Täzelikler

Halkaraçy talyplar 2021-nji ýyly üstünlikli jemlediler

2021-nji ýyl tutuş ýurdumyzda bolşy ýaly, Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň taryhynda ýatda galyjy ýyllaryň biri boldy. Halkara gatnaşyklary institutynyň www.iirmfa.edu.tm web saýty...

Iş başynda galmagyny haýyş edýärler

NATO harby bileleşigine agza iri döwletleriň birnäçesi guramanyň häzirki başlygy Ýens Stoltenberge möhleti tamamlanandan soňam iş başynda galmagyny haýyş edip ýüzlendiler. Onuň möhleti şu ýylyň...

Nýu-Ýorkda prezident Teodor Ruzweltiň heýkelini aýyrdylar

ABŞ-da, Nýu-Ýork şäherinde ýurduň 26-njy Prezidenti Teodor Ruzweltiň hatyrasyna dikeldilen heýkel aýryldy, muňa heýkeliň ýanynda afrikalynyň we indeýiň keşbiniň şekilleri sebäp boldy. 2020-nji ýylda Amerikada bolup...

Aktýor Şwarsenegger köçe-ýol hadysasyna uçrady

Amerikan aktýory we syýasatçysy Arnold Şwarsenegger köçe-ýol hadysasyna uçrady we çaknyşan ikinji ulagdaky aýalyň şikes alyp, hassahana äkidilmegine sebäp boldy. Bu barada TMZ neşiri habar...

“Tut” haryt nyşanly içgileriň täze görnüşleri öndürilýär

Häzirki wagtda Türkmenistanda gazlandyrylan içgileri öndürýän kärhanalaryň hatarynda “Jadyly çeşme” hususy kärhanasynyñ “Tut” alkogolsyz gazlandyrylan içgileri täze önümleriñ görnüşlerini halk köpçüligine hödürleýär. Bu günki günde...

Howa maglumaty: 2022-nji ýylyň 22-nji ýanwary

Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Gidrometeorologiýa baradaky gullugynyň şu gün — 22-nji ýanwarda Türkmenistanda bolmagyna garaşylýan howanyň ýagdaýy barada berýän maglumaty Aşgabatda: üýtgäp...

Türkmenistanda zenan suratkeşleriň arasynda bäsleşik yglan edildi

Türkmenistanyň Medeniýet ministrligi we Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkezi Halkara zenanlar güni mynasybetli «Zenan kalbynyň joşguny» atly sergi-bäsleşigini yglan edýär. 2022-nji ýylda geçirilýän sergi-bäsleşigine Türkmenistanyň zenan...

Türkmen talyplarynyň halkara üstünlikleri

Türkmenistanyň ähli ýokary okuw mekdeplerinde bolşy ýaly, Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetinde sanly bilim ulgamyny okuw işine ornaşdyrmaklygyň çäginde ylmy işlerdir ders bäsleşikleri...

Amerikaly alymlar adama doňuzyň böwreklerini oturtdylar

Amerikaly lukmanlara adama doňzuň iki böwregini birbada oturtmak başartdy, bu barada American Journal of Transplantation žurnalynda ýerleşdirilen habarda aýdylýar. Synag üçin lukmanlara böwrek hassalygyndan çynlakaý ejir...