Soňky habarlar

Arhiw

Makalalar

Sürüjilere motor ýagy bilen bagly maslahatlar

Sürüjilere motor ýagy bilen bagly maslahatlar

Awtoulagyň ýagynyň wagtly-wagtynda çalşylmagy onuň hereketlendirijisiniň uzak wagtlap sazlaşykly işlemegini üpjün edýär. Awtoulagyň ýagyny ortaça her 8000 kilometrden ýa-da 5000 milden çalşyp durmak maslahat berilýär....
Türkmenistanda ýaş çatynjalar üçin karzy nireden alyp bolýar

Türkmenistanda ýaş çatynjalar üçin karzy nireden alyp bolýar

Ýurdumyzyň banklary tarapyndan pul-karz syýasatyny ösdürmek, raýatlara hödürlenýän hyzmatlary artdyrmak, karzlaryň görnüşlerini köpeltmek boýunça yzygiderli işler alnyp barylýar. Banklar tarapyndan ýaş çatynjalara birnäçe ýyllaryň dowamynda ýeňillikli...
VPN barada bilmeli maglumatlaryňyz

VPN barada bilmeli maglumatlaryňyz

VPN (Virtual Private Network) – iňlis dilinden terjime edilende “Wirtual şahsy tor” diýmegi aňladýar. Sözüň doly manysynda, ýapyk, ýagny açyk bolmadyk, goragly tor diýilmegidir. VPN-ler nirelerde...
Türkmenistanda pensiýalaryň nähili görnüşleri bar

Türkmenistanda pensiýalaryň nähili görnüşleri bar

Ýurdumyzyň raýatlarynyň pensiýa üpjünçiligine hukuklary Türkmenistanyň Ilaty durmuş taýdan goramak hakynda kodeksi bilen berkidilendir. Pensiýa – ilaty durmuş taýdan goramagyň bir bölegi bolup, döwlet pensiýa ätiýaçlandyrmasy...
Nädip onlaýn tertipde bankdan karz almaly

Nädip onlaýn tertipde bankdan karz almaly

Häzirki wagtda ýurdumyzda sanly ykdysadyýeti ösdürmek boýunça giň gerimli işler alnyp barylýar. Şol işleriň çäklerinde ýurdumyzyň bank ulgamy tarapyndan yzygiderli täze sanly hyzmatlar hödürlenýär. Olardan...
FPS nämäni aňladýar?

FPS nämäni aňladýar?

Her bir täze oýunçy ir-u-giç FPS adalgasy bilen ýüzbe-ýüz bolup, soňlugy bilen onuň kompýuter oýunlarynyň wideoşekilleriniň hili bilen bagly düşünjedigini öwrenýär. FPS nämäni aňladýar? FPS-niň doly atlandyrylyşy...
Dünýä belli haryt-nyşanlarynyň döreýiş taryhyndan

Dünýä belli haryt-nyşanlarynyň döreýiş taryhyndan

Türkiýede öndürilýän döwrebap hem özboluşly biçüwli egin-eşikler Türkmenistanda hemişe uly islegden peýdalanýar. Olaryň tapawutly aýratynlygy hökmünde bu lybaslaryň diňe bir dünýäniň moda täzeligine eýermegi däl-de,...
Üljäniň ynsan saglygy üçin peýdasy

Üljäniň ynsan saglygy üçin peýdasy

Lukmanlar saglygymyz üçin miweleriň peýdasynyň örän uludygyny nygtaýarlar. Miwe we miwe önümlerini yzygiderli iýmek bilen ýürek, gan-damar, aşgazan, içege, kelle-beýni keselleriniň öňüni almak mümkin. Türkmen...
«Awaza» nähili barmaly we munuň üçin nämeler gerek

«Awaza» nähili barmaly we munuň üçin nämeler gerek

Birinji usul uçar bilen ― munuň üçin birnäçe wagt öňünden «Türkmenhowaýollary» gullugynyň resmi saýtynda onlaýn internet arkaly petek satyn almaly. Şeýle hem «Saray» mobil goşundysyny ýükläp...
"Ynsan ýaly syzýar"

"Ynsan ýaly syzýar"

Türkmen topragynyň gymmatlyklarynyň arasynda üşükliligi, syzgyrlygy, gaýduwsyzlygy bilen dünýä meşhur bolan alabaý itlerimiz bar. Olaryň goraýan öýüne, eýesine wepalydygy hakda köpsanly eserler döredildi, goşgular düzüldi....
Aşgabadyň ak ýoly – rysgal-bereket gory

Aşgabadyň ak ýoly – rysgal-bereket gory

Ak şäherimiz Aşgabadyň çar ýana uzaýan gara ýollary, demirýollary, howaýollary paýtagtymyzyň 140 ýaşynyň ähli döwürlerinde-de ýurdumyzyň durmuş-ykdysady taýdan galkynyşyna özüniň oňyn täsirini ýetiripdir. Taryhy nukdaýnazara ser...
Aşgabadyň tebigaty – döwrüň ajaýyp sungaty

Aşgabadyň tebigaty – döwrüň ajaýyp sungaty

Ak şäherimiz Aşgabat  140 ýyl mundan ozal ýurdumyzyň tebigatynyň iň owadan ýerinde – başy belent Köpetdagyň eteginde, bagy-bossanly ýaýlada döredilipdir. Gözel pagtagtymyzyň özboluşly bir täsin...
Aşgabat — türkmen alymlarynyň bagt şäheri

Aşgabat — türkmen alymlarynyň bagt şäheri

Gözel paýtagtymyz Aşgabat öz şöhratly taryhynyň ähli döwürlerinde türkmen alymlarynyň bagt şäheri bolup, hyzmat edipdir. Çünki, bu ajaýyp şäher alymlara işlemeklik üçin örän amatly şäher...
Aşgabadyň aragatnaşyk ulgamyna taryhy nazaryýet

Aşgabadyň aragatnaşyk ulgamyna taryhy nazaryýet

Hormatly Prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylygynda baş şäherimiz Aşgabatda ýurdumyzyň aragatnaşyk ulgamyny häzirki zamanyň ösen sanly tehnologiýalarynyň esasynda özgertmeklik işine döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biri hökmünde...
Aşgabadyň alkymy – «Berzeňňiniň» ýalkymy

Aşgabadyň alkymy – «Berzeňňiniň» ýalkymy

«Türkmenistan – parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany ýylynda» 140 ýaşaýan ak şäherimiz Aşgabadyň golaýyndaky Berzeňňide 1967-nji ýylda 900-1000m çuňlukdan mineral suw tapyldy. Ol sekuntda 20 litrden...
Aşgabat – milli tele-radioýaýlymlaryň döwrebap ösüş merkezi

Aşgabat – milli tele-radioýaýlymlaryň döwrebap ösüş merkezi

Ýurdumyzyň milli tele-radioýaýlymlarynyň döreýiş taryhy gözel paýtagtymyz Aşgabat bilen aýrylmaz baglanyşyklydyr. Türkmen tele-radioýaýlymlary paýtagtymyzda esaslandyrylan ilkinji gününden şu günki güne – Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk zamanasyna...
Aşgabat şäheri - sagdynlyk bahary

Aşgabat şäheri - sagdynlyk bahary

Hormatly Prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylygynda ak şäherimiz Aşgabat häzirkizamanyň iň döwrebap halkara hassahanalaryny bir ýere jemleýän saglyk merkezine öwrüldi. Mundan 140 ýyl ozal esaslandyrylan Aşgabat şäheri...
Aşgabat – parahatçylygyň we ynanyşmagyň merkezi

Aşgabat – parahatçylygyň we ynanyşmagyň merkezi

Ak şäherimiz Aşgabadyň 140 ýaşynyň soňky 30 ýylynda – döwletimiziň Garaşsyzlyk zamanasynda ýurdumyzyň paýtagty milli Bitaraplyk ýörelgämiziň esasynda dünýäniň parahatçylyk we ynanyşmak merkezine öwrüldi. Ýurdumyzyň...