Arhiw

Jemgyýet

Türkmenistan 2023-nji ýylda öz ýük gämilerini gurup başlar

Türkmenistan 2023-nji ýylyň başynda öz ýük gämilerini gurmagy meýilleşdirýär. Bu barada korabel.ru «Turkmendeňizderýaýollary» agentliginiň ýolbaşçysy Annadurdy Kösäýewiň sözlerine salgylanyp habar berýär. «Türkmenistanda 2018-nji ýyldan bäri gämi...

Awazada Hazar deňziniň güni bellenildi

Şu gün «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda Hazar deňziniň güni bellenildi. Bu barada «Watan» habarlar gepleşiginde habar berildi. Awazadaky «Hasyl» myhmanhanasynda geçirilen «Hazar deňzi – dostluk we...

1-nji sentýabrda TMÝG-niň VII gurultaýy geçiriler

Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Awazada Ministrler Kabinetiniň göçme mejlisini geçirdi. Mejlisde 2022-nji ýylyň geçen ýedi aýynda alnyp barlan işleriň jemleri jemlenildi hem-de öňde...

Türkmenistanda TASS habarlar agentliginiň wekilhanasy açyldy

Türkmenistanda Russiýa Federasiýasynyň TASS habarlar agentliginiň wekilhanasy açylyp, 9-njy awgustda onuň habarçysy Aşgabatda işe başlady. Russiýanyň Daşary işler ministrligi Türkmenistanda TASS-nyň wekilhanasynyň açylmagy rus-türkmen gatnaşyklaryny...

Türkmenistanda Steam onlaýn hyzmaty petiklenmedi

Kompýuter oýunlaryny we progammalaryny paýlaşmak üçin niýetlenen Steam onlaýn hyzmat ulgamy Türkmenistanda hiç bir kynçylyksyz açylýar. Bu barada Arzuw News-iň habarynda aýdylýar. Käbir neşir bu onlaýn...

Çärjew etrabynyň täze merkezi gurulýar

Türkmenistany 2022 — 2028-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Prezident Maksanamasyna laýyklykda, Ahal welaýatynyň etraplarynyň çäklerinde täze, häzirki zaman obalarynyň we şäherçeleriniň gurluşygy ýokary depginlerde alnyp...

Aşgabatda boş iş orunlarynyň hödürleniş çäresi geçirildi

Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň Işewürlik merkezinde 9-njy awgustda boş iş orunlarynyň hödürleniş çäresi geçirildi. Oňa döwletiň garamagyndaky we hususy kärhanalar gatnaşyp, iş gözleýänler bilen ukyplaryna...

Türkmenistanda 30 müňe golaý goşmaça iş orny dörediler

Türkmenistanda Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň mejlisinde kabul edilen «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy: Türkmenistany 2022 — 2052-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Milli maksatnamasyna» laýyklykda, şeýle-de...

Aşgabatda täze awtobus ugry işe girizildi

“Türkmenawtolaglary” agentliginiň Aşgabatdaky ýolagçy awtoulag kärhanasy ilatymyzyň awtomobil gatnamalaryna bolan isleglerini talabalaýyk kanagatlandyrmak hem-de ýerine ýetirilýän awtoulag hyzmatlarynyň ýokary hilli we medeniýetli bolmagyny gazanmak maksady...