Soňky habarlar

Arhiw

Jemgyýet

Bişkekde Magtymguly Pyraga bagyşlanan halkara ylmy maslahat geçirildi
Gyrgyz-Türk Manas uniwersitetinde Türkmenistanyň Gyrgyz Respublikasyndaky ilçihanasy tarapyndan Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygyna bagyşlanan «Magtymguly Pyragynyň döredijiliginiň adamzadyň ruhy-medeni gymmatlyklaryndaky ähmiýeti» atly halkara ylmy...
Türkmenistanda hepdäniň ikinji ýarymy ýagyşly bolar
Hepdäniň ikinji ýarymynda Türkmenistanda ýagyş ýagar. Bu barada «Türkmenistan» gazetinde habar berildi: Balkan welaýatynda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, hepdäniň ikinji ýarymynda ýagyş ýagar. Günorta-gündogardan demirgazyk-günbatara...
«Koreý milli baýramçylyklary» atly medeniýet agşamy geçirildi
Aşgabat şäherinde «Koreý milli baýramçylyklary» atly medeni çäresi geçirildi. Ony Türkmensitanyň Bilim ministrliginiň Innowasiýa maglumat merkeziniň çäklerinde Koreýanyň milli maglumatlar jemgyýeti agentligi tarapyndan esaslandyrylan «Türkmenistan –...
Türki Döwletleriň Guramasyna agza ýurtlaryň din wekilleri duşuşdylar
Özbegistan Respublikasynyň Daşkent şäherinde Türki Döwletleriň Guramasyna agza ýurtlaryň din wekilleriniň Geňeşiniň dördünji mejlisi geçirildi. Oňa Türkmenistanyň müftüsi Ý.Hojagulyýewiň ýolbaşçylygyndaky türkmen wekiliýeti gatnaşdy. Özbegistanyň Musulmanlar geňeşiniň...
Dekabr aýynda Türkmenistanda nähili medeni çäreler geçiriler?
Ozal habar berşimiz ýaly, şu gün Prezident Serd­ar Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly nobatdaky­ Hökümet mejlisini geçirdi. Mejlisiň barşynda wise-premýer M.Mämmedowa dekabr aýynda geçirilmegi meýilleşdirilýän esasy çäreleriň...
Serd­ar Berdimuhamedow Hökümet me­jlisini geçirdi
Şu gün Prezident Serd­ar Berdimuhamedow san­ly ulgam arkaly Türkm­enistanyň Ministrler ­Kabinetiniň nobatdaky­ mejlisini geçirdi. Bu barada «Watan» habarlar gep­leşiginde habar berildi. Hökümet mejlisinde ýurdy durmuş-ykdysady taýdan...