Jemgyýet

Türkmen milli senenamasynda kiçi çille döwri başlady

Kiçi çille — bu 17-nji ýanwardan 5-nji fewral aralygyndaky, dowamlylygy 20 gün bolan döwürdir. Bu döwürde howa sowuk hem ygally bolýar. Türkmenistanyň demirgazyk sebitinde howanyň derejesiniň...

Şu gün Türkmenistanda gar gatyşykly ýagyş ýagar

Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Gidrometeorologiýa baradaky gullugynyň şu gün — 18-nji ýanwarda Türkmenistanda bolmagyna garaşylýan howanyň ýagdaýy barada berýän maglumaty Aşgabatda: üýtgäp...

Täze ýol Aşgabat bilen Türkmenabady birleşdirer

Türkmenistanda Aşgabat — Türkmenabat ýokary tizlikli awtomobil ýolunyň gurluşygy ýokary depginde alnyp barylýar. Mälim bolşy ýaly, geçen ýylda bu ýoluň Aşgabat ― Tejen bölegi dabaraly...

Türkmenistanyň kazylarynyň IV maslahaty geçirildi

Ýakynda Türkmenistanyň kazylarynyň IV maslahaty geçirildi. Bu barada «Adalat» gazeti habar berýär. Ol kazyýet ulgamyny we adyl kazyýetligi kämilleşdirmegiň ýolunda möhüm meseleleriň ara alnyp maslahatlaşylan...

Şu gün — 14-nji dekabrda Türkmenistanda bulutly howa bolar

Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Gidrometeorologiýa baradaky gullugynyň şu gün — 14-nji ýanwarda Türkmenistanda bolmagyna garaşylýan howanyň ýagdaýy barada berýän maglumaty Aşgabatda: üýtgäp...

Türkmenistan raýatlary üçin Türkiýeden ýörite howa gatnawyny guraýar

Ertir, 14-nji ýanwarda COVID-19 koronawirus pandemiýasy sebäpli Türkiýede galmaga mejbur bolan türkmen raýatlary üçin Stambuldan (Türkiýe Respublikasy) Türkmenabat şäherine “Türkmenistan” awiakompaniýasynyň ýolagçy howa ulagy uçar. “Türkmenhowaýollary”...

Aşgabatda jemgyýetçilik kabul edişligi geçiriler

22-nji ýanwarda Türkmenistanyň Adalat ministrliginiň, Baş prokuraturasynyň, Ýokary kazyýetiniň işgärleriniň we Aşgabat şäher adwokatlar kollegiýasynyň agzasynyň gatnaşmagynda hukuk meseleleri boýunça raýatlaryň jemgyýetçilik kabul edişligi geçirilýär....

Ýer kadastry barada nämeleri bilmeli?

Türkmenistanyň Prezidentiniň geçen ýylyň fewral aýynyň başynda sanly wideoaragatnaşyk arkaly geçiren iş maslahatynda ýurdumyzyň oba hojalygyna programma üpjünçiligini ornaşdyrmak hem-de degişli hünärmenleri taýýarlamak arkaly döwlet...

Aşgabatda ýaşaýyş üçin döwrebap şertler döredilýär

Aşgabat şäheriniň häkimi R.Gandymow 2022-nji ýyldaky ilkinji iş maslahatynda döwlet Baştutanyna häzirki döwürde paýtagtymyzda alnyp barylýan işleriň ýagdaýy, aýratyn-da, ak mermerli Aşgabatda ýerine ýetirilýän arassaçylyk...

Şu gün Türkmenistanda ümürli howa bolar

Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Gidrometeorologiýa baradaky gullugynyň şu gün — 10-njy ýanwarda ýurdumyzda bolmagyna garaşylýan howanyň ýagdaýy barada berýän maglumaty Aşgabatda: üýtgäp...

Türkmenistan Merkezi Aziýa ― Hytaý maslahatyna gatnaşdy

Ýakynda Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde Hytaý Halk Respublikasynyň we Merkezi Aziýa döwletleriniň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy mynasybetli, onlaýn duşuşyk geçirildi. Bu barada...

Howa maglumaty: 2022-nji ýylyň 7-nji ýanwary

Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Gidrometeorologiýa baradaky gullugynyň şu gün — 7-nji ýanwarda ýurdumyzda bolmagyna garaşylýan howanyň ýagdaýy barada berýän maglumaty Aşgabatda: üýtgäp...