Ykdysadyýet

Dünýäde iň köp işgäri bolan şereketler

“Fortune” žurnaly dünýäde iň köp işgäri bolan şereketleriň sanawyny mälim etdi. Dünýäde iň köp işgäri  bolan şereket ABŞ-nyň bölekleýin söwda şereketi “Walmart” bolup, onuň düzüminde...

«Miras» hususy kärhanasy önümçiligiň gerimini giňeldýär

Ahal welaýatynyň Tejen etrabynyň «Zaman» geňeşliginiň çäginde ýerleşýän «Miras» hususy kärhanasyna degişli bolan guş iýmini öndürýän kärhana geçen ýylyň ahyrynda dabaraly ýagdaýda açylyp, ulanylmaga berildi....

Ak bugdaý etrabynda 720 orunlyk täze mekdep gurulýar

Ak bugdaý etrabynyň merkezinde döwrebap orta mekdebiň gurluşyk işleri güýçli depginde alnyp barylýar. Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzasy bolan «Myradym» hususy kärhanasy tarapyndan gurluşygy...

Hökümet mejlisi: dokma pudagynda 12,5 göterim ösüş

Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrligi we «Türkmenhaly» döwlet birleşigi boýunça şu ýylyň ýanwar aýynda öndürilen önümleriň umumy möçberi 12,5 göterim, nah matalaryň öndürilişi 17,5 göterim, tikin...