Soňky habarlar

Archive news

Bilim

Türkmenistanyň Prezidenti TYA-nyň öňünde täze wezipeleri goýdy

26-njy noýabrda göni aragatnaşyk arkaly geçirilen wideoşekilli iş maslahatynda Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň ýolbaşçysy S.Toýlyýew döwlet Baştutanyna akademiýanyň garamagyndaky institutlaryň alyp barýan işleri, hünärmenler tarapyndan geçirilýän...

Türkmen talyplary Pekindäki halkara medeni festiwala gatnaşdylar

Hytaýyň paýtagtynda ýerleşýän mugallymçylyk institutynda bilim alýan türkmenistanly talyplar halkara medeni festiwalyna gatnaşdylar. Festiwalda ýurtda hünär edinýän dürli milletleriň talyplarynyň arasyndaky dost-doganlygy we medeniýetleriň arabaglanşygyny...