Soňky habarlar

Arhiw

Jemgyýet

Howa maglumaty: 2021-nji ýylyň 2-nji awgusty

Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Gidrometeorologiýa baradaky gullugynyň ýurdumyzda şu gün — 2-nji awgustda bolmagyna garaşylýan howanyň ýagdaýy barada berýän maglumaty Aşgabatda: az...

Türkmenistanda 2-nji awgustda howa +35... +40° yssy bolar

Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Gidrometeorologiýa baradaky gullugynyň 2021-nji ýylyň awgust aýynyň 2-ne Aşgabat şäherinde we welaýatlarda bolmagyna garaşylýan howanyň ýagdaýy barada...

Aşgabadyň Botanika bagynda «Ussatlaryň ýarmarkasy» guralar

1-nji awgustda Aşgabadyň Botanika bagynda «Ussatlaryň ýarmarkasy» atly dabara kiçeldilen görnüşde geçiriler. Bu barada bagyň dolandyryşy jemgyýetçilik torlaryndaky sahypalarynda habar berdi. Dabaranyň myhmanlaryna täsin el işlerini...

Howa maglumaty: 2021-nji ýylyň 31-nji iýuly

Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Gidrometeorologiýa baradaky gullugynyň ýurdumyzda şu gün — 31-nji iýulda bolmagyna garaşylýan howanyň ýagdaýy barada berýän maglumaty Aşgabatda: az-kem...

«Gülüň owadan!» atly bäsleşigiň döwlet tapgyry geçirildi

Aşgabatdaky Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezi binasynda Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi geňeşi, Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkezi tarapyndan ýurdumyzyň Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllygyna hem-de «Türkmenistan — parahatçylygyň we...

Howa maglumaty: 30-njy iýul

Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Gidrometeorologiýa baradaky gullugynyň ýurdumyzda 30-njy iýulda bolmagyna garaşylýan howanyň ýagdaýy barada berýän maglumaty. Aşgabatda: üýtgäp durýan bulutly...

Howa maglumaty: 2021-nji ýylyň 29-njy iýuly

Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Gidrometeorologiýa baradaky gullugynyň ýurdumyzda şu gün — 29-njy iýulda bolmagyna garaşylýan howanyň ýagdaýy barada berýän maglumaty Aşgabatda: üýtgäp...

Howa maglumaty: 27-nji iýul

Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Gidrometeorologiýa baradaky gullugynyň ýurdumyzda şu gün — 27-nji iýulda bolmagyna garaşylýan howanyň ýagdaýy barada berýän maglumaty: Aşgabatda: az...

Howa maglumaty: 26-njy iýul

Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Gidrometeorologiýa baradaky gullugynyň ýurdumyzda şu gün — 26-njy iýulda bolmagyna garaşylýan howanyň ýagdaýy barada berýän maglumaty: Aşgabatda: az...

Türkmenistanda 24-nji iýulda howa +40...+43° yssy bolar

Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Gidrometeorologiýa baradaky gullugynyň Aşgabat şäherinde we welaýatlarda 24-nji iýulda bolmagyna garaşylýan howanyň ýagdaýy barada berýän maglumaty. Aşgabatda: az...

Berdimuhamedow HHR-niň Başlygyna gynanç bildirdi

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Hytaý Halk Respublikasynyň Başlygy Si Szinpine ýurduň Henan welaýatynda bolup geçen suw joşgunlary netijesinde, köp sanly adam pidalary, şikes ýetmeler hem-de...

Türkmenis­tanda 23-nji iýulda howa +40...­ +42° yssy bolar

Türkmenis­tanyň Oba hojalyk we ­daşky gurşawy goramak­ ministrliginiň Gidrometeorologiýa baradak­y gullugynyň Aşgabat şäherinde we welaýatlarda 23-nji iýulda bolm­agyna garaşylýan howa­nyň ýagdaýy barada be­rýän maglumaty. Aşgabatda­: az...

Türkmenistanyň Prezidenti 13 çagaly maşgala bilen didarlaşdy

21-nji iýulda Türkmenistanyň Prezidenti Daşoguz welaýatyna iş saparyny amala aşyryp, täze ýaşaýyş jaý toplumynyň hem-de welaýat merkezinde gurlan «Türkmeniň ak öýi» binasynyň açylyş dabaralaryna gatnaşdy. Ýaşaýyş...