Soňky habarlar

Arhiw

Jemgyýet

Mary welaýatynda boş iş orunlary hödürlenilýär

16-njy we 19-njy aprelde Mary welaýatynyň Mary şäheriniň hem-de Baýramaly we Serhetabat etraplarynyň zähmet we ilaty iş bilen üpjünçiligi bölümleri tarapyndan boş iş orunlaryny hödürlemek...

«Zehin ýoly» täze bina göçdi

Aşgabatdaky «Zehin ýoly» bilim merkezi täze bina göçdi. Bu waka mynasybetli düýn köp sanly myhmanlaryň gatnaşmagynda baýramçylyk çäresi geçirildi. Agşamky maksatnama çagalar we ene-atalar üçin...

"Ýylyň türkmen edermen alabaýy" atly halkara bäsleşik geçiriler

Türkmenistanda müňýyllyklaryň dowamynda türkmen topragynda kemala getirilen, halkymyzyň milli gymmatlyklarynyň biri hasaplanylýan, wepalylygyň, edermenligiň, batyrlygyň ajaýyp nusgasyna öwrülen türkmen alabaý itleriniň daşky keşbini şekillendiriş we...

“Halkbank” paýdarlar täjirçilik bankynyň karz hyzmatlary

Içerki maliýe serişdeleriniň netijeli peýdalanylmagy esasynda ilatyň degişli isleglerini kanagatlandyrmaga ukyply bank hyzmatlary yzygiderli ýola goýulýar. “Halkbank” paýdarlar täjirçilik banky hem ýurdumyzyň raýatlarynyň hem-de telekeçileriň...

“Halkbank” paýdarlar täjirçilik bankynyň E-commerce hyzmaty

Häzirki döwürde sanly ykdysadyýete häzirki döwrüň hereketlendiriji güýji hem-de ykdysady ösüşiň möhüm şerti hökmünde garalýar. “Türkmenistanyň durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň 2019 – 2025-nji ýyllar üçin Maksatnamasyndan”...

«Altyn asyr» Gündogar bazary gaýtadan işläp başlaýar

7-nji aprelde Aşgabadyň etegindäki «Altyn asyr» Gündogar bazarynyň işi gaýtadan dikeldilýär. Arzuw.news bu barada bazaryň söwdegärlerine salgylanyp habar berdi. Bazaryň işine çäklendirmeler geçen ýylyň iýul aýynda...

Türkmenistan Oraza aýyny garşylamaga taýýarlanýar

Tutuş yslam dünýäsinde bolşy ýaly, Oraza aýy Türkmenistanda hem mukaddes aý hasapanylýar. Bu aýyň dowamynda adamlar agyz bekleýärler we ýagşy işler etmäge çalyşýarlar. Dostluk, doganlyk,...

Canada Post Türkmenistana poçta ugratmak hyzmatyny ýola goýdy

Canada Post korporasiýasy şu ýylyň aprel aýyndan Kanadadan Türkmenistanda ugradyljak poçtalary kabul edip başlandygyny habar berdi. Häzir Kanadadan Türkmenistana hatlary we ýeňil agramdaky ýükleri ugradyp bolýar. «Türkmenpoçtanyň»...

Türkmenistanda metjitleriň işine goýlan çäklendirme ýatyryldy

Türkmenistanda ähli metjitler işläp başladylar. Bu barada Türkmenistanyň Müftiligi habar berýär. Metjide barlanda, arassaçylyk, öňüni alyş çareleri görülmelidir. 2020-nji ýylyň 13-nji iýulynda ýokanç keselleriň ýaýramagynyň öňüni almak...

Türkmenistanda ýene bir ugra otly gatnawy açyldy

2021-nji ýylyň 1-nji aprelinden bildirilýän talaplary berjaý etmek şerti bilen, synag hökmünde, hepde-de 2 gezek — hepdäniň çarşenbe güni Aşgabat — Mary — Türkmenabat, hepdäniň...