Soňky habarlar

Arhiw

Makalalar

Buýanly çörek – saglygyň girewi

Buýanly çörek – saglygyň girewi

Häzirki wagtda azyk önümçiligi tehnologiýalaryny ösdürmegiň ileri tutulýan ugurlaryndan biri tehnologiýalary ösdürmek hem-de bejeriş-öňüni alyş täsiri bar bolan biologik gymmaty ýokarlandyrylan azyk önümlerini döretmek we...
B2B, B2C, B2G, C2C — satuwlaryň esasy görnüşleri

B2B, B2C, B2G, C2C — satuwlaryň esasy görnüşleri

Harytlaryň ýa-da hyzmatlaryň satuwynda geleşigiň predmetiniň niýetlenen ahyrky sarp edijisini nazarda tutmak zerurdyr. Bu ahyrky sarp ediji adaty raýat, şeýle-de hususy kärhana, hatda döwlet edarasy...
Rimiň «Bulgari» Öýüniň ýokary derejeli zergärçilik sungaty

Rimiň «Bulgari» Öýüniň ýokary derejeli zergärçilik sungaty

Aşgabatdaky «Gold Palace» dükany müşderilerine zergärçilik sungatynyň ajaýyp eserleriniň, şolaryň hatarynda hem Rimiň «Bulgari» şaý-sep önümleriniň we sagatlar Öýüniň dünýäsini açýar. Şu tomusda «Bulgari» Öýi Eden:...
Bižuteriýamy ýa-da gymmat bahaly şaý-sepler?

Bižuteriýamy ýa-da gymmat bahaly şaý-sepler?

Indi bižuteriýanyň gymmat bahaly hem-de daşlar bilen bezelen hakyky şaý-sepleriň ornuny tutýan arzan, şeýle-de pul ýetmezçiligi sebäpli satyn alynýan bezegler diýlip hasap edilýän döwri geçdi....
Durmuş gurmak teklibiniň çäresini restorandyr kafede guramak

Durmuş gurmak teklibiniň çäresini restorandyr kafede guramak

Durmuş gurmak baradaky ilkinji teklip islendik ynsanyň unudyp bolmajak derejede täsirli duýgusydyr. Täze dörejek maşgalanyň ilkinji ädimleri ýatdan çykmajak derejede, romantik öwüşginli pursatlar bilen bezelmelidir. Bu...
Lybaslaryň reňkini nähili utgaşdyrmaly: Esasy maslahatlar

Lybaslaryň reňkini nähili utgaşdyrmaly: Esasy maslahatlar

«Egin-eşigiňe görä garşy alýarlar...» diýilýär. Käbir ýagdaýlary hasaba almasaň, bu hakykat. Şol sebäpdenem döwrebaplyga ymtylýan islendik adam, aýratynam zenanlar egin-eşik tekjesini üpjün etmek barada has...
Güýz möwsüminiň saglyga peýdaly 9 sany miwesi

Güýz möwsüminiň saglyga peýdaly 9 sany miwesi

Güýz paslynda dükanlaryň tekjelerine bezeg berip duran dürli hili miwedir gök-bakja önümleri bolýar. Olar her ýyl möwsümine sabyrsyzlyk bilen garaşdyrýar diýsegem ýalňyş bolmaz. Bu önümleriň...
Zyýanly dostluk: Ýalan «dostlaryň» alamatlary

Zyýanly dostluk: Ýalan «dostlaryň» alamatlary

Kimdir birini zäherlemek özboluşlylygy diňe bir janly-jandarlara, mysal üçin, ýylandyr içýan ýa-da möý ýaly haýwanlara degişli edilýär. Emma gytak manyda, has takygy sözüň göçme manysynda...
Erkek kişiden görelde alarlyk 7 häsiýet

Erkek kişiden görelde alarlyk 7 häsiýet

Her bir zenan ömründe iň bolmanda birje gezek erkek kişileriň durmuşy ýeňil diýen pikire gulluk eden bolsa gerek. Bu bir tarapdan dogry diýseňem bolýar. Eýsem...