Soňky habarlar

Arhiw

Jemgyýet

Türkmenistanyň Adalatçysy Stambulda geçirilen maslahata gatnaşdy

Türkmenistanyň Adalatçysy Ýazdursun Gurbannazarowa Stambulda geçirilýän Merkezi Aziýa ýurtlarynyň milli adam hukuklary institutlarynyň sebitleýin maslahatyna gatnaşdy. «Türkmenistan: Altyn asyr» elektron neşiriniň berýän habaryna görä, duşuşyga halkara...

Türkmenistan ýaşlara döredilýän ýeňillikleri artdyrar

«Döwlet ösüp gelýän ýaş nesliň aň-düşünjeli, bilimli bolmagy ugrunda hem ýeterlik derejede alada edýär» diýip, Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň mejlisinde aýtdy. Bellenilişi ýaly,...

«Sagdyn nesil — sagdyn jemgyýet» atly wagyz-nesihat duşuşygy geçirildi

Şu gün «Türkmenaragatnaşyk» agentliginiň edara binasynda Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň, Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň, Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň we «Türkmenaragatnaşyk» agentliginiň...

Türkmenistanda mallary gyş möwsümine taýýarlaýarlar

Türkmenistanly maldarlar gyşa taýýarlyk işlerini tamamlaýjy tapgyrda alyp barýarlar. Bu barada«МИР 24» habar berýär. Gyş möwsümi başlamaz ozal ätiýaçlyk ot-iýmleri bilen üpjün etmek we mallaryň gyşdan...

Halk Maslahatynyň birinji çagyrylyşynyň 8-nji mejlisi geçirildi

Şu gün Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň birinji çagyrylyşynyň 8-nji mejlisi geçirildi. Bu barada «Watan» habarlar gepleşiginde habar berildi. Bellenilişi ýaly, mejlisiň işine gatnaşmak üçin köpçülikleýin...

«Demokratiýa we hukuk» žurnalynyň täze sany çapdan çykdy

Türkmenistanyň Döwlet, hukuk we demokratiýa instituty tarapyndan taýýarlanylýan «Demokratiýa we hukuk» žurnalynyň nobatdaky sany çapdan çykdy. Bu barada «Türkmenistan» gazetiniň şu günki sanynda habar berilýär. Žurnal...

«Miras» žurnalynyň täze sany okyjylaryna gowuşdy

Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Magtymguly adyndaky Dil, edebiýat we milli golýazmalar instituty tarapyndan üç aýdan bir gezek neşir edilýän «Miras» ylmy-köpçülikleýin žurnalynyň nobatdaky sany çapdan çykdy....

Türkmenistanda öňdebaryjy ýaşlaryň 75-si sylaglandy

Düýn — 16-njy noýabrda, Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň döredilen gününde Aşgabatda bu guramanyň döredilmeginiň 31 ýyllygy mynasybetli Türkmenistanyň Ýaşlar baýragyna eýe bolanlary sylaglamak dabarasy...