Arhiw

Jemgyýet

Türkmenistanda saýlaw toparlarynyň düzümi täzelenýär

Şu günler Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek boýunça merkezi saýlaw toparynyň tassyklan meýilnamasyna laýyklykda, welaýat, Aşgabat şäher saýlaw toparlarynyň ygtyýarlyk möhletleriniň tamamlanýandygy bilen baglylykda,...

Aşgabatdaky asma ýoly we ertekiler dünýäsi hususylaşdyrylar

Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi Energetika ministrliginiň «Türkmenbaşynyň asma ýoly» we Aşgabat şäher häkimliginiň «Türkmenbaşynyň ertekiler dünýäsi» döwlet kärhanalaryny hususy taraplara ynançly dolandyrmaga bermek boýunça...

Aşgabatda Döredijilik merkezi gurlar

Ýakyn ýyllarda Aşgabatda täze Döredijilik merkezi bolar. Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ş.Durdulyýew milletiň Liderini bu merkeziň taslamasy bilen tanyşdyrdy. Täze merkez şäheriň Bitarap Türkmenistan şaýolunyň...

Farap etrabynda çagalar üçin täze seýilgäh guruldy

Lebap welaýatynyň Farap etrabynda «Çagalar dünýäsi» medeni-dynç alyş merkezi peýda boldy. «Türkmenportala» habar berlişi ýaly, ol Lebap welaýatynda geçiriljek Medeniýet hepdeliginiň çäginde açylyp, ulanylmaga berler. Täze...

Gökdepe etrabynda dokma önümleriniň täze dükany açyldy

Gökdepe şäherinde açylan «Gala» dükany ilata ýokary hilli dokma önümlerini hödürleýär. Bu barada «Türkmenistan» gazeti habar berýär. Ol dokma önümlerine ýöriteleşdirilen dükanlaryň üstüni ýetirip, Türkmenistanyň Gahrymany...

Mary welaýatynda sanly ulgama bagyşlanan duşuşyk geçirildi

11-nji iýunda «Türkmenaragatnaşyk» agentliginiň «Türkmentelekom» elektrik aragatnaşyk kompaniýasynyň «Marytelekom» welaýat elektrik aragatnaşyk kärhanasynyň hem-de Türkmenistanyň Döwlet energetika institutynyň bilelikde gurnamagynda duşuşyk geçirildi. Oňa Mary welaýatynyň...

Russiýanyň Türkmenistandaky ilçihanasy habar berýär

Russiýanyň Türkmenistandaky ilçihanasy resmi web saýtynda Russiýanyň güni mynasybetli 14-nji iýunda işlemejekdigini habar berdi. Şol gün ilçihananyň Aşgabatdaky binasynda we Türkmenbaşy şäherindäki konsullyk nokadynda işlenilmez. Russiýanyň...