Soňky habarlar

Arhiw

Täzelikler

Ženewada Hazar deňziniň tebigatyny goramak boýunça maslahat geçirildi
Türkmen wekiliýeti 21-22-nji sentýabr günlerinde Şweýsariýanyň Ženewa şäherinde geçirilen Hazar deňziniň deňiz gurşawyny goramak boýunça Çarçuwaly konwensiýanyň (Tähran konwensiýasy) ministrler derejesindäki geňeşmelerine gatnaşdy. Türkmenistanyň DIM-niň resmi...
Gökdepede täze döwrebap obalar açylyp ulanmaga berildi
Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 32 ýyllyk baýramynyň öňüsyrasynda, 22-nji sentýabrda Ahal welaýatynyň Gökdepe etrabynda täze, döwrebap obalaryň ikisiniň — Nurly zaman we Köpetdagyň ýalkymy obalarynyň açylyş dabaralary...
Çoganlyda 24 sany kottej açylyp ulanmaga berildi
Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 32 ýyllyk baýramy mynasybetli, 22-nji sentýabrda Aşgabat şäheriniň Bagtyýarlyk etrabynyň “Çoganly” ýaşaýyş toplumynda kottej görnüşli ýaşaýyş jaýlarynyň 24-siniň açylyş dabarasy boldy. Bu barada...
Arkadag şäherinde çagalar seýilgähiniň düýbi tutuldy
Garaşsyzlyk baýramy mynasybetli, 22-nji sentýabrda Arkadag şäherinde çagalar seýilgähiniň düýbüni tutmak dabarasy boldy. Bu barada "Türkmenistan" gazeti habar berýär. Bellenilişi ýaly, dabara Arkadag şäheriniň häkimliginiň ýolbaşçylary,...
Türkmenistanda Garaşsyzlyk güni mynasybetli iş kesilenleriň 1 müňden gowragynyň günäsi geçildi, 1,3 müňden gowrak adam Türkmenistanyň raýatlygyna kabul edildi, Parahat-7 ýaşaýyş toplumynda ýaşaýyş jaýlary açyldy we beýleki habarlar
Türkmenistanda 1. Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow ýurduň Garaşsyzlygynyň 32 ýyllyk baýramy mynasybetli iş kesilen 1180 raýatyň günäsini geçdi. Döwlet Baştutany hukuk goraýjy edaralaryň ýolbaşçylaryna günäsi geçilen...
Enn Heteueý ýaş görünmeginiň syryny gürrüň berdi
Golliwudyň aktrisasy Enn Heteueý özüniň ýaş görünmeginiň syryny açdy, 40 ýaşly kino ýyldyzy özüni 20 ýaşyndaky ýaly duýýandygyny gürrüň berdi. «Men özümi 20 ýaşymdakydan hem gowy...
Kolumbiýada tokaý ýangyny öýlere golaýlady
Kolumbiýanyň günbatarynda uly tokaý ýangyny möwç alýar, ol tiz wagtda giden çäkleri eýeledi we Kali şäherindäki ýaşaýyş öýlerine golaýlady diýip, «Habar 24» ýazýar. Oduň garşysyna ýangyn...