Soňky habarlar

Arhiw

Bilim

Allaberdi Aşirow rektor wezipesinden boşadyldy

Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany bilen, Allaberdi Aşirow, başga işe geçmegi sebäpli, Türkmenistanyň Inžener-tehniki we ulag-kommunikasiýalary institutynyň rektory wezipesinden boşadyldy. Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen, Allaberdi Aşirowy Türkmenistanyň Ylymlar...

TDU-da Ylymlar akademiýasy bilen täze kafedralar döredildi

Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetiniň professor-mugallymlarynyň we ýurduň esasy ylmy-barlag institutlarynyň alymlarynyň gatnaşmagynda ýörite okuw-ylmy kafedralary döredildi. Bu barada «Türkmenistan: Altyn asyr» neşiri habar berýär. Türkmenistanyň...

Türkmenistan Täjigistanda 540 orunlyk orta mekdep gurar

Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrligi Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň buýurmagynda Täjigistan Respublikasynyň Hatlon welaýatynyň Dusti etrabynyň Ergeş Sultanow daýhan birleşiginde 540 orunlyk Magtymguly adyndaky umumy­bilim...

Türkmenistanda täze okuw kitaplary neşir edildi

Türkmen döwlet neşirýat gullugy täze, 2022-2023-nji okuw ýylyna türkmen we rus dillerinde umumy orta bilim berýän mekdeplerdir ýokary okuw mekdepleri üçin okuw gollanmalarynyň hem-de okuw...

Türkmenistanda Bilimler we talyp ýaşlar güni bellenildi

Şu gün Türkmenistanda Bilimler we talyp ýaşlar güni dabaraly ýagdaýda bellenilýär. Şu mynasybetli ýurdumyzyň ähli okuw mekdeplerinde täze — 2022-2023-nji okuw ýylynyň başlanýandygyny buşlaýan ilkinji...

Türkmenistanda täze okuw ýyly başlandy

Şu gün Türkmenistanda Bilimler we talyp ýaşlar güni giňden bellenilýär. Şu mynasybetli ýurduň ähli künjeginde baýramçylyk çäreleri geçirilýär. Ir säher bilen Garaşsyzlyk binasyna hem-de Ahal welaýatynyň...

Serdar Berdimuhamedow täze okuw ýyly bilen gutlady

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň mekdep okuwçylaryny, talyp ýaşlaryny, mugallymlaryny we ähli bilim işgärlerini 1-nji sentýabr — Bilimler we talyp ýaşlar güni...

Türk talyp wizasyny almak üçin haýsy resminamalaryň gerekdigi belli boldy

Türkmenistanyň raýatlarynyň Türkiýeden talyp wizasyny almaklary üçin haýsy resminamalaryň gerekdigi belli boldy. Talap edilýän resminamalaryň sanawy, Aşgabatdaky Türkiýäniň ilçihanasynyň öňündäki maglumat tagtasynda ýerleşdirildi. Gerekli resminamalaryň sanawy: Onlaýn anketa...

Bilim işgärleriniň maslahaty: çözgütler we täzelikler

Düýn Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetinde 2021-2022-nji okuw ýylyny jemlemek hem-de täze okuw ýylynda öňde durýan wezipeleri ara alyp maslahatlaşmak maksady bilen, «Halkyň Arkadagly zamanasy»...