Bilim

Watanymyz üçin ýokary hünärli harby işgärler

17-nji iýunda ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy edaralarynyň ýokary okuw mekdepleri bolan Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Harby institutynyň we Harby-deňiz institutynyň, Türkmenistanyň Serhet institutynyň, Türkmenistanyň Milli...

Türkmenistanyň Jemagat hojalygy instituty döredildi

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň 16-njy iýunda geçirilen mejlisinde türkmen döwletiniň Baştutanynyň garamagyna “Türkmenistanyň Jemagat hojalygy institutyny döretmek hakynda” Permanyň we bu ýokary okuw mekdebiň meseleleri hakynda...

Daşary ýurtly raýatlar türkmen talyplary bolarlar

Bilim babatda hyzmatdaşlyk hakynda Türkmenistanyň Hökümeti bilen Owganystan Yslam Respublikasynyň Hökümetiniň arasynda baglaşylan Ylalaşyga, şeýle hem Türkmenistanyň Prezidentiniň 2013-nji ýylyň 19-njy aprelinde çykaran 12973-nji kararyna...