Soňky habarlar

Arhiw

Medeniýet

Türkmen teatrynda «Nuhuň gämisi» atly spektakl sahnalaşdyryldy

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Milli sazly-drama teatrynda «Nuhuň gämisi» atly spektakl sahnalaşdyryldy. Bu barada «Türkmenistan: Altyn asyr» web saýtynda habar berilýär. Spektaklyň awtory Türkmenistanyň halk ýazyjysy Gowşutgeldi...

«Watan» kinokonsert merkezinde konsertler geçiriler

202-nji ýylyň 15-nji maýynda Aşgabat şäherindäki «Watan» kinokonsert merkezinde Türkmenistanyň halk artisti Züleýha Kakaýewa bilen Türkmenistanyň at gazanan artisti Eldar Ahmedowyň konserti geçiriler. Bu barada...

Aşgabatda Koreýanyň BTS toparynyň wideogörkezilişi bolar

Şu aýda Aşgabatda Koreýa Respublikasynyň dünýä meşhur BTS aýdym-saz toparynyň wideogörkezilişi bolar. Ilkinji görkeziliş 8-nji maýda «Aşgabat» kinoteatrynda, gündiz sagat 12-de başlar. Ikinji görkeziliş ýene edil...

Döwletmämmet Azadynyň eserleriniň sözlügi çap edildi

Golaýda alym Haýdar Muhyýewiň şahsy arhiwinde golýazmasy saklanyp galan «Döwletmämmet Azadynyň eserleriniň sözlügi» atly kitaby çap edildi. Magtymguly Pyragynyň kyblasy Döwletmämmet Azadynyň eserleriniň diline düşünmegi...

Aşgabatda uruş ýyllarynyň aýdymlary ýaňlanar

7-nji maýda Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasynda 1941 — 1945-nji ýyllaryň Beýik Watançylyk urşunda gazanylan Beýik Ýeňşiň 77 ýyllygy mynasybetli «Uruş ýyllarynyň aýdymlary» atly...

Aşgabatda tango agşamy geçiriler

Rasul Klyçewiň ýolbaşçylygyndaky ýaşlar kamera orkestri aşgabatlylary we paýtagtyň myhmanlaryny täsin tango agşamyna çagyrýar. Bu aýdym-saz agşamynda mundan başga-da aýdymçy Maýsa Nyýazowanyň we «Art-Motion» tans şow-duetiniň...