Soňky habarlar

Arhiw

Medeniýet

Aşgabatda Watan goragçylarynyň gününe bagyşlanan sergi açylar

Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet muzeýi paýtagtyň ýaşaýjylaryny we myhmanlaryny 25-nji ýanwarda «Watan goragy mukaddesdir» atly sergä çagyrýar. Sergi 27-nji ýanwarda Türkmenistanda bellenilýän Watan goragçylarynyň gününe...

Türkmen döwlet gurjak teatryna täze ýolbaşçy bellenildi

Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen, Döwran Tejendurdyýewiç Adyýew Türkmen döwlet gurjak teatrynyň baş ýolbaşçysy wezipesine bellenildi. Milletiň Lideri 16-njy dekabrda bu teatryň ozalky ýolbaşçysy Nurberdi Hojaýewi Beýik...

Berdimuhamedow «Türkmen owazy» teleradioýaýlymyna täze ýolbaşçy belledi

Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen, Kerwen Bäşimyradowiç Aýdogdyýew Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň «Türkmen owazy»  teleradioýaýlymynyň başlygy wezipesine bellenildi. Şeýle-de Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen,...

Türkmenistanyň käbir gazet-žurnallarynyň ýolbaşçylary täzelendi

Türkmenistanyň Prezidentiniň gol çeken Permanyna laýyklykda, käbir gazet-žurnallaryň ýolbaşçy düzümi täzelendi. Resminama laýyklykda, Merdan Amanjanowiç Gazakbaýewi «Watan» gazetiniň baş redaktory wezipesine bellemeli.  *** Söhbet Rejepnurowiç Nurberdiýewi «Mugallymlar gazeti»...

«Türkmenfilm» birleşiginiň ýolbaşçysy täzelendi

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Oguz han adyndaky «Türkmenfilm» birleşiginiň ýolbaşçysy Ýazmyrat Şadurdyýewei pensiýa gitmegi sebäpli eýeleýän wezipesinden boşatdy. Milletiň Lideriniň gol çeken Karary bilen bu wezipä...

Türkmenistanyň çeperçilik muzeýine täze ýolbaşçy bellenildi

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Saparmämmet Meredowy pensiýa gitmegi sebäpli, Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky Türkmenistanyň çeperçilik muzeýiniň direktory wezipesinden boşatdy. Muzeýiň täze direktory wezipesine Orazow Ysmaýyl Jumamyradowiç...

Türkmen telewideniýesindäki ilkinji tans bäsleşigi jemlendi

Türkmen telewideniýesiniň taryhyndaky ilkinji tans bäsleşiginiň ― «Türkmen owazy» teleýaýlymynda tomaşaçylaryň gyzgyn söýgüsini gazanan «Tans et!» atly bäsleşigiň jemleri jemlenildi. Bäsleşigiň final tapgyryna çenli ýeňijileri...

Aşgabatda rus şahyry Aleksandr Bloguň ýatlama agşamy geçirildi

Aşgabatda rus şahyry Aleksandr Bloguň ýatlama agşamy geçirildi. Bu çäre şahyryň doglan gününiň 140 ýyllygyna bagyşlandy ― diýip, «Turkmenistan.ru» ýazýar. Ýatlama agşamy «Rossotrudniçestwo» jemgyýetçilik agentligi tarapyndan guraldy. Agşam...

Türkmenistanda ilkinji wirtual muzeý öz işine başlady

Türkmenistanyň Medeniýet ministrligi tarapyndan Döwlet medeniýet merkeziniň wirtual muzeýiniň işi ýola goýuldy. Türkmenistanda ilkinji gezek açylan bu wirtual muzeý ýurdumyzyň Döwlet muzeýine degişli bolan gymmatlyklary...