Archive news

Medeniýet

Birinji Hazar ykdysady forumy: Awaza ýyldyz ýagýar

Birinji Hazar ykdysady forumynyň Awazadaky suw çüwdürimleri toplumynda geçiriljek jemleýji gala konsertinde daşary ýurtly meşhur aýdymçylaryň birnäçesiniň çykyş etmegine garaşylýar. Olaryň ählisi Hazarýaka döwletleriniň wekilleridir. Gala...

"Türkmen arhiwi" žurnalynyň täze sany çapdan çykdy

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Baş arhiw müdirligi tarapyndan neşir edilýän «Türkmen arhiwi» taryhy-resminama, ylmy-usulyýet žurnalynyň 20-nji sany çapdan çykdy diýip, TDH ýazýar. Neşiriň nobatdaky sany däp...

Türkmen saz gurallary Azerbaýjandaky sergide görkezilýär

Türkmen milli saz gurallary şu günler Azerbaýjanyň paýtagty Bakuwda geçirilýän "Saz gurallary: birlik we aýratynlyklar" atly saz gurallarynyň halkara sergisinde görkezilýär. 30 döwletden 170-den gowrak saz...

Türkmenistanyň Türkiýedäki Medeniýet günleri tamamlandy

Şu gün Atatürk uniwersitetiniň medeniýet merkeziniň «Milli erk» binasynda Türkmenistanyň Türkiýe Respublikasyndaky Medeniýet günleriniň ýapylyş dabarasy boldy. Döredijilik çäresiniň dabarasy Siwas şäherinde başlandy, soňra bolsa Erzurum...

40 ýyldan soň sanawa girdi

ÝUNESKO-nyň ýygnagynda Yrakdaky gadymy Wawilon şäheriniň galyndylary Bütindünýä mirasynyň sanawyna girizdi. Yrak 40 ýyl töweregi wagt bäri taryhy galyndylary bu sanawa goşmak üçin tagalla edýärdi....

Siwasda türkmen aýdymçylarynyň ussatlygyna hemmeler el çarpdy

Siwas şäherinde ýerleşýän Atatürk adyndaky Medeniýet merkezinde türkmenistanly sungat ussatlarynyň konserti boldy. Konsert başlamazdan öňürsi merkeziň iki gatdan ybarat tomaşaçylar zalyndan dolmagy ýerli ýaşaýjylaryň türkmen...

Siwas şäherinde türkmen filmi görkezildi

Düýn, Türkmenistanyň Türkiýedäki Medeniýet günleriniň çäginde Siwas şäherinde ýerleşýän Kongres binasynda türkmen filmi görkezildi. Kino muşdaklarynyň onlarçasy bu taryhy binada bir sagada golaý wagtyň dowamynda...

Türkiýede Türkmenistanyň Medeniýet günlerine badalga berildi

Siwas şäherindäki Şemsi-Siwasi welaýat halk kitaphanasynda ýaýbaňlandyrylan amaly-haşam sungatynyň we fotosuratlaryň sergisi bilen Türkmenistanyň Türkiýedäki Medeniýet günlerine badalga berildi. Bu dabara Siwas welaýatynyň häkimi Salih...

Türkmen atly jigitleri Hytaýda çykyş edýär

Hytaýyň Szilin welaýatynda «Galkynyş» Milli at üstündäki oýunlar topary çykyş edýär. Türkmenistanayň HHR-daky Ilçihanasynyň, welaýatyň halk hökümetiniň we «Szilin Şengşi Hors Kalçe Ko. Ltd.» kompaniýasynyň...