Jemgyýet

Bu gün Halkara terjimeçiler güni bellenilýär

30-njy sentýabrda terjimeçileriň hünär baýramçylygy bolan Halkara terjime güni bellenilýär.  Halkara terjimeçiler güni resmi taýdan 1991-nji ýylda, Halkara terjimeçiler Federasiýasy tarapyndan döredildi. Halkara terjimeçiler gününiň maksady, senet...

Türkmenistan otly gatnawlarynyň çäklendirmesini uzaltdy

«Türkmendemirýollary» agentligi ýurduň çägindäki otly gatnawlarynyň çäklendirmesiniň 2020-nji ýylyň 1-nji noýabryna çenli uzaldylýandygyny habar berýär. «Otly gatnawlarynyň 1-nji noýabra çenli duruzulýandygyny habar berýäris» diýip, bu barada agentligiň...

Daşoguzda täze ýaşaýyş toplumy emele gelýär

Daşoguz şäherinniň «Gülistan» ýaşaýyş jaýlar toplumynda şu günler köp öýli jaýlaryň dördüsiniň gurluşgy alnyp barylýar. Olary «Türkmendemirbetonönümleri» ÖB-niň Daşoguzdaky demir-beton önümleri zawodynyň gurluşyk kärhanasy bina...

Murgap derýasynda awtomatik suw ölçeýjiler oturdylar

Türkmenistanyň Suw hojalygy baradaky döwlet komitetine şu gün Murgap derýasynyň boýundaky 14 nokatda guruljak suw sarp edilişini awtomatiki ölçeýji enjam gowşuryldy. ABŞ-nyň Aşgabatdaky ilçihanasynyň metbugat beýanatyna...

“Google” şereketi gibrid iş modeline geçýär

“Google” şereketiniň baş direktory Sundar Pichai “Time” žurnalynyň habarçysy bilen bolan söhbetdeşliginde işgärleriň gibrid iş modelinde  işlejekdigini habar berdi.  Köp kompaniýalar koronowirus pandemiýasy zerarly öýde işlemegini...

Türkmenistan Belarusdan ýene bir ýörite uçuşy amala aşyrdy

Dünýäde emele gelen koronawirus pandemiýasy sebäpli girizilen çäklendirmeler zerarly daşary ýurtlarda galan Türkmenistanyň raýatlary yzygiderli Watanymyza gaýdyp gelýärler. Türkmenistanyň Hökümetiniň tagallasy bilen Belarusdaky türkmen raýatlarynyň...

Tbilisiniň telediňine türkmen Baýdagynyň öwüşgini berildi

26-njy sentýabr agşam Tbilisiniň telewizion diňi Türkmenistanyň Döwlet tugunyň reňkiniň öwüşgini saçdy. Bu barada «Türkmenistan: Altyn asyr» elektron gazeti habar berýär. Bu dostlukly çäräni Türkmenistanyň Ilçihanasyň...

Türkmenistan öz raýatlaryny Türkiýeden alyp geldi

Türkmenistan daşary ýurtda galan raýatlaryny getirmek  boýunça işlerini dowam etdirýär. Şu gün agşam Türkmen howa ýollarynyň Boeing-777-200LR uçary koronawirus pandemiýasy sebäpli uçuşlar bes edilenden soň Türkiýede...