Soňky habarlar

Arhiw

Medeniýet

Türkmenistanly toparlar halkara kinofestiwala gatnaşýarlar

Almaty şäherinde Merkezi Aziýa döwletleriniň döredijilik toparlarynyň gatnaşmagynda «48 sagatda film» atly gysga göwrümli filmleriň halkara festiwaly geçirilýär. Bu festiwala Türkmenistandan hem bäş film hödürlenildi. Olar...

Köneürgençäki muzeýde Puşkiniň haly portreti saklanylýar

«Köneürgenç» Döwlet taryhy-medeni goraghanasynyň çäginde ýerleşýän «Daş metjit» halk senetleri muzeýinde rus şahyry Aleksandr Sergeýewiç Puşkiniň hala salnan şekili bar diýip, «Türkmenistan: Altyn asyr» habar...

Türkmen toý lybaslary Gazagystandaky sergide görkezildi

Gazagystanyň gündogaryndaky Ust-Kamenogorsk şäherinde guralan sergide milli toý lybaslary görkezilýär. Köp milletli Ust-Kamenogorsk bu ýerde ýaşaýan dürli halklaryň medeniýetini özünde jemleýär. Muňa gündogar Gazagystan sebtinde binagärlik-etnografiýa...

Lebapdaky teatrda William Şekspiriň komediýasy sahnalaşdyrylýar

Seýitnazar Seýdi adyndaky döwlet sazly-drama teatrynda Wilýam Şekspiriň «Nadaranyň nogtalanyşy» atly komediýasy sahnalaşdyrylýar. Bu barada «Jeyhun.news» «Türkmen gündogary» gazetine salgylanyp habar berýär. Oýunda gülküli wakalaryň üsti...

«Meniň Watanym» atly kinofestiwalyň ýeňijileri belli boldy

“Meniň Watanym” atly çeper-publisistik we hronikal-dokumental filmleriň kinofestiwalynyň Garaşsyzlygyň 30 ýyllygyna Oguz han adyndaky “Türkmenfilm” birleşiginde häzirki wagtda Türkmen kinosungaty bilen baglanyşykly birnäçe çäreler geçirilýär....

«Ýaňlan, Diýarym! ― 2021» bäsleşiginiň ýeňijileri belli boldy

«Ýaňlan, Diýarym! ― 2021» bäsleşiginiň jemleýji tapgyryna gatnaşan ýaş aýdymçylaryň 6-sy Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň degişli Kararyna laýyklykda, Türkmenistanyň Prezidentiniň altyn zynjyry bilen sylaglanyldy. Ine, “Ýaňlan,...