Jemgyýet

«Syýasat we jemgyýet» žurnalynyň täze sany çapdan çykdy

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Baş arhiw müdirliginiň Türkmenistanyň Prezidentiniň arhiw gaznasy tarapyndan neşir edilýän «Syýasat we jemgyýet» ylmy-nazaryýet žurnalynyň nobatdaky sany — 7-nji goýberilişi çapdan...

Aşgabat şäheriniň Berkararlyk etrabyna täze häkim bellenildi

Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany bilen Toýly Alladurdyýewiç Ataýewi Aşgabat şäheriniň Berkararlyk etrabynyň häkimi wezipesine bellenilip, ol şol etrabyň häkiminiň orunbasary wezipesinden boşadyldy. Bu barada türkmen telewideniýesiniň "Watan" habarlar...

Döwlet ýolbaşçylary şypahanalarda dynç alar

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow welaýat häkimlerinden beýleki ýolbaşçylara 7-nji iýuldan 6-njy awgusta çenli dynç almak üçin rugsat berildi. Döwlet Baştutanynyň belleýşi ýaly, hökümet agzalary «Arçmanda» ýa-da...

Şu ýylky Halk Maslahaty 25-nji sentýabrda geçiriler

3-nji iýulda Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow «Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň mejlisini guramaçylykly geçirmek hakynda» Permana gol çekdi. Resminamada görkezilişi ýaly, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň mejlisi 2020-nji ýylyň 25-nji sentýabrynda...

Lebapda sürüjileriň bäsleşigi boldy

Türkmenabat şäherinde awtoulaglaryň sürüjileriniň arasynda bäsleşik geçirildi. Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli Merkeziniň «Türkmenawtoulaglary» agentligi bilen bilelikde geçiren çäresine awtoulaglary kärhanalarynda zähmet çekýän ýeňil we ýük...

Türkmenabatda ýaşaýyş jaýlarynyň 14-siniň gurluşygy tamamlandy

«Lebapgurluşyk» önümçilik birleşiginiň gurluşyk-gurnama kärhanalary tarapyndan Türkmenabat şäheriniň günorta künjeginde, Lebap atçylyk sport toplumynyň ýakynynda gurulýan ýaşaýyş jaýlarynda işler tamamlaýjy tapgyrda alnyp barylýar. Bu barada...

Kiýewde Magtymguly Pyraga bagyşlanan dabara geçirildi

Surat: "Туркменистан: Золотой век" 26-njy iýunda Kiýewde dünýä edebiýatynyň hazynasyna uly goşant goşan Magtymguly Pyragynyň heýkeli oturdylan bagda beýik dana türkmen şahyryna bagyşlanan dabara geçirildi. Türkmenistanyň Ukrainadaky Ilçihanasynyň...

Sürüjileriň hünär bäsleşiginiň Ahal welaýat tapgyry geçirildi

Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkezi hem-de «Türkmenawtoulaglary» agentligi tarapyndan bilelikde yglan edilen «Döwrüm bagtyýar, ýolum ygtybar» atly bäsleşigiň Ahal welaýat tapgyry geçirildi — diýip, “Türkmenistan”...

Şu gije Türkmenabatdan Stambula çarter uçuş amala aşyrylar

Türkiýäniň Türkmenistandaky ilçihanasy 26-njy iýun güni Türkmenabat şäherinden Stambula çarter uçuşynyň amala aşyryljakdygyny habar berdi. “Atawatan-Turkmenistan” saýtynda ýazylyşy ýaly, “Turkish Airlines” kompaniýasyna degişli uçar 26-njy...

Türkmenistanda yglan edilen maşgala bäsleşiginiň ýeňijisi belli boldy

Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi geňeşiniň, Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň guramagynda «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» ýylyna bagyşlanyp yglan edilen «Bitarap döwletiň bagtyýar...

Konstitusiýa binasynda Harby kasam kabul ediş dabarasy boldy

14-nji iýunda türkmen paýtagtynda, Konstitusiýa binasynyň öňündäki meýdançada 2019-njy ýylyň güýzki çagyrylyşynda harby gullyga çagyrylan Watan goragçylarynyň kasam kabul ediş dabarasy boldy ― diýip, «Türkmenistan:...