Soňky habarlar

Arhiw

Täzelikler

TÝL ― 2019: «Merw» 300-nji gezek utuldy

Düýn Mary şäherindäki Sport toplumynda geçirilen duşuşykda «Merw» «Energetikden» 2:3 hasabynda asgyn geldi. Bu utulyş biziň şahsy hasaplamalarymyza görä, «Merwiň» Ýokary ligadaky 300-nji utulyşydyr. Ýokary liga...

TÝL ― 2019: «Altyn asyr» möwsümde 50-nji goluny geçirdi

Ozal hem habar berşimiz ýaly, «Türkmenaragatnaşyk» agentliginiň «Altyn asyr» futbol topary Ýokary liganyň 21-nji tapgyrynda «Nusaý» stadionynda geçirilen duşuşykda «Aşgabady» 3:1 hasabynda ýeňdi. Şu duşuşykda...

TÝL ― 2019: «Şagadam» 40 utukly ikinji topar

Türkmenistanyň futbol çempionatynyň Ýokary ligasynda düýn Balkanabadyň «Nebitçisinden» üstün çykan «Şagadam» bu ýeňiş bilen möwsümde toplan utuklaryny 41-e çykardy. Şeýlelikde, kenarýaka şäheriň topary şu möwsümde...

TÝL ― 2019, anons: «Köpetdag» ― «Ahal»

21-nji tapgyryň jemleýji duşuşygy şu gün ýer eýeleriniň adybir stadionynda, sagat 16-da başlanar. Oňa paýtagtly Jumamyrat Jumamyradow eminlik eder. Eýse, duşuşyk ýaryş tertibine nähili täsir eder....

Türkmenabat şäherinde täze awiakassa işläp başlady

«Çagalar dünýäsi» söwda we dynç alyş merkeziniň binasynda «Türkmenhowaýollary» agentliginiň Türkmenabat halkara howa menziliniň petekleri öňünden satýan kassalary işläp başlady. Bu ýerde ýedi kassa we...

Lebap welaýatynda şaly oragyna girişildi

Lebap welaýatynda şaly ýygymy başlandy. Şu ýyl sebitde bu azyklyk ekin 10 müň gektar ýere ekilip, ondan 47 müň tonnadan gowrak şaly ýygnamak göz öňünde...

Türkmenistanda talyplaryň XI Uniwersiadasyna badalga berildi

18-nji oktýabrda Türkmenistanyň ýokary okuw mekdepleriniň talyplarynyň arasynda 2019 – 2020-nji okuw ýylynda geçirilýän «Türkmenistan – ruhubelentligiň we sagdynlygyň ýurdy» atly XI Uniwersiadanyň açylyş dabarasy boldy...

TÝL ― 2019, anons: «Aşgabat» ― «Altyn asyr»

Ýokary liganyň 21-nji tapgyrynyň çäginde paýtagtdaky «Nusaý» stadionynda geçiriljek duşuşyga «Aşgabat derbisi» diýip bileris. Duşuşyk şu gün 16-da başlar, oňa tejenli Arslan Goşşanow eminlik eder. 19...

TÝL ― 2019, anons: «Merw» ― «Energetik»

Şu gün Mary şäherindäki sport toplumynda welaýatyň futbol janköýerleri üçin gyzykly derbi duşuşygy garaşýar. Öýlän sagat 16-da başlanjak 21-nji tapgyryň çägindäki duşuşykda «Merw» «Energetigi» kabul...

TÝL ― 2019, anons: «Şagadam» ― «Nebitçi»

Şu gün kenarýaka şäheriň futbol janköýerleri Milli futbol çempionatymyzyň Ýokary ligasynyň 27-nji möwsümindäki üçünji Balkan derbisine tomaşa edip bilerler. Çempionatyň 21-nji tapgyrynyň çäginde Türkmenbaşy şäheriniň...