Sport

Bosagada — futbol boýunça Türkmenistanyň kubogy

27-nji iýulda futbol boýunça ýurdumyzyň Kubogy ugrunda 24-nji gezek geçirilýän ýaryşa badalga berler. Kubok ýaryşyna bu ýyl Milli çempionatymyzyň Ýokary ligasynda çykyş edýän toparlar gatnaşar....

Saýlama tapgyryň bosagasynda ruhlandyryjy ýeňiş

Ozal hem habar berşimiz ýaly, Türkmenistanyň futbol boýunça ýetginjekler ýygyndysy (U-23) ýakyn günlerde Katarda möhüm synagdan geçer. Türkmen futbolçylary 2018-nji ýylda geçiriljek ýetginjekleriň arasyndaky Aziýa...

Türkmenistanly futzalçy gyzlar Belarus Respublikasynda türgenleşýär

Şu günler Türkmenistanyň futzal boýunça zenanlar ýygyndysy Belarus Respublikasynyň paýtagty Minsk şäherinde okuw-türgenleşigini geçýär. Türgenleşikde öwrenilenler ýoldaşlyk duşuşyklarynda synagdan geçirilýär. Tejribeli tälimçi Kamil Mingazowyň şägirtleri...

Ýokary liganyň wekilleri ýoldaşlyk duşuşyklaryny geçirýärler

Şu günler Marynyň «Energetik» futbol topary paýtagtymyzda türgenleşik işlerini alyp barýar. Topar türgenleşikleriň çäklerinde Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň «Köpetdag» hem-de Aşgabat şäher häkimliginiň «Aşgabat» futbol...

Aşgabadyň myhmanlary üçin gezelenç ugurlary

Aşgabatda, Aziada-2017-niň myhmanlary üçin gezelenç ugurlary boýunça synag geçirildi. Oňaýly syýahatçylyk awtobusynda gyzykly gezelenç daşary ýurtly myhmanlara paýtagtymyzyň owadan we belent binalaryny, özboluşly gözelliklerini synlamaga...