Soňky habarlar

Archive news

Awto

“Volvo” sürüjisiz ulaglary işläp taýýarlaýar

Şwesiýanyň “Volvo” kompaniýasy “Autoliv” şereketi bilen bilelikde sürüjisiz ulaglary işläp taýýarlaýar. Munuň üçin iki kompaniýanyň bilelikde döreden “Zenuity” şereketi Ýewropanyň ýadro barlaglary guramasy (CERN) bilen...

Iň halanýan awtoulag reňkleri

“Seat” awtoulag kompaniýasy hem-de “Axalta Coaintg Systems” atly reňk serişdeleriniň öndürýän şereket awtoulag reňkleri barada barlag geçirdi. Barlagyň netijelerine görä, ak reňk öňe saýlandy. Maglumatlara...

Lebap welaýatynda täze ýangyç guýujy beketleriň ikisiniň düýbi tutuldy

«Türkmennebitönümleri» baş müdirliginiň Lebap welaýatyndaky abatlaýyş-gurluşyk edarasynyň gurluşykçylary awtoulaglara ýangyç guýýan beketleriň ýene ikisiniň düýbüni tutdular. Olaryň biri Türkmenabat-Gazojak ýolunyň ugrunda, Darganata etrabyndaky metjidiň golaýynda...

Uçýan awtoulag synagdan geçirildi

Ýaponiýada işlenip düzülen uçýan awtoulagyň nusgalyk görnüşi bilen synag uçuşy geçirildi. Çiba ştatyndaky Abiko desgasynda geçirilen synagda 148 kilogramlyk ulag bir minutlap ýerden 3 metr...

Önümçiligi duruzyldy

Dünýäniň iň köp wagtlap öndürilen awtoulag modelleriniň biri bolan “Volkswagen Beetle”-iň önümçiligi ýatyryldy. Nemes awtoulag öndürijisiniň meşhur modeliniň önümçiligi 80 ýyldan gowrak dowam etdi. Kompaniýa...

Ilkinji awtoulagyny öndürer

Gruziýanyň Kutaisi şäherinde awtoulag zawodynyň gurluşygyna başlandy. Indiki ýyldan başlap bu ýerde ýylda 40 müň awtoulag öndüriler. Öndüriljek ulaglaryň ýarysy Ýewropa bazaryna iberiler. Ilkinji nobatda,...

“Formula 1” asmana göteriler

Awstraliýanyň “Alauda” şereketi “Formula 1” ýaryşlaryny asmanda dowam etdirmegi maksat edinýär. “Airspeeder” atly ýaryşlar uçýan awtoulaglar bilen geçiriler. Munuň üçin işlenip taýýarlanýan ulaglar “Formula 1”...

Tizlik rekordyny täzeledi

Geçen ýyl “Top Gear” toparynyň goýan iň ýyndam traktory rekordy täzelendi. Ýörite tehnikalary öndürmekde dünýäniň öňdebaryjy kompaniýasy bolan JCB-niň işläp taýýarlan “Fastrac” modeliniň  has ýokary...

Elektrik energiýasy bilen işleýän uçar tanyşdyryldy

Elektrik energiýasy bilen işleýän ilkinji uçar “Alice” şereketi tarapyndan köpçülige görkezildi. Parižde geçirilen awiasiýa sergisiniň çäklerinde tanyşdyrylan howa gämisiniň bir gezekki zarýady bilen 650 mil...

Uçýan maşynlaryň sany artar

Häzirki wagtda innowasiýa şereketleriň köpüsi uçýan awtoulaglary kämilleşdirmek üçin iş alyp barýarlar. Ulaglaryň ätiýaçlyk şaýlaryny öndürmek bilen meşgullanýan “Bosch” kompaniýasy bolsa, awtoulag senagaty üçin öndürýän...

Elektrokar alanlara berilýän goldaw dowam eder

Alternatiw energiýa çeşmeleri bilen hereket edýän ulaglary ýaýbaňlandyrmak maksady bilen dünýäniň dürli ýurtlarynda höweslendiriji ýeňillikler döredilýär. Käbir ýurtlarda tölegsiz awtoduralga ýa-da elektrokarlara niýetlenen aýratyn ýol...

Türkmenbaşy etrabynda täze hassahanalar gurlar

Şu gün Türkmneistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministriniň, Aşgabat şäheriniň we welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda wideoşekilli iş maslahatyny geçirdi. Maslahatyň...

Ýüz birinji ýazy garşylaýar

    Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň Ýolöten etrap komiteti Ýaşlar guramasynyň etrap geňeşi bilen bilelikde 101 ýaşly mähriban ene Nurjemal Andyýewa Arkadag Prezidentimiziň iberen Şa sowgadyny hem-de...

Türkmenistanda benziniň bahasy öz derejesinde saklanýar

Türkmen halky baýramçylyk joşguny bilen täze 2019-njy ýyly garşy aldy. Ozal hem habar berşimiz ýaly, ýylyň dowamynda 2019-njy ýylyň 1-nji ýanwaryndan ýurtda benziniň bahasynyň galdyryljakdygy...

Türkmenistanyň ýollarynda abatlaýyş işleri dowam edýär

“Türkmenawtoýollary” Döwlet konserniniň ýol gurluşyk müdirlikleri Türkmenbaşy -- Farap ýoluna asfalt düşemek we päsgelçilik germewlerini oturtmak işlerini alyp barýarlar. Arçmandan Türkmenbaşa we Aşgabatdan Mara çenli...

Çempionatyň iň ýaş türgeni ertir çykyş eder

Aşgabatda geçirilýän Agyr atletika boýunça dünýä çempionatyna ýüzlerçe türgen gatnaşýar. Olaryň arasynda ýaşy boýunça iň kiçisi wýetnamly agyr atletikaçy gyz  Thi Thu Trang Nguýendir.. Şu...