Soňky habarlar

Archive news

Makalalar

Aziýa kubogy ― 2019 we Türkmenistanyň milli ýygyndysy barada

Aziýa kubogy ― 2019 we Türkmenistanyň milli ýygyndysy barada

Sport synçysy Merdan Baýadow bilen «Biznes reklama» gazetiniň işgäri Mätgurban Mätgurbanowyň özara söhbetdeşligi. Bilşimiz ýaly häzirki wagtda Birleşen Arap Emirliklerinde tutuş Aziýany tolgundyrýan uly futbol baýramy, ýagny...
Aziýa futboly - 2018-nji ýyl

Aziýa futboly - 2018-nji ýyl

Ýazkynda Aziýanyň Futbol konfederasiýasy öz resmi saýtynda yklym futbolynyň 2018-nji ýyldaky esasy wakalaryna bagyşlanan makalany ýerleşdirdi. Makalada “Altyn asyryň” AFK-nyň kubogynyň finalyna çenli baryp ýetmegi...
2019-njy ýylda bolup biljek esasy futbol wakalary

2019-njy ýylda bolup biljek esasy futbol wakalary

Bu çaklama-makalada Konteniň “Mançester Ýunaýetiň” başyna geçip biljegi ýa-da Messiniň 6-njy gezek “Ballon d’Ory” gazanmagy başarjakdygy ýaly birtopar mümkin bolup biläýjek çaklamalar ýerleşdirilýär. Özi-de bu...
2018: MÖHÜM SPORT WAKALARY

2018: MÖHÜM SPORT WAKALARY

2018-nji ýylda ähli ugurlarda bolşy ýaly, sport ulgamynda-da iňňän uly ösüşler gazanyldy. Güneşli diýarymyzda iri halkara ýaryşlary geçirildi. Türkmen türgenleri birnäçe halkara ýaryşlarda netijeli çykyş...
Aziýa kubogy - 2019. 44 aý ozal başlan hereket

Aziýa kubogy - 2019. 44 aý ozal başlan hereket

Futbol boýunça Aziýa kubogy ugrundaky halkara ýaryşyň başlanmagyna bir aýdan hem az wagt galdy. Emma şu ýaryşy geçirmegiň ilkinji ädimleri mundan 44 aý ozal başlapdy....
Bir möwsüme nazar aýlap

Bir möwsüme nazar aýlap

“Türkmenistan - Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi” ýyly türkmen sporty, şol sanda türkmen futboly üçin hem düşümli ýyllaryň biri boldy. Bu düşümi, ilkinji nobatda, ýurdumyzyň bassyr...
Tölegsiz antiwiruslar barada

Tölegsiz antiwiruslar barada

Käte öýdäki kompýuterlerimize antiwirus gurnamak zerurlygy ýüze çykýar. Öý kompýuterleri üçin antiwirus satyn almaklyk käbir adamlara artykmaç çykdajy hem bolmagy mümkin. “Türkmenportal” birnäçe meşhur, tölegsiz antiwiruslaryň...
Rejepbaý Rejebow «Janköýerlere hoşallyk bildirýärin»

Rejepbaý Rejebow «Janköýerlere hoşallyk bildirýärin»

Erkekleriň arasynda 81 kilograma çenli agram derejesiniň A topary Agyr atletika boýunça dünýä çempionatynyň 5-nji noýabrdaky ýaryşlarynyň iň gyzyklysy boldy diýsek ýalňyşmarys. Ýok, munuň sebäbi...
Ýulduzyň kümüş öwüşgini

Ýulduzyň kümüş öwüşgini

Türkmenistanyň agyr atletika boýunça milli ýygyndysynyň wekili Ýulduz Jumabaýewanyň paýtagtymyzda geçirilýän dünýä çempionatynda 45 kilograma çenli agram derejesinde çykyş edip, bürünç medala mynasyp bolandygyny habar...
“Wi-Fi” haýal işlese näme etmeli?

“Wi-Fi” haýal işlese näme etmeli?

Häzirki wagtda “Wi-Fi” arkaly internetden peýdalanýanlaryň sany günsaýyn artýar we käte olarda “ ‘Wi-Fi’ internet haýal işlände näme etmeli?” diýen sorag döreýär. “Türkmenportal” bu sorag boýunça...
TÝL ― 2018: 23-nji tapgyryň netijeleri

TÝL ― 2018: 23-nji tapgyryň netijeleri

Tapgyryň esasy aýratynlyklary:    9 gol: Tapgyrda derwezelere 9 pökgi geçirildi, şeýlelikde, möwsümdäki ähli gollaryň sany 212-ä çykdy. 85 golçy: Şu tapgyrdan soň, möwsümde tapawutlanan futbolçylaryň sany 85-e...
 “Maşgala” atly bank karty

“Maşgala” atly bank karty

Türkmenistanyň ähli banklarynda “Maşgala” atly täze bank kart hyzmaty hödürlenýär. “Maşgala” atly bank karty näme we beýleki kartlardan tapawutlyklary barada gürrüň bereris. “Maşgala” bank karty näme? “Maşgala”...
Türkmenistanda nähili awtoulaglary sürýärler

Türkmenistanda nähili awtoulaglary sürýärler

Soňky on ýylda, Türkmenistanda ýeňil awtoulaglaryň sany güýçli deginde artdy. Ýollarda her-dürli awtoulag markalaryna duş gelse bolýar. Ykdysady nukdaý nazardan awtoulaglar, transport ulgamynyň herekediniň uly...
Goýum karty näme?

Goýum karty näme?

Türkmenistanyň ähli banklarynda “Goýum karty” atly täze hyzmat hödürlenýär. “Goýum karty” näme we beýleki kartlardan tapwutlyklary barada gürrüň bereris. “Goýum karty” näme? “Goýum karty”  - "Altyn Asyr"...