Täzelikler

Luwr iş taşlaýyşlar sebäpli ýapyldy

Pariždäki Luwr muzeýi nobatdaky iş taşlaýyşlar sebäpli ýapyldy, muzeýiň işgärleri pensiýa özgertmesini ýatyrmagy talap edýärler diýip, TASS habarlar gullugy ýurduň Ählumumy zähmet konfederasiýasyna salgylanyp habar...

Sugunçynyň gününde äpet gazanda çorba bişirildi

RF-niň Ýamal-Nenes awtonom sebitiniň paýtagty Salehardda sugun etinden äpet gazan dolusy çorba bişirildi, tagam Russiýanyň rekordlar kitabyna girizildi diýip, şäheriň häkimligi habar berdi. «202 litr süýji...

Londonda Arkadag şäheriniň tanyşdyrylyş dabarasy geçirildi

Türkmenistanyň Beýik Britaniýadaky ilçihanasynyň binasynda Arkadag şäheriniň gurluşygy bilen tanyşdyryş çäresi geçirildi diýlip, Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň resmi web sahypasynda habar berildi. 24-nji martda geçirilen duşuşyga...

ÝUNESKO-nyň ştab-kwartirasynda Arkadag şäheri tanyşdyryldy

Türkmenistanyň Fransiýa Respublikasyndaky ilçisi we ÝUNESKO-daky hemişelik wekili Maksat Çaryýew ÝUNESKO-nyň Baş direktorynyň Afrika we daşary gatnaşyklar boýunça orunbasary jenap Firmin Eduard Matoko bilen duşuşdy....

«Mobile tm» onlaýn-dükanynda sowgatly bäsleşik dowam edýär

Telefonlaryň, ykjam enjamlaryň, aksessuarlaryň we goşmaça esbaplaryň internet-dükany «Mobile tm» alyjylarynyň arasynda gymmat bahaly sowgatlar goýlan bäsleşik boýunça aksiýanyň dowam edýändigini habar berýär. Tutuş 2023-nji...

Türkmenistanyň Prezidenti «RŽD-niň» ýolbaşçysy bilen gepleşikleri geçirdi, Koreýa Respublikasynda Türkmen medeniýetiniň günleri geçiriler, Daşoguzda ÝUNESKO kluby açyldy, türkmen türgenleriniň üstünlikleri we beýleki habarlar

Türkmenistanda 1. Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow we «RŽD» AGPJ-niň müdiriýetiniň başlygy Oleg Belozýorow duşenbe güni Aşgabatda geçirilen duşuşygyň dowamynda demir ýollaryny döwrebaplaşdyrmagyň we elektrikleşdirmegiň meselelerini ara...

Oba hojalyk toplumyny ösdürmegiň esasy ugurlary kesgitlenildi

Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň obasenagat toplumyna gözegçilik edýän orunbasary A.Ýazmyradowyň hem-de welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi....

40 we 113 belgili awtobuslaryň ugurlary üýtgedildi

Aşgabat şäherinde hereket edýän 40-njy we 113-nji belgili şäheriçi awtobuslaryň gatnawlaryna üýtgetme girizildi. Bu barada «Türkmemawtoulaglary» agentligi habar berýär. Bellenilişi ýaly, «Türkmenawtoulaglary» agentliginiň Aşgabatdaky ýolagçy awtoulag...

Koreýa Respublikasynda Türkmenistanyň Medeniýet günleri geçiriler

2023-nji ýylyň 29–31-nji marty aralygynda Koreýa Respublikasynda Türkmenistanyň Medeniýet günleri geçiriler. Bu barada Türkmenistanyň Koreýa Respublikasyndaky (Seul şäheri) ilçihanasy tarapyndan habar berildi. Habar berilmegine görä, Medeniýet...

Russiýada täze partiýa döredildi

Russiýada «Maşgala üçin!» («За семью!») diýen at bilen täze partiýa döredildi, bu barada syýasatçy Andreý Kormuhin habar berdi diýip, «Vesti.ru» ýazýar. «Ähli taýýarlyk işleri tamamlandy, sebitleriň...