Mahabat

TURKMENPORTAL.COM - türkmen internetiniň iň köp peýdalnylýan maglumatlar ätiýaçydyr. Günde ulanyjylar TURKMENPORTAL.COM saýtyny ulanyp habarlary okaýarlar, dürli temalary ara alyp maslahatlaşýarlar we türkmen internedinden gerek maglumatlaryny gözleýärler.

Günde näçe adam okaýar - infografikany sypdyrmaň!

ŞEÝLE HEM SIZIŇ ADATY BOLMADYK MAHABAT PIKIRLERIŇIZI HÖWES BILEN ÝERINE ÝETIRERIS!

Biz sözümizi ýere taşlamaýarys, sözümizde mydama tapylýarys. Öz edýän işimize ynanýarys, kimiň işini edýän bolsak - olar hem bize ynanýar. Internetde bize hakyky sungat döretmek başardýar we biz ony ökdelik bilen ýerine ýetirýäris.

Biziň işjeň toparymyz uly bolmasa hem söweşde güýç bilen däl-de ökdelik bilen üstün çykylýar. Biziň bilen iş çalyşýanlaryň gadyryny bilýäris. Üstünige ýetmek üçin bizde hemme zat bar. Zehinli operatorlar, ökde programmistler, dilewar awtorlar, ynjyk suratçylar. Olaryň hemmesi ýörite tabşyryklary ýerine ýetirmäge mydama taýýar.  

Bize ynam bildirenler - şu ýerde.

Mahabat meselesi boýunça ýüz tutmak üçin +993 65 05 11 26 we ads@turkmenportal.com poçta ugradyp bilersiňiz.