Soňky habarlar

Archive news

Sport

Futbol, TÝL - 2019: "Ahal" iň ýakyn bäsdeşinden 6 utuk öňde

Aşgabatda, Maryda we Türkmenbaşyda geçirilen duşuşyklar bilen, Türkmenistanyň futbol çempionatynyň Ýokary ligasynda 6-njy tapgyra badalga berildi. Paýtagtyň adybir stadionynda geçirilen duşuşykda ýaryşyň öňdebaryjysy "Ahal" "Merwi" kabul...

Çilik boýunça ilkinji milli ýaryş geçirildi

Düýn Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty, Bilim ministrlikleriniň, Kärdeşler arkalaşygynyň milli merkeziniň, Aşgabat şäher Baş bilim müdirliginiň hem-de «Türkmenistan» Ýaşlar bedenterbiýe-sport...

Ýaý atmak boýunça Türkmenistanyň çempionaty geçirildi

Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrligi bilenMilli ýaý atyjylyk federasiýasynyň bilelikde guramagynda paýtagtymyzyň Olimpiýa şäherçesinde ýaý atmak boýunça  Türkmenistanyň birinjiligi geçirildi. Ýaryşda 2001-nji ýylda doglanlaryň...

Hokkeý boýunça Türkmenistanyň çempionaty geçirildi

Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň, Hokkeý federasiýasynyň bilelikde guramagynda hokkeý boýunça ýurdumyzyň çempionaty geçirildi. Oňa hokkeý toparlarynyň 10-a golaýy gatnaşyp, toparlara bölünip bäsleşdiler -...

Şeriddin Boboýew: "Deňlik hem erbet netije däl"

Täjigistanyň «Istiklol» futbol toparynyň 19 ýaşly hüjümçisi Şeriddin Boboýew «Altyn asyr» bilen geçirilen duşuşyk baradaky pikirlerini beýän etdi. Mälim bolşy ýaly, ol bu duşuşykdaky ilkinji...

Ýazguly Hojageldiýew: "Esasy göreş entek öňde"

AFK-nyň kubogy ― 2019-yň toparçalaýyn tapgyrynyň «Altyn asyr» ― «Istiklol» duşuşygyndan soňra geçirilen metbugat maslahatynda Türkmenistanyň at gazanan tälimçisi Ýazguly Hojageldiýew žurnalistleriň sowallaryna jogap berdi. ―...

"Türkmenistan: Sportda" bu hepde göni ýaýlymda...

"Türkmenistan: Sport" teleýaýlymy bu hepde-de ýurdumyzyň futbol janköýerlerine Ýewropanyň öňdebaryjy çempionatlaryndan gyzykly duşuşyklary hödürleýär. Türkmenistanyň Futbol federasiýasynyň resmi saýtynda berilýän habara görä, ýaýlym bu hepde-de...

AFK-nyň wekilleri Aşgabada geldi

Iş sapary bilen paýtagtymyza gelen AFK-nyň wekiliýeti “Sport” myhmanhanasynda Türkmenistanyň Futbol federasiýasynyň ýolbaşçylar düzümi bilen duşuşyk geçirdi - diýip, Türkmenistanyň Futbol federasiýasynyň resmi saýty habar...

Ýazguly Hojageldiýew: "Altyn asyr" hemişe ýeňşi maksat edinýär"

16-njy aprelde “Olimp” myhmanhanasynyň konferensler zalynda AFK kubogynyň toparçalaýyn bäsleşiginiň ikinji tapgyrynda duşuşýan toparlaryň – “Altyn Asyr” bilen “Istiklolyň” baş tälimçileriniň hem-de oýunçylarynyň gatnaşmagynda metbugat...

AFK-nyň wekiliýeti Aşgabada geler

16-18-nji aprel aralygynda AFK-nyň wekiliýeti iş sapary bilen Aşgabada geler. Bilşiňiz ýaly, 2020-nji ýylyň 27-nji fewraly bilen 8-nji marty aralygynda gözel paýtagtymyzdaky Olimpiýa şäherçesinde futzal...

"Istiklol" Aşgabatda türgenleşik geçdi

AFK-nyň kubogy - 2019-yň çäginde "Altyn asyr" bilen duşuşmak üçin Aşgabada gelen Täjigistanyň "Istiklol" futbol topary "Aşgabat" stadionynda türgenleşiklerini dowam etdirdi. Myhman toparyň türkmen paýtagtyndaky...