Soňky habarlar

Archive news

Täzelikler

Türkmenistanyň ýetginjekler futbol ýygyndysy “Manawgatspory” ýeňdi

Türkiýäniň Antalýa şäherinde okuw-türgenleşik ýygnanyşyklaryny geçirýän ýetginjekler (U16) ýygyndymyz nobatdaky ýoldaşlyk duşuşygyny geçirdi. Tofik Şukurowyň tälim berýän ýetginjekler ýygyndysy ýerli “Manawgat sport” toparynyň ýaşlar düzümi bilen...

Türkmenistanyň Prezidenti drift boýunça ussatlygyny görkezdi

Şu gün Türkmenistanyň Prezidentimiz Içeri işler ministrliginiň Sport ulag merkezine bardy. Döwlet Baştutany bu ýere täze sport ulagynda geldi. Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy...

Türkmen-ysraýyl syýasy geňeşmeleri geçirildi

25-nji martda Ysraýylda Türkmenistanyň we Ysraýyl Döwletiniň Daşary işler ministrlikleriniň arasynda syýasy geňeşmeler geçirildi. Ysraýyl tarapyndan geňeşmelere Ysraýylyň Daşary işler ministrliginiň baş direktorynyň orunbasary Aleksandr...

Türkmen-eston syýasy geňeşmeleri geçirildi

2019-njy ýylyň 25-nji martynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň binasynda türkmen-eston syýasy geňeşmeleri geçirildi. Eston Respublikasynyň wekiliýetine Aşgabada iş sapary bilen gelen Estoniýanyň Daşary işler ministrliginiň...

Berlinde Nowruzyň baýram ediliş däpleri bilen tanyşdyryldy

24-nji martda Berliniň Bolle Festsäle taryhy binasynda Halkara Nowruz baýramyna bagyşlanan dabara boldy. Germaniýanyň Fedearl hökünetiniň medeniýet we köpçülikleýin habar beriş serişdeleri boýunça Wekiliniň, “Berliniň...

Türkmen nebitiniň Hazar ugry

Geçen hepdede Mahaçgala şäheriniň deňiz söwda portuna «ALAJA» we «HAZAR» nebit daşaýan gämileri geldi. Olaryň her biri Russiýanyň gämi duralgasyna türkmen nebitiniň alty müň tonna...

Lebaply telekeçi künji ýagynyň önümçiligini artdyrýar

Ýurdumyzyň «Gündogar derwezesi» bolan Lebap welaýatynyň Türkmenabat şäheriniň ýaşaýjysy Göwher Jumaýewa ýurdumyz boýunça ilkinjileriň biri bolup künji ýagynyň önümçiligine başlan telekeçileriň biridir. Durmuşa geçirilýän işlerden...