Soňky habarlar

Arhiw

Täzelikler

Aşgabat we Duşanbe medeniýet ulgamynda hyzmatdaşlygy güýçlendirer

Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginde Täjigistanyň medeniýet ministri Zulfiýa Dawlatzoda bilen Türkmenistan Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Mährijamal Mämmedowanyň arasynda duşuşyk geçirildi. Täjigistanyň Medeniýet ministrliginiň metbugat merkeziniň habaryna görä,...

TÝL ― 2022: Balkan derbisinde «Şagadam» ýeňiş gazandy

Düýn Türkmenbaşy şäherinde geçirilen Balkan derbisinde derwezelere bäş pökgi geçirildi. Şolaryň dördüsini «Şagadamyň», birini «Nebitçiniň» futbolçylary geçirdiler. 23-nji tapgyryň çägindäki duşuşykda «Şagadam» «Nebitçini» 4:1 hasabynda ýeňdi....

TÝL ― 2022: paýtagt derbisinde ýeňiji ýok

Begenç Akmämmedowyň Ýokary liganyň şu möwsümindäki 17-nji pökgüsini geçiren duşuşygynda «Köpetdag» düýn «Aşgabat» bilen 1:1 hasabynda deňme-deň oýnady. 23-nji tapgyryň çägindäki bu duşuşyk düýn «Köpetdag»...

Ýabany hind guşlary bütin şäheri gorkuzýar

Ýabany hind guşlary ABŞ-da tutuş şäheriň ilatyny gorkuzýarlar, olar adamlary gördükleri, hüjüm etmäge başlaýarlar diýip, «The Guardian» neşirine salgylanýan «MIR 24» ýazýar. Gürrüň Massaçusets ştatynyň Wubern...

Žak Şiragyň hormatyna şaýy pul çykaryldy

Fransiýada ýurduň öňki Prezidenti we Premýer-ministri Žak Şiragyň doglan gününiň 90 ýyllygyna gabatlanyp, şaýy pul çykaryldy diýip, «MIR 24» ýazýar. Täze puluň hümmeti iki ýewro deň,...

DÇ-2022: Eýran pleý-off ýollanmasyny gazanyp bilmedi

DÇ-2022-niň «B» toparçasyndan 1/8 final tapgyryna Angliýanyň we ABŞ-nyň milli ýygyndylary ýollanma aldy. 29-njy noýabrda geçirilen üçünji tapgyryň oýunlarynda ABŞ Kristian Pulişiçiň 38-nji minutda uran...

Gurbanguly Berdimuhamedowyň Günorta Koreýa sapary tamamlandy

Şu gün Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň Koreýa Respublikasyna resmi sapary tamamlandy. Bu barada «Watan» habarlar gepleşiginde habar berildi. Saparyň ikinji gününde Halk...

Aşgabatda türkmen-awstriýa işewürler forumy geçirildi

Şu gün Aşgabatda türkmen-awstriýa işewürler forumy geçirildi. Bu barada «Watan» habarlar gepleşiginde habar berildi. Bellenilişi ýaly, forum iki ýurduň döwlet we işewür toparlarynyň wekillerini bir ýere...

Türkmen-koreý hyzmatdaşlygy boýunça alty resminama gol çekildi

Ozal habar berşimiz ýaly, şu gün Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Koreýa Respublikasynyň işewür düzümleriniň öňdebaryjy wekilleri bilen duşuşyk geçirdi. Duşuşygyň ahyrynda iki...

DÇ-2022: Senegal Ekwadory ýeňip, 1/8 finala çykdy

DÇ-2022-de «A» toparçada üçünji tapgyryň duşuşyklary geçirildi. «Al Baýt» stadionynda geçirilen oýunda Niderlandlar ýer eýesi Katary 2:0 hasabynda ýeňlişe sezewar etdi. Niderlandlara ýeňiş getiren gollar...

Ilham Aliýew türkmen wekiliýetini kabul etdi

Şu gün Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Batyr Atdaýewiň ýolbaşçylygyndaky türkmen wekiliýeti Bakuda Azerbaýjanyň Prezidenti Ilham Aliýew bilen duşuşdy. Duşuşykda Batyr Atdaýew Prezident Ilham Aliýewe Türkmenistanyň...