Arhiw

Bilim

Türkmenistanyň iň owadan talyp gyzy kesgitlenildi

Her ýyl geçirilýän «Talyp gözeli – 2021» bäsleşiginiň jemleýji, döwlet tapgyry geçirildi. Oňa  ýokary okuw jaýlaryndan jemi ýigrimi bir talyp gözeller gatnaşyp, olar üç şert boýunça...

TT we II-niň talyby onlaýn söwda platformasyny taýýarlaýar

Häzirki wagtda Türkmenistanda onlaýn söwda platformalarynyň birnäçesi hereket edýär. Olaryň wagtyň geçmegi bilen durmuşymyzyň möhümlikleriniň birine öwrülip barýar. Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar we informatika institutynyň «Sanly çözgüt»...

Türkmenistanlylar “EducationUSA” wirtual ýarmarkasyna çagyrylýar

Türkmenistandaky Halkara bilim boýunça amerikan geňeşi türkmenistanlylary 2021-nji ýylyň 20-nji martynda ABŞ-nyň kollejleri bilen geçiriljek  ilkinji “EducationUSA” wirtual ýarmarkasyna gatnaşmaga çagyrýar. Bu waka ABŞ-nyň bakalawr (hünärmen)...

Türkmenistanly ýaşlara MADI-de mugt okamaga mümkinçilik bar

Moskwanyň Döwlet awtomobil-ýol tehniki uniwersiteti (MADI) mekdepleriň GDA agza döwletleriň, şol sanda Türkmenistanyň mekdepleriniň uçurymlaryny we talyplary «Ähli ýollar MADI-e eltýär» atly bäsleşige gatnaşmaga çagyrýar. Ýeňijiler...

Russiýada mugt okamak mümkinçiligi dowam edýär

Russiýa Federasiýasynyň hökümetiniň «Daşary ýurtlular üçin Russiýa Federasiýasynda bilim» maglumat portalynda habar berlişi ýaly, okuwa dalaşgärleri hasaba almak  2021-nji ýylyň 15-nji martyna, Moskwa wagty bilen sagat 00.00-a çenli...

Türkmenistanly talyp mekgejöwenden bioplastik torba öndürdi

Türkmenistanly talybyň işläp taýýarlan bioplastik torbalary ekologiýa zyýanly galyndylary azaldar ― diýip, «Nesil» gazeti habar berýär. Neşiriň ýazmagyna görä, Türkmenistanyň Oguz han adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersitetiniň Himiýa...