Soňky habarlar

Arhiw

Tehnologiýa

Aşgabatda GPON aragatnaşyk tory ornaşdyryldy

AŞTU tarapyndan berilýän habara görä, Aşgabadyň 11-nji etrapçasynyň ýaşaýjylary şäherde GPON tory birikdirilen ilkinji adamlar boldular. Täze toruň artykmaçlyklaryna ilkinji bolup baha beren Baba Annanow köçesindäki...

Türkmenistanda Ylymlar güni bellenildi

Türkmenistanda alymlaryň, ylmy guramalaryň işgärleriniň güni bolan Ylymlar güni bellenildi. Şu mynasybetli paýtagtymyzda ýurdumyzyň Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllygyna bagyşlanan «Ylym, tehnika we innowasion tehnologiýalaryň ösüşi»...

AliExpress türkmenistanly müşderiler üçin rus dilinde hyzmat berýär

«AliExpress Russia» wirtual söwda platformasy rus dilinde müşderileri goldamak hyzmatyny doly ornaşdyrmagy meýilleşdirýär. Bu maksatnamanyň çäginde kompaniýa aragatnaşyk merkezleriniň ösüşini giňeltmekçi. Platformanyň aragatnaşyk merkezleri Orýol («Telekontakt»...

«Apple» Türkmenistanda resmi web sahypasyny açdy

Şu gün Türkmenistanda «Apple» kompaniýasynyň resmi web sahypasy açyldy. Häzirki wagtda saýtyň içki sahypalary gutarnykly türkmen diline terjime edilmedi. Ýöne ýakyn wagtda bu meseläniň çözülmegine...

TYA tomusda onlaýn görnüşde ylmy maslahat geçirer

Türkmenistanyň Prezidentiniň 2021-nji ýylyň 12-nji fewralynda kabul eden 2140 belgili «Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllygy, baky Bitaraplygynyň 25 ýyllygy, şeýle hem 2021-nji ýylyň „Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany“ diýip yglan edilmegi...

Mary welaýatynda 50 müňe golaý nokada Internet birikdirildi

«Marytelekomyň» aragatnaşykçylary  ýurdumyzyň Prezidentiniň başlangyjy bilen ýakynda internetden peýdalanmaga nyrhnamalaryň peseldilmegi kommunikasiýa enjamlarynyň kuwwatlygyny güýçlendirmek boýunça mundan beýläkki meýilnamalara düzediş girizmegi talap edýär diýip hasaplaýarlar....

AŞTU internet hyzmatlary üçin nyrhlary arzanlatdy

Aşgabat şäher telefon ulgamy (AŞTU) internet hyzmatlarynyň nyrhlaryny arzanlatdy. Kompaniýanyň resmi web sahypasynda täze bahalar barada maglumatlar berildi. Täze internet nyrhlary şu aşakdakylardan ybarat: Şäher üçin nyrhlar 256...

«Türkmentelekom» internet nyrhlaryny arzanlatdy

«Türkmentelekom» müşderileri üçin internet hyzmatlarynyň nyrhlaryny ep-esli azaltdy. Kompaniýanyň resmi web sahypasynda şu aşakdaky täze bahalar barada maglumatlar ýerleşdirildi. Şäher üçin nyrhlar 256 Kb/sek 100 manat 512...

Aşgabatdaky «Teke» bazarynyň resmi web saýty açyldy

Müşderiler bilen has ýakynlaşmak üçin 2021-nji ýylyň başynda Aşgabadyň Bazarlar assosiasiýasynyň 2-nji «Teke» bazarynyň resmi web saýty açyldy. Saýt üç dilde ― türkmen, rus we iňlis dillerinde...