Soňky habarlar

Arhiw

Makalalar

Aşgabat futzal baýramçylygyny kabul eder!

Aşgabat futzal baýramçylygyny kabul eder!

Eger «Mundan iki ýyl gowrak ozal Aşgabatda geçirilen Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň iň gyzykly geçen üç ýaryşyny saýlaň!» diýsek, köpiňiziň...
Bank kartyny nädip açdyrmaly?

Bank kartyny nädip açdyrmaly?

Bank kartyny açdyrmak üçin hökman bir ýerde işlemelimi? Nagt däl görnüşde hasaplaşmak üçin bank kartyny nädip we nireden açdyryp bilerin? Bank kartynyň haýsy görnüşini açdyrsam...
Türkmenistanyň Prezidentiniň Singapura döwlet saparyna

Türkmenistanyň Prezidentiniň Singapura döwlet saparyna

Häzirki wagtda Singapur Aziýa — Ýuwaş ummany sebitinde esasy maliýe, ykdysady we nebitgaz merkezleriniň biri hökmünde hakykatdan-da ykrar edilýär. Singapur ösen bazar ykdysadyýeti bolan we dünýäde...
Hüwdi näme?

Hüwdi näme?

Hüwdi - halk döredijiligiň görnüşi bolup, esasan hem enelerimiz tarapyndan çagalara aýdylýan aýdym äheňli goşgylar. Hüwdüler - medeni mirasymyz, özünde pendi-nesihatlary jemleýän setirler, aňyrsynda çuňňur...
"Nejebiň içdigi kyrkda bir jamdyr"

"Nejebiň içdigi kyrkda bir jamdyr"

“Nejep oglan” dessanynda Nejebiň näderejede ussat sazanda bolup ýetişenliginiň esasy sebäplerniň biri,  edil beýleki dessan gahrymanlary ýaly düýşüne erenleriň girip pata bermegidir. Ýöne asly Genji-Garabagly...
Hazaryň türkmen kenaryndaky serginiň "ilkinjileri"

Hazaryň türkmen kenaryndaky serginiň "ilkinjileri"

Birinji Hazar ykdysady forumynyň birinji gününe aýratyn öwüşgin beren Hazar innowasiýa tehnologiýalar halkara sergisi we «Türkmen sährasy ― 2019» atly halkara awtosergi aýratynlyklara baý boldy....
TÝL - 2019: 15-nji tapgyrdan soň gyzykly hasaplamalar

TÝL - 2019: 15-nji tapgyrdan soň gyzykly hasaplamalar

Tapgyryň umumy aýratynlyklary: Üçünji aýlawyň başlangyjy: 15-nji tapgyr şol bir wagtyň özünde çempionatyň üçünji aýlawynyň, başgaça aýtsak, ikinji ýarymynyň başlangyjydyr. Ýakubow ― 59-njy golçy: «Şagadamdan» Hydyr Ýakubow...
Seniň täleýnamaň (5.08.2019 - 11.08.2019)

Seniň täleýnamaň (5.08.2019 - 11.08.2019)

Hamal (guzy 21.03-20.04) Hamallar geljek hepdede seljerme işleri bilen köpräk meşgul bolmaly bolarlar. Siziň üçin geljek hepde maliýe meseleleri babatynda biraz çylşyrymly bolar. Maşgala býujetiňizde serişdeleriň...