Soňky habarlar

Arhiw

Tehnologiýa

Hytaýdan 50 sany kuwwatly ýük göteriji tehnika gelip gowuşdy
Türkmenistanyň Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrliginiň buýurmasy esasynda, Hytaý Halk Respublikasyndan täze ýük göteriji kuwwatly tehnikalaryň 50-si Lebap welaýatyna gelip gowuşdy. Bellenilişi ýaly, senagat kärhanalarynda...
AŞTU resmi saýtynyň web-salgysyny üýtgetdi
Aşgabat şäher telefon ulgamy (AŞTU) özüniň resmi saýtyna giriş salgysyny täzeledi. Indi AŞTU-nyň saýty iň ýokary derejeli domen ady – (.tm) domeni bilen hasaba alyndy. Telekommunikasiýa...
Ylmy-tehnologik merkezler hakynda Düzgünnama tassyklanyldy
Türkmenistany durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň ileri tutulýan ugurlary boýunça täze, ýokary netijeli tehnologiýalary döretmek hem-de ösdürmek, geljegi uly önümçilikler babatda ylmyň, bilimiň, önümçiligiň we täjirçiligiň amatly...
Arkadag şäherinde halkara ylmy maslahat geçirildi
Şu gün Arkadag şäherinde «Arkadag şäheri – sanly we «akylly» tehnologiýalaryň mekany» atly halkara ylmy maslahat geçirildi. Bu barada «Watan» habarlar gepleşiginde habar berildi. Bellenilişi ýaly,...