Soňky habarlar

Archive news

Täzelikler

Türkmenistanyň Prezidenti wideoşekilli iş maslahatyny geçirdi

16-njy aprelde Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň ulaglar we aragatnaşyk toplumyna gözegçilik edýän orunbasarynyň, oba we suw hojalygy ministriniň, Aşgabat şäheriniň hem-de welaýatlaryň...

Taekwondo (ITF) boýunça Türkmenistanyň çempionaty geçirildi

Paýtagtymyzda Taekwondo (ITF) boýunça ýurdumyzyň çempionaty geçirildi. Onda agram derejeleriniň ýedisinde “başa-baş” we “tuli” görnüşlerinde medallar toplumynyň 18-si ugrunda bäsleşildi. Ýaryşa paýtagtymyzdan hem-de welaýatlardan erkekler we...

Türkmenistanyň Prezidenti MInistrler Kabinetiniň mejlisini geçirdi

13-nji aprelde Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda halkymyzyň abadançylygyny üpjün etmäge gönükdirilen içeri syýasatyň möhüm meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy hem-de...

Balkanabatda 32 sany köpgatly ýaşaýyş jaýy gurulýar

“Türkmendemirbetonönümleri” önümçilik birleşigi tarapyndan Balkanabat şäherinde her biri 36 öýli 4 gatly ýaşaýyş jaýlarynyň 32-siniň tapgyrlaýyn gurluşygy boýunça taslamalar işlenip taýýarlanyldy. Ýanaşyk ýerleri abadanlaşdyryljak ýaşaýyş...

BMG 3-nji iýuny Bütindünýä welosiped güni diýip yglan etdi

Birleşen Milletler Guramasy A/72/L.43 Baş Assambleýa Ýetmiş ikinji sessiýa Gün tertibiniň 11-nji bölümi Sport parahatçylygyň we ösüşiň bähbidine: sport we olimpiýa hereketleri arkaly dünýäde parahatçylygy tassyk etmek we  has bagtyýar durmuşy...

TÝL — 2018: şu gün 6-njy tapgyra badalga berler

Şu gün Türkmenistanyň futbol çempionatynyň Ýokary ligasynda 6-njy tapgyryň duşuşyklaryna badalga berler. 15-nji aprele çenli üç günüň dowamynda geçiriljek duşuşyklaryň üçüsi paýtagtda, biri bolsa Türkmenbaşy...