Soňky habarlar

Arhiw

Täzelikler

Karlos Saýns ilkinji ýeňşini gazandy

Biraz öň «Silwerstoun» trassasynda «Formula-1» boýunça 2022-nji ýylky dünýä çempionatynyň onunjy ýaryşy bolan Beýik Britaniýanyň Gran-prisi tamamlandy. Birneme garaşylmadyk netije bilen tamamlanan ýaryşda «Ferrariniň» piloty...

Türkmenistanda agyz suwunyň täze iri ýatagy tapyldy

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň 1-nji iýulda geçirilen mejlisinde wise-premýer Şahym Abdrahmanow döwlet Baştutanymyza «Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasy tarapyndan agyz suw ýataklaryny ýüze çykarmak boýunça alnyp barylýan işler...

Aýdymçy Balqees Türkmenistanda galdyran täsirleri paýlaşdy

Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynda türkmen hem-de daşary ýurtly aýdymçylaryň gatnaşmagynda şowhunly konsert geçirildi. BAE-den gelen estrada aýdymçysy Balqees (Balkis Ahmed Fathi) Turkmenportala beren interwýusynda...

Türkmenistan 6 aýda 78 müň tonna pomidor eksport etdi

Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugy eksport edilýän harytlarynyň möçberleriniň artýandygyny habar berýär. Şeýle harytlaryň aglaba bölegini oba hojalyk önümleri düzýär. Gullugyň resmi saýtynda bellenilşi ýaly, şu ýylyň...

UFC 276: Çempionlyk guşaklary eýelerinde galdy

Aşgabat wagty bilen şu gün irden ABŞ-nyň Las-Wegas şäherinde UFC 276 söweş agşamy bolup geçdi. Agşamyň esasy tutluşygynda orta agramyň çempiony Israel Adesanýa guşaga dalaşgär...

Swýontek ahyrsoňy saklandy

Dünýäniň birinji raketkasy polşaly Iga Swýontek WTA turnirlerindäki ýeňişli ýörişini bes etmäge mejbur boldy. Ol «Uimbldonyň» üçünji aýlawynyň duşuşygynda fransiýaly Aliza Korneden 6-4, 6-2 hasabynda...

Türkmen zyýaratçylary haj parzyny berjaý etmäge ugradylar

Şu gün türkmen zyýaratçylary Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň gol çeken resminamasyna laýyklykda, «Türkmenhowaýollary» agentligi tarapyndan guralan ýörite uçar gatnawy bilen Saud Arabystany Patyşalygyna haj parzyny...

«Dostluk» Moskwada geçirilen ýaryşy ikinji orunda tamamlady

Russiýa Federasiýasynyň paýtagtynda geçirilen Ýewraziýa klublarynyň üçünji futbol ýaryşynda Futbol boýunça geljekki olimpiýaçylaryň ýöriteleşdirilen çagalar-ýetginjekler sport mekdebiniň (GOÝÇÝSM) «Dostluk» topary kümüş medala mynasyp...