Soňky habarlar

Arhiw

Tehnologiýa

Türkmenistan BAE-niň kompaniýasyndan aragatnaşyk enjamlary satyn alar

Türkmenistanyň Prezidenti 3-nji awgustda geçiren Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisiniň dowamynda degişli Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda, Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň “Türkmenaragatnaşyk” agentligine...

Türkmen telewideniýesinde tehniki-abatlaýyş işleri geçiriler

Türkmenistanyň Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komiteti milli tele-radioýaýlymlarda şu gün ýarygije sagat 00:00-dan ertir – gündiz sagat 12:00-a çenli tehniki-abatlaýyş gününi yglan etdi. Görkezilen...

Aşgabatda GPON aragatnaşyk tory ornaşdyryldy

AŞTU tarapyndan berilýän habara görä, Aşgabadyň 11-nji etrapçasynyň ýaşaýjylary şäherde GPON tory birikdirilen ilkinji adamlar boldular. Täze toruň artykmaçlyklaryna ilkinji bolup baha beren Baba Annanow köçesindäki...

Türkmenistanda Ylymlar güni bellenildi

Türkmenistanda alymlaryň, ylmy guramalaryň işgärleriniň güni bolan Ylymlar güni bellenildi. Şu mynasybetli paýtagtymyzda ýurdumyzyň Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllygyna bagyşlanan «Ylym, tehnika we innowasion tehnologiýalaryň ösüşi»...

AliExpress türkmenistanly müşderiler üçin rus dilinde hyzmat berýär

«AliExpress Russia» wirtual söwda platformasy rus dilinde müşderileri goldamak hyzmatyny doly ornaşdyrmagy meýilleşdirýär. Bu maksatnamanyň çäginde kompaniýa aragatnaşyk merkezleriniň ösüşini giňeltmekçi. Platformanyň aragatnaşyk merkezleri Orýol («Telekontakt»...