Soňky habarlar

Arhiw

Bilim

Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň instituty okuwa çagyrýar

Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň instituty okuwa girmäge isleg bildirýän dalaşgärleriň resminamalarynyň kabul edilip başlanandygyny habar berýär. Bildiriş «Türkmenistan» gazetinde çap edildi. 1. Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň...

Daşary ýurt dilleri boýunça döwlet bäsleşigi geçiriler

Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň habar bermegine görä, Türkmenistanyň Adalat ministrligi tarapyndan bellige alynmagy esasynda eýeçiliginiň görnüşine garamazdan, ähli gönüşdäki gysga möhletli okuwlary guraýan bilim edaralarynda okaýanlaryň...

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk instituty bäsleşik guraýar

Türkmenistanda Döwlet we pudaklaýyn Maksatnamalar esasynda sanly ykdysadyýeti ösdürmek, dünýä ölçeglerine laýyk gelýän maglumat-tehnologik ösüşlerden gowy baş çykarýan ýokary bilimli hünärmenleri taýýarlamak boýunça işler ýokary...

Türkmenistandaky 70-den gowrak mekdepde rus dili synplary bar

Türkmenistandaky mekdepleriň 71-sinde rus diline ýöriteleşdirilen synplar hereket edýär. TASS-nyň habaryna görä, bu barada şu gün Russiýanyň Döwlet Dumasynyň Başlygy Wýaçeslaw Wolodin Türkmenistanyň Mejlisinde eden...

Türkmenistanyň Bilim ministrliginde maslahat geçirildi

Şu gün, 25-nji ýanwarda Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň mejlisler jaýynda «Türkmen halkynyň Milli Lideri — milli jebisligiň we mäkäm döwletliligiň daýanjy» atly maslahat geçirildi. Oňa ýurduň...

«Ýylyň göreldeli wagyzçysy» bäsleşiginiň ýeňijileri belli boldy

Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň Syýasy Geňeşi tarapyndan geçirilýän «Ýylyň göreldeli wagyzçysy» bäsleşiginiň ýeňijileri belli boldy. Has takygy, bäsleşikde Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň uly...

Türkmenistanda harby mekdeplere okuwa kabul edişlik başlady

Türkmenistanyň orta mekdepleriniň 8-nji synpyny şu ýyl tamamlajak okuwçy oglanlary üçin ýurduň Goranmak Ministrliginiň ýöriteleşdirilen mekdeplerine 2023-2024-nji okuw ýyly üçin kabul edişlik başlady. Bu barada...