Ykdysadyýet

Türkmenistan 6 aýda 78 müň tonna pomidor eksport etdi

Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugy eksport edilýän harytlarynyň möçberleriniň artýandygyny habar berýär. Şeýle harytlaryň aglaba bölegini oba hojalyk önümleri düzýär. Gullugyň resmi saýtynda bellenilşi ýaly, şu ýylyň...

Jebelde Halkara howa menzili gurlar

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň şu gün gol çeken degişli Kararyna laýyklykda, Jebel şäherçesinde sagatda 100 ýolagça hyzmat etmek üçin niýetlenen Halkara howa menzili gurlar. «Watan» habarlar...

Daşoguzdaky tikin fabrigi okuwçy tahýalaryny tikip başlady

Türkmenistanyň dokma senagaty ministrliginiň Daşoguzda ýerleşýän «Çeper» tikin fabriginiň işgärleri mekdep lybasynyň biri bolan milli nagyşly tahýanyň synag toplumyny tikip gutardy. Toplumy taýýarlamak kärhananyň bir...

Türkmenistan «EKSPO – 2025» Bütindünýä sergisine gatnaşar

Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly nobatdaky mejlisini geçirdi. Onuň dowamynda B.Atdaýew «EKSPO – 2025» Bütindünýä sergisine Türkmenistanyň gatnaşmagynyň ýokary guramaçylyk derejesini...

Türkmenistanda gurluşyk serişdeleriniň nyrhlarynyň monitoringi geçiriler

Türkmenistanda gurluşyk serişdeleriniň nyrhlarynyň monitoringi geçiriler. Muňa Türkmenistanyň Adalat ministrliginiň Hukuk maglumatlar portalynda neşir edilen Gurluşyk serişdeleriniň nyrhlaryna monitoringi geçirmegiň tertibi şaýatlyk edýär. Resminama Türkmenistanyň çäklerinde...

Garabogaz köl aýlagynyň üstünden geçýän awtomobil köprüsi gurlar

Türkmenistanda ýol gurluşyk pudagyny ösdürmek, dünýäniň ösen tehnologiýalaryna laýyklykda döwrebaplaşdyrmak hem-de ýurdumyzyň üstaşyr ulag mümkinçiliklerini ýokarlandyrmak, ýükleri we ýolagçylary daşamagyň häzirki zaman ulgamyny kemala getirmek...

Türkmenistan Peterburg halkara ykdysady forumyna gatnaşar

15 — 18-nji iýun aralygynda Sankt-Peterburgda 25-nji — ýubileý Halkara ykdysady forumy geçiriler (PHYF-2022). Bu çärä türkmen wekiliýetinden Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministri Muhammetgeldi Serdarow, ilçi...