Soňky habarlar

Archive news

Bilim

Türkmenistanlylar onlaýn bilim alýarlar

Türkmenistanyň raýatlary Türkiýäniň Ýunus Emre adyndaky ýokary okuw mekdebiniň internet portaly arkaly daşary ýurt dillerini öwrenmäge mümkinçilik aldylar. Bu ýokary okuw mekdebi türk dilinde onlaýn...

Aşgabatda kitapsöýüjileriň arasynda dabara geçirildi

Döwlet kitaphanasynda Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Aşgabat şäher Geňeşiniň «Gujurly nesil» okuw merkezi bilen birlikde guramagynda kitapsöýüjileriň arasynda gyzykly bäsleşik geçirildi. Bäsleşige dürli ýaşlardan bolan 200...

Daşary ýurt dillerini okatmagyň ulgamy kämilleşdirilýär

24-nji noýabrda geçirilen hökümetiň mejlisinde ýurdumyzyň okuw mekdeplerinde daşary ýurt dilleriniň okadylyşyny kämilleşdirmek, bilim ulgamynyň ähli basgançaklarynda bitewi bilim gurşawuny döretmek boýunça alnyp barylýan işler...

Türkmenistanda halkara bilim we sport forumy geçiriler

Türkmenistanda şy ýylyň 9-10-njy noýabrynda “Bilim we sport Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe” atly Halkara sergisi hem-de ylmy maslahaty geçiriler. Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň binasynda geçirilmegi meýilleşdirilýän bu halkara...

Aşgabatda we sebitlerde täze mekdepler açyldy

Ýurdumyzyň ähli okuw mekdeplerinde täze, 2017-2018-nji okuw ýylynyň başlanýandygyny alamatlandyrýan ilkinji jaň kakyldy. Döwletimiz ýaşajyk türkmenistanlylaryň döwrebap bilim we terbiýe almagy, eziz ýurdumyza mynasyp gulluk...