Soňky habarlar

Archive news

Täzelikler

Türkmenistanda görnükli şahsyýetleriň ady ebedileşdirilýär

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow 14-nji fewralda ýurduň jemgyýetçilik-syýasy guramalarynyň hem-de medeniýet ulgamynyň wekilleri bilen bolan duşuşygynda görnükli türkmen şahsyýetleriniň adyny ebedileşdirmek bilen bagly wezipä degdi....

Arslanmyrat Amanowyň topary Türkiýedäki türgenleşiklerini tamamlady

Türkmenistanyň futbol boýunça milli ýygyndysynyň kapitany Arslanmyrat Amanowyň täzelikde goşulan topary, Özbegistanyň çempiony «Lokomotiw» Türkiýedäki okuw-türgenleşik ýygnanyşygyny tamamlap, Daşkende dolandy. Toparyň Türkiýedäki türgenleşikleri 30-njy ýanwarda...

Berlinde Türkmen-german işewürler maslahaty açyldy

13-nji fewralda GFR-iň paýtagtynda Türkmen-german işewürler maslahaty açyldy, oňa gatnaşmak üçin hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça ýurdumyzyň wekiliýeti iberildi. «Deutsche Bank AG-nyň» binasynyň mejlisler zalynda...

«Istiklol» AFK-nyň kubogyna dolanýar

Taryhynda ilkinji gezek AFK-nyň Çempionlar ligasyna gatnaşmaga hukuk gazanan Täjigistanyň «Istiklol» futbol topary saýlama tapgyrdan geçip bilmedi. Şeýlelikde, topar ýene-de yklymyň ikinji derejeli ýaryşyna ―...

AFK-nyň Çempionlar ligasy ― 2019: pleý-oflar belli

Aziýanyň klublaýyn derejede iň öňdäki orunda durýan halkara futbol ýaryşynyň ― AFK-nyň Çempionlar ligasynyň saýlama tapgyrynyň ilkinji duşuşyklary geçirildi. Olaryň netijesinde 8 topar esasy ýaryşa...

“Şagadamyň” düzümine täze oýunçylar goşuldylar

Türkmenbaşy şäheriniň “Şagadam” topary täze möwsümiň öňüsyrasy täze oýunçylaryň birnäçesini düzümine goşdy ― diýip, Türkmenistanyň Futbol federasiýasynyň resmi saýtynda habar berilýär. “Şagadamyň” düzümine “Energetikden” derwezeçi...

Germaniýada türkmen-german işewürlik maslahaty geçiriler

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň 8-nji fewralda wideoaragatnaşyk arkaly geçirilen mejlisinde wise-premýer Ç.Gylyjow döwlet Baştutanyna şu ýylyň 11 — 14-nji fewralynda Türkmenistanyň wekiliýetiniň Germaniýa gulluk iş saparyna...

Kaka etrabynda döwrebap ýyladyşhana toplumy açyldy

10-njy fewralda Ahal welaýatynyň Kaka etrabynyň Şükür bagşy adyndaky daýhan birleşiginiň çäginde häzirki zaman ölçeglerine kybap derejede gurlup, ulanmaga berlen ýyladyşhana toplumynyň açylyş dabarasy boldy. Dabara...