Soňky habarlar

Arhiw

Jemgyýet

Arkadag şäherinde Kärizek we Gorjaw etraplary döredildi

Arkadag şäheri bilen baglanyşykly Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň teklipnamasyny nazara almak bilen, Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň 81-nji maddasynyň 12-nji bendine laýyklykda, Türkmenistanyň Mejlisiniň karary çap edildi. «Türkmenistan» gazetinde...

«Türkmenistanyň Mejlisi hakynda» kanun güýje girdi

Şu gün «Türkmenistanyň Mejlisi hakynda» Kanun güýje girdi. Ol Türkmenistanyň Mejlisiniň işiniň guralyşyny, düzümleriniň iş tertibini, wezipelerini, ygtyýarlyklaryny we deputatlarynyň hukuk ýagdaýyny kesgitleýär. Şunuň bilen...

Türkmenistanyň Prezidenti hususyýetçileriň sergisine baryp gördi

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Aşgabatdaky Söwda-senagat edarasynda Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň döredilmeginiň 15 ýyllygyna bagyşlanyp, geçirilen sergide bolup, Türkmenistanyň işewür düzümleriniň öndürýän önümleri, senagat harytlary...

ÝHHG-niň synçylar topary Türkmenistana geldi

15-nji martda Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek boýunça merkezi toparyň binasynda 2023-nji ýylyň 26-njy martynda geçiriljek Mejlisiň deputatlarynyň, welaýat, etrap we şäher halk maslahatlarynyň,...

Türkmenistanyň telewideniýesi 12 sagatlap ýaýlymy bes eder

2023-nji ýylyň 12-13-nji mart gijesinde Türkmenistanda ýerli teleýaýlymlaryň ýaýlymy wagtlaýynça togtadylýar. Türkmen telewideniýesiniň «Watan» habarlar gepleşiginde berlen habara görä, ýaýlymyň ýapylmagy öňüni alyş işleri bilen...