Soňky habarlar

Arhiw

Makalalar

Teswirleme sungatynyň ussady

Teswirleme sungatynyň ussady

Görnükli sport žurnalisti we teswirleýji Amanmuhammet Çaryýew barada Fut­bol du­şuşyk­la­ry­nyň ra­dio­da gö­ni ýaý­lym­da diň­le­nil­ýän dö­wür­le­ri tes­wir­leýji­le­re köp zat bag­ly­dy. Çün­ki us­sat...
Almanyň ynsan saglygyna peýdasy

Almanyň ynsan saglygyna peýdasy

Lukmanlar saglygymyz üçin miweleriň peýdasynyň örän uludygyny nygtaýarlar. Ýakymly ysy we tagamy bilen tapawutlanýan alma hem witaminlere we minerallara baý, iň ýokumly miweleriň biri hasaplanýar. Almanyň...
Şäheriň daşyndaky emlägiň nähili artykmaçlyklary bar?

Şäheriň daşyndaky emlägiň nähili artykmaçlyklary bar?

Öýleri proýektirlemekdäki häzirki zaman çemeleşmeler, şäherden daşary durmuşy söýüjileriň arasynda uly islegi gün saýyn artýar. Elbetde, şäheriň daşyndaky öýüň gurluşygynyň özi örän köp zähmeti talap...
Maýyplar üçin döwlet kömek pullary we olaryň möçberleri

Maýyplar üçin döwlet kömek pullary we olaryň möçberleri

Maýyplyk boýunça döwlet kömek pullary – lukmançylyk-jemgyýetçilik barlag iş toparynyň kesgitleýän maýyplyk toparyna baglylykda mümkinçilikleri çäkli adamlara tölenýän aýlyk tölegdir. Maýyplyk boýunça döwlet kömek pullaryny 18...
So­ga­nyň saglyga peý­da­sy

So­ga­nyň saglyga peý­da­sy

Düýp sogan gant, kalsiý we fosfor duzlaryna, kletçatka, organiki kislotalara, fermentlere, azotly maddalara baýdyr. Soganda C witamininiň ep-esli mukdarda bolmagy sebäpli, ol singa keseline garşy iň...
Siz arassa derini gowy tanaýaňyzmy?

Siz arassa derini gowy tanaýaňyzmy?

Gündelik durmuşda deri önümlerini satyn aljak bolanymyzda köp pikirlilik bilen ýüzbe-ýüz bolýarys. Deriniň ýerini tutujylara nähili atlandyrmalar berseler-de, ol hiç haçan arassa deri ýaly bolup bilmeýär. Şonuň...
“Kindi” dünýäsiniň köpdürliligi

“Kindi” dünýäsiniň köpdürliligi

Konditer önümleriniň bazarynyň köpdürliligine garamazdan, köke, guradylan çörek ýaly bugdaý önümleri hem çagalaryň, hem uly adamlaryň arasynda iň meşhur süýjilik hasaplanylýar.  Süýjülikler saýlanylanda, statistika laýyklykda,...
Naryň ynsan saglygyna peýdalary

Naryň ynsan saglygyna peýdalary

Gabygyndan başlap, dänesine çenli peýdaly miweleriň biri hem nardyr. Onuň düzüminde peýdaly aminokislotalaryň 15 görnüşi, şeýle-de «C», «A», «B», «PP» witaminleri we kaliý bardyr. Nar...
Zehinli çagalara mahsus aýratynlyklar

Zehinli çagalara mahsus aýratynlyklar

Her bir perzendiň özboluşly ukyp-zehin bilen dünýä inýändigi gadymdan bäri aýdylyp gelinýän hakykat. Ata-eneler, terbiýeçiler, mugallymlar çaganyň ukyp-zehinine, başarnygyna näçe ir göz ýetirseler, ol şonça-da...
Çaga we multfilm

Çaga we multfilm

Mundan 30-40 ýyl öň çagalara «Bir bar eken, bir ýok eken...» diýlip erteki aýdylyp berilýän bolsa-da, häzirki wagtda tehnologiýanyň ösmegi bilen bu ýagdaýlar azda-kände özgerip...
Ýatmazdan ozal kitap okamak üçin 5 sebäp

Ýatmazdan ozal kitap okamak üçin 5 sebäp

1. DÖREDIJILIKLI PIKIRLENMEGIŇ ÖSMEGI Nil Geýmanyň «Kitap eliňizdäki düýşdür» diýen sözlerini ýatlaň. Onsoň hem ylmy açyşlara düýşleriň sebäp bolup bilýändigini taryh telim ýola subut etdi. Şeýlelikde,...
«Rysgal» PTB-nyň Internet-banking hyzmatynyň aýratynlyklary

«Rysgal» PTB-nyň Internet-banking hyzmatynyň aýratynlyklary

Türkmenistanda internet hyzmatlarynyň pudagy örän çalt depginde ösýär. Milli ykdysadyýetiň köp pudaklary ýuwaş-ýuwaşdan onlaýn hyzmatlaryny ornaşdyrýarlar – web sahypalaryny açýarlar, söwda platformalaryny döredýärler we öz...
“Injir.com.tm” – hemmeler üçin internet söwdasy

“Injir.com.tm” – hemmeler üçin internet söwdasy

Türkmen telekeçileri onlaýn-söwda gurşawyny işjeň özleşdirýärler. “Injir” onlaýn söwda meýdançasy hem  şeýle uly söwda platformalarynyň biridir. Internet söwdasy bütin dünýäde, şol sanda Türkmenistanda hem uly meşhurlygy...
10 müň sagatda geniý bolup bolar

10 müň sagatda geniý bolup bolar

Eger siz geniý bolmak we gaýtalanmajak derejedäki ajaýyp eseri döretmek isleýän bolsaňyz, onda size bary-ýogy 10 müň sagat gerek. Hawa, «bary-ýogy» — bu kinaýa. Munuň...
Akylly öý näme we ol nähili işleýär?

Akylly öý näme we ol nähili işleýär?

Häzirki wagtda öý eýelerine durmuşyň ideal şertlerini döredýän döwrebap, amatly, jaýdar gurlan öýler rowaýat däl, indi ol hakykat. Iň täze tilsimatlaryň tagallasy bilen akylly öý...
“Belet Wideo” programmasynyň  giňişleýin derňewi

“Belet Wideo” programmasynyň giňişleýin derňewi

Häzirki zaman smartfonlar özündäki bar bolan mümkinçilikleri bilen kompýuterleriň ýerini arkaýyn tutup bilýär. Olaryň kömegi bilen diňe aýdym-saz diňlemän, eýsem edil HK-däki ýaly işlemek, şeýle-de...
Türkmenistanda nähili döwlet kömek pullary berilýär

Türkmenistanda nähili döwlet kömek pullary berilýär

Jemgyýetçilik kömek pullary – islendik döwletde jemgyýetiň hemişe gyzyklanýan temalarynyň biri. Ýaş aýratynlygy boýunça, kesel, maýyp, zähmete ukypsyz, eklençsiz, işsiz galan ýagdaýynda  we beýleki kanuny...
Kitaby nädip çalt okamaly?

Kitaby nädip çalt okamaly?

Alymlar okalan kitaplaryň, şeýle-de maglumatlaryň manysyna düşünmegiň diňe çalt okamaklygyň netijesinde amala aşýandygyny aýdýarlar. Çalt okamaklyk diňe bir wagtymyzy  tygşytlaman, eýsem, okaýan kitabymyzyň manysyny ýitirip...