Jemgyýet

Telekeçilere pensiýa gatançlaryny tölemek üçin hasabat döwri başlandy

Türkmenistanyň Pensiýa gaznasy ýurdumyzyň telekeçilerine 2022-nji ýylyň birinji ýarymynyň pensiýa gatançlaryny tölemek üçin hasabat döwrüniň başlandygyny ýatladýar. "Döwlet pensiýa ätiýaçlandyrmasy hakynda" Türkmenistanyň Kanunynyň 23-nji maddasyna laýyklykda,...

Maryda täze konditer kärhanasy ulanmaga berildi

Mary etrabynyň çäginde konditer önümlerini we kartondan dürli görnüşdäki we ölçeglerdäki gutulary öndürýän kärhananyň ulanylmaga berilmeginiň dabarasy boldy. Bu barada «Maru Şahu-Jahan» gazeti habar berdi. Onuň...

Döwletli etrabynda täze metjidiň düýbi tutuldy

Türkmenistanyň Prezidentiniň tabşyrygyna laýyklykda Döwletli etrabynyň Döwletli şäherçesiniň Şa ýoly köçesiniň ugrunda 300 orunlyk metjit we onuň ýanynda sadaka berilýän bina gurlar. Şäherçede binanyň binýadynyň goýulmagy...

Türkmenistanda Akonyň konserti bolar

Şu günler Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabyndaky «Türkmeniň ak öýi» binasynda dünýä estradasynyň meşhur aýdymçylarynyň çykyş etmeginde konsert geçiriler. Konsertde tanymal aýdymçylardan Dr.Alban (Şwesiýa), Akon (Senegal),...

Aşgabatda gruzin aşhanasynyň restorany açyldy

Aşgabatda täze Georgia restorany açyldy. Restoranyň ady iňlisçeden terjime edilende «Gruziýa» diýmegi aňladýar, restoranyň esasy ugry — gruzin aşhanasy. Menýuda däp bolan gruzin tagamlary bar: haçapuri,...

Änewde täze metjidiň gurluşygyna badalga berildi

Ahal welaýatynyň Änew şäherinde 500 orunlyk täze metjidiň we onuň ýanynda sadaka bermek üçin niýetlenen jaýyň gurluşygyna badalga berildi. 24-nji iýunda geçirilen dabara welaýatyň ähli...

Türkmen pasporty dünýä reýtinginde ilkinji ýüzlüge girdi

2022-nji ýylyň ikinji çärýeginde Türkmenistanyň pasporty Şweýsariýanyň Henley & Partners konsalting kompaniýasy tarapyndan neşir edilen «Dünýä pasportlarynyň indeksinde» 92-nji orny eýeledi. Analitikler dünýäniň 200-den gowrak döwletiň...

Maryda halkara media forumy geçirildi

Mary welaýatynda çarşenbe güni açylan medeniýet hepdeliginiň çäklerinde «Mary» myhmanhanasynda köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň halkara derejesindäki hyzmatdaşlyk meselelerini özünde jemleýän halkara media forumy geçirildi. Bu...

Aşgabatda raýatlaryň jemgyýetçilik kabul edişligi geçiriler

2022-nji ýylyň 9-njy iýulynda Türkmenistanyň Adalat ministrliginiň, Baş prokuraturasynyň, Ýokary kazyýetiniň işgärleriniň we Aşgabat şäher adwokatlar kollegiýasynyň agzasynyň gatnaşmaklarynda hukuk meseleleri boýunça raýatlaryň jemgyýetçilik kabul...

Türkmenistanyň Prezidenti Oleg Kononenkony 58 ýaşy bilen gutlady

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Kosmos işi boýunça «Roskosmos» döwlet korporasiýasynyň tälimçi-kosmonawt-synagçysy, kosmonawtlar toparynyň serkerdesi Oleg Kononenkony doglan güni bilen gutlady. Bu gün Oleg Kononenko 58 ýaşady. «Doglan...