Soňky habarlar

Archive news

ритуальные услуги в туркменистане

Bilim

Türkmenistanlylar onlaýn bilim alýarlar

Türkmenistanyň raýatlary Türkiýäniň Ýunus Emre adyndaky ýokary okuw mekdebiniň internet portaly arkaly daşary ýurt dillerini öwrenmäge mümkinçilik aldylar. Bu ýokary okuw mekdebi türk dilinde onlaýn...

Aşgabatda kitapsöýüjileriň arasynda dabara geçirildi

Döwlet kitaphanasynda Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Aşgabat şäher Geňeşiniň «Gujurly nesil» okuw merkezi bilen birlikde guramagynda kitapsöýüjileriň arasynda gyzykly bäsleşik geçirildi. Bäsleşige dürli ýaşlardan bolan 200...

Daşary ýurt dillerini okatmagyň ulgamy kämilleşdirilýär

24-nji noýabrda geçirilen hökümetiň mejlisinde ýurdumyzyň okuw mekdeplerinde daşary ýurt dilleriniň okadylyşyny kämilleşdirmek, bilim ulgamynyň ähli basgançaklarynda bitewi bilim gurşawuny döretmek boýunça alnyp barylýan işler...