Soňky habarlar

Archive news

Jemgyýet

“Nusaý” myhmanhanasynyň ady üýtgediler

Türkmenistanyň Prezidenti 9-njy sentýabrda  Aşgabat şäheriniň hem-de welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatyny geçirdi. Iş maslahatynyň dowamynda Aşgabat şäheriniň häkimi Ş.Durdylyýew hasabat bilen...

Türkmen telewideniýesiniň tehniki mümkinçilikleri kämilleşdirilýär

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň 6-njy sentýbarda geçirilen mejlisinde wise-premýer B.Abdyýewa döwlet Baştutanyna Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň tehniki enjamlaryny döwrebaplaşdyrmak boýunça geçirilmegi göz öňünde...

Iň howpsuz şäherler

Ýaponiýanyň paýtagty dünýäniň iri 60 şäheriniň arasynda iň howpsuzy saýlandy. Şeýlelikde Günüň dogýan ýurdunyň paýtagty 2015-nji ýyldan bäri üçünji gezek sanawyň ilkinji basgançagynda galdy. Angliýanyň...

Jemgyýetçilik kabul edişligi

2019-njy ýylyň 7-nji we 21-nji sentýabrynda Türkmenistanyň Adalat ministrliginiň, Baş prokuraturasynyň, Ýokary kazyýetiniň işgärleriniň we Aşgabat şäher adwokatlar kollegiýasynyň agzasynyň gatnaşmagynda hukuk meseleleri boýunça raýatlaryň...

“JOHN DEERE” kysymly kombaýnlaryň täze tapgyry

“JOHN DEERE” kysymly pagta ýygyjy kombaýnlaryň täze tapgyry ýurdumyza getirildi. “Watan” habarlar gepleşiginiň (03.09.2019) habar bermegine görä, dünýäniň öňdebaryjy kompaniýasynyň täze tehniklary öňki bar bolanlaryň...

Lebabyň baş ymamy Türkmenistanyň müfitisi wezipesine bellenildi

30-njy awgustda Türkmenistanyň dindarlarynyň maslahaty geçirildi. Oňa welaýatlardan we Aşgabat şäherinden din işgärleri, il sylagly ýaşulular gatnaşdylar. Maslahatyň dowamynda guramaçylyk meseleleriniň birnäçesine garaldy. Bu ugurda wezipeleriň ýerlerini üýtgetmek...

Otçular toparlarynyň arasynda ýaryş geçirilýär

Mary welaýatynyň Serhetabat, Tagtabazar etraplarynyň uzak öri meýdanlarynyň gül-gülzarlyga, bol ot-çöpe eýe bolmagy dowarlaryň orta semizlikde bolmagyna getirýär. Gyzgalaňly tomus paslynyň ahyrky aýynda Tagtabazar etrabynyň «Maldar»...

Pomidor festiwaly geçirildi

Ispaniýanyň Walensiýa şäherinde “La Tomatina” pomidor festiwaly geçirildi. Dabaraly ýagdaýda geçirilen baýramçylyga dünýäniň beýleki ýurtlaryndan hem myhmanlar bardy. Bu üýtgeşik şüweleň 1945-nji ýyldan bäri her...

Aşpezler bäsleşdiler

Balkanabat şäherindäki 29-njy çagalar bagynda “Bereketli türkmen saçagy” atly bäsleşigiň şäher tapgyry geçirildi. Ösüp gelýän ýaş nesli berk bedenli we sagdyn ruhda terbiýeläp ýetişdirmekde mynasyp...

Aşgabatda halkara gurluşyk sergisi geçiriler

Şu ýylyň 29 — 31-nji awgustynda Aşgabatda «Türkmengurluşyk — 2019» atly halkara sergi hem-de «Türkmenistanyň gurluşyk pudagynyň ösüşi» atly maslahat geçiriler. Bu çärelere 140-a golaý ýerli hem-de...

Dünýäniň iň “ýaş” awiaparkly kompaniýalary

Merkezi edarasy Şweýsariýada ýerleşýän “ch-aviation” şereketi iň täze uçarlardan peýdalanýan awiakompaniýalaryň sanawyny mälim etdi. 1998-nji ýylda esaslandyrylan şereket awiasiýa pudagynda iş alyp barýan kompaniýalar barada...