Soňky habarlar

Arhiw

Medeniýet

Mähri Pirgulyýewanyň täze aýdym-saz toplumy çykdy

Şu gün paýtagtyň «Aşgabat» restoranynda aýdymçy Mähri Pirgulyýewa özüniň «Ýyldyz» atly täze aýdym-saz toplumyndaky aýdymlar bilen çykyş etdi. Täze toplum türkmen dilinde ýerine ýetirilen aýdymlaryň 11-sinden...

Milliarderleriň hataryna goşuldy

“Ýyldyz söweşleri: Skaýwolkeriň ösüşi” (Star Wars: The Rise of Skywalker) filminiň prokatlardan ýygnan puly 1 milliard dollardan geçdi. J.J. Abramsyň režissýorlyk eden kinosy 30 günüň...

Nemes alymlary gadymy Margianany içgin öwrenýärler

Türkmenistanyň Medeniýet merkeziniň Döwlet muzeýinde gadymy Margianadan tapylan arheologiýa tapyndylaryny rejelemek we gorap saklamak boýunça okuw-maslahaty geçirildi ― diýip, «Türkmenistan» gazeti habar berýär. 2017 ― 2018-nji...

Maddy däl medeni gymmatlyklar toplanylar

Maddy däl medeni gymmatlyklary toplamak hem-de olary düýpli öwrenmek maksady bilen, 2020-nji ýylyň birinji ýarymynda ýurduň welaýatlaryna ylmy toparlarlaryň saparlary guralar. Bu barada 17-nji ýanwarda...

Türkmenistanyň Döwlet sirkinde baýramçylyk görkezilişi boldy

Türkmenistanyň Döwlet sirkiniň ezber artistleri hem baýramçylyga bagyşlap, şüweleňli çykyşlaryň meýilnamasyny taýýarladylar. Şoňa laýyklykda, golaýda sirk artistleriniň baýramçylyk çykyşlarynyň nobatdaky görkezilişi boldy. Sirk toparynyň baýramçylyk maksatnamasy...

Türkmenabat şäherinde görnükli aýdymçylaryň konserti boldy

Türkmenabat şäherindäki medeniýet merkezinde Türkmenistanyň at gazanan artistleri Guwanç Ýazmämmedowyň, Zylyha Kakaýewanyň, aýdymçylar Gülşirin Öwezmämmedowanyň, Eldar Ahmedowyň, Rahman Hudaýberdiýewiň konserti boldy ― diýip, «Türkmen gündogary»...

Azat Dönmezow ― «Ýylyň parlak ýyldyzy»!

Şu gün «Türkmen owazy» teleradioýaýlynyň binasynda «Ýylyň parlak ýyldyzy ― 2019» bäsleşiginiň jemleji tapgyry geçirildi. Oňa aýdym-saz muşdaklary tarapyndan iň kän ses berlen 10 aýdymçy...