Täzelikler

Ýylyň tälimçisi kim bolar?!

Angliýanyň “Premier Ligasynda” ýylyň tälimçisi kim bolar? Hawa bu sowalyň jogaby 10-njy awgustda belli bolar. “Premier Liganyň” resmi internet saýtynda goýlan ses berlişige “Liwerpulyň” tälimçisi...

SIF singapurly işewürleri türkmen bazaryna çekmekçi

Singapuryň işewürler federasiýasy (SIF) ýakyn wagtda Türkmenistan bilen webirnar maslahatyny guramagy meýilleşdirýär. Bu maslahat Singapur kompaniýalaryna Türkmenistandaky maýa goýum mümkinçilikleri barada maglumat bermegi maksat edinýär...

Ertir Täjigistanyň futbol çempionatynda ikinji aýlawa badalga berler

Täjigistanyň futbol çempionatynda ikinji aýlawyň duşuşyklary ertir ― 8-nji awgustda başlanar. Ýaryşyň öňdebaryjy, ýurdumyzyň çempiony «Altyn asyryň» AFK-nyň kubogyndaky garşydaşy «Istiklol» ertir «Lokomotiw-Pamir» bilen duşuşar. «Istiklolyň»...

«Kyzylkum» transfer penjiresinde has güýçlenmekçi

10-njy awgustda Özbegistanda tomusky transfer penjiresi resmi ýagdaýda açylýar. Özbek metbugaty türkmenistanly hünärmenler Täçmyrat Agamyradowyň tälim berýän «Kyzylkum» futbol toparynyň bu penjirede iň iş toparlaryň...

Daşoguz welaýatynda ýollary abatlamak işleri dowam edýär

Daşoguz welaýat awtomobil ýollary müdirligi tarapyndan soňky ýyllarda gara ýollaryň onlarça kilometri guruldy we abatlanyldy ― diýip, «Daşoguz habarlary» gazeti ýazýar. Welaýatda 1 müň kilometrden gowrak...

«Altyn tug» banan ýetişdirmegi meýilleşdirýär

Daşoguz welaýatynyň S.Nyýazow adyndaky etrabynyň çägindäki «Altyn tug» hususy kärhanasynyň ýyladyşhana toplumynda öndürilýän gök önümleriň görnüşini artdyrmak boýunça tehnologik işler alnyp barylýar ― diýip, «Türkmenistan»...

Gökdepedäki dokma toplumynda mekdep lybaslary öndürilýär

2020-2021-nji okuw ýylynyň golaýlap gelýändigi bilen baglanyşykly, Gökdepe etrabynda ýerleşýän Atamyrat Nyýazow adyndaky dokma toplumynda mekdep lybaslaryna niýetlenen matalaryň önümçiligine giň gerim berildi ― diýip,...

Aşgabatda ýene bir kärhana bir gezeklik örtük öndürip başlar

Aşgabadyň lukmançylyk we kosmetiki pamyk öndürýän kärhanasy ýakyn günlerde bir gezek ulanylýan lukmançylyk agyz-burun örtükleriniň önümçiligine girişmekçi. Bu barada «Türkmenistan: Altyn asyr» neşiri habar berýär. Täze...

Türkmenistanyň Pakistandaky ilçihanasy webinar maslahatyny geçirdi

Türkmenistanyň Pakistan Yslam Respublikasyndaky Ilçihanasy hem-de Päkistanyň Global we strategik gözlegler merkezi (CGSS) bilen bilelikde gurnamagynda Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň şanly 25 ýyllygyna bagyşlanan “Türkmenistanyň Bitaraplygy...

Eplenýän ekranly telefonyny tanyşdyrdy

“Samsung” kompaniýasy “Unpacked 2020” atly çäräniň çäklerinde “Galaxy Note 20” hem-de “Galaxy Note 20 Ultra” mobil enjamlary bilen bir hatarda “Galaxy Z Fold 2” atly...

Geçirijisiz gulaklygyny tanyşdyrdy

“Samsung” kompaniýasy “Unpacked 2020” atly çäräniň çäklerinde “Galaxy Note 20” hem-de “Galaxy Note 20 Ultra” atly mobil enjamlaryny tanyşdyrdy. Bu enjamlarda adaty gulaklyk girişi göz...

“Galaxy Watch 3” tanyşdyryldy

“Samsung” “Galaxy Unpacked 2020” atly çäräniň çäklerinde mobil enjamlary bilen bir hatarda “Galaxy Watch 3” atly “akylly” sagadyny tanyşdyrdy. Daşky şekili nusgawy sagatlara meňzeş bolan...

“Kapitan Marwel – 2”-niň režissýory belli boldy

Kino muşdaklarynyň söýgüli filmlerinden, "Marweliň" hyýaly gahrymanlaryndan, zenan gahryman “Kapitan Marwel” (Captain Marvel) filminiň 2-njisiniň režissýory belli boldy. Baş keşbinde oskarly aktrisa Bri Larsonyň çykyş edýän...

“Mançester Siti” ýene bir oýunçy transfer etdi

Çempionlygy “Liwerpula” aldyran “Mançester Siti” täze möwsüme häzirden berk taýýarlyk görýär. Ispaniýaly winger Ferran Torresden soň, klub ýene bir oýunçyny hataryna goşdy. Şäherliler şu möwsümde...

“Barselona” bilen “Milanyň” täze transferleri

Ispaniýanyň “Barselona” topary Braziliýanyň “San-Paulu” toparynyň ýaş wingerini, gapdalda oýnaýan ýarymgoragçysy Gustawo Maiany transfer etdi. Katalonlaryň B toparyna goşuljak 19 ýaşly Maia 5 ýyllyk şertnama...

Lebap welaýatynda ýollary abatlamak işleri dowam edýär

Welaýat häkimliginiň awtomobil ýollaryny ulanyş müdirliginiň Dänew etrap ýol ulanyş bölüminiň işgärleri hem ýollaryň abat saklanylmagy ugrunda yhlasly zähmet çekýärler ­― diýip, «Türkmen gündogary» gazeti...

Täjibaý meýdançasynda tebigy gazyň senagat akymy alyndy

Täjibaý meýdançasynda burawlanan 1-nji ulanyş guýusyndan tebigy gazyň senagat akymy alyndy ­ diýip, “Türkmen gündogary” gazeti ýazýar. Bu möhüm işi «Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasynyň «Türkmennebitgazgözleg» trestiniň «Lebapnebitgazgözleg»...