Soňky habarlar

Arhiw

Bilim

TMDDI-de italýan dili öwredilip başlandy

Döwletmämmet Azady adyndaky Türkmen milli dünýä dilleri institutynyň roman-german dilleri fakultetinde öňden bäri nemes, fransuz, ispan dili okadylýan bolsa, şu okuw ýylyndan italýan dili hem...

“Facebook” şereketi talyplar üçin täze sosial ulgam döretdi

“Facebook” şereketi diňe uniwersitet talyplary biri-biri bilen gürleşip biler ýaly edip döreden sosial taslamasyny –  “Facebook Kampus”-ny hödürledi. Täze taslama talyplaryň jemgyýetçilik işjeňligini artdyrar. Köpler bu...

Türkmenistanyň bilim ministriniň orunbasary işden boşadyldy

Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen, Gowşudow Merdan Arslanowiç işde goýberen düýpli kemçilikleri we özüne ynanylan wezipäni oňarmandygy üçin, bilim ministriniň mekdep we mekdebe çenli çagalar edaralary...

Tagtabazar etrabynda täze mekdep ulanmaga berildi

Bilimler we talyp ýaşlar güni mynasybetli Mary welaýatynyň Tagtabazar etrabynyň Sandykgaçy geňeşliginiň Oktýabr obasynda 320 orunlyk iki gatly täze mekdebiň açylyş dabarasy boldy. Täze desga...

Täze okuw ýylyna nirede näme öndürildi?

Şu ýyl Türkmenistanyň Dokam senagaty ministrliginiň kärhanalary mekdep lybaslaryny we harytlaryny öndürmek işine ýakyndan gatnaşdylar — diýip, «Türkmenistan» gazeti habar berýär. Aşgabadyň «Ahal» tikinçilik birleşiginde 4...

Wolgograddaky ýokary okuw mekdebinde Türkmen merkezi açylar

27-nji awgustda Türkmenistanyň Astrahandaky (Russiýa Federasiýasy) konsuly Güýç Garaýew Wolgograd döwlet sosial-pedagogik uniwersitetiniň (WDSPU) rektory Aleksandr Korotkow bilen duşuşyk geçirdi. Taraplar ylym-bilim ulgamynda hyzmatdaşlygyň geljegini we...

"Microsoft Word" ýazuw funksiýasyny aldy

"Microsoft" şereketi "Microsoft 365" abonentleri üçin täze transkripsiýa hyzmatyny hödürledi.  Täze funksiýa  programmanyň onlaýn wersiýasynda bardyr. Mundan başga-da, Word teksti formatlamak we redaktirlemek üçin ses ulanmaga...

8-9-njy synplarda täze ders okadylyp başlanar

Täze okuw ýylyndan başlap, umumybilim berýän orta mekdepleriň 8 — 9-njy synplary üçin proýektirlemegiň esaslary dersi giriziler ― diýip, «Mugallymlar gazeti» neşiri habar berýär. Integrirlenen häsiýetli...

Türkmenistanyň mekdeplerinde berk goranyş çäreleri görler

Aşgabat şäher bilim müdirligi tarapyndan «Turkmenportala» habar berlişi ýaly, täze okuw ýylynyň ilkinji günlerinden başlap, Türkmenistanyň bilim edaralarynda ýokanç keselleriň öňüni almak üçin berk çäreler...

Türkmenistanda täze okuw ýyly 1-nji sentýabrda başlar

1-nji sentýabrda Türkmenistanyň ähli orta mekdepleri okuwçylara gapylaryny açar. Şeýle-de bolsa, Aşgabat şäher bilim müdirliginde bize habar berlişi ýaly, şu ýylky okuw işinde ýiti ýokanç keselleriň...