Ykdysadyýet

Türkmenabatdaky zawodda 144 dürli şaý öndürilýär

90 ýyl bä­ri iş­läp gel­ýän, döw­re­bap önüm­çi­lik en­jam­la­ry­nyň kö­me­gi bi­len ýyl­la­ryň äh­li­si­ni zäh­met üs­tün­lik­le­ri­ne bes­le­ýän Türk­me­na­ba­dyň...

Ýaşlykdaky zawodda 6,2 million manatlyk keramzit öndürildi

Ak bug­daý et­ra­by­nyň Ýaş­lyk şä­her­çe­sin­dä­ki ke­ram­zit za­wo­dy­nda ýylyň başyndan bäri 6 mil­li­on 246 müň 344 ma­nat­lyk ke­ram­zit ön­dü­ri­ldi ― diýip, «Türkmenistan» gazeti habar berýär. Bu bolsa...

«Lebapörisuw» täze guýularyň ikisini gazdy

«Lebapörisuw» abatlaýyş, ulanyş edarasynyň işgärleri welaýatyň öri meýdanlaryny suwlulandyrmak işine netijeli gatnaşýarlar ― diýip, «Türkmen gündogary» gazeti habar berýär. Olar tarapyndan ýylyň geçen döwründe guýularyň ikisi...

«Balkandokmada» 21 million manatlyk iş özleşdirildi

Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrliginiň Serdar şäherindäki «Balkandokma» ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýetinde ýylyň geçen ýedi aýynda 2 müň 67 tonna ýokary hilli nah ýüplükler taýýarlanylyp, jemi...

Sarahsda 600 orunlyk orta mekdep gurulýar

Şu günler Sarahs etrabynyň «Bereket» geňeşliginde döwrebap orta mekdebiň gurluşygy depginli alnyp barylýar. 600 orunlyk bilim ojagynyň binasyny «Nur bina gurluşyk» hususy kärhanasynyň hünärmenleri gurýarlar...

Daşoguz welaýatynda ýollary abatlamak işleri dowam edýär

Daşoguz welaýat awtomobil ýollary müdirligi tarapyndan soňky ýyllarda gara ýollaryň onlarça kilometri guruldy we abatlanyldy ― diýip, «Daşoguz habarlary» gazeti ýazýar. Welaýatda 1 müň kilometrden gowrak...

Lebap welaýatynda ýollary abatlamak işleri dowam edýär

Welaýat häkimliginiň awtomobil ýollaryny ulanyş müdirliginiň Dänew etrap ýol ulanyş bölüminiň işgärleri hem ýollaryň abat saklanylmagy ugrunda yhlasly zähmet çekýärler ­― diýip, «Türkmen gündogary» gazeti...

Daşoguzdaky «Ak öýde» işler gyzgalaňly barýar

Daşoguz şäherinde gurulýan «Türkmeniň ak öýi» binasynda wagtda gurluşykçylar binanyň demir-beton sütünlerini dikeltmek, kerpiç örmek, sadaka jaýynyň içki diwarlaryny suwamak, suw howdanlarynyň beton diwarlaryny guýmak...

Şu ýyl Ahal welaýatynda jemi 270 kombaýn pagta ýygar

Ahal welaýatynda pagta ýygymy möwsümine ykjam taýýarlyk görülýär ― diýip, «Türkmenistan» gazeti habar berýär. Oba hojalygyndaky bu möhüm we jogapkärli möwsümde pagta ýygyjy kombaýnlara aýratyn orun...

Ukraina ýene-de Türkmenistandan dizel ýanygyjyny alyp başlady

«Ukrrudprom.com» habar gullugynyň habaryna görä, şu gün 4000 tonna türkmen dizel ýangyjynyň «Nawiger-2» tankeri bilen Türkmenbaşy halkara deňiz menzilinden Zaporožýe menziline barmagyna garaşylýar. Çeşmäniň habaryna görä,...

Türkmenistanda 12 müň gektar ýere mäş ekildi

Şu ýyl Türkmenistanda ilkinji gezek mäş ekmek üçin 12 müň gektar ýer bölünip berildi. «Türkmenistan: Altyn asyr» neşiriniň habarynda hem aýdylyşy ýaly, bu ýylky mäş ekilen...