Soňky habarlar

Archive news

Täzelikler

35 ýaşly goragçy Geldimyrat Garahanow karýerasyny tamamlady

Balkanabat şäheriniñ "Balkan" (“Nebitçi”)  futbol toparynyñ goragçysy 35 ýaşly Geldimyrat Garahanow futbolçylyk karýerasyny tamamlaýandygyny mälim etdi. Geldimyrat Garahanowowyň birrnäçe ýylyň dowamynda futbol boýunça Türkmenistanyñ milli...

"Dordoý" Türkiýedäki türgenleşiklerini tamamlady

Türkmenistanyň futbol çempionatynyň kümüş medalynyň eýesi “Ahal” toparynyň AFK kubogynyň saýlama tapgyryndaky garşydaşy Bişkegiň “Dordoýy” Türkiýede geçiren okuw-türgenleşik ýygnanyşygyny tamamlady — diýip, TFF-niň resmi saýty...

Belarus Türkmenistan bilen hyzmatdaşlygy ösdürmek isleýär

Belarus Respublikasy Türkmenistan bilen awtoulag we oba hojalyk tehnikalary babatdaky hyzmatdaşlygyny dikeltmek isleýär. Munuň üçin belarus hünärmenleri Aşgabatda duşuşyklary geçirdiler diýip, ORIENT habarlar agentligi ýazýar. Belarus...

КОВЁР – ШЕДЕВР ВЕКОВ

КОВЁР – ШЕДЕВР ВЕКОВ Самобытное, отличающееся высокими художественными достоинствами искусство туркменского народа нашло отражение в коврах, которые являются бесспорным свидетельством духовной гармонии, величия народа,...

Türkmenistan Moskwada geçirilen sergä gatnaşdy

15-nji ýanwarda Moskwada "Týubeteýka" atly sergi-ýarmarkasy açyldy. Onuň Türkmenistana degişli bölüminde dokma önümleri, el işleri, haly önümleri we beýlekiler görkezildi. Çäräniň dowamynda gündogar bazary, gündogar halklarynyň...

TOPH gaz geçirijisiniň taslamasy boýunça Iş topary döredildi

“Türkmenistan –Owganystan-Pakistan-Hindistan” gaz geçirijisiniň, Türkmenistan-Owganystan-Pakistan ugry boýunça ulag geçelgeleriniň we energiýa geçirijileriniň taslamalarynyň durmuşa geçirilişiniň netijeliligini ýokarlandyrmak, bu ugurdaky işleriň utgaşykly alnyp barylmagyny gazanmak maksady...

Aşgabatda itleriň sergisini geçirmek meýilleşdirilýär

"Türkmen iti" kinologik kluby şu ýyl Aşgabat şäherinde itleriň dürli tohumlarynyň sergisini geçirmegi meýilleşdirýär. Elbetde, serginiň merkezinde türkmen alabaýy bolar. Sergide nemes owçarkasy, kane-korso, doberman...

Amir Gurbani "Dordoýyň" düzüminde ilkinji goluny geçirdi

Gyrgyzystanyň "Dordoý" futbol topary Türkiýede geçirýän okuw-türgenleşiginiň çäklerinde ýurduň birinji ligasynda çykyş edýän "Elazigspor" topary bilen ýoldaşlyk duşuşygyny geçirdi. 1:1 hasabyndaky deňlik bilen tamamlanan duşuşykda...

Türkmenistanyň Agrar partiýasyna täze ýolbaşçy bellenildi

Aşgabatda Türkmenistanyň Agrar partiýasynyň nobatdan daşary III gurultaýy boldy. Onda döwletimiziň giň möçberli durmuş-ykdysady maksatnamalaryny durmuşa geçirmegiň çäklerinde bu syýasy guramanyň öňünde durýan möhüm wezipeler...