Soňky habarlar

Archive news

Bilim

Türkmenistanda mekdep bazarlary işläp başlady

Awgust aýynyň gelmegi bilen, Türkmenistandaky iri söwda merkezleriniň ýanynda mekdep bazarlary işläp başlady. Adyndan hem belli bolşy ýaly, bu bazarlarda, esasan, mekdep harytlary satylýar. Şeýle...

Bäherden etrabynda täze orta mekdebiň düýbi tutuldy

Ahal welaýatynyň Bäherden etrabynyň Akdepe obasynda täze döwrebap 960 orunlyk orta mekdebiň düýbüniň tutulyş dabarasy boldy. Çärä Ahal welaýatynyň häkimi Serdar Berdimuhamedow, welaýatyň we şäherdir...

Gökderede dynç alýan çagalar bilen duşuşyklar geçirilýär

Gökderedäki “Nesil” çagalar dynç alyş we sagaldyş merkezinde şu günTürkmenistanyň Demokratik partiýasynyň Syýasy Geňeşiniň Türkmenistanyň Bilim ministrligi bilen bilelikde gurnan duşuşygy oňa gatnaşanlaryň ählisi üçin gyzykly...

Türkmenistanyň Döwlet energetika institutyna täze rektor bellenildi

Türkmenistanyň Döwlet energetika institutynda rektor çalşyldy. Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany bilen, ozal bu wezipede işlän Hajymämmet Soltanow pensiýa gidýändigi sebäpli, işden boşadylyp, onuň ornuna Serdar Nazarow bellenildi.  Bu barada...

"Ýylyň talyby - 2019" bäsleşigi geçirildi

Golaýda Türkmenistanyň Bilim ministrligi bilen Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkezi tarapyndan yglan edilen «Ýylyň talyby» atly bäsleşigiň jemi jemlendi. Her ýyl...