Soňky habarlar

Arhiw

Makalalar

Türk aşhanasy: Aziýanyň we Ýewropanyň tagam sazlaşygy
Türk aşhanasy: Aziýanyň we Ýewropanyň tagam sazlaşygy
Türk aşhanasynyň dünýä ýüzünde millionlarça muşdaklary bar. Onuň tagamlarynyň hatarynda dürli tagama isleg bildirýän adamlary nazara tutup, olaryň isleglerini kanagatlandyrmak üçin ähli görnüşli naharlar bardyr....
Hemişe modada boljak güýz aýakgabynyň 4 görnüşi
Hemişe modada boljak güýz aýakgabynyň 4 görnüşi
Köp zenanlar täze aýakgabyň adamda şatlykly duýgyny döretmek bilen, göwnüni göterip biljekdigi, käbir ýagdaýlarda hatda psihologyň berjek hyjuwlandyrmasynyň hem ýerini tutup biljekdigi bilen hökman ylalaşsalar...
Ýaponlara Parazitologiýa muzeýi nämä gerek?
Ýaponlara Parazitologiýa muzeýi nämä gerek?
Dünýäniň özboluşly, adaty bolmadyk muzeýleriniň hatarynda Tokionyň Parazitologiýa muzeýiniň gürrüňsiz orny bardyr. Ol täsin aýratynlyklary bilen Günüň dogýan ýurdunda özbaşdak meşhurlyga öwrüldi. «Kulturologiýa» žurnalynda neşir...
Öz döwründen ozduran oýlap tapyşlar
Öz döwründen ozduran oýlap tapyşlar
Köp sanly meşhur açyşlaryň uzak-uzak ýyllardan, hatda köp asyrlardan soň ykrar edilendigi we gadyr-gymmata eýe bolandygy, olaryň awtorlarynyň bolsa açyşyndan bihabar ölüp gidendigi gizlär ýaly...
Nädip säher bilen şähdaçyk oýanmaly?
Nädip säher bilen şähdaçyk oýanmaly?
Säher — täze günüň başlangyjy, ony keýpi sapa oýanmak bilen garşy almagyň özüne ýetik kadaly taýýarlygy bardyr. Şonuň üçinem, biziň täze güni nähili garşy alýandygymyz...
Näme üçin 35 ýaşdan uly hünärmenleri işe kabul etmeli
Näme üçin 35 ýaşdan uly hünärmenleri işe kabul etmeli
Edil aýdymlarda ýa bolmasa-da çeper eserleriň mazmunynda söýginiň ýaşy saýlamaýandygy baradaky durmuşy pikiriň beýan edilişi ýaşy ulularyň bu babatdaky düşünjesinde saklanýar. Emma köplenç halatda iş...