Arhiw

Jemgyýet

Türkmenistanda türkmen alabaýynyň baýramy belleniler

Şu gün – 25-nji ýanwarda Türkmenistanyň Prezidenti Aşgabat şäheri boýunça iş saparyny amala aşyryp, Halkara alabaý itleri assosasiýasynyň Köpetdagyň eteginde gurluşygy alnyp barylýan merkezi edarasyndaky...

Russiýa Türkmenistandan ýene bir ýörite uçuşy amala aşyrdy

2021-nji ýylyň 25-nji ýanwarynda Türkmenistanyň Türkmenabatdaky halkara howa menzilinden Russiýa Federasiýasyna nobatdaky ýörite uçar gatnawy amala aşyryldy. Bu barada Russiýanyň Türkmenistandaky ilçihanasynyň resmi internet sahypasynda...

Aşgabatda käbir awtoulag ugurlaryna üýtgeşme girizildi

“Türkmenawtoulaglary” agentligi ilatymyzyň awtomobil gatnawlaryna bolan isleglerini kanagatlandyrmak hem-de ýerine ýetirilýän awtoulag hyzmatlarynyň ýokary hilli we medeniýetli bolmagyny gazanmak maksady bilen,  43-nji “Parahat – Arzuw” ...

Howa maglumaty (18 - 24.01.2021 ý.)

Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Gidrometeorologiýa baradaky gullugynyň ýurdumyzda şu hepdäniň dowamynda boljak howanyň ýagdaýy barada berýän maglumaty: Balkan welaýatynda üýtgäp durýan bulutly...

Indiki hepdede Türkmenistanda ýene howa sowar

Gysga wagtlyk maýlamadan soň, eýýäm indiki hepdeden başlap, Türkmenistana ýene-de sowuk howa aralaşar. Howanyň durnuksyzlygy Ortaýer deňziniň we Günorta Hazaryň yssy we gurak günleri getiren...

Lebap welaýatynda täze söwda dükanlarynyň 10-sy gurlar

14-nji ýanwarda Hökümetiň Türkmenabat şäherinde geçirilen göçme mejlisinde Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ç.Gylyjow döwlet Baştutanyna Lebap welaýatynda söwda we önümçilik desgalarynyň durkuny täzelemek boýunça...

Türkmenistanda aw möwsümi tamamlandy

Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrligi “Bitarap Türkmenistan” gazetiniň sahypalarynda ýurduň raýatlaryna Türkmenistanda aw möwsüminiň 2021-nji ýylyň 31-nji martyna çenli ýapykdygyny yglan edýär. Ministrlik,...