Saýtymyzy has gowy etmäge kömek ediň!!!

 

TURKMENPORTAL – yň täze dizaýny – saýty ulanmaga has rahat we gelşikli etmek, şeýle hem Siziň saýta bolan talaplarynyňyzy doly adaptirlemek üçin edildi.
Sebäbi biziň öňümizde goýýan esasy maksadymyz – hut Siz üçin saýty has peýdaly we gyzykly etmek! 

 

Şol nukdaý nazardan hem bize Siziň garaýşyňyzy bilmek möhümdir. Eger-de Siz täze saýtymyz hakynda öz pikiriňizi bize poçta üsti bilen paýlaşsaňyz ýa-da +99361 991315 jaň etseňiz örän minnetdar bolardyk. Bu bary ýogy 5 minut alar.    


Şeýle etmek bilen Siziň goşjak goşandyňyz örän ähmiýetli bolar. Sebäbi ol TURKMENPORTAL üçin üstünliklere ýetmäge aň-bilim we tejribe bilen alyş-çalyşyga, esasan da saýtyň asyl maksadynyň ýerine ýetirilmegine elter. 
 

Hyzmatdaşlygyňyz üçin we sarp eden wagtyňyza köp sag boluň!
 

Hormatlamak bilen,
saýtyň administrasiýasy

 

Biziň poçtamyz: info@turkmenportal.com