Soňky habarlar

Archive news

Makalalar

Mobil telefona tok energiýasyny (заряд) nädip tiz bermeli?

Mobil telefona tok energiýasyny (заряд) nädip tiz bermeli?
Mobil telefonlar gündelik durmuşymyzda ulanylýan iň wajyp enjamlaryň biri bolup durýar. Häzirki wagtda mobil telefonsyz adamy göz öňüne getirmek kyn. Kä halatlarda, ony tok energiýasy bilen üpjün etmeklik ýatdan çykyp, zerur bolan wagty onuň gutarýan ýagdaýlaryna hem gabat gelmek bolýar. Şular ýaly ýagdaýlar üçin, mobil telefonlaryny tok energiýasy bilen tiz üpjün etmeklik boýunça okyjylarymyz üçin...

Zähmete tölenýän hak nädip hasaplanylýar?

Zähmete tölenýän hak nädip hasaplanylýar?
Zähmet haky – Iş beriji tarapyndan, Iş ýerine ýetirijä (işgäre)  eden işine hiline, tizligine, möçberine, agyrlygyna, ýeňilligine laýyklykda töleýän tölegi. Her bir zähmete ukyply adam zähmet çekýär, her bir adama çeken zähmeti üçin hak tölenýär. Tölegiň möçberi ýa-da başga şertleri iş beriji bilen işgäriň arasynda baglaşylan şertnama esasynda amala aşyrylýar. Köp adama olaryň alýan zähmet haklarynyň...

Taryhy duşuşygyň öňüsyrasynda ünsüňizi çekmek islänlerimiz

Taryhy duşuşygyň öňüsyrasynda ünsüňizi çekmek islänlerimiz
Şu gün — 11-nji aprel — Türkmen futbolynyň taryhynda yz goýjak gün. Çünki bu gün taryhda ilkinji gezek iki toparymyz Aziýanyň Futbol konfederasiýasynyň kubogy ugrundaky ýaryşda biri-biri bilen duşuşýar. Belki beýle duşuşygyň ýene bir gezek, ol hem 25-nji aprelde gaýtalanmagy mümkin. Ýakynda Aşgabatda saparda bolan AFK-nyň wekilleri indiki ýyl ýaryşyň düzügünnamasyna düpli özgerişmeleriň giriziljekdigini aýtdylar....

Awtoulagyňyz üçin zerur awtoşaýlary tiz we amatly nireden tapyp bolar?

Awtoulagyňyz üçin zerur awtoşaýlary tiz we amatly nireden tapyp bolar?
Geçen makalalarymyzyň birinde “TMCARS” mobil programma üpjünçiligi we onuň “Awtoulaglar” bölümi barada giňişleýin gürrüň beripdik. Makalamyzyň bu gezekki sanynda bolsa okyjylarymyzy “TMCARS”-yň “Awtoşaýlar” bölümi bilen tanyşdyrmagy makul bildik. Awtoulagyňyza zerur awtoşaýlary gözläniňizde birnäçe dükanlara aýlanyp, özüňize geregini tapmak üçin ep-esli wagt sarp eden bolsaňyz gerek, ýa-da amatly bahadan awtoşaý satyn almak üçin birnäçe ýerlerden sorap, hat-da...

TÝL — 2018: 1-nji tapgyryň senesi üýtgedilen duşuşyklaryndan soň gyzykly hasaplamalar

TÝL — 2018: 1-nji tapgyryň senesi üýtgedilen duşuşyklaryndan soň gyzykly hasaplamalar
Tapgyryň esasy aýratynlyklary: Üç futbolçy «goşalady»: 26-njy gezek geçirilýän milli çempionatymyda ilkinji gezek bassyr iki duşuşykda tapawutlanan futbolçylar ýüze çykdy. Özi-de üç futbolçy. Göreliň, olar tapgyry näçe duşuşyga çenli dowam edip bilerkäler? Ýeri gelende aýtsak, soňky iki duşuşykda-da gol geçirip bilen futbolçylar: Süleýman Muhadow («Ahal», soňky iki tapgyrda 4 gol), Altymyrat Annadurdyýew («Altyn asyr», soňky iki...

Karzyňyzy banka barman islendik bankomatdan nädip töläp bolýar?

Karzyňyzy banka barman islendik bankomatdan nädip töläp bolýar?
Ýurdumyzda nagt däl hasaplaşyklary ösdürmek boýunça uly işler geçirilýär. Ähli söwda, jemgyýetçilik iýmiti we hyzmat ediş nokatlarynda terminallaryň ornaşdyrylmagy dowam edýär. Şol bir wagtda, bankomatdan bank kartlarynyň üsti bilen dürli hyzmatlary tölemek mümkinçilikleriň sany günsaýyn artýar. Bu makalamyzda şol mümkinçilikleriň biri barada, ýagny bankomatdan bank kartynyň üsti bilen karzy üzmek we onuň göterimlerini tölemegi gözükdirme...

TÝL — 2018: 4-nji tapgyrdan soň gyzykly hasaplamalar

TÝL — 2018: 4-nji tapgyrdan soň gyzykly hasaplamalar
Tapgyryň esasy aýratynlyklary: 10 golçy, 10-usam täze: Şu tapgyrda 10 futbolçy tapawutlandy, olaryň ählisi hem Ýokary liganyň täze möwsümindäki ilkinji goluny geçirdiler. Çempionyň şemaly: Tapgyrda derwezelere 10 pökgi girizildi we bu tapgyr yzda galan dört tapgyryň iň köp gollusy boldy. 10 goluň 4-si bolsa häzirki çempion «Altyn asyra» degişli. 1-likleriň tapgyry: Tapgyrdan «Altyn asyrdan» başga toparlar ýa-ha diňe...

TÝL — 2018: 3-nji tapgyrdan soň gyzykly hasaplamalar

TÝL — 2018: 3-nji tapgyrdan soň gyzykly hasaplamalar
Tapgyryň umumy aýratynlyklary: 4 gol: Tapgyrda 3 duşuşykda 4 gol geçirildi. Şeýlelikde, 3-nji tapgyr, häzirlikçe, gollaryň sany boýunça ikinji orunda. Birinji orunda 8 golly ikinji tapgyr bar. Tapawutlananlar 13-e ýetdi: Şu tapgyrdan soň, 26-njy çempionatymyzda tapawutlanan futbolçylaryň sany 13-e ýetdi. Olaryň diňe birinden galanynda ýekeje gol bar. 14 gol: Yzda galan 3 tapgyrda derwezelere 14 gol geçirildi. «Aşgabat» —...

ALTYMYRAT ANNADURDYÝEW:« BIZIŇKI NETIJE GAZANMAK, ÝEŇIŞ− JANKÖÝERLERIŇ PAÝY»

Geçen hepde AFK-nyň kubogyny almak ugrundaky ýaryşyň toparçalaýyn oýunlaryna badalga berlenligini habar beripdik.  Paýtagtymyzyň “Altyn Asyr” topary myhmançylykda Gyrgyz respublikasynyň “Alaýy” bilen duşuşyp uly hasap bilen ýeňiş gazandy (6:3). “tff.com.tm” saýtynyň ýörite habarçysy bu barada “Altyn Asyryň” we milli ýygyndymyzyň esasy oýunçylaryndan biri, “Altyn Asyryň” geçiren alty golunyň deň ýaryny öz adyna ýazan Altymyrat Annadurdyýew...

Что такое Финансовая грамотность?

Что такое Финансовая грамотность?
Когда экономика страны растет, параллель берет и деловая активность населения. А значит, в процессе учувствуют  активы населения. Этот процесс обязательно должен сопровождаться финансовой грамотностью. Каждый участник этого процесса должен понимать, что факты экономической деятельности должны вестись грамотно.      Международное исследование Национального бюро экономических исследований (The National Bureau of Economic Research, NBER) в США показывает, что...

Awtoulag ýaglary: çaklamalar we hakykat

Awtoulag ýaglary: çaklamalar we hakykat
Awtoulagyň hereketlendirijisine ýag guýmak, ony wagtly-wagtynda çalyşmak, haýsy ýagy guýmak, hilini nädip saýlamak ýaly soraglar her awtoulag sürüjisini pikirlendirýän bolsa gerek. Bu soraglar bilen hünärmenlere ýüz tutdyk we olaryň jogaplary esasynda taýýarlan makalamyzy okyjylarymyz bilen paýlaşmagy makul bildik. Çaklama: eger ýagyň reňki garalan bolsa, onda ýag hökman çalşylmaly. Hakykat: awtoulagyň hereketlendirijisindäki ýagyň reňkiniň üýtgemegi bilen howsala düşmeli...

Türkmenistanyň futbol çempionatynyň birinji we ikinji aýlawlarynyň tertibi

Türkmenistanyň futbol çempionatynyň birinji we ikinji aýlawlarynyň tertibi
I AÝLAW I tapgyr: 3-nji mart (şe.)   «Balkan»  —  «Aşgabat» 4-nji mart (ýe.)   «Şagadam»  —  «Energetik» «Ahal»  —  «Merw» süýşürilen  04.04.2018 ý. (ça.) «Altyn Asyr» — «Köpetdag» süýşürilen  04.04.2018 ý. (ça.)   07.03.2018 ý. «AFK-nyň Kubogy  —  2018» I tapgyr 1. «Istiklol» (Täjigistan)  —  «Ahal» 2. «Alaý» (Gyrgyz Respublikasy)  —  «Altyn Asyr»   II tapgyr: 9-njy mart (an.)   ...

Söwdanyň hem hyzmatyň hereketlendiriji güýji – reklama / Söhbetdeş bolan Enwer Nyzamow

Söwdanyň hem hyzmatyň hereketlendiriji güýji –  reklama / Söhbetdeş bolan Enwer Nyzamow
Biz teleradioýaýlymlarymyzdaky mahabatlar we olary buýrujylaryň islegi, şeýle-de reklamalaryň netijeliligi bilen gyzyklanyp Türkmenistanyň Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň Mahabat müdirliginiň başlygy Röwşen Welmiýew bilen söhbetdeş bolduk. –Röwşen, harydyň, hyzmatyň reklama edilmeginiň maksady belli. Siziň maksadyňyz näme? –Biziň maksadymyz ýurdumyzda telewideniýäniň we radionyň ösmegine ýardam etmek. Telekeçilerimizi goldamak. Olaryň öndürýän ýokary hilli harytlaryny halkymyza tanatmakdan, ýurdumyzyň...

USSADYŇ ÝOLY / Myrat HUDAÝGULYÝEW (Artist Juma Ýazmyradow 80 ýaşady)

USSADYŇ ÝOLY / Myrat HUDAÝGULYÝEW (Artist Juma Ýazmyradow 80 ýaşady)
Bir gezek dostlarynyň biri Juma Ýazmyradowy toýa alyp barýar. Ony gören mähelläniň şowhuny artýar. Garaz, toý saçagynyň başyna geçip-geçmänkä, hormatlap, oňa söz berýärler. Ol eline mikrofony alyp: — Gelen gelniň aýagy düşsün, şu ojaga bagt getirsin... — diýip, süýji-süýji arzuwlar aýdyp ugraýar. Toýçy mähelle çapak çalyp, hezil edip gülmäge başlaýar. Okaýan goşgy setirleri myhmanlaryň göwnünden turandyr...

“TMCARS” mobil programma üpjünçiligi

“TMCARS” mobil programma üpjünçiligi
Geçen makalamyzda awtoulagy tiz satmak boýunça birnäçe maslahatlar beripdik. Şol maslahatlaryň biri hem awtoulagy internetiň üsti bilen satmakdy. Makalamyzyň bu gezekki sanynda “TMCARS” barada has giňişleýin gürrüň bermegi makul bildik. “TMCARS” programmanyň esasy maksady – awtoulag satmak we satyn almakda ulanyjylara ýardam bermek. Şeýle-hem, bu programmada ulag bildirişlerinden başga-da beýlekiler hem bardyr. Şu makalanyň ýazylan döwründe “TMCARS” programma üpjünçiligi...

Myrat Annaýew: «3:1 hasaby hiç hili tötänlik däl!»

Myrat Annaýew: «3:1 hasaby hiç hili tötänlik däl!»
AFK-nyň kubogy ugrundaky ýaryşyň deslapky tapgyrynda paýtagtymyzyň “Ahal” topary Bişkegiň sowuk howasynda gyzgyn netije gazandy. Röwşen Meredowyň şägirtleri Gyrgyz respublikasynyň wekili “Dordoýy” 3:1 hasabynda ýeňmegiň hötdesinden geldiler. Bu oýunda iki goluň awtory bolmagy başaran “Ahalyň” we Türkmenistan milli ýygyndysynyň hüjümçisi Myrat Annaýew bilen gysgaça söhbetdeşlik:  −Myrat, birinji oýundaky ýeňşiňiz bilen gutlaýas. Höwri köp bolsun! Aňsat geçmedik oýunda gowy...

Hamid Aktamow: “Diňe Artur!”

Hamid Aktamow: “Diňe Artur!”
Golaýda “www.uff.uz” saýty tarapyndan Özbegistanyň “Kyzylkum” toparynyň baş tälimçisi Hamid Aktamow bilen ýörite söhbetdeşlik taýýarlanyldy. Onuň dowamynda ildeşimiz Artur Geworkýan hakynda giňişleýin gürrüň edildi: Artur Geworkýanyň oýny hakynda nähili pikir aýdyp bilersiňiz. “Kyzylkumyň” esasy oýunçysy öz mümkinçiliklerinden pes çykyş etdimi? -Artur tejribeli, öz işini bilýän ussat futbolçy. Ýene-de aýratyn bellemeli zat, geçen möwsümde ol biziň toparymyza gaty gowy ýardam...

Ýuliýa Aleýçenko: — ÝÜREKLER ÝENE-DE TÜRKMENISTANY KÜÝSÄR

Ýuliýa Aleýçenko:  — ÝÜREKLER ÝENE-DE TÜRKMENISTANY KÜÝSÄR
Belarus Respublikasynyň Türkmenistandaky Medeniýet günleriniň çäklerinde dürli medeni çäreler giňden ýaýbaňlandyryldy. Dostlukly döwletden gelen medeniýet we sungat ussatlary, ýazyjy-şahyrlar öz çykyşlarynda, ikibir edilen gürrüňdeşliklerde şeýle ýokary derejede geçirilýän Medeniýet günleriniň halklaryň arasyndaky gatnaşyklary pugtalandyrmakda we ösdürmekde örän uly ähmiýete eýedigini aýratyn nygtadylar. Türkmen-belarus ykdysady we syýasy gatnaşyklarynyň täze derejelere göterilmeginde edebi gatnaşyklara uly orun degişli....

Futbol onuň çagalykdan hemrasy

Futbol onuň çagalykdan hemrasy
Türkmenistanyň futbol boýunça milli ýygyndysynyň hem-de Aşgabadyň «Altyn Asyr» toparynyň goragçysy, 2016-njy ýylyň futbol möwsüminiň jemi boýunça geçirilen ses berlişigiň netijesinde ýurdumyzyň iň ökde oýunçysy diýlip yglan edilen ªöhrat Söýünow bilen söhbetdeşligimizi 25-nji gezek geçirilen milli çempionatymyzyň iň gyzgalaňly döwründe – «Altyn Asyr» bilen «Ahalyň» arasynda çempionlyk ugrunda ýiti göreşiň dowam edýän günlerinde guramak isläp,...

Türkmen göreşiniň Laçyny

Türkmen göreşiniň Laçyny
Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň 4 altyn, 1 bürünç medalynyň eýesi Laçyn Badaglyýewa bilen söhbet – Sagdynlygyň we ruhubelentligiň ýylynda paýtagtymyzda geçirilen Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynda türkmen türgenleri tarapyndan gazanylan ajaýyp üstünlikler milli sportumyzyň ýeten belent sepgitleriniň beýanyna öwrüldi. Size hem Oýunlarda gazanan 5 medalyňyz bilen şol...

Ralli ýaryşlarynyň taryhyndan

Ralli ýaryşlarynyň taryhyndan
«Ralli» adalgasy ilkinji gezek 1907-nji ýylyň ýanwar aýynda, birinji Monte-Karlo ralli ýaryşynda ulanyşa girizildi. Şeýle bolandygyna garamazdan, bu adalga 1912-nji ýylyň sentýabryna çenli işjeň ulanylybermedi. Dogrusy, awtomobil ýaryşy ilkinji gezek 1894-nji ýylda geçirilipdi. «Le Petit Journal» gazetiniň goldawy bilen geçirilen bu bäsleşik jemgyýetçiligiň hem-de öňdebaryjy awtomobil öndürijileriň uly gyzyklanmasyna eýe bolupdy. Şonda eminler ýeňijileri awtoulaglaryň...

Röwşen Meredow: “Dordoý” güýçli garşydaş, ýöne ....”

Röwşen Meredow: “Dordoý” güýçli garşydaş, ýöne ....”
Ady rowaýata öwrülen belli ukrainaly tälimçi Waleriý Lobanowskiniň şeýle meşhur sözleri bar: “Durmuşda tälimçilikden kyn käre duşmadym. Futbolçy wagtyň, hemme zat özüňe bagly. Eger sen gowy oýnasaň, toparyň pes oýun görkezen ýagdaýynda hem seni tankyt edenoklar, sebäbi, eýýäm öz oýnuň bilen möhüm zady subut edip bolýar. Emma, tälimçi bolanyňdan soň, özüň çykyş etmeýän meýdanyňda, başgalar...

Tax Free: daşary ýurtlarda söwda edilende nähili tygşytlamaly?

Tax Free: daşary ýurtlarda söwda edilende nähili tygşytlamaly?
Tax Free daşary ýurtlarda satyn alnan harytlaryň bahasynyň 8-27 göterimine çenlisini yzyna gaýtaryp almaga mümkinçilik berýär. Muny neneňsi amala aşyrmaly?   Tax Free näme? Tax Free — bu daşary ýurtly raýatyň satyn alan harydyna goşulan baha salgydynyň gaýtarylyp berilýän ulgamydyr. Goşulan baha salgydy harydyň ahyrky bahasynyň içine girýär. Bu pul serişdeleri satyjy tarapyndan döwlet býujetiniň hasabyna geçirilýär, soňra ol...

Awtoulagyňyzy nädip tiz satmaly

Awtoulagyňyzy nädip tiz satmaly
Portalymyzyň okyjylarynyň arasynda awtoulagyny (mundan beýläk - ulag) çalt çalyşýanlar bardygyny bilip, olardan beýle aňsatlyk bilen we nädip tiz satýandygy barada tilsimleri bilen paýlaşmagyny soradyk we şol tilsimleri siz – okyjylarymyza ýetirmegi makul bildik. Ulagyňyzy nädip tiz satmaly? Okaň we peýdalanyň.   Satmagyň maksady Ilki bilen näme üçin, ýagny “Näme üçin?”, ýagny haýsy maksat bilen satmak isleýändigiňize anyk jogap...

Ýokary liga — 2017: sanlar we maglumatlar

Ýokary liga — 2017: sanlar we maglumatlar
Ýaryş tertibi: 1. «Altyn asyr» 32/79 2. «Ahal» 32/72 3. «Şagadam» 32/60 4. «Balkan» 32/47 5. «Aşgabat» 32/45 6. «Energetik» 32/38 7. «Merw» 32/33 8. «Köpetdag» 32/33 9. «Turan» 32/5   Ýokary liga 2011-nji ýyldan bäri 4 aýlawly görnüşde geçirilýär. Şondan bärki möwsümleriň diňe ikisinde 9, galan möwsümlerde 10 topar çykyş etdi. 9 toparly möwsümlerde toparlaryň her biri 32 duşuşyk geçirip bilýär. 9 toparly birinji möwsümde...