgabatda garşy almaga taýýar bolan müňlerçe meýletinçiler bilen, bütin dünýäniň ünsi Türkmenistanyň sporty...