Soňky habarlar

Archive news

Sport

Türkmenistanyň futbol ýygyndysy türgenleşik üçin Dubaýa gitdi

Futbol boýunça Türkmenistanyň milli ýygyndysy Aziýa Kubogy-2019-yň saýlama tapgyrynyň çäginde Bahreýniň milli ýygyndysy bilen geçirilmeli duşuşygynyň öňüsyrasy Dubaýda (BAE) okuw-türgenleşik ýygnanyşygyny geçirýär. Saýlama tapgyrynyň “E”...

Türkmenistanyň ýygyndysy FIFA-nyň reýtinginde 114-nji orunda

Türkmenistanyň milli ýygydysy Halkara futbol assosiasiýasynyň (FIFA) täzelenen sanawynda bir basgançak aşak düşüp, 114-nji orny eýeleýär. Milli ýygyndymyz özüniň nobatdaky duşuşygyny Aziýa Kubogy-2019-yň saýlama tapgyrynyň “E”...

TÝL - 2018: "Aşgabat" bir utugy iň soňky minutlarda gorady

Ýurdumyzyň futbol çempionatynyň üçünji tapgyrynyň birinji duşuşygynda, ýaryş tablisasynyň öňbaşçylary paýtagtymyzyň “Aşgabady” hem-de Mary welaýatynyň “Energetik” toparlary duşuşdylar. Geçirilen iki tapgyrda 6 utuk toplan paýtagtymyzyň toparynyň...

"Türkmenistan: Sport" teleýaýlymynda bu hepde

Türkmenistanyň “Sport” teleýaýlymy Ýewropanyň öňdebaryjy çempionatlarynyň göni ýaýlymdaky görkezilişini dowam edýär. 16.03.2018 00:40 Monako – Lill Göni ýaýlym 17.03.2018 20:10 Walensiýa  -  Alawes Göni ýaýlym 17:10 Suonsi Siti - Tottenham...

"Altyn asyr" bir utugy soňky minutlarda gazandy

          Türkmenistanyň Aragatnaşyk ministrliginiň “Altyn asyr” futbol topary şu gün AFK-nyň kubogynyň “D” toparçasynyň ikinji tapgyrynda Täjigistanyň “Istiklol” toparyny kabul etdi. Geçen ýyl edil şu...

TÝL - 2018: 2-nji tapgyrdan soň hasaplamalar

Tapgyryň esasy aýratynlyklary: Hemmesi täzeje: Tapgyrda 8 futbolçy tapawutlandy. Olaryň ählisi hem täze möwsümdäki ilkinji goluny geçirdiler. Iki tapgyrda 10 golçy: Yzda galan 2 tapgyrda tapawutlanan...

"Altyn asyr" gök, "Istiklol" ak köýnekçede çykyş eder

Şu gün Balkanabat şäherindäki sport toplumynda geçirilen maslahatda ertirki "Altyn asyr" - "Istiklol" duşuşygyň guramaçylyk meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy. Oňa toparlaryň wekilleri, TFF-niň, AFK-nyň resmi...

Ahal-Alaý: birinji ýarym - 3:0

AFK-nyň kubogy - 2018 "D" toparça Ahal - Alaý - 3:0 Gollar:  1:0, Süleýman Muhadow 27 2:0, Süleýman Muhadow 33' 3:0, Guwanç Abylow 36' Birinji ýarym tamamlandy....

"Ahal" "Istikloldan" rüstem oýnady

Ozal hem habar berşimiz ýaly, "Türkmennebitönümleri" baş müdirliginiň "Ahal" futbol topary AFK-nyň kubogynyň toparçadaky ilkinji duşuşygynda Täjigistanyň "Istiklolyndan" 1:0 hasabynda ýeňildi. Muňa garamazdan, hasaplamalar "Ahalyň"...

Muhsin Muhammadiýew: «Beýle güýçli garşylyga garaşmandyk»

7-nji martda Täjigistanyň Duşenbe şäherinde oýnalan «Istiklol» — «Ahal» duşuşygyndan soňra geçirilen metbugat maslahatynda ýerli toparyň baş tälimçisi Muhsin Muhammadiýew žurnalistleriň sowallaryna jogap berip, şeýle...

Röwşen Meredow: «Biz ýeňilmäge mynasyp däldik»

7-nji martda Täjigistanyň Duşenbe şäherinde oýnalan «Istiklol» — «Ahal» duşuşygyndan soňra geçirilen metbugat maslahatynda «Türkmennebitönümleri» baş müdirliginiň toparynyň baş tälimçisi Röwşen Meredow žurnalistleriň sowallaryna jogap...