Soňky habarlar

Arhiw

Ykdysadyýet

Lebaply maldarlar şu ýyl 3,7 müň tonna ýüň taýýarladylar

Lebap welaýatynyň dowardarlary ýaz gyrkymyny üstünlikli tamamlap, ýuwulmadyk ýüňüň 3,7 müň tonnasyny taýýarladylar. Bu barada «Jeyhun.news» «Türkmen gündogary» gazetine salgylanyp, habar berýär. Olar häzirki günlerde bolsa...

HPG-niň we AÖB-niň Türkmenistandan dolandyryjysy çalşyldy

Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen, Merdan Öwezowiç Annadurdyýew Halkara Pul gaznasynyň Türkmenistandan dolandyryjysy we Aziýanyň Ösüş bankynyň Türkmenistandan dolandyryjysy wezipelerinden boşadyldy. Milletiň Lideriniň başga bir gol çeken...

Aşgabatda Türkmenistanyň eksport edijileriniň maslahaty geçiriler

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ç.Gylyjow Hökümetiň 2-nji iýulda geçirilen mejlisinde döwlet Baştutanyna ýurdumyzyň eksport mümkinçiliklerini mundan beýläk-de artdyrmak boýunça işlenip taýýarlanylan maksatnamanyň ýerine ýetirilişi...

Türkmenistanda döwlet edara-kärhanalaryna ýer bölekleri berildi

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary E.Orazgeldiýew Hökümetiň 2-nji iýulda geçirilen mejlisinde döwlet Baştutanyna ýurdumyzda milli ykdysadyýetimiziň ähli pudaklarynyň sazlaşykly ösüşini üpjün etmek maksady bilen, gözegçilik...