Soňky habarlar

Archive news

Medeniýet we jemgyýet

Türkmenistanyň Agrar partiýasyna täze ýolbaşçy bellenildi

Aşgabatda Türkmenistanyň Agrar partiýasynyň nobatdan daşary III gurultaýy boldy. Onda döwletimiziň giň möçberli durmuş-ykdysady maksatnamalaryny durmuşa geçirmegiň çäklerinde bu syýasy guramanyň öňünde durýan möhüm wezipeler...

Aşgabatda Belarus Respublikasynyň Medeniýet günleri geçiriler

24-26-njy ýanwarda Aşgabatda Belarus Respublikasynyň Medeniýet günleri geçiriler. Hökümetiň mejlisinde bu döredijilik çäresini geçirmäge görülýän taýýarlyk barada wise-premýer A. Garajaýew hasabat berdi. Bellenilişi ýaly, belarus medeniýetiniň...

Täze ýylyň şowhuny

Paýtagtymyzyň "Älem" medeni dynç alyş merkeziniň öňünde täze ýyl baýramçylygy mynasybetli baýramçylyk dabarasy geçirildi. Dabarada ýurdumyzyň tanymal aýdymçylary, medeniýet-sungat ussatlary...

Astrahandakly türkmen obasynda Medeniýet öýi açyldy

28-nji dekabrda Russiýa Federasiýasynyň Astrahan oblastynyň Priwoložskiý raýonynyň Funtowo obasynda Medeniýet öýi açylyp, ulanylmaga berildi. Ýakynda bu ýerde Türkmneistanyň bu oblasta sowgady hökmünde umumybilim berýän...

Türkmen telekeçileriniň baýramçylyk sowgatlary

Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzalary Täze ýyl baýramy mynasybetli baýramçylyk sowgatlary bilen begendirýär. Olar baýramçylykda hossarsyz çagalara, köp çagaly maşgalalara, maýyplaar, garrylar öýünde ýaşaýanlara we...

Annaguly MYRATDURDYÝEW, Türkmenistanyň halk artisti

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe türkmen aýdym-saz sungaty ep-esli derejede kämilleşdi. Döwrüň bimöçber aladasynda döredijilik ýoluna baş goşan we onda maksatlary myrat tapan...

Türkmenistanyň estrada ýyldyzy - Eldar AHMEDOW

Türkmenistanyň zehinli aydymçysy Eldar Ahmedow Lebap welayatynyň Hojambaz etrabynyň Kyrköýli obasynda dünýä inýär. Onuň ýaşlykdan döredijilige, aýdym-saza bolan söýgüsi ...

TÜRKMEN - AMERIKAN BAÝRAMÇYLYK KONSERTI

Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň we Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň bilelikde guramagynda paýtagtymyzyň Magtymguly adyndaky Milli sazly drama teatrynda Türkmen-Amerikan baýramçylyk konserti geçirildi. ...