Täzelikler

Luo Xiaomin: "Tälimçim kakamdan soň ikinji ynsan"

Agyr atletika boýunça geçen ýaryşda altyn medala eýe bolan, hytaýly türgen Luo Xiaomin bilen söhbetdeşlik. - Medalyňyz gutly bolsun,  Luo Xiaomin! Siziň üçin "Aşgabat 2017" has...

Şu gün «Aşgabat 2017-niň» kuraş ýaryşlaryna badalga berler

Şu gün Olimpiýa şäherçesindäki Başa-baş söweş sungaty sport toplumynda kuraş boýunça ýaryşlara badalga berler. Agşam 19-da başlanjak ýaryşlaryň ilkinji gününde Türkmenistanyň milli ýygyndysydyndan Şöhrat Hallyýew,...

Basketbol: Kewin Dýurantyň "şägirdi" Aşgabatda

Häzirki wagtda gyzgalaňly gidip duran basketbol ýaryşynda Gyrgyzystanyň ýygyndy toparyndan üstün çykmagy başaran Mongoliýanyň basket toparynyň oýunçysy Gotow Tsenguunbayar şeýle gürrüň berýär:    — Biziň milli...

Jiu-jitsuwy ilkinji gezek teleýaýlymda gören ÇEMPION

    “Aşgabat 2017-niň” çekeleşikli oýunlarynyň biri bolan jiu-jitsunyň üç tutluşygynda hem özüniň ezberligi bilen gaşydaşlaryndan üstün çykmagy başaryp, altyn medala eýe bolan, Türkmenistanyň Milli...

Aşgabat Aziadasynyň bilýard ýaryşlary başlandy

Bilýard boýunça geçirilýän oýunlar 19-26-sy aralygynda bolup, şu günki tapgyr sagat 10.00-da başlap, 18.00-a çenli dowam eder. Bu ýaryşda biziň ýurdumyzyň adyndan  bilýard ýygyndysynyň türgenleri...

Aşgabatda 3x3 basketbol ýaryşlaryna badalga berildi

Şu gün başlanan basketbol ýaryşy şu aýyň 19-24-i aralygynda dowam eder. Bu çekeleşikli ýaryşa biziň ýurdumyzyň zenanlar toparlary hem çykyş ederler. Birinji topar Siriýa Arap...

«Aşgabat 2017» gyrgyz mediasynda

Ozal hem habar berşimiz ýaly, Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlary dünýäniň ýüzlerçe döwletiniň köpçülikleýin habar beriş serişdelerinde öz beýanyny tapýar. Düýn...

Olga Rypakowa: Ýeňil atletika meniň durmuşym

Paýtagtymyzda dowam edýän Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň çäginde geçirilýän ýeňil atletikanyň uzynlygyna bökmek görnüşinde 2012-nji ýylda Londonda geçen Dünýä çempionatynda Olimpiýa...