Soňky habarlar

Arhiw

Täzelikler

Türkmenistanyň «Türkmen edermen» medaly döredildi

Türkmenistanyň Prezidentiniň gol çeken resminamasy esasynda, Türkmenistanyň «Türkmen edermen» medaly döredildi.  Ozal habar berlişi ýaly, 5-nji sentýbabrda Türkmenistanyň Prezidenti, Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy Gurbanguly...

Aşgabatda Halkara Bitaraplyk gününe bagyşlanan konsert

Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Mukamlar köşgünde Halkara Bitaraplyk güni mynasybetli uly baýramçylyk konserti boldy. Bu sene milletler bileleşigi tarapyndan Türkmenistanyň daşary syýasat ugrunyň dünýäde we sebitde,...

Türkmenistanyň Prezidenti Bitaraplyk binasyna gül goýdy

Şu gün Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň halky dünýä bileleşigi bilen bilelikde Halkara Bitaraplyk gününi belleýär. Şanly baýramçylyk mynasybetli tutuş ýurdumyzda dabaralar giňden ýaýbaňlandyryldy. Şolaryň esasylary türkmen...

TFF-niň wekilleri Azerbaýjanda geçirilýän seminara gatnaşýar

Türkmenistanyň Futbol federasiýasynyň wekiliýeti Azerbaýjanyň paýtagty Baku şäherinde geçirilýän seminara gatnaşýar. Tejribe paýlaşmak maksady bilen geçirilýän seminara türkmen hünärmenlerinden başga-da, Gyrgyzystanyň, Täjigistanyň, Özbegistanyň wekilleri geldi....

Aşgabadyň Parahat-7/3 ýaşaýyş toplumynda täze jaýlar açyldy

Aşgabadyň Parahat-7/3 ýaşaýyş toplumyndaHalkara Bitaraplyk gününe gabatlanyp, 200-den gowrak maşgala üçin otaglarynyň ýerleşişi gowulandyrylan 9 gatly ýaşaýyş jaýlarynyň üçüsi ulanylmaga berildi. Paýtagtyň günorta-gündogarynda kemala gelýän bu...

Maryda täze desgalar açyldy

Halkara Bitaraplyk güni mynasybetli Mary şäheriniň ýaşaýjylary baýramçylyga ajaýyp sowgat aldylar. Welaýatyň dolandyryş merkezinde Aga Hanjaýew köçesiniň ugrundaky binalar toplumynyň üstüni dört gatly ýaşaýyş jaýlarynyň...

Türkmenabatda 3 sany täze jaý ulanylyşa berildi

Türkmenabatda täze jaý eýelerine 3 sany täze 4 gatly her biri 24 hojalyga niýetlenen oňaýly öýleriň açarlarynyň gowşurylyş dabarasy geçirildi. Bu jaýlar welaýatyň dolandyryş merkeziniň...

Daşoguzda täze desgalar açyldy

S.A.Nyýazow adyndaky etrabyň J.Hudaýbergenow adyndaky geňeşliginiň çäginde ýyladyşhana toplumy ulanylmaga tabşyryldy. Desga Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzasy bolan “Altyn tug” hususy kärhanasyna bölünip berlen 12...

Balkan welaýatynda täze desgalaryň açylyşy boldy

Balkanabat şäherinde ähli amatlyklary bolan iki sany üç we dört otagly ýaşaýyş jaýlarynyň ulanylmaga berilmegi mynasybetli dabara boldy. Desgalar Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynyň “Balkannebitgazgurluşyk”...

Änew şäherinde täze ýaşaýyş jaýy ulanmaga berildi

Ahal welaýatynyň Änew şäherinde täze ýaşaýyş jaýy ulanylmaga berildi. Ol welaýat häkimliginiň buýurmasy esasynda “Gerçek ýigit” hojalyk jemgyýeti tarapyndan bina edildi. Dört gatly 40 öýli jaýyň...