Soňky habarlar

Archive news

Makalalar

Röwşen Meredow: “Dordoý” güýçli garşydaş, ýöne ....”

Röwşen Meredow: “Dordoý” güýçli garşydaş, ýöne ....”
Ady rowaýata öwrülen belli ukrainaly tälimçi Waleriý Lobanowskiniň şeýle meşhur sözleri bar: “Durmuşda tälimçilikden kyn käre duşmadym. Futbolçy wagtyň, hemme zat özüňe bagly. Eger sen gowy oýnasaň, toparyň pes oýun görkezen ýagdaýynda hem seni tankyt edenoklar, sebäbi, eýýäm öz oýnuň bilen möhüm zady subut edip bolýar. Emma, tälimçi bolanyňdan soň, özüň çykyş etmeýän meýdanyňda, başgalar...

Tax Free: daşary ýurtlarda söwda edilende nähili tygşytlamaly?

Tax Free: daşary ýurtlarda söwda edilende nähili tygşytlamaly?
Tax Free daşary ýurtlarda satyn alnan harytlaryň bahasynyň 8-27 göterimine çenlisini yzyna gaýtaryp almaga mümkinçilik berýär. Muny neneňsi amala aşyrmaly?   Tax Free näme? Tax Free — bu daşary ýurtly raýatyň satyn alan harydyna goşulan baha salgydynyň gaýtarylyp berilýän ulgamydyr. Goşulan baha salgydy harydyň ahyrky bahasynyň içine girýär. Bu pul serişdeleri satyjy tarapyndan döwlet býujetiniň hasabyna geçirilýär, soňra ol...

Awtoulagyňyzy nädip tiz satmaly

Awtoulagyňyzy nädip tiz satmaly
Portalymyzyň okyjylarynyň arasynda awtoulagyny (mundan beýläk - ulag) çalt çalyşýanlar bardygyny bilip, olardan beýle aňsatlyk bilen we nädip tiz satýandygy barada tilsimleri bilen paýlaşmagyny soradyk we şol tilsimleri siz – okyjylarymyza ýetirmegi makul bildik. Ulagyňyzy nädip tiz satmaly? Okaň we peýdalanyň.   Satmagyň maksady Ilki bilen näme üçin, ýagny “Näme üçin?”, ýagny haýsy maksat bilen satmak isleýändigiňize anyk jogap...

Ýokary liga — 2017: sanlar we maglumatlar

Ýokary liga — 2017: sanlar we maglumatlar
Ýaryş tertibi: 1. «Altyn asyr» 32/79 2. «Ahal» 32/72 3. «Şagadam» 32/60 4. «Balkan» 32/47 5. «Aşgabat» 32/45 6. «Energetik» 32/38 7. «Merw» 32/33 8. «Köpetdag» 32/33 9. «Turan» 32/5   Ýokary liga 2011-nji ýyldan bäri 4 aýlawly görnüşde geçirilýär. Şondan bärki möwsümleriň diňe ikisinde 9, galan möwsümlerde 10 topar çykyş etdi. 9 toparly möwsümlerde toparlaryň her biri 32 duşuşyk geçirip bilýär. 9 toparly birinji möwsümde...

Kristinanyň olimpiýa arzuwy

Kristinanyň olimpiýa arzuwy
Perde, ýörite yşyklandyryş enjamlary, režissýor... ýok diýmeseň, bu ýerde ähli zat teatry ýatladyp dur. Sahna. Tomaşaçylar. Aram-aram ýaňlanyp gidýän şowhunly elçarpyşmalar. Bu sahna çykýanlaryňam artist kemi ýok. Tapawutly tarapy, olaryň her biri sungat eserinde bolşy ýaly, dürli kärdäki başga-başga adamlaryň däl-de, hut öz keşbini janlandyryp, ukyp-başarnygyny, ussatlygyny görkezýär. Sahna çykmaga taýýarlyk görülýän ýerde talapkärlik bilen...

Birek-birege hat ýazyşylanda gaharyňy getirýän 12 ýagdaý

Birek-birege hat ýazyşylanda gaharyňy getirýän 12 ýagdaý
  1. Sowatsyzlyk meselesi Haçan-da kimdir biri hat ugradanda  käbir dyngy belgilerini ýalňyş goýup biler, ýöne asla hiç hili dyngy belgisiz, sözlemiň gurluşy hem tagaşyksyz ýazylan hatlar bolýar. Bu hakykatdanam gaharyňy getirýär.   2. Gödeklik Ýakynda maňa bir gyzdan hat geldi. Onda: “Onda näme, iýulda biziň bilen gidýäňmi?” diýip ýazylan. Kim ol,  biz bilen bolanda kimleri göz öňünde tutýar, nirä...

“Aliexpress” internet dükanynda ýylyň dowamynda bolan esasy arzanladyşlar

“Aliexpress” internet dükanynda ýylyň dowamynda bolan esasy arzanladyşlar
Soňky döwür “Aliexpress” internet dükanynyň geçirýän arzanladyşlary diýseň meşhur boldy. Muňa mysal edip, soňky gezekdäki “11:11” arzanladyşyny bermek bolar. 2017-nji ýylyň ahyrynda “Aliexpress” internet dükanynyň ýylyň dowamynda geçiren ähli arzanladyşlary barada giňişleýin gürrüň bermegi makul bildik. Bu arzanladyşlar diňe bu ýyl däl, eýsem adatça her ýyl geçirilýär.   Gyşky arzanladyş Киберпонедельник Arzanladyş ýylyň duşenbe günleriniň birnäçesinde bolýar. Esasy kiberduşenbe bolsa...

Biz ýene-de duşuşarys!

Biz ýene-de duşuşarys!
Ýadyňyzda bolsa, milli ýygyndymyzyň Bahreýn bilen duşuşygy Daşoguzda, on üçünji iýunda geçirilipdi. Toparçadaky ikinji oýun. Men şol oýna stadionda tomaşa eden wagtym, iki adam bilen ýakyndan tanyş boldum, birinjisi, daşary ýurtda okap ýören türkmen talyby, ikinjisi, eýýam-haçan hormatly dynç alşa çykyp, ýetmişe golaýlaberen çal penjekli ýaşuly. Olaryn hersi bir tarapymda oturdylar. Ýaşulynyň ýygyndymyza çendenaşa janköýerlik...

«ÝALŇYZLYGYŇ 10 ÝYLY»

 «ÝALŇYZLYGYŇ 10 ÝYLY»
«...Gabriel Garsia Markesiň meşhur «Ýalňyzlygyň ýüz ýyly» eseriniň ady nädip on esse gysgaldy» diýen soraga biraz soňrak dolanarys. Häzir gürrüňi, şu aýyň 7-sine Parižde geçen dabarada “Altyn topa” bäşinji gezek mynasyp bolan futbolçydan başlalyň...  Režissýor Jeýms Kemeronyň surata düşüren «Terminator» filmi köpimize tanyşdyr. Kino äleminde uly şowhun turuzan bu filmiň baş gahrymanlary Ýer ýüzünde hereket etselerem,...

Yhlasdan dörän goraghana

Yhlasdan dörän goraghana
Bag ekmegiň sogaply işdigi hakynda aýdylanlary ýatlap çykmaly bolsa, olaryň ençeme jiltlik kitap boljakdygy hakynda oýlanyp gördüňizmi? Bu mesele hemişe ýörgünli bolmagynda galýar. Mundan birnäçe ýüz ýyl öňem, häzirem daşky gurşawy goramak, tebigatyň başky durkunda galmagyny üpjün etmek boýunça dünýä döwletlerinde yzygiderli alada edilýär. Şonuň netijesinde şäherlerde, etraplarda, obalarda “ýaşyl zolaklar”, ýagny baglyklar, gülzarlyklar döredilýär. Hindistanyň...

RADIO HAKYNDA GYZYKLY MAGLUMATLAR

RADIO HAKYNDA GYZYKLY MAGLUMATLAR
Fransiýanyň paýtagty Parižiň esasy aýratynlyklarynyň birine öwrülen Eýfel binasyny 1889-njy ýylda geçirilen Bütindünýä sergisi mynasybetli bina edipdirler. Şol wagt ony ýene-de 20 ýyl çemesi wagtdan ýykmagy meýilleşdiripdirler. Emma XX asyryň başlarynda radio ýüze çykypdyr. Tehnologiýanyň täze görnüşiniň fransiýalylara elýeterli bolmagy üçin beýik antennalary gurmaga zerurlyk döräpdir. Şu ýerde hem arhitektorlar Eýfel minarasynyň depesinde radio üçin...

DIŇE TELEWIDENIÝE HAKYNDA

DIŇE TELEWIDENIÝE HAKYNDA
 Ilkinji telewizor 1907-nji ýylda Maks Dikman tarapyndan oýlanyp tapylypdyr. Onuň ekranynyň ululygy 3х3 santimetr eken. Onuň ekranyndan her sekuntda 10 kadr geçipdir. XIX asyryň ahyrynda hem telewizor ýasamaga ilkinji synanyşyklaryň edilendigini aýtmak gerek. *** 1931-nji ýylda telewizor önümçiliginde öňegidişlikler peýda bolupdyr. Elektron trubka arkaly şekilleriň görkezilip başlamagy bilen has ýokary hilli telewizor öndürmäge mümkinçilik döräpdir. *** GDA-nyň giňişligindäki ilkinji...

MILLIONERIŇ HAÝYR-SAHAWATY

MILLIONERIŇ HAÝYR-SAHAWATY
Dünýä belli ykdysady neşirler millionerleriň sanawyny yzygiderli çap edip durýarlar. Olarda dünýäniň ähli künjüne wekilçilik edýän adamlaryň atlaryna duşmak bolýar. Hytaýly Sýun Şuihuanyň ady bolsa diňe bir ykdysady neşirlerde däl, eýsem dünýäniň habar beriş serişdeleriniň ençemesinde agzalyp geçildi. Eýsem, munuň nähili sebäbi barka? Onuň gurluşyk pudagynda özüniň millionlaryny gazanandygy üçinmikä? Onuň üçin däldir. Sebäbi dünýäde müňlerçe...

BAKY JUWANLYGYŇ SYRY

BAKY JUWANLYGYŇ SYRY
Adamzat taryhynda baky juwanlygyň syryny ele almak üçin, gör, näçe gezek synanyşyk edildi. Dürli yklymlarda we dürli ýurtlarda ençeme synaglar geçirildi. Emma olaryň hiç biri netije bermedi. Ahyrsoňunda ynsanyň saglygyny gorap saklamak, uzak ýaşamak, juwanlygyň «ömrüni uzaltmak» üçin ozaly bilen fiziki hereketiň, işjeňligiň, sagdyn durmuş ýörelgesiniň has täsirli serişdedigine göz ýetirildi. Şu ýerde tebigat tarapyndan hemişe...

Ýokary liga: 34-nji tapgyrdan soň hasaplamalar

Ýokary liga: 34-nji tapgyrdan soň hasaplamalar
34-nji tapgyrda 4 täzeje: Çempionatyň tamamlanyp barýandygyna garamazdan, diňe şu tapgyrda 4 futbolçy möwsümdäki ilkinji goluny geçirdi. Iň golly tapgyr: Tapgyrda derwezelere 21 gol geçirildi. Iki topar 30-njy goluny geçirdi: «Aşgabat» we «Köpetdag» toparlary möwsümde 30 gol geçiren 7,8-nji toparlar boldy.   “Energetik” – “Merw” – 2:1 Gollar: ’45, ‘60 Abdyrahmanow Alybek (“Energetik”) – ’18 (11 m.j.u) Begenç Alamow (“Merw”)    “Turan” – “Şagadam” –...

Zehinli ynsanlaryň 7 aýratynlygy

Zehinli ynsanlaryň 7 aýratynlygy
Ähli ynsanlar dünýä inende özlerine mahsus zehin — aýratynlyk bilen dogulýarlar. Zehinlerini ýüze çykaryp bilenler beýlekilerden tapawutlanyp başlaýarlar. Akylly adamlar ýüze çykan ähli meselelere, kynçylyklara aňsatlyk bilen çözgüt tapýan adamlardyr. Olar çuňňur düşünjeleri we ýiti zehinleri bilen tanalýarlar. Olaryň tapawutly aýratynlyklary näme ? Biz olardan nämeleri öwrenip bileris? Öwrenmäge hemişe taýýardyrlar Akylly adamlar döredijilikleri bilen has köp...

“SEN GARRAMA EJEJAN...” aýdymyň goşgusynyň döreýşiniň taryhy barada

“SEN GARRAMA EJEJAN...” aýdymyň goşgusynyň döreýşiniň taryhy barada
  Suratda: Çepde - Myrat Ömür, sagda onuň şahyr dosty Italmaz Akmyradow.  “SEN GARRAMA EJEJAN...” Hemmelere ýürege ýakynlygy bilen, sada, akgynly, şirin sazy bilen belli bolan “Sen garrama ejejan” aýdymyny bilmeýän ýok bolsa gerek. Çünki häzire çenli halk arasynda, toý-baýramlarda aýdylyp, halkyň ýürek senasyna öwrülen bu aýdym ençeme ýyllardan bäri göwünleri heýjana salmagyny dowam edýär. Onuň başyny aýtsaň...

Ýolda kitap okamak — wagtyňy tygşytlamak / Amanmyrat Baýmyradow

Ýolda kitap okamak — wagtyňy tygşytlamak / Amanmyrat Baýmyradow
Işe ýa-da okuwa gatnan wagtyňyzda kitap okasaňyz bir ýylda onlarça kitaby okap bilersiňiz Adamlar her günde ir bilen okuw ýa-da iş üçin öýünden çykyp, ep-esli wagtyny ýolda geçirmeli bolýarlar. Daşary ýurtlaryň birinde geçirilen barlaga görä, her gün iki sagadyny ýolda geçirýän ýolagçylaryň sany 10 ýyl ozalka garanyňda 72 göterim köpelipdir. Bu ýagdaýy şäherleriň giňemegi bilen düşündirýärler....

Ösümlikler hakynda gyzykly maglumatlar

Ösümlikler hakynda gyzykly maglumatlar
Bambuk agajy her gije-gündizde ençeme santimetr ösýär. Braziliýada süýt agajy bar. Şol agaja tyg degirseň, ondan süýt syzylyp başlaýar. Ondan her gezekde 4 litre çenli süýt alyp bolýar. Ony suwa garyp, otda gaýnadyp içýärler. Polineziýada ysmanak agajy ösýär. Onuň ýapraklaryny iýmit üçin ulanýarlar. Dünýädäki iň ýogyn agajyň diametri 8 metre barabar. Kaliforniýada ösýän şol agaç dünýädäki iň beýik...

Bagtyň salgysy / Hojaberdi Apbaýew

Bagtyň salgysy / Hojaberdi Apbaýew
Bagtly bolmak islemeýän ýogam bolsa, onuň salgysyny almak aňsat däl. Çünki bagt diýlen düşünje her kimiň öz kalbynda ýaşaýar. Şahyr Döwletgeldi Annamyradowyň: «Kän-ä bagtyň çözgüdi, şol bolsa küýüň-köçäň» diýen setirlerini okanymda, onuň ýollaryny her kimiň özi tapmalydygy hakynda oýlanypdym. Gadymy tymsallaryň birinde guýrugyny tutjak bolup, pyr-pyr aýlanyp duran pişijegiň, öz bagtyny tutmak üçin şeýdýändigi aýdylýar. Emma...

Öýlerdäki “Wi-Fi” inerneti keseki adamlardan nädip goramaly?

Öýlerdäki “Wi-Fi” inerneti keseki adamlardan nädip goramaly?
Häzirki wagtda internet ulanyjylary günsaýyn artýar we internet köp öýlerde bar diýsek ýalňyşmarys. Ulanyjylaryň köpüsi öýlerindäki interneti “Wi-Fi” routeriň üsti bilen simsiz görnüşde ulanýarlar. Soňky wagtlarda ““Wi-Fi”-ni döwmek, goňşyň internetini ulanmak, goňşyň “Wi-Fi”-niň açarsözüni bilmek, “meniň “Wi-Fi”-mi biri hä ulanýar”” ýaly sözler meşhur bolup başlady. Eýsem, “Wi-Fi” internetimizi keseki adamlardan nädip goramaly? Ýokarda belleýşimiz ýaly, “Wi-Fi” internet...

Ýokary liga: 32-nji tapgyrdan soň hasaplamalar

Ýokary liga: 32-nji tapgyrdan soň hasaplamalar
Tapgyryň umumy aýratynlyklary: «Täzelik» ýok: Tapgyrda tapawutlanan futbolçylaryň arasynda ilkinji goluny geçireni ýok. Olaryň ählisem möwsümde ozal hem tapawutlanan futbolçylardyr.  10 gol: Tapgyr 10 gol bilen tamamlandy. 361 gol: Şeýlelikde, Ýokary liganyň 25-nji möwsüminde 361 gol geçirildi. Myhmanlar eli boş gaýtdy: Üç duşuşykda myhmanlar utugam alyp bilmediler, bir duşuşykda utuk alan «Aşgabat» bolsa paýtagta gol geçirip bilmän dolanmaly boldy.   “Balkan”...

Ýokary liga: 31-nji tapgyrdan soň gyzykly hasaplamalar

Ýokary liga: 31-nji tapgyrdan soň gyzykly hasaplamalar
31-nji tapgyrda 5 täzeje: Çempionatyň tamamlanmagyna bary-ýogy 5 tapgyr galan hem bolsa, möwsümde tapawutlanan futbolçylaryň sanawy barha uzaýar. Geçen tapgyrda bu sanawa ýekeje-de täze futbolçy goşulmandy. Oňa derek bu gezek 5 futbolçy goşuldy. Olar Batyrgylyç Berdiýew, Boris Iwanow (ikisem — «Aşgabat»), Daýanç Durdyýew («Energetik»), Serdar Geldiýew («Altyn asyr») we Resul Saparbaýew («Turan»). 31 tapgyrda 103 golçy:...

Ýokary liga: 30-njy tapgyrdan soň gyzykly hasaplamalar

Ýokary liga: 30-njy tapgyrdan soň gyzykly hasaplamalar
Orunlarda üýtgeşme ýok: Tapgyrdan soňra toparlaryň eýeleýän orunlary üýtgemedi. 12 gol: Tapgyrda derwezelere 12 gol geçirildi. Möwsümde geçirilen gollaryň sany 338-e çykdy. Tapgyr möwsümde 12 gol bilen tamamlanan 9-njy tapgyrdyr. «Aşgabat» — «Köpetdag» — 0:0. «Turan» — «Ahal» — 0:4. Gollar: 0:1, Didar Durdyýew 7’ 0:2, Begenç Akmämmedow 50’ 0:3, Yhlas Saparmämmedow 78’ 0:4, Wahyt Orazsähedow 90+1’. Orazsähedow ýaryşy dowam etdirýär: Bassyr iki tapgyrda...

13 ýyllap garaşylan gün

13 ýyllap garaşylan gün
  Ukrain halkynyň iki sany meşhur Şewçenkosy bar. Olar şol iki Şewçenkolary esasynda dünýä ýüzüne özlerini tanadyp bildi diýip, çekinmän aýdyp bolar. Biri−bize çagalykdan tanyş bolan Taras Grigorýewiç, ol baryp Gökdepe söweşindenem ýigrimi ýyl öň älemden öten ajaýyp söz ussady. Ikinjisi−Andreý Nikolaýewiç. Şu ýyl 41 ýaşyny dolduran bu ynsan, heniz 25 ýaşynda wagty “ukrain” adynyň...