Soňky habarlar

Archive news

ритуальные услуги в туркменистане

Medeniýet we jemgyýet

Paýtagtda "Ak şäherim Aşgabat" atly sergi geçiriler

Ministrler Kabinetiniň we Döwlet howpluk geňeşiniň bilelikdäki mejlisinde wise-premýer D.Amangeldiýew Aşgabat şäheriniň güni mynasybetli 24 — 25-nji maýda “Ak şäherim Aşgabat” ХVII köpugurly halkara sergisini we...

Aşgabatda teatr festiwaly geçiriler

Ministrler Kabinetiniň we Döwlet howpluk geňeşiniň bilelikdäki mejlisinde wise-premýer B.Abdyýewa döwlet Baştutanyna Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň we Türkmenistanyň Döwlet baýdagynyň güni mynasybetli geçiriljek çäreler hem-de “Ýüpek ýoly —...

Änew şäherinde täze ýaşaýyş toplumy açyldy

10-njy maýda Ak bugdaý etrabynyň Änew şäherinde täze ýaşaýyş jaý toplumynda öýlere göçüp baranlara açarlary gowşurmak dabarasy boldy. Dört gatly jaýlaryň taslamalary olaryň binýadynyň, üçeginiň we...

«Türkmenistanyň senagaty» žurnaly döredildi

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň Senagat ministrliginiň garamagynda täze žurnaly döretmek baradaky Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda Türkmenistanyň Senagat ministrligine: “Türkmenistanyň senagaty” žurnalyny hem-de ministrligiň merkezi edarasynda...

Aşgabadyň uly ekranlarynda Ýewropa filmleri

11 — 13-nji maý aralygynda «Aşgabat» kinoteatrynda Ýewropa filmleriniň günleri geçiriler. Ýewropa birleşiginiň sebit merkezi we Türkmenistanyň Medeniýet ministrligi tarapyndan geçirilýän çärede Awstriýanyň, Çehiýanyň, Estoniýanyň,...

Türkmenistanda Türkmen bedewiniň milli baýramy bellenildi

Türkmenistanda Türkmen bedewiniň milli baýramy giňden bellenildi, şanly baýramyň hormatyna şu gün Halkara ahalteke atçylyk sport toplumynda esasy wakalar ýaýbaňlandy. Şu günler paýtagtymyza dünýäniň köp ýurtlaryndan...

Türkmenistanda ahalteke bedewlerine bagyşlanan sergi açyldy

Bedew baýramy mynasybetli Türkmenistanda ahalteke bedewlerine bagyşlanan sergi açyldy. Ol fransuz instituty bilen bilelikde gurnaldy. Sergide görnükli türkmen nakgaşlarynywe we heýkeltaraşlarynyň işleri, şol sanda Meret Gylyjow,...

Özbegistanyň Horezm oblastynda bilelikdäki konsert boldy

Günüň ikinji ýarymynda Türkmenistanyň we Özbegistanyň Prezidentleri welaýatyň sazly-drama teatryna geldiler, bu ýerde iki ýurduň sungat ussatlarynyň konserti boldy.  “Ýurdumyza hoş gelipsiňiz” diýen çykyş konsert maksatnamasyny...