Medeniýet we jemgyýet

Türkmenistanda Gurban baýramy giňden bellenilýär

Türkmenistanda Gurban baýramy bellenilip başlandy. Ol üç günüň dowamynda tutuş ýurdumyz boýunça giňden belleniler. Asylly däbe görä, baýramçylygyň birinji gününde irden paýtagtymyzyň we welaýatlaryň ähli...

Internet ulgamyndaky şahyrana ýaryşyň netijeleri yglan edildi

Merkezi serkerdeler öýünde “Juwanlygyň joşguny” şahyrana bäsleşigiň ýeňijilerini sylaglamak dabarasy boldy. Bäsleşigi Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň “Milli goşun” žurnaly gurady. Şeýle resmi bäsleşik Internet ulgamynyň çäklerinde...

Gurban baýramynyň günleri iş güni däl diýlip yglan edildi

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow türkmen halkymyzyň gadymy däp-dessurlaryny aýawly saklamak maksady bilen, şeýle hem Türkmenistanyň Zähmet kodeksiniň 81-nji maddasynyň 2-nji bölegine laýyklykda, Gurban baýramyny bellemek...

Türkmen gawunynyň güni mynasybetli dabaralar geçirildi

Umumymilli baýram – Türkmen gawunynyň güni mynasybetli Türkmen oba hojalyk uniwersitetiniň mejlisler zalynda “Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýurdumyzyň bakjaçylygyny ösdürmekde ýetilen sepgitler” atly ylmy-önümçilik maslahaty...

Türkmen zyýaratçylary Mekgä haja ugradylar

Şu gün türkmen zyýaratçylary “Türkmenhowaýollary” gullugy tarapyndan guralan ýörite uçar gatnawy bilen Saud Arabystany Patyşalygyna haja ugradylar. Gurban baýramynyň sahawatly günlerinde ýurdumyzyň ähli welaýatlaryna we paýtagtymyza...

17-nji awgust Türkmenistanda awtoulagsyz gün diýlip yglan edildi

Ministler Kabinetiniň we Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň 4-nji awgustda geçirilen bilelikdäki mejlisinde döwlet Baştutany Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdumyzyň ilatynyň köp sanly haýyşlaryny göz öňünde tutup, V Aziýa oýunlarynyň...

Awgust aýy Türkmenistanda iri medeni çärelere baý bolar

Awgust aýynyň medeni çäreleriniň maksatnamasyna laýyklykda, Sagdynlygyň we ruhubelentligiň ýylynyň çäklerinde hem-de Serhetçiler güni we Türkmen gawunynyň güni mynasybetli  maslahatlar, sergiler, aýdym-sazly dabaralar geçiriler. "Awaza"...