Täzelikler

"Pahtakor" türkmenistanly legioner bilen gyzyklanýar

Ýakynda Daşkendiň “Pahtakorynyň” awstraliýalu legioneri Rostin Griffits topardan gitdi. Şeýlelik bilen, toparda Aziýa wekilçilik edýän legioneri orny boşady. Şol sebäpli-de, Daşkendiň topary türkmen legioneri, häzirki...

TÝL — 2018: "Ahal" — ýarym möwsümiň öňdebaryjysy

Üçünji hem-de bäşinji tapgyryň galdyrylan duşuşyklary bilen futbol çempionatymyzyň ikinji aýlawy jemlendi. Balkanabatda “Balkandan” 3:0 hasabynda üstün çykan “Ahal” topary toplan 33 utugy bilen ikinji...

Futbol boýunça dünýä kubogynyň 15-16-njy iýundaky netijeleri

15-nji iýun  “A” toparça, 1-nji tapgyr Ýekaterinburg arena, 27015 tomaşaçy. Müsür — Urugwaý 0:1 Baş emin: Born Keýpers (Gollandiýa). Pökgi geçiren: Hose Himenes 89’ Mohamed El Şenawi (Müsür).    “B” toparça, 1-nji tapgyr Sankt-Peterburg...

Dünýä kubogy - 2018: 5 GOLLY BAŞLANGYÇ

14-nji iýunda Russiýa Federasiýasynda Futbol boýunça dünýä çempionatynyň duşuşyklaryna badalga berildi. 21-nji gezek geçirilýän çempionatyň ilkinji duşuşygy ýer eýeleri bilen Saud Arabystanynyň ýygyndysynyň arasynda geçirildi....

Türkmenistanyň howpsuzlyk ministri wezipesinden boşadyldy

Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany bilen,  Baýramow Döwrangeldi Garýagdyýewiç, işde goýberen düýpli kemçilikleri üçin, Türkmenistanyň milli howpsuzlyk ministri wezipesinden boşadyldy we onuň polkownik harby ady maýor harby...

Galla oragynyň depgini: Ahal welaýaty

Türkmenistanyň gallaçylary gyzgalaňly döwri başdan geçirýärler. Ýurdumyzda güýzlük bugdaý oragynyň depgini günsaýyn ýokarlanýar. Şu ýyl döwlet tabşyrygyna laýyklykda, ekerançylarymyzyň öňünde 1 million 600 müň tonna...

Türkmenistanyň Prezidenti wideoşekilli iş maslahatyny geçirdi

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň oba hojalyk pudagyna gözegçilik edýän orunbasarynyň, welaýatlaryň häkimleriniň hem-de käbir düzümleriň ýolbaşçylarynyň gatnaşmagynda nobatdaky wideoşekilli iş maslahatyny geçirdi....

Dünýä kubogy — 2018-den habarlar 12.06.2018

— Dünýä belli ESPn neşirine görä, Russiýada geçiriljek Futbol boýunça Dünýä kubogynyň nusgalyk düzümi: Derwezeçi — De Hea (Ispaniýa); goragçylar — Marselo (Braziliýa), Ramos (Ispaniýa), Hummels...

Dünýä kubogy - 2018-iň rejenamasy(Aşgabat wagty bilen)

Turkmenportalyň redaksiýasy okyjylaryny ýakynda Russiýa Federasiýasynda başlanjak futbol boýunça dünýä çempionatyna has ýakynlaşdyrmak maksady bilen, çempionatyň rejenamasyny hödürleýär. Bu rejenama arkaly: - ony ýükläp almak; - haýsy duşuşygyň...

"Balkan" ýaryşdaky goňşusyny ýeňdi

Futbol çempionatymyzyň 14-nji tapgyrynyň birinji duşuşygy paýtagtymyzda geçirilip, onda “Köpetdag” bilen “Balkan” toparlary duşuşdylar. Bu toparlaryň arasynda birinji aýlawyň duşuşygy Balkanabatda geçirilip, şonda “Köpetdag” 3:2 hasabynda...