Soňky habarlar

Archive news

Medeniýet we jemgyýet

Türkmenistanda Halkara Nowruz güni ýokary derejede bellenildi

Şu gün ýurdumyzda Milli bahar baýramy — Halkara Nowruz güni köpöwüşginli dabaralara beslendi. Baýramçylygyň esasy folklor-etnografiýa çykyşlary Nowruz ýaýlasynyň çäginde ýerleşýän «Türkmeniň ak öýi» binasynyň...

Türkmenistanda ählihalk ýowary geçirildi

Şu gün Türkmenistan Halkara Nowruz gününi — Milli bahar baýramyny ruhubelentlik bilen garşylady. Bu baýramçylyk mynasybetli dabaralar, däp bolşy ýaly, Nowruz ýaýlasynda ýaýbaňlandyryldy. Bu dabaralara...

Türkmenistanda 2000-den gowrak tussagyň günäsi geçildi

Beýik ata-babalarymyzyň bize wesýet eden rehimdarlyk we ynsanperwerlik ýörelgelerini goldanyp, türkmen jemgyýetiniň hem-de her bir maşgalanyň agzybirligini we bitewüligini has-da pugtalandyrmak maksady bilen, şeýle hem...

Sport tansy milli mekdebiniň wekilleriniň çykyşy

“Watan” kinokonsert zalynyň sahnasynda çagalaryň 170-si şowhunly tans konserti bilen çykyş etdiler. Türkmenistanyň Sport tansy federasiýasynyň düzümindäki paýtagtymyzyň klublary hasabat konsertini Halkara zenanlar gününe bagyşladylar....

Saýlawlar: dalaşgärleri bellige almak tamamlandy

5-nji martda Mejlisiň deputatlygyna, halk maslahatlarynyň we Geňeşleriň agzalygyna ozal çykyp gidenleriň ornuna dalaşgärleri bellige almak işi tamamlandy. Onuň dalaşgärleri görkezmek we bellige almak ýaly...

Türkmen saz gurallaryna bagyşlanan täze kitap çapdan çykdy

Türkmenistanyň halk artisti, tanymal kompozitor, Türkmen milli konserwatoriýasynyň dosenti Baýramdurdy Hudaýnazarowyň “Saz gurallaryny öwreniş” aly kitaby çapdan çykdy. Kitapda türkmen milli we giňden ýaýran nusgawy...

Türkmenistanda 21-nji martda ählihalk ýowary geçiriler

Türkmenistany bagy-bossanlyga öwürmek, tokaý zolaklaryny döretmek we ekilen bag nahallaryna talabalaýyk ideg etmek, şeýle hem Türkmenistanyň Prezidentiniň 2019-njy ýylyň 15-nji fewralynda çykaran 1136-njy Kararyny ýerine...