Soňky habarlar

Arhiw

Ykdysadyýet

Türkmenistan Aziýanyň ösüş banky bilen gatnaşygyny pugtalandyrýar

20-nji oktýabrda Türkmenistanyň birnäçe ministrlikleriniň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň wekilleri Aziýanyň ösüş bankynyň “Merkezi Aziýada sebitleýin ykdysady hyzmatdaşlyk” (MASYH) maksatnamasynyň resmi adamlarynyň wirtual mejlisine gatnaşdylar....

«Türkmendemirýollary» «Transmaşholdingden» iki sany teplewoz satyn alar

«Türkmendemiryollary» AGPJ Russiýanyň « Transmaşholding» paýdarlar jemgyýetinden iki sany dizel teplewozyny satyn alar. Bu barada türkmen demir ýol kompaniýasynyň resmi web sahypasy habar berýär. Ikitaraplaýyn geçirilen wideoaragatnaşyk arkaly mejlisde ýörite...

Türkmenistanda «Owerdraft» bank karty dörediler

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň 16-njy oktýabrda geçirilen mejlisinde wise-premýer G.Müşşikow döwlet Baştutanyna nagt däl hasaplaşyklaryň gerimini giňeltmek, ýurdumyzyň karz berýän edaralary tarapyndan ilata edilýän hyzmatlaryň görnüşlerini...

Türkmenistanyň girdejisi orta derejeden ýokarda

Bütindünýä bankynyň klassifikasiýasy boýunça Türkmenistan girdejisi orta derejeden ýokary bolan ýurtlaryň hataryna girdi. Bu barada Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary G.Müşşikowyň Türkmenistanyň maliýe-ykdysady ulgamynyň durnukly...

FAO-nyň wekilleri Türkmenistanda okuw maslahatyny geçýärler

Durnukly ösüş maksatlarynyň görkezijileri boýunça okuw maslahatlarynyň tapgyrlary dowam edýär. Şolaryň netijelerini BMG-niň Azyk we oba hojalyk guramasy (FAO) utgaşdyrýar. Şeýle maslahatlary FAO-nyň Merkezi Aziýa...

Şu ýyl Türkmenistanda 21 desga işe girizildi

Şu ýylyň 9 aýynda Türkmenistanda 21 sany iri desga işe girizildi. Umumy meýdany 1 million inedördül metrden hem köp bolan ýaşaýyş jaýlary, şol sanda has...

Şu ýyl Türkmenistanda 53 sany döwlet emlägi hususylaşdyryldy

Şu ýylyň 9 aýynyň dowamynda Türkmenistanda döwlet emläginiň 53-si hususylaşdyryldy. Bu barada maliýe we ykdysadyýet minsitri M.Serdarow Hökümetiň giňişleýin mejlisinde habar berdi. Hususylaşdyrylan emläkden Döwlet býujetine...