Arhiw

Täzelikler

«Windows 11» hem mugt bolar

«Ixbt.com»-yň habar bermegine görä, «Windows 11» operasion ulgamy hem «Windows 7» we «Windows 8.1» ýaly köne ulgamlar ýaly mugt berler. Çeşmeler bu gadamyň «Windows 11» gurluşy...

MIUI-nyň näsazlyklary düzediler

«Xiaomi» kompaniýasy MIUI smartfonlarynda näsazlyklar we kemçilikler bilen iş salyşjak täze bölümi döretdi. Bäş adamdan ybarat ýörite «MIUI pionerleri» toparynyň ulanyjylar tarapyndan ýüze çykarylan kynçylyklary...

Futbol boýunça TFF-niň kubogy ugrunda ýaryş geçiriler

Türkmenistanyň Futbol federasiýasynyň (TFF) Kubogyny almak ugrundaky ýaryşyň nobatdakysyna badalga berler. Aşgabat şäherinde geçiriljek TFF-niň Kubogy ugrundaky bäsleşik Milli ligamyzyň toparlarynyň 7-siniň jem-de “Altyn Asyr...

TNGIZT-e bäş aýda 1,8 mln tonna «gara altyn» iberildi

Magistral nebitgeçirijileriniň müdirliginiň hünärmenleri Balkan welaýatynyň çäginde çykarylýan «gara altyny» TNGIZT-e ýetirmekde ýokary netijeleri gazandylar. Bu barada Türkmenistanyň Nebitgaz toplumynyň resmi saýtynda habar berilýär. Netijede, şu ýylyň...

Türkmenistanda saýlaw toparlarynyň düzümi täzelenýär

Şu günler Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek boýunça merkezi saýlaw toparynyň tassyklan meýilnamasyna laýyklykda, welaýat, Aşgabat şäher saýlaw toparlarynyň ygtyýarlyk möhletleriniň tamamlanýandygy bilen baglylykda,...

Aşgabatda GPON aragatnaşyk tory ornaşdyryldy

AŞTU tarapyndan berilýän habara görä, Aşgabadyň 11-nji etrapçasynyň ýaşaýjylary şäherde GPON tory birikdirilen ilkinji adamlar boldular. Täze toruň artykmaçlyklaryna ilkinji bolup baha beren Baba Annanow köçesindäki...