Soňky habarlar

Arhiw

Ykdysadyýet

Lebapdaky zawodda sementiň täze görnüşi öndüriler

Lebap sement zawodynyň täze tapgyrynda ozalky tapgyrdan tapawutlylykda möhüm gurluşyk serişdeleriniň S-600 görnüşini hem öndürmäge mümkinçilik berer. Bu barada «Türkmenistan» gazeti habar berdi. Neşiriň ýazyşy ýaly,...

Türkmenistan «Kazansummit 2022» sammitine gatnaşar

Türkmenistanly wekiller 19 — 22-nji maý aralygynda Tatarystanyň paýtagtynda geçiriljek «Россия - Исламский мир: KazanSummit 2022» XIII Halkara ykdysady sammitine gatnaşar. Türkmenistan geçen ýyl hem dünýäniň...

Bäherden tikin fabrigi paýdarlar jemgyýetine öwrüler

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ç.Gylyjow Prezident Serdar Berdimuhamedowyň sanly ulgam arkaly geçiren Hökümetiň nobatdaky iş maslahatynyň dowamynda Dokma senagaty ministrliginiň Bäherden tikin fabrigini döwrebaplaşdyrmak...

Türkmenistan «John Deere» bilen şertnama baglaşýar

Türkmenistanyň oba hojalyk pudagynda özgertmeleri üstünlikli durmuşa geçirmek we pudagyň maddy-tehniki binýadyny has-da pugtalandyrmak hem-de oba hojalyk tehnikalaryny, gurallaryny, olar üçin ätiýaçlyk şaýlaryny tapgyrlaýyn satyn...

Gazna biržalarynyň işi ygtyýarlylandyrmaga degişli edildi

Türkmenistanda gymmatly kagyzlaryň bazaryny has-da ösdürmek maksady bilen, şeýle hem «Işiň aýry-aýry görnüşlerini ygtyýarlylandyrmak hakynda» Türkmenistanyň Kanunyna laýyklykda, Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi. «Watan» habarlar...

Täjigistandan sozulan we guýma alýuminler satyn alnar

Türkmenistanyň ykdysady kuwwatyny has-da berkitmek, gaýtadan işleýän senagat önümçiliklerini innowasion esasda ýola goýmak, içerki bazarlary daşary ýurtlarda öndürilýän harytlaryň ornuny tutýan harytlar bilen bolelin üpjün...