Soňky habarlar

Archive news

Ykdysadyýet

Üzüm melhemlik önüm

Gadymy Ahal topragy özüniň täsin, tebigy gözelligi bilen has gadymy wagtdan bäri köpleriň ünsüni özüne çekip gelýär. Gadymy ekinleriň biri bolan köp görnüşli üzümler özleriniň...

Maldarçylyk toplumyndaky işler

Ýurdumyzda gazanylýan ösüşler Halk hojalygynyň ähli pudaklary bilen bir hatarda Oba senagat toplumynda bar bolan edara kärhanalar, önümçilik toplumlaram mynasyp goşant goşýarlar. Bu babatda ýurdumyzyň...

Azyk üpjünçiligine uly goşant

Milli ykdysadyýetimiziň esasy pudaklarynyň biri bolan Oba hojalyk pudagynda amala aşyrylýan döwrebap özgertmeler bu günki gün güneşli diýarymyzyň ekerançy kärendeçilerini bol hasyl ýetişdirmek ugrunda alyp...

Yhlasly dokmaçylaryň üstünligi

Ýurdumyzyň ähli önümçilik ulgamlarynda bolşy ýaly Dokma pudagynda hem ýylyň-ýylyna uly üstünlikler gazanylýar. Lebap welaýatynyň Dänew etrabynyň Seýdi şäher Pagta egriji kärhanasy hem netijeli sepgitlere...

«Altyn Asyr» Türkmen kölüniň kenarynda brifing geçirildi

Şu gün Balkan welaýatynyň Serdar etrabynda täze durmuş-önümçilik toplumynyň düýbüniň tutulmagy mynasybetli guralan çäreleriň çäklerinde brifing geçirildi. Bu çäre «Altyn Asyr» Türkmen kölüni jemgyýetçilige tanatmak,...

"Balkan" gämisi ýene-de ýüzüp başlady

Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzalarynyň çeken maýa goýumlarynyň esasynda «Balkan» gämisi abatlanylyp, ulanyşa goýberildi. Şunuň bilen bagly 4-nji maýda Türkmenbaşy Halkara deňiz portunda geçirilen dabara...

Daşoguz welaýatynda baglaryň meýdany 200 ga artdy

Oba senagat önümçiligine uly üns berilýän Türkmenistanyň demirgazygynda miwe önümlerini öndürmegiň möçberi yzygiderli artýar. Her ýyl Daşoguz welaýatynda almanyň, armydyň, garalynyň, alçanyň, çereşnýanyň, üljäniň we...