Soňky habarlar

Arhiw

Bilim

Türkmenistanda bilim işgärleriniň ýanwar maslahaty geçirildi

Türkmenistanda bilim işgärleriniň usuly-amaly okuwlary geçirildi. Bu barada «Türkmenistan» gazeti habar berýär. Okuwlaryň barşynda okuw maksatnamalaryny özleşdirmegiň, innowasion tehnologiýalary, sanly serişdeleri sapakda giňden peýdalanmagyň netijeli usullaryny,...

Berdimuhamedow ýokary okuw mekdepleriň käbirine prorektorlary belledi

Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen, Nurberdi Garýagdyýewiç Nurberdiýew Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetiniň ylmy işler boýunça prorektory wezipesine bellenildi. *** Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen, Saparguly Hojamämmedowiç Sarygulow Türkmenistanyň...

Türkmen alymlary buýan köküniň düzüminden glisirrizin aldylar

Türkmenistanyň Oguz han adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersitetiniň Umumy we amaly biologiýa institutynyň  barlaghanalarynda buýan köküniň mikroskopik seljermesiniň, şeýle hem ondan glisirrizin almagyň üstünde işlenilip, ony lukmançylykda,...

Mary welaýatynyň körpelerine-de kompýuterler gowşuryldy

Öňňin Mary welaýatynyň umumybilim berýän orta mekdepleriniň 1-nji synp okuwçylaryna Türkmenistanyň Prezidentiniň adyndan Täze ýyl sowgady — «Bilimli» şahsy kompýuterleri gowşuryldy ― diýip, «Türkmenistan» gazeti...

Aşgabatda 600 orunlyk umumybilim berýän mekdep açyldy

Aşgabadyň Senagat köçesiniň ugrunda 600 orunlyk umumybilim berýän mekdep guruldy. Ol şanly baýramçylygymyzyň öňüsyrasynda okuwçylar üçin ajaýyp sowgada öwrüldi. Mekdepde körpeleriň oňaýly bilim almaklary we...