Awto

Aşgabatda 43-nji belgili täze awtobus gatnawy ýola goýlar

“Türkmenawtoulaglary” agentliginiň Aşgabatdaky ýolagçy awtoulag kärhanasy ilatymyzyň awtomobil gatnamalaryna bolan isleglerini talabalaýyk kanagatlandyrmak hem-de ýerine ýetirilýän awtoulag hyzmatlarynyň ýokary hilli we medeniýetli bolmagyny gazanmak maksady...

20-nji dekabrda Aşgabatda 108-nji täze awtobus gatnawy işe başlar

2021-nji ýylyň 20-nji dekabryndan başlap «Türkmenawtoulaglary» agentliginiň Aşgabatdaky ýolagçy awtoulag kärhanasy raýatlaryň awtomobil gatnamalaryna bolan isleglerini talabalaýyk kanagatlandyrmak hem-de ýerine ýetirilýän awtoulag hyzmatlarynyň ýokary hilli...

Aşgabatda 5-nji belgili täze awtobus ugruna üýtgeşme girizilýär

“Türkmenawtoulaglary” agentliginiň Aşgabatdaky ýolagçy awtoulag kärhanasy 2021-nji ýylyň 20-nji dekabryndan 5-nji “Teke bazar – Arzuw” ugry boýunça awtobus gatnawyna üýtgeşme girizilýändigini habar berdi. Kärhananyň resmi saýtynda...

Aşgabatda awtobusyň täze gatnaw ugry ýola goýlar

Ilatyň awtobus ýolagçy gatnawlaryna bolan isleglerini kanagatlandyrmak maksady bilen, Aşgabadyň ýolagçy awtoulag kärhanasy 2021-nji ýylyň 13-nji dekabryndan türkmen paýtagtynda täze №32 “Awtokombinat — Kardiologiýa merkezi”...

Aşgabada täze kommunal awtoulaglary gelip gowuşdy

Daşary ýurtlardan satyn alnan täze tehnikalar Aşgabat şäheriniň jemgyýetçilik-arassalaýyş hojalygy üçin getirildi we şäheri abatlamak, tämizlemek işlerinde giňden ulanylar. Bu barada türkmen telewideniýesiniň “Watan” habarlar...

Daşoguz welaýatynda täze awtoterminalyň gurluşygy alnyp barylýar

Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzasy «Muhammet-Balkan» hojalyk jemgyýetiniň hünärmenleri tarapyndan Daşoguz şäheriniň Magtymguly şaýolunyň ugrunda döwrebap täze ýolagçy awtoulag terminalyny gurluşygy güýçli depginde alnyp...

Türkmenistanyň Jenaýat kodeksine üýtgeşmeler girizildi

Prezident Gurbanguly Berdimuhamedowyň gol çeken resminamasyna laýyklykda Türkmenistanyň Jenaýat kodeksine üýtgeşmeler girizildi. 1997-nji ýylyň 12-nji iýunynda Türkmenistanyň Kanuny bilen tassyklanylan, 2010-njy ýylyň 10-njy maýynda Türkmenistanyň Kanuny...

Aşgabatda täze awtobus gatnaw ugurlary açyldy

“Türkmenawtoulaglary” agentliginiň Aşgabatdaky ýolagçy awtoulag kärhanasy ilatymyzyň awtomobil gatnamalaryna bolan isleglerini talabalaýyk kanagatlandyrmak hem-de ýerine ýetirilýän awtoulag hyzmatlarynyň ýokary hilli we medeniýetli bolmagyny gazanmak maksady...

Aşgabatda iki sany täze awtobus ugry ýola goýuldy

“Türkmenawtoulaglary” agentliginiň resmi web saýtynda bellenilişine görä, 1-nji noýabrdan Aşgabat şäherinde 75 we 80 belgili iki sany täze awtobus gatnawy ýola goýuldy. 75-nji belgili awtobus Teke...

Aşgabatda täze awtobus gatnawlary ýola goýuldy

«Türkmenawtoulaglary» agentligi tarapynadan raýatlara edilýän hyzmatlaryň gerimini giňeltmek maksady bilen agentligiň Aşgabatdaky ýolagçy awtoulag kärhanasy raýatlarymyzyň awtomobil gatnawyna bolan isleglerini talabalaýyk kanagatlandyrmak hem-de ýerine ýetirilýän...

Aşgabatda täze awtobus ugurlary açyldy

Şu günden başlap, Aşgabatda 119 we 142 belgili täze awtobus ugurlary işe girizildi. Bu barada «Türkmenawtoulaglary» agentliginiň resmi saýtynda habar berilýär. “Awtokombinat — “Berkarar” SDM” ugry...

Aşgabatda täze awtobus gatnawy ýola goýuldy

“Türkmenawtolaglary” agentliginiň Aşgabatdaky ýolagçy awtoulag kärhanasy ilatymyzyň awtomobil gatnamalaryna bolan isleglerini talabalaýyk kanagatlandyrmak hem-de ýerine ýetirilýän awtoulag hyzmatlarynyň ýokary hilli we medeniýetli bolmagyny gazanmak maksady...

Aşgabadyň ulag kärhanasy awtobus sürüjilerini işe çagyrýar

Aşgabatda Mercedes, Hundai, Iran Hodro, Folkswagen beýleki belli kompaniýalaryň 20-ä golaýynyň awtobuslary ýolagçylary bökdençsiz gatnatmakda ulanylýar. Şeýle hem paýtagtymyzda taksiler, tabşyryk boýunça işleýän awtobuslar we...

Aşgabatdaky awtobuslar baýramçylyk ýazgylary bilen bezeldi

Aşgabatdaky jemgyýetçilik ulaglary Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygy mynasybetli ýazgylar bilen bezeldi. Bu barada Aşgabadyň ýolagçy ulag kompaniýasy habar berýär. «Garaşsyzlyk gününiň öňüsyrasynda paýtagtyň awtobuslary watançylyk ruhly...

«Petronas Çarigali» sürüjileri işe çagyrýar

«Petronas Çarigali (Türkmenistan) Sdn Bhd» kompaniýasy sürüjileri boş iş ornuna çagyrýar. Bu barada türkmen metbugatynda bildiriş çap edildi. Sürüji Türkmenbaşy etrabyndaky Gyýanly şäherçesinde işlemeli. Dalaşgärlerden orta bilim...