Soňky habarlar

Arhiw

Jemgyýet

Aşgabadyň Parahat 7 toplumynda ýene 23 jaý gurulýar

Parahat-7 ýaşaýyş jaý toplumynda şu ýyl oňaýly ýaşaýyş jaýlaryny gurmagy, şeýle hem olaryň daş-töweregini abadanlaşdyrmak we bag ekmek işlerini dowam etmek göz öňünde tutulýar. Aşgabat...

«Milli goşun» žurnaly döredijilik bäsleşigini yglan etdi

Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň «Milli goşun» žurnaly Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasy bilen bilelikde döredijilik bäsleşigini yglan etdi. Watan goragçylarynyň güni mynasybetli geçirilýän bäsleşik «Gaýratyňyz egsilmesin, mertebäňiz...

Aşgabatda türkmen halysyna bagyşlanan maslahat geçirildi

Golaýda Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde «Haly — türkmeniň gadymy hem müdimi sungaty» atly maslahat geçirildi. Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň, Zenanlar birleşiginiň Merkezi geňeşiniň, Dokma...

Türkmenistanda "Milli Goşun" žurnalynyň täze sany çap edildi

Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň «Milli goşun» žurnalynyň nobatdaky sany çapdan çykdy.  Bu barada TDH habar berýär. Žurnalyň nobatdaky sany geçen ýylyň ahyrynda kabul edilen «Türkmenistanyň «Türkmen edermen»...

Aşgabatdaky Baş arça ― GDA boýunça iň belent arça

«TurStat» portaly tarapyndan Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygyna agza ýurtlaryň iň beýik Baş Arçalarynyň sanawy düzüldi. Bu sanawda türkmen paýtagtyndaky Baş Arça GDA boýunça hem iň belent...

Türkmenistanda Täze, 2020-nji ýyl garşylanyldy

Türkmenistan Täze, 2020-nji ýyly uly dabaralar bilen garşylady. Aşgabatdaky esasy dabaralar «Älem» medeni dynç alyş merkeziniň öňündäki meýdançada dikilen Baş arçanyň ýanynda geçdi. 31-nji dekabrda agşam...