Soňky habarlar

Arhiw

Tehnologiýa

«Türkmentelekom» serwerleri kärendesine berip başlady

2022-nji ýylyň 1-nji maýyndan «Türkmentelekom» elektrik aragatnaşyk kompaniýasy täze hyzmaty — bölünip berlen serwer üçin (Dedicated server) täze nyrhnamany ýola goýýar. Bu barada elektrik aragatnaşyk...

Google Play internet dükanynda türkmen radiosy elýeterli boldy

Google Play internet dükanynda Türkmenistanyň döwlet radioýaýlymlaryny diňlemäge mümkinçilik berýän Türkmen Radio ykjam goşundysy peýda boldy. Indi ulanyjylar dünýäniň islendik künjeginden «Owaz», «Watan», «Çar tarapdan» hem-de...

«Belet Film» ykjam goşundysy Air Play bilen üpjün edildi

«Jan Tehnologiýa» türkmen kärhanasy «Belet Film» ykjam goşundysynyň iOS operasion ulgamynda işleýän täzelenmesini işläp taýýarlady. Ykjam goşundynyň täzelenmesiniň esasy aýratynlygy bolsa Air Play arkaly görülýän wideony...

Sanly.tm portalyna täze mümkinçilikler girizildi

«Türkmentelekom» döwlet elektrik aragatnaşyk kompaniýasy Sanly.tm saýtynyň ýerine ýetirýän wezipelerini, onuň mümkinçiliklerini görnetin giňeltdi. Şunuň bilen baglylykda, häzirki wagtda saýta täze bölümçeler we hyzmatlar girizildi. Indi...

Türkmenistan we BMGÖM: sanlylaşdyrmak ulgamynda hyzmatdaşlyk

Şu gün Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde BMG-niň Ösüş Maksatnamasy bilen Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň “Türkmenaragatnaşyk” agentliginiň arasynda özara düşünişmek baradaky Memorandumyna...

Türkmenistanda täze gurluşyk kadalary tassyklanyldy

Türkmenistanyň gurluşyk we binagärlik ministriniň şu ýylyň 13-nji ýanwarynda çykaran 3-iş belgili buýrugy bilen «Binalaryň we desgalaryň gurluşygyna ýer böleginiň bölünmeginiň ölçegleri» atly TGK 2.12.01-2022...

Türkmen telewideniýesinde tehniki-abatlaýyş işleri geçiriler

Türkmenistanyň Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komiteti milli tele-radioýaýlymlarda 24-nji ýanwarda sagat 00:00-dan 12:00-a çenli tehniki-abatlaýyş gününi yglan etdi. Görkezilen aralykda teleradioýaýlymlarda käbir tehniki abatlaýyş...

«Aşgabat-Siti» taslamasynyň resmi saýty bar

«Aşgabat-Siti» megataslamasynyň Internetde resmi saýty bar. Bu barada Türkmenistanyň Prezidenti gurluşygyň gitjek meýdançasyna baranda aýtdy. Sahypa «akylly şäheriň» ruhuna doly kybap gelýär. Geljekdäki ýaşaýyş toplumynyň taslamalary...