Archive news

Makalalar

"Nejebiň içdigi kyrkda bir jamdyr"

"Nejebiň içdigi kyrkda bir jamdyr"

“Nejep oglan” dessanynda Nejebiň näderejede ussat sazanda bolup ýetişenliginiň esasy sebäplerniň biri,  edil beýleki dessan gahrymanlary ýaly düýşüne erenleriň girip pata bermegidir. Ýöne asly Genji-Garabagly...
Hazaryň türkmen kenaryndaky serginiň "ilkinjileri"

Hazaryň türkmen kenaryndaky serginiň "ilkinjileri"

Birinji Hazar ykdysady forumynyň birinji gününe aýratyn öwüşgin beren Hazar innowasiýa tehnologiýalar halkara sergisi we «Türkmen sährasy ― 2019» atly halkara awtosergi aýratynlyklara baý boldy....
TÝL - 2019: 15-nji tapgyrdan soň gyzykly hasaplamalar

TÝL - 2019: 15-nji tapgyrdan soň gyzykly hasaplamalar

Tapgyryň umumy aýratynlyklary: Üçünji aýlawyň başlangyjy: 15-nji tapgyr şol bir wagtyň özünde çempionatyň üçünji aýlawynyň, başgaça aýtsak, ikinji ýarymynyň başlangyjydyr. Ýakubow ― 59-njy golçy: «Şagadamdan» Hydyr Ýakubow...
Seniň täleýnamaň (5.08.2019 - 11.08.2019)

Seniň täleýnamaň (5.08.2019 - 11.08.2019)

Hamal (guzy 21.03-20.04) Hamallar geljek hepdede seljerme işleri bilen köpräk meşgul bolmaly bolarlar. Siziň üçin geljek hepde maliýe meseleleri babatynda biraz çylşyrymly bolar. Maşgala býujetiňizde serişdeleriň...
Dalaşgärler nähili iýmitlenmeli?

Dalaşgärler nähili iýmitlenmeli?

Ýokary okuw mekdebine giriş snagy durmuşymyzda ykbal kesgitleýji öwrümleriň biri bolup durýar. Şonuň üçin hem biziň her birimiz bu synagda ýokary netijeleri gazanyp, talyplyk bagtyna...
Synag gaýgysy we ony nädip ýeňmeli?

Synag gaýgysy we ony nädip ýeňmeli?

Synagyň boljak güni golaýladygyça ony gaýgy etmeýän, synagyň nähili geçjekdigi barada aladalanmaýan, soraglaryň bilýän temalaryndan düşmegini dilemeýän, eliniň aýalarynyň içi derläp, uludan-uludan dem almaýan, öz-özüne...
Muny bilmek peýdaly: «Windows 10»-da gijeki iş tertibi

Muny bilmek peýdaly: «Windows 10»-da gijeki iş tertibi

Agşamlaryna, garaňkyda kompýuter başynda işläp gören bolsaňyz gerek. Yşygy örän ýagty bolan ekranda hat ýazmak ýa-da dürli işler bilen meşgullanmak gözüňiziň ýadamagyna eltýär. Şular ýaly...
20-nji iýul Küşt oýnunyň halkara güni

20-nji iýul Küşt oýnunyň halkara güni

Küşt – gadymy akyl-paýhas oýnudyr.  Takmynan,  2000 ýyl mundan öň ýüze çykan bu oýun Hindistanda dörän diýlip hasap edilýär. Al-Biruni “Hindistan” atly kitabynda küşt oýnuny...
Seniň täleýnamaň (15.07.2019 - 21.07.2019)

Seniň täleýnamaň (15.07.2019 - 21.07.2019)

Hamal (guzy 21.03-20.04) Geljek hepdede hamallar, hemişe bolşy ýaly, öz saglyk ýagdaýyna, aýratyn hem agramlaryna ünsli bolmalydyrlar. Siziň agramyňyzyň çalt artmazlygy üçin berhiz saklamak maslahat berilýär....
TÝL - 2019: iki aýlawdan soň käbir gyzykly hasaplamalar

TÝL - 2019: iki aýlawdan soň käbir gyzykly hasaplamalar

Iýulyň 7-nji gününde Aşgabatdaky «Nusaý» stadionynda geçirilen «Aşgabat» ― «Altyn asyr» duşuşygy (7-nji tapgyryň galdyrylan oýny) bilen Türkmenistanyň futbol çempionatynyň Ýokary ligasynda ýoluň ýarysy geçildi....
Seniň täleýnamaň (08.07.2019 - 14.07.2019)

Seniň täleýnamaň (08.07.2019 - 14.07.2019)

Hamal (guzy 21.03-20.04) Geljek hepdede saglygyňyz hakynda alada etmegiňiz gerek. Zyýanly endiklerden saplanmak, saglyga ýaramaz täsir edýän işlerden daşda durmak bilen özüňizi oňat duýup bilersiňiz. Iýip-içýän...