Soňky habarlar

Arhiw

Medeniýet

Daşoguzyň teatry täze aýdym-sazly eseri sahnalaşdyrdy

Daşoguzyň Nurmuhammet Andalyp adyndaky Döwlet sazly-drama teatry ýazyjy we dramturg Hemra Şiriň eseri esasynda «Azaşan owlak» atly aýdym-sazly sahna oýny goýuldy. «Türkmenistan: Altyn asyr» neşiriniň ýazmagyna...

Aşgabatda Çelýabinsk döwlet filarmoniýasynyň topary çykyş etdi

Magtymguly adyndaky milli sazly drama teatrynda Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 31 ýyllygy mynasybetli Russiýa Federasiýasynyň Çelýabinsk döwlet filarmoniýasynyň «Ural» tans toparynyň konserti geçirildi. Bu meşhur toparyň tansçylary...

Aşgabatda garba hindi tansynyň agşamy geçiriler

Hindistanyň Türkmenistandaky ilçihanasy aşgabatlylary we şäheriň myhmanlaryny 1-nji oktýabrda geçiriljek garba tansynyň agşamyna çagyrýar. Garba Hindistanyň Güjerat welaýatyna mahsus gadymy we depginli tanslaryň biridir. Türkmen halkynyň...

Aşgabatda Russiýanyň «Ural» tans topary çykyş eder

25-nji sentýabrda Çelýabinsk döwlet filarmoniýasynyň «Ural» horeografiki topary Magtymguly adyndaky Milli sazly-drama teatrynda çykyş eder. «Türkmenistan: Altyn asyr» neşiriniň ýazmagyna görä, döredijilik topary türkmen tomaşaçylaryna halk...

Türkmen telewideniýesiniň enjamlary döwrebaplaşdyrylar

Türkmenistanyň Telewideniýe, radio­gepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komiteti garamagyndaky teleradio edaralaryny döwrebaplaşdyrmak boýunça potratçyny saýlap almak üçin bäsleşik yglan etdi. Bu barada türkmen metbugaty habar...

Aşgabatda halkara aýdym-saz festiwaly geçiriler

Habar berşimiz ýaly, şu gün Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Mejlisiň dowamynda döwlet durmuşyna degişli birnäçe möhüm meselelere...

Şu hepde Aşgabadyň teatrlarynda

Eger siz dynç alyş günüňizi maşgalaňyz bilen medeniýetli geçirmek isleýän bolsaňyz, Aşgabadyň teatrlary ajaýyp mümkinçilikleri bagyşlaýar. Olaryň käbirinde bolsa täze eserleriň ilkinji gezek görkezilişleri hem...

Aşgabatda hindi filmi görkeziler

Hindistanyň Türkmenistandaky ilçihanasy sizi Aşgabatdaky «Gül zemin» söwda merkeziniň kinoteatrynda Bolliwudyň meşhur «Görünmek» atly filmine tomaşa etmäge çagyrýar. Film sagat 19:00-da başlar. 18.30-da görkezilişden öň myhmanlar...

«Çalsana, bagşy!» bäsleşiginiň ýeňijileri yglan edildi

Şu gün Döwlet medeniýet merkeziniň Mukamlar köşgünde Türkmenistanyň Prezidentiniň «Türkmeniň Altyn asyry» atly baýragyny almak ugrundaky bäsleşigiň çäklerinde dutarçy bagşy-sazandalaryň arasynda ilkinji gezek guralýan «Çalsana,...

Aşgabatda «Güýz anbary» atly konsert geçiriler

2-nji oktýabrda Aşgabadyň ýaşaýjylary we myhmanlary «Güýz anbarynyň» ajaýyp ysyndan lezzet alarlar. Şol gün Magtymguly adyndaky sazly-drama teatrynda Röwşen Nepesowyň ýolbaşçylygyndaky orkestriň konserti bolar. «Türkmenistan: Altyn...

Türkmenistanly aýdymçy Minskde geçirilen konsertde çykyş etdi

Şäheriň 955 ýyllygy we «Mir» teleradiokompaniýasynyň 30 ýyllygy mynasybetli Minskde geçirilen konsertde Shir lakamy bilen meşhurlyk gazanan türkmenistanly aýdymçy Şirmyrat Çaryýew çykyş etdi. Sport köşgünde geçirilen...

Astrahandaky türkmen konsuly Hazar media forumyna gatnaşar

Ozal habar berşimiz ýaly, şu ýylyň 8 – 11-nji sentýabrynda Hazarýaka ýurtlaryň žurnalistleriniň gatnaşmagynda Russiýa Federasiýasynyň Astrahan sebitinde Hazar media forumy geçiriler. TASS habarlar...