Medeniýet

Medeniýet hepdeligi: bäşinji gün

26-njy iýunda Medeniýet hepdeliginiň çäklerinde welaýatyň Taryhy we ülkäni öwreniş muzeýiniň zalynda ýurdumyzyň muzeýleriniň we döwlet taryhy-medeni goraghanalarynyň işgärleriniň maslahaty geçirildi ― diýip, TDH habar...

Medeniýet hepdeligi: dördünji gün

Daşoguz welaýatynda dowam edýän Medeniýet hepdeliginiň nobatdaky güni hem köp öwüşginli çärelere baý boldy ― diýip, TDH ýazýar. Oňa gatnaşyjylar üçin şol gün S.A.Nyýazow adyndaky etrabyň...

Medeniýet hepdeligi: üçünji gün

Daşoguz welaýatynda Türkmenistanyň Medeniýet hepdeligine gabatlanyp, geçirilýän çäreler dowam edýär. Neşirýat önümleriniň sergisiniň açylmagy, degişli ylmy-maslahat, Nurmuhammet Andalyp adyndaky Döwlet sazly-drama teatrynyň sahna oýnunyň ilkinji...

Medeniýet hepdeligi: ikinji gün

23-nji iýunda Daşoguz welaýatynda Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet gününe gabatlanyp geçirilýän Medeniýet hepdeliginiň maksatnamasynyň çäklerinde döredijilik çäresine gatnaşyjylaryň täsin binagärlik we...

Medeniýet hepdeligi ― 2020: birinji gün

22-nji iýunda Daşoguz welaýatynyň dolandyryş merkezinde Medeniýet hepdeliginiň açylyş dabarasy boldy ― diýip, TDH ýazýar. Medeniýet hepdeligi — 2020-niň açylyş dabarasy Ruhyýet köşgüniň öňündäki Görogly meýdançasynda...

Türkmen arheologlary täze taryhy gymmatlyklaryň üstüni açdylar

19-njy iýunda geçirilen Hökümet mejlisinde Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary B.Abdyýewa döwlet Baştutanyna ýurdumyzyň taryhy-medeni ýadygärliklerinde geçirilýän arheologik gazuw-agtaryş işleriniň ýazky möwsüminiň netijeleri, ýüze çykarylan...

Ol Hobbitleriň Bilbo Bagginsidi

Golliwudyň angliýaly meşhur aktýory, “Ýüzükleriň hökümdary” filmlerindäki Bilbo Bagginsiň keşbi bilen adygan aktýor Iýn Holm 88 ýaşynda aradan çykdy. 1931-nji ýylyň 12-nji sentýabrynda Londonyň golaýyndaky...

Türkmenistanda Medeniýet hepdeligine taýýarlyk görülýär

12-nji iýunda geçirilen Hökümet mejlisinde Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary B.Abdyýewa döwlet Baştutanyna 22 — 27-nji iýun aralygynda Daşoguz welaýatynda geçiriljek Medeniýet hepdeligi — 2020-ä...

Medeniýet hepdeligi 2021-nji ýylda Lebap welaýatynda geçiriler

Türkmenistanyň Prezidenti anna güni geçiren Ministrler Kabinetiniň wideoragatnaşyk arkaly nobatdaky mejlisiniň barşynda 2021-nji ýylda Medeniýet hepdeligini Lebap welaýatynda geçirmek hakyndkay Kararar gol çekdi. Resminama laýyklykda, 2021-nji...

«Talyp joşguny» festiwalynyň jemleýji konserti geçirildi

Türkmen döwlet medeniýet institutynyň mejlisler zalynda Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň we Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň guramagynda her ýyl geçirilýän «Talyp joşguny» talyplar festiwaly geçirildi ― diýip,...

Halkara bilermenler türkmen žurnalistleri bilen pikir alyşýar

Şu gün Aşgabatdaky «Ýyldyz» myhmanhanasynyň maslahatlar zalynda wideomaslahat görnüşinde Türkmenistanyň köpçülikleýin habar beriş serişdelerini sanlylaşdyrmaga degişli teklipler boýunça 2-nji iýunda öz işine başlan okuw maslahatynyň...

Şakira täze albom çykarar

Dünýä belli kolumbiýaly aýdymçy Şakira täze albomyň taýýarlyklaryna başlandygyny habar berdi. Ol öz muşdaklarynyň islegini nazarda tutup, täze alboma başlajakdygyny aýtdy. Soňky gezek 2017-nji ýylda...

TGM-niň Merkezi serkerdeler öýünde aýdym-sazly maslahat geçirildi

Golaýda Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Merkezi serkerdeler öýünde Türkmenistanyň Prezidentiniň atasy Berdimuhamet Annaýewiň harby gulluk resminamalaryny Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Berdimuhamet Annaýew adyndaky 1-nji ýöriteleşdirilen harby mekdebine...

Türkmen döwlet ýörite sazçylyk mekdebiniň hasabat konserti geçirildi

Surat: «Туркменистан: Золотой век» Nebitgaz toplumynyň medeni-işewürlik merkezinde Daňatar Öwezow adyndaky Türkmen döwlet ýörite sazçylyk mekdebiniň hasabat konserti geçirildi. Bu barada «Türkmenistan» gazeti habar berýär. Konsertde kompozitor...