Archive news

Sport

"Pahtakor" türkmenistanly legioner bilen gyzyklanýar

Ýakynda Daşkendiň “Pahtakorynyň” awstraliýalu legioneri Rostin Griffits topardan gitdi. Şeýlelik bilen, toparda Aziýa wekilçilik edýän legioneri orny boşady. Şol sebäpli-de, Daşkendiň topary türkmen legioneri, häzirki...

TÝL — 2018: "Ahal" — ýarym möwsümiň öňdebaryjysy

Üçünji hem-de bäşinji tapgyryň galdyrylan duşuşyklary bilen futbol çempionatymyzyň ikinji aýlawy jemlendi. Balkanabatda “Balkandan” 3:0 hasabynda üstün çykan “Ahal” topary toplan 33 utugy bilen ikinji...

Dünýä kubogy - 2018: 5 GOLLY BAŞLANGYÇ

14-nji iýunda Russiýa Federasiýasynda Futbol boýunça dünýä çempionatynyň duşuşyklaryna badalga berildi. 21-nji gezek geçirilýän çempionatyň ilkinji duşuşygy ýer eýeleri bilen Saud Arabystanynyň ýygyndysynyň arasynda geçirildi....

Dünýä kubogy — 2018-den habarlar 12.06.2018

— Dünýä belli ESPn neşirine görä, Russiýada geçiriljek Futbol boýunça Dünýä kubogynyň nusgalyk düzümi: Derwezeçi — De Hea (Ispaniýa); goragçylar — Marselo (Braziliýa), Ramos (Ispaniýa), Hummels...

Dünýä kubogy - 2018-iň rejenamasy(Aşgabat wagty bilen)

Turkmenportalyň redaksiýasy okyjylaryny ýakynda Russiýa Federasiýasynda başlanjak futbol boýunça dünýä çempionatyna has ýakynlaşdyrmak maksady bilen, çempionatyň rejenamasyny hödürleýär. Bu rejenama arkaly: - ony ýükläp almak; - haýsy duşuşygyň...

"Balkan" ýaryşdaky goňşusyny ýeňdi

Futbol çempionatymyzyň 14-nji tapgyrynyň birinji duşuşygy paýtagtymyzda geçirilip, onda “Köpetdag” bilen “Balkan” toparlary duşuşdylar. Bu toparlaryň arasynda birinji aýlawyň duşuşygy Balkanabatda geçirilip, şonda “Köpetdag” 3:2 hasabynda...

Türkmenistan FIFA-nyň reýtinginde 130-njy orunda

FIFA milli ýygyndylaryň reýting sanawyny täzeledi. Täze sanawda ýurdumyzyň futbol ýygyndysy geçen aýdaky ornundan iki basgançak aşak düşüp, 130-njy orny eýeleýär. Türkmenistanyň futbol ýygyndysy täze...

«Altyn asyr» bassyr ikinji gezek ýeňildi

Türkmenistanyň Aragatnaşyk ministrliginiň «Altyn asyr» futbol toparynyň geçen ýyl bassyr dördünji çempionlygyny gazanyp, «Köpetdagyň» 1992 — 1995-nji ýyllar aralygyndaky rekordyny gaýtalandygyny okyjylarymyz bilýändir. Elbetde, «aragatnaşykçylar»...

Waleriý Nepomnýaşiý täze çakylyk aldy

Türkmenistanyň at gazanan tälimçisi, köp ýyllaryň dowamynda Kamerunyň milli ýygyndysynda we Russiýanyň ençeme klubynda işlän tälimçi Waleriý Nepomnýaşiý Russiýanyň Milli futbol ligasynda çykyş edýän Kaliningrad...

«Altyn asyr» «Energetigiň» böwedinden geçip bilmedi

Türkmenistanyň futbol çempionatynyň 13-nji tapgyrynyň çäginde ýurdumyzyň geçen ýylky çempiony “Altyn Asyr” toparyny kabul eden “Energetik” 1:0 hasabynda ýeňiş gazandy. Toparyna wajyp ýeňşi getiren topy...

TÝL - 2018: Balkanabatda "Şagadam", Maryda "Merw" ýeňiji

Balkanabat şäheriniň “Sport toplumynda” geçirilen duşuşykda Balkan welaýatynyň toparlary güýç synanyşdylar. Bu duşuşykda ýerli “Balkan” Türkmenbaşy şäheriniň “Şagadamyny” kabul etdi. Geçirilen duşuşykda döreden mümkinçiliginden ýerlikli...