Jemgyýet

Aşgabatda sebitiň iri logistika merkezi açyldy

30-njy oktýabrda Türkmenistanyň Prezidentiniň gatnaşmagynda Aşgabat şäherinde Awtoulag kärhanalar toplumynyň we Awtomobil mekdepleriniň birleşiginiň okuw-türgenleşik merkeziniň açylyş dabarasy boldy. «Türkmenawtoulaglary» agentliginiň buýurmasy boýunça «Weli Gurluşyk» hususy...

Türkmenistanyň metjitleri 1-nji dekabra çenli ýapyk durar

Ýiti ýokanç keselleriň ýurdumyza getirilmeginiň we ýaýradylmagynyň öňüni almak maksady bilen Türkmenistanyň metjitleriniň işine girizilen çäklendirmeleriň möhleti uzaldylýar. Şunuň bilen baglylykda, dini edaralaryň — metjitleriň, zyýarat...

Türkmenistanda şu ýyl 10 milliona derek 25 million düýp bag ekiler

29-njy oktýabrda geçirilen Hökümet mejlisinde Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary E.Orazgeldiýew döwlet Baştutanyna ählihalk bag ekmek dabarasyna görülýän taýýarlyk barada hasabat berdi. Türkmenistanyň Prezidentiniň 2020-nji ýylyň...

2068-nji ýylda äpet asman daşy Ýere gaçyp biler

Alymlar 3 futbol meýdançasynyň ululygyndaky «Apep» (99942 Apophis) atly asman daşynyň 2068-nji ýylda Ýere gaçyp biljekdigini mälim etdiler. Gawaý uniwersitetiniň Astronomiýa institutynyň alymlary 3 futbol meýdançasynyň...

Türkmenistanda otlularyň hereketi täze ýyla çenli togtadylýar

«Demirýollary» açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti otlularyň hereketiniň togtadylmagyny 2021-nji ýylyň 1-nji ýanwaryna çenli uzaltdy. Demir ýoluň resmi satynda: «Otlularyň hereketiniň 2021-nji ýylyň 1-nji ýanwaryna çenli wagtlaýynça...

Türkmenistan Tatarystan Respublikasyndaky raýatlaryny getirdi

“Türkmenistan” awiakompaniýasy Türkmenabatdan Kazana we ondan yzyna çarter uçuşyny gurady. Uçar koronawirus pandemiýasy sebäpli Tatarystan Respublikasynda galan türkmen raýatlaryny getirdi. T5738 belgili gatnaw bilen Boeing-777-200LR uzak...

Türkmenistan ― ESKATO gepleşikleri geçirildi

Türkmenistanyň Statistika baradaky döwlet komitetinde Aziýa we Ýuwaş umman üçin Ykdysady we durmuş toparynyň (ESKATO) wekilleri bilen wideoduşuşyk geçirildi. Sebit onlaýn maslahatynyň çäklerinde ilat we...

"Belawia" Aşgabada gatnawlaryny ýatyrmagyň möhletini uzaltdy

Belarus Döwletiniň “Belawia” awiakompaniýasy Aşgabada gatnawlaryny ýatyrmagynyň möhletini 9-njy dekabra çenli uzaltdy diýip, Sputnik agentligi habar berýär. “Bu gatnawlaryň ikinji gezek togtadylmagy, Minskden Aşgabada indiki uçuş...

Lebap welaýatynda BMG-niň sebitleýin taslamasynyň jemi jemlendi

Golaýda Lebap welaýat zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçiligi müdirliginde Birleşen Milletler Guramasynyň Ösüş Maksatnamasynyň Türkmenistandaky wekilhanasynyň guramagynda «Merkezi Aziýada zorlukly ekstremizmiň öňüni almak üçin...

Türkmenistanda konsullyk hyzmatlary onlaýn usulda alnyp barlar

Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi raýatlary konsullyk ýazgylarynda hasaba almagyň tertibini sanlylaşdyrmak we resminamalary tassyklamagy internet arkaly ýönekeýleşdirmek maksady bilen, ýurduň konsullyk hyzmatlary üçin programma üpjünçiligini...

“Samsung” şereketiniň başlygy Li Kun-He aradan çykdy

Dünýädäki iň uly tehnologiýa kompaniýalarynyň biri bolan “Samsung” şereketiniň başlygy Li Kun-He  aradan çykdy. Bu barada Li Kun-Heniň  ogly Li Jae-Ýong habar berdi. “Samsung” şereketiniň mirasdüşer...

Türkmenistanda Awtoulag kärhanalar birleşiginiň gurluşygy tamamlandy

23-nji oktýabrda geçirilen Hökümet mejlisinde Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary B.Öwezow döwlet Baştutanyna Aşgabat — Daşoguz awtomobil ýolunyň ugrunda Awtoulaglar kärhanalar birleşiginiň açylyş dabarasyna görülýän...

Maryly daýhan äpet kädileri ýetişdirdi

Öz mellek ýerinde gök we bakja önümlerini yhlas bilen ýetişdirýän ekerançynyň biri-de Wekilbazar etrabynyň Rysgally geňeşliginiň ýaşaýjysy, öz obasynda Saryja ady bilen tanalýan Muhammetsapar Rahymowdyr. Ol...