Mahabat üçin

TURKMENPORTAL.COM - türkmen internetiniň iň köp peýdalnylýan maglumatlar ätiýaçydyr. Günde ulanyjylar TÜRKMENPORTAL.COM saýtyny ulanyp habarlary okaýarlar, dürli temalary ara alyp maslahatlaşýarlar we türkmen internedinden gerek maglumatlaryny gözleýärler.

TURKMENPORTAL.COM MAHABAT MÜMKINÇILIKLERI
 

1. BANNER REKLAMA

2. BRENDLEMEK

3. PR

ŞEÝLE HEM SIZIŇ STANDART BOLMADYK MAHABAT

PIKIRLERIŇIZI HÖWES BILEN ÝERINE ÝETIRJEK BOLARYS!


Biz sözümizi ýere taşlamaýarys, sözümizde mydama tapylýarys. Öz edýän işimize ynanýarys, kimiň işini edýän bolsak - olar hem bize ynanýar. Internetde bize hakyky sungat döretmek başardýar we biz ony ökdelik bilen ýerine ýetirýäris.

Biziň işjeň toparymyz uly bolmasa hem söweşde güýç bilen däl-de ökdelik bilen üstün çykylýar. Biziň bilen iş çalyşýanlaryň gadyryny bilýäris. Üstünige ýetmek üçin bizde hemme zat bar. Zehinli operatorlar, ökde programmistler, dilewar awtorlar, ynjyk suratçylar. Olaryň hemmesi ýörite tabşyryklary ýerine ýetirmäge mydama taýýar.  

 

Mahabat meselesi boýunça ýüz tutmak üçin +99361 991315 ýa-da ads@turkmenportal.com poçta ugradyp bilersiňiz.