Medeniýet

Türkmenistanda baýramçylyk konserti geçirildi

«Aşgabat» aýdym-saz merkezinde Türkmenistanyň Garaşsyzlyk güni mynasybetli baýramçylyk konserti geçirildi. Çykyşlara sahna ýyldyzlary, ýaş hem-de ussat estrada aýdymçylary, halk döredijilik we tans toparlary, Döwlet hory, «Altyn...

2020-nji ýylda Nobel baýragynyň bahasy ýokarlanar

2020-nji ýylda her bir Nobel baýragynyň bahasy 10 million şwesiýa kronyna çenli köpeldiler. 2012-nji ýyldan bäri gaznanyň maýa goýum serişdesi 3 milliard krondan 4,6 milliard krona...

Kitaphanalaryň arasyndaky bäsleşigiň Ahal welaýat tapgyry geçirildi

Türkmenistanyň kitaphanalarynyň arasynda yglan edilen «Arkadagyň paýhasyndan hoşniýetli, dostlukly gatnaşyklaryň dabaralanmagy» atly hünär bäsleşiginiň Ahal welaýat tapgyrynyň jemi jemlendi — diýip, «Türkmenistan» gazeti habar berýär. Türkmenistanyň...

Lebapda «Elwan ýaglykly serwim» sahnalaşdyrylýar

Şu günler Lebabyň Seýitnazar Seýdi adyndaky döwlet sazly-drama teatrynyň artistleri mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly XXIX ýyllygy, şeýle hem hemişelik Bitaraplygymyzyň XXV ýyllygy mynasybetli «Elwan ýaglykly serwim»...

Aşgabatdaky gurluşykda tötänleýin taryhy gymmatlyk tapyldy

Surat: tdh.gov.tm. Türkmenistanda gurluşyk işleriniň barşynda taryhy, ylmy, çeperçilik ýa-da beýleki medeni gymmatlyklaryň alamatlaryna eýe bolan desgalar ýüze çykarylanda, bular barada gaýra goýman Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň...

Aşgabatda 10 müň orunlyk köpugurly döredijilik we sungat merkezi gurlar

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Aşgabadyň A.Nyýazow şaýoly bilen H.A.Ýasawy köçesiniň çatrygynda paýtagtymyzyň bu künjeginde alnyp barylýan gurluşyk işleri, ýollaryň, gök zolaklaryň abadanlaşdyrylyş derejesi, köçeleriň yşyklandyryş...

Türkmenistanyň Prezidentiniň täze kitaby çapdan çykdy

Şu gün – 4-nji sentýabrda Türkmenistanyň Prezidenti Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly şu ýylyň sekiz aýynyň jemlerine bagyşlanan mejlisini geçirdi. Onuň barşynda “Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi”...

Instagramda 200 million muşdaga ýeten ilkinji zenan

Amerikaly meşhur aýdymçy Ariana Grande instagramda 200 million muşdaga (followers) ýeten ilkinji zenan boldy. 27 ýaşly aýdymçyny ilkinji bolup, “Rain on Me” atly aýdymy bilelikde...

Müsür hemra arkaly serhetlerine gözegçilik eder

Müsüriň kosmos gullugy ýurduň serhetlerine hemra arkaly gözegçilik ediljekdigini aýtdy. Daşary ýurt habar beriş serişdeleriniň habaryna görä, agentligiň başlygy Muhammet al-Gosi žurnalistlere hemranyň alty aý bäri...

Türkmen estradasynyň täze ýyldyzlary ýüze çykaryldy

Paýtagtyň «Aşgabat» aýdym-saz merkezinde ýaş aýdymçylaryň arasynda geçirilýän «Ýaňlan, Diýarym!» telebäsleşiginiň jemleýji tapgyry boldy — diýip, TDH habar berýär. Medeniýet ministrligi, Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky...