Soňky habarlar

Arhiw

Medeniýet

Aşgabatda «Baharyň sazy» atly konsert geçirildi

Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konsewatoriýasynyň ýanyndaky ýörite sazçylyk mekdebinde «Baharyň sazy» atly konsert geçirildi. «Türkmenistan: Altyn asyr» neşiriniň habaryna görä konsert konserwatoriýanyň sazandalarynyň goldawy bilen...

Aşgabatda operetta agşamy geçiriler

Aşgabatlylar we paýtagtyň myhmanlary 29-njy maýda «Türkmenistan» kinokonsert merkezinde geçiriljek «Ah operetta, operetta...» atly konserte tomaşa etmäge çagyrylýar. Konsert agşamynyň meýilnamasyna laýyklykda, onda dünýä ýüzünde meşhur...

Aşgabatda jaz sazlarynyň konserti bolar

4-nji iýunda aşgabatlylar we paýtagtyň myhmanlary «Jaz öwüşginleri» atly jaz sazlarynyň konsertine çagyrylýar. Konsertiň meýilnamasyna laýyklykda, onda paýtagtyň görnükli sazandalary Wladimir Mkrtumow (klawiş saz guralynda), Aram...

Aşgabatda «Türkmen teatr sungaty» atly festiwal geçiriler

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň 19-njy maýda sanly ulgam arkaly geçiren Hökümetiň nobatdaky iş maslahatynyň dowamynda Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary M.Mämmedowa gözegçilik edýän medeniýet ulgamynda işleriň...

Türkmen teatrynda «Nuhuň gämisi» atly spektakl sahnalaşdyryldy

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Milli sazly-drama teatrynda «Nuhuň gämisi» atly spektakl sahnalaşdyryldy. Bu barada «Türkmenistan: Altyn asyr» web saýtynda habar berilýär. Spektaklyň awtory Türkmenistanyň halk ýazyjysy Gowşutgeldi...

«Watan» kinokonsert merkezinde konsertler geçiriler

202-nji ýylyň 15-nji maýynda Aşgabat şäherindäki «Watan» kinokonsert merkezinde Türkmenistanyň halk artisti Züleýha Kakaýewa bilen Türkmenistanyň at gazanan artisti Eldar Ahmedowyň konserti geçiriler. Bu barada...