Soňky habarlar

Arhiw

Medeniýet

Türkmenistanyň KHBS-de täze bölümler dörediler

Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentliginiň hem-de Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň gurluşynda «Sanly tehnologiýalar we maglumat howpsuzlygy» bölümlerini döretmek meýilleşdirilýär. Bu barada wise-premýer M.Mämmedowa Hökümet...

Russiýanyň akademiki ýaşlar teatry Türkmenistanda saparda bolar

Russiýanyň akademiki ýaşlar teatrynyň döredijilik toparynyň Türkmenistanda saparda bolmagyna garaşylýar. Bu barada habar beren pskov.ru Russiýa Federasiýasynyň medeniýet ministriniň orunbasary Alla Manilowanyň aýdanlaryna salgylandy. Bu çäre...

Aşgabatda akkordeonçylaryň konserti boldy

Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasynyň kiçi zalynda D.Öwezow adyndaky sazçylyk mekdebiniň akkordeonçylar orkestri çykyş etdi. Onuň dirižýory saz mugallymy Astanguly Baýramowdyr. Bu barada «Türkmenistan:...

Aşgabatda Türkiýedäki syýahatçylyk bilen bagly çäre geçiriler

Türkiýe Respublikasynyň Türkmenistandaky ilçihanasy 12-15-nji aprel aralygynda “Türkiýede syýahatçylyk” hepdeliginiň çäklerinde çäre guralar. “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň hem çagyrylan çäresi 2021-nji ýylyň 12-nji aprelinde geçiriler....

Lebapda Aşgabadyň 140 ýyllygyna bagyşlanan sergi açyldy

Lebap welaýat Taryhy we ülkäni öwreniş muzeýinde Aşgabat şäheriniň esaslandyrylmagynyň 140 ýyllygy mynasybetli «Bagtyýarlyk döwrüniň nury — Aşgabat!» atly sergi açyldy. Bu barada "Jeyhun.news" habar...

Ýerewanda Türkmenistan barada fotosergi açyldy

Şu gün Ýerewan şäherindäki «Marşal Bagramýan» muzeýinde «Türkmenistan ― parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» atly fotosuratlaryň sergisi açyldy. Bu barada Türkmenistanyň Ermenistandaky ilçihanasynyň resmi saýty habar...

«Berkarar» kinoteatry işläp başlady

2021-nji ýylyň 29-njy martyndan «Berkarar» söwda-dynç alyş merkezinde 2020-nji ýylyň tomsunda togtadylan kinoteatr açyldy. Bu barada «Türkmenportal» degişli hünärmenleriň üsti bilen habarly boldy. «Berkarar» kinoteatry barada...

Aşgabatda Leonid Filatowyň ýatlama agşamy geçirildi

Aşgabatda sowet we rus aktýory, Russiýanyň halk artisti Leonid Filatowyň (1946-njy ýylyň 26-njy dekabry – 2003-nji ýylyň 26-njy oktýabry) ýagty ýadygärligine bagyşlanan agşam geçirildi, onuň...

Aşgabatda milli we döwrebap lybaslaryň görkezilişi boldy

Şu gün, Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň sergisiniň çäginde müň bir öwüşginli moda baýramçylygy guraldy. Onda Aşgabatdaky modalar öýleriniň üçüsiniň 2021-nji ýylyň ýaz-tomus möwsümleri üçin...