Täzelikler

Türkmenistanyň jemgyýetçilik guramalarynyň täze edara binasy

Döwlet Baştutany Garaşsyzlyk şaýolunyň ugrunda ýerleşýän Türkmenistanyň jemgyýetçilik guramalarynyň durky täzelenen edara binasynyň ýanynda saklandy we onuň enjamlaşdyrylyşyny synlady. Bu ýerde işlemek üçin ähli amatlyklar göz öňünde...