Soňky habarlar

Archive news

Medeniýet we jemgyýet

Türkmenabatda täze Halkara howa menzili açyldy

26-njy fewralda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenabat şäherinde bina edilen Halkara howa menziliniň açylyş dabarasyna gatnaşdy. Bu dabarada milletiň Lideri gutlag sözi bilen çykyş etdi. Milletiň Lideri täze Halkara howa...

Bolliwudyň meşhur ýyldyzy Şridewi aradan çykdy

Kindi kinosynyň meşhur ýyldyzlarynyň we hemaýatkärleriniň biri Şridewi (doly ady Şri Amma Ýanger Aýýapan) 54 ýaşynda Dubaýda aradan çykdy. Hindi metbugatynyň berýän habarlaryna görä, ol ýürek...

Türkmenabadyň halkara howa menziliniň gurluşygy tamamlandy

Ol “2012-2030-njy ýyllarda Türkmenistanyň raýat awiasiýasyny ösdürmegiň Milli maksanamasynyň” çäklerinde gurlan raýat awiasiýasynyň halkara derejeli ýerüsti infrastruktura binalarynyň üçünjisidir. Maksatnama laýyklykda, Aşgabatda we sebitlerde howa...

Eýran Yslam Respublikasynyň Medeniýet günleriniň açyldy

Aşgabatda Eýran Yslam Respublikasynyň Medeniýet günleriniň dabaraly açylyşy boldy. Eýran Yslam Respublikasynyň Türkmenistandaky ilçihanasynyň Medeniýet merkezi we ýurdumyzyň Medeniýet ministrligi bu çäräniň guramaçylary boldular. Türkmenistanyň Döwlet...

Türkmenistanda 2018-nji ýylyň çäreleriniň meýilnamasy tassyklanyldy

Türkmenistanyň Hökümetiniň mejlisiniň barşynda 2018-nji ýylyň «Türkmenistan – Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» diýlip yglan edilmegi mynasybetli geçiriljek dabaralaryň we çäreleriň Meýilnamasy döwlet Baştutanymyzyň garamagyna hödürlenildi. Öňler...

Belarusly döredijilik işgärleri bilen duşuşyk geçirildi

Düýn Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet kitaphanasynyň mejlisler zalynda ýurdumyzyň we Belarus Respublikasynyň döredijilik işgärleriniň duşuşygy boldy. Ýurdumyzyň ýazyjydyr şahyrlarynyň, kitaphana işgärleriniň, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň...