Arhiw

Jemgyýet

Aşgabatda Türkmenistanyň Halk Maslahaty geçirildi

Şu gün — 25-nji sentýabrda Prezident Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlyklyk etmeginde Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllygyna bagyşlanyp, Türkmenistanyň Halk maslahaty geçirildi. Mejlise Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk maslahatynyň...

Wepa Meredow: Türkmenistan — meniň ata Watanym

«Türkmenportal» web saýtymyzda habar berşimiz ýaly, 24-nji sentýabrda Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugynyň maslahatlar zalynda Türkmenistanyň raýatlygyna kabul edilen adamlara raýatlyk pasportlary gowşuryldy. Ýurt Garaşsyzlygymyzyň 30...

Howa maglumaty: 2021-nji ýylyň 24-nji sentýabry

Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Gidrometeorologiýa baradaky gullugynyň şu gün — 24-nji sentýabrda ýurdumyzda bolmagyna garaşylýan howanyň ýagdaýy barada berýän maglumaty. Bu...

Türkmenistanyň baýdagy Ýerewandaky monitorlarda görkezilýär

Türkmenistanyň Döwlet baýdagy Ýerewanyň merkezi meýdançalarynda we köçelerinde oturdylan mahabat monitorlarynda ýerleşdirildi. Bu barada ArmInfo habar berýär. Iki günüň (23-24-nji sentýabr) dowamynda mahabat monitorlarynda türkmen baýdagynyň...

Howa maglumaty: 2021-nji ýylyň 23-nji sentýabry

Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Gidrometeorologiýa baradaky gullugynyň 23-nji sentýabrda ýurdumyzda bolmagyna garaşylýan howanyň ýagdaýy barada berýän maglumaty: Aşgabatda: açyk howa bolup, gündogardan...

Howa maglumaty: 20-nji sentýabr

Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Gidrometeorologiýa baradaky gullugynyň 20-nji sentýabrda ýurdumyzda bolmagyna garaşylýan howanyň ýagdaýy barada berýän maglumaty. Aşgabatda: az bulutly howa bolup,...

Astrahanda Hazar deňziniň şekilindäki çüwdürim açyldy

Astrahan döwlet tehniki uniwersitetiniň çäginde Hazar deňziniň şekilindäki çüwdürim açyldy. Bu barada ýokary okuw mekdebiniň resmi saýty habar berýär. Hazarýaka döwletleriniň ýokary okuw mekdepleriniň birleşiginiň döredilmeginiň...

Howa maglumaty: 2021-nji ýylyň 18-nji sentýabry

Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Gidrometeorologiýa baradaky gullugynyň şu gün — 18-nji sentýabrda ýurdumyzda bolmagyna garaşylýan howanyň ýagdaýy barada berýän maglumaty Aşgabatda: az-kem...

Aşgabatda täze ýerasty geçelgeleriň 4-si açyldy

Döwlet Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllygy mynasybetli A.Nyýazow şaýoly bilen Hoja Ahmet Ýasawy köçesinde gurlan täze ýerasty geçelgeler dabaraly ýagdaýda açyldy. Ýerasty geçelgeleriň ýer böleginiň umumy...