Soňky habarlar

Archive news

Ykdysadyýet

Daşoguz welaýatynda pagta ýygymyna girişildi

18-nji sentýabrda  howa şertlerine görä, Daşoguz welaýatynyň ekerançylary pagta ýygymyna başladylar. Demirgazyk sebitdäki gowaça meýdany 140 müň gektar meýdany eýeläp, şonça meýdandan «ak altynyň» 230 müň...

Türkmenistanda pagta ýygymyna girişildi

11-nji sentýabrda Türkmenistanyň Ahala, Balkan, Lebap we Mary welaýatlarynda pagta ýygymyna girişildi. Toprak-howa şertlerine laýyklykda, pagta ýygymy Daşoguz welaýatynda 18-nji sentýabrda başlanar. 2019-njy ýylyň ýygym möwsüminde...

Aşgabatda GDA-nyň Ykdysady geňeşiniň mejlisi geçiriler

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň 6-njy sentýbarda geçirilen mejlisinde wise-premýer G.Myradow döwlet Baştutanyna 2019-njy ýylda Türkmenistanyň Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynda başlyklyk etmeginiň çäklerinde geçirilmegi bellenilen GDA-nyň Ykdysady geňeşiniň...

Aşgabatda Türkmenistanyň ykdysady üstünlikleriniň sergisi geçiriler

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň 30-njy awgustda bolan mejlisinde wise-premýer Ç.Gylyjow türkmen döwletiniň Baştutanyna Türkmenistanyň ykdysady üstünlikleriniň ýurdumyzyň Garaşsyzlygynyň 28 ýyllyk baýramyna bagyşlanyp geçiriljek sergisine taýýarlyk görlüşi...

Watan döwlet elektrik stansiýasy ýokary netijeleri görkezýär

Döwrebap elektrik stansiýalarynyň gurulmagy, täze elektrik geçiriji ulgamlaryň hatarlarynyň barha uzalyp, ilatly ýerleriň we önümçiligiň energiýa bilen üpjünçiliginiň sazlaşygynyň emele getirilmegi ýurdumyzyň ilatynyň ýaşaýşynyň amatlylyklaryny...

Eýranda Ahal welaýatynda öndürilen önümleriň sergisi geçirilýär

25-27-nji awgust aralygynda türkmen wekiliýeti ýurduň Ahal welaýatynyň häkiminiň orunbasarynyň ýolbaşçylygynda Eýran Yslam Respublikasynyň Maşat şäherinde geçirilýän Ahal welaýatynda öndürilen harytlaryň sergisine gatnaşýar diýip, Türkmenistanyň...

Türkmenistanda pagta ýygymyna taýýarlyk görülýär

23-nji awgutda geçirilen Hökümet mejlisinde Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary E.Orazgeldiýew döwlet Baştutanyna welaýatlarda alnyp barylýan möwsümleýin oba hojalyk işleri barada hasabat berdi. Şu günler ýerleri,...

Uzynlygy 112 kilometr bolan elektrik geçiriji ulgamy guruldy

Ýurdumuzy 2018-nji, 2024-nji ýyllarda durmuş ykdysady taýdan ösdürmegiň maksatnamasyna laýyklykda, ýakyn 7 ýylda ýurdumyzda öndürilýän elektrik energiýasynyň möçberini 33 mlrd kilowat sagada çenli ýetirmek meýilleşdirilýär....