Sport

“Daşoguz” Türkmenistanyň çempionatyna gatnaşar

Bu barada Türkmenistanyň Futbol federasiýasynyň resmi saýtynda berilýän habarda şeýle diýilýär: "Daşoguz şäheriniň “Daşoguz” topary futzal boýunça Türkmenistanyň birinjiliginiň Daşoguz welaýatynyň zolak bäsleşiginiň ýeňijisi boldy. Şeýlelikde...

"Altyn asyr" — Türkmenistanyň futbol boýunça çempiony

Futbol boýunça milli çempionatymyzyň tamamlanmagyna bir tapgyr galanda Türkmenistanyň Aragatnaşyk ministrliginiň "Altynasyr" futbol topary bassyr dördünji çempionlygyny yglan etdi. Şenbe güni geçirilen 35-nji tapgyryň duşuşygynda...

XXXV tapgyryň duşuşyklarynyň eminleri bellenildi

Türkmenistanyň Futbol federasiýasy Ýokary liganyň 35-nji tapgyrynda duşuşyklara eminlik etjek hünärmenleri kesgitledi. Türkmenbaşy şäherinde geçiriljek "Şagadam" — "Altyn asyr" duşuşygynyň baş emini Babanazar Haknazarow (Aşgabat...

35-nji tapgyrda 8 futbolçy toparlaryna kömek edip bilmez

Futbol boýunça milli çempionatymyzyň 35-nji tapgyrynda 8 futbolçy öz toparlaryna hyzmat edip biler. Olaryň arasynda esasy düzümdäki futbolçylaryň hem bolmagy toparlar üçin kynçylyk döredip biler. Paýtagtymyzda...

Ertir Ýokary ligada XXXV tapgyryň duşuşyklary geçiriler

Ýaryşyň 35-nji tapgyrynyň ähli duşuşyklary bir günde, bir wagtda geçiriler. Türkmenistanyň Futbol federasiýasy duşuşyklaryň ählisini 14:00-da başlamagy meýilleşdirýär. "Turan" toparynyň dynç aljak tapgyrynda duşuşyklaryň ikisi...

Dekabr aýynda futzal boýunça Türkmenistanyň çempionaty geçiriler

Türkmenistanyň Sport baradaky döwlet komitetiniň we Türkmenistanyň Futbol federasiýasynyň bilelikde guramagynda 14-21-nji dekabr aralygynda futzal boýunça ýurdumyzyň çempionaty geçiriler. Paýtagtymyzda geçiriljek çempionata Mary, Balkan, Ahal, Daşoguz...

Okuw-maslahatyň ikinji gününde amaly sapaga üns berildi

Aşgabat şäherinde dowam edýän FIFA-nyň eminlik ediş okuw-maslahatynyň ikinji güni teoriýa sapaklary bilen birwagtda futbol meýdançasyndaky amaly sapaga hem uly üns berildi. Günüň birinji ýarymynda “Köpetdag”...

Russiýa — 2018-de toparçalar belli boldy

1-nji dekabrda Russiýanyň paýtagty Moskwadaky Kremlde 21-nji Dünýä Kubogynyň toparçalarynyň bije çekiliş dabarasy boldy. Taryhy bije çekiliş dabarasyny ozalky futbolçy, angliýaly dünýä belli ýyldyz oýunçy...