Arhiw

Awto

Aşgabatdaky awtobuslar baýramçylyk ýazgylary bilen bezeldi

Aşgabatdaky jemgyýetçilik ulaglary Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygy mynasybetli ýazgylar bilen bezeldi. Bu barada Aşgabadyň ýolagçy ulag kompaniýasy habar berýär. «Garaşsyzlyk gününiň öňüsyrasynda paýtagtyň awtobuslary watançylyk ruhly...

«Petronas Çarigali» sürüjileri işe çagyrýar

«Petronas Çarigali (Türkmenistan) Sdn Bhd» kompaniýasy sürüjileri boş iş ornuna çagyrýar. Bu barada türkmen metbugatynda bildiriş çap edildi. Sürüji Türkmenbaşy etrabyndaky Gyýanly şäherçesinde işlemeli. Dalaşgärlerden orta bilim...

Aşgabatda 110 belgili täze awtobus gatnawy ýola goýuldy

«Türkmenawtoulaglary» agentligi awtoulag ýolagçylaryna edilýän hyzmatyň hilini ýokarlandyrmak maksady bilen Türkmenistanyň paýtagtynda täze awtobus gatnawyny ýola goýdy. 110 belgili awtobus «Awtokombinat» duralgasyndan «Dowamat-dowam» binasyna çenli ýolagçylary...

Türkmenistana ýapon tehnikalarynyň täze tapgyry getiriler

Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş banky ýakyn günlerde Ýaponiýadan satyn alynjak «Toyota» kysymly awotulaglary hem-de «Komatsu» kysymly ýer gazyjy tehnikalaryny maliýeleşdirmäge gatnaşar. Bu barada bankyň...

Türkmenistanda 28-nji iýulda howa +34...+40° yssy bolar

Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Gidrometeorologiýa baradaky gullugynyň Aşgabat şäherinde we welaýatlarda 28-nji iýulda bolmagyna garaşylýan howanyň ýagdaýy barada berýän maglumaty. Aşgabatda: az-kem...

Aşgabatda täze awtobus gatnaw ugurlary açyldy

“Türkmenawtoulaglary” agentliginiň Aşgabatdaky awtoulag kärhanasy ilatymyzyň awtomobil gatnawlaryna bolan isleglerini kanagatlandyrmak hem-de ýerine ýetirilýän awtoulag hyzmatlarynyň ýokary hilli we medeniýetli bolmagyny gazanmak maksady bilen, 2021-nji...

Aşgabat şäheri boýunça üç sany täze awtobus ugurlary açyldy

“Türkmenawtoulaglary” agentliginiň Aşgabatdaky awtoulag kärhanasy ilatyň awtomobil gatnawlaryna bolan isleglerini kanagatlandyrmak maksady bilen, 2021-nji ýylyň 10-njy iýunyndan başlap, 76-njy “Awtokombinat – Howa mezili”, 102-nji “Awtokombinat...

Aşgabatda 2 sany täze awtobus gatnaw ugry açyldy

Ilatyň awtobus gatnawlaryna isleglerini kanagatlandyrmak, ýolagçylar üçin ýokary hilli we medeni hyzmatlary hödürlemek maksady bilen, "Türkmenawtoulaglary" agentligi №54 (Teke bazary - "Arkadag" myhmanhanasy) we №70...

Türkmenistanda «Ulag hyzmatlary» kärhanasy dörediler

Hökümetiň 26-njy martda geçirilen mejlisinde Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ç.Gylyjow milletiň Liderine “Türkmen awtoban” paýdarlar jemgyýetiniň binýadynda “Ulag hyzmatlary” ýolagçy gatnatma kärhanasyny döretmek hem-de bu...

Türkmenistanly sürüjiler garly howada seresap bolmaga çagyryldy

Şu gün türkmenistanly sürüjiler SMS habarnamasy arkaly garly howada ätiýaçly bolmaga çagyryldy. Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň Polisiýanyň ýol gözegçiligi gullugy tarapyndan ugradylan SMS-de şeýle diýilýär:  «Hormatly...

«Huawei» elektrikli awtoulag bazaryna girýär

Hytaýda äpet litiý batareýalaryny öndürýän häzirki zaman «Amperex Technology» («CATL») we «Changan Automobile» kompaniýalary «Huawei»  şereketi bilen täze akylly awtoulag markasyny döretmeklik üçin birleşdiler. «20minutes.fr»-iň habaryna...