Soňky habarlar

Archive news

Awto

Türkmenbaşy etrabynda täze hassahanalar gurlar

Şu gün Türkmneistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministriniň, Aşgabat şäheriniň we welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda wideoşekilli iş maslahatyny geçirdi. Maslahatyň...

Ýüz birinji ýazy garşylaýar

    Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň Ýolöten etrap komiteti Ýaşlar guramasynyň etrap geňeşi bilen bilelikde 101 ýaşly mähriban ene Nurjemal Andyýewa Arkadag Prezidentimiziň iberen Şa sowgadyny hem-de...

Türkmenistanda benziniň bahasy öz derejesinde saklanýar

Türkmen halky baýramçylyk joşguny bilen täze 2019-njy ýyly garşy aldy. Ozal hem habar berşimiz ýaly, ýylyň dowamynda 2019-njy ýylyň 1-nji ýanwaryndan ýurtda benziniň bahasynyň galdyryljakdygy...

Türkmenistanyň ýollarynda abatlaýyş işleri dowam edýär

“Türkmenawtoýollary” Döwlet konserniniň ýol gurluşyk müdirlikleri Türkmenbaşy -- Farap ýoluna asfalt düşemek we päsgelçilik germewlerini oturtmak işlerini alyp barýarlar. Arçmandan Türkmenbaşa we Aşgabatdan Mara çenli...

Çempionatyň iň ýaş türgeni ertir çykyş eder

Aşgabatda geçirilýän Agyr atletika boýunça dünýä çempionatyna ýüzlerçe türgen gatnaşýar. Olaryň arasynda ýaşy boýunça iň kiçisi wýetnamly agyr atletikaçy gyz  Thi Thu Trang Nguýendir.. Şu...

Boliýan "Aşgabada", Abdyrahmanow ýene "Energetige" geçdi

Türkmenistanyň Futbol federasiýasynyň resmi saýtynda ýene iki transfer barada habar berildi. Olaryň birinjisi "Şagadamyň" hüjümçisi Aleksandr Boliýan, ikinjisi bolsa ýene-de şol topardan Alibek Abdyrahmanow barada....

Dünýä çempionaty — 2018: 3-nji tapgyr — 1/8 finala ýol

25-nji iýun Çempionata garaşylyşyndan gowy başlan ýer eýeelriniň — Russiýanyň ýygyndysynyň “ýyndamlygy” Urugwaýa çenli boldy. Hem Angliýada, hem Ýewropanyň Çempionlar ligasynda parlan Mohamed Salah we Müsüriň...

Türkmenistanda “Tiz taksi” internet hyzmaty ýola goýuldy

28-nji iýunda geçirilen Hökümet mejlisinde Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary M.Çakyýew paýtagtymyzda “Tiz taksi” hyzmatyny ornaşdyrmak hem-de “Demirgazyk — Günorta” halkara demir ýolunyň Etrek bekedinde multimodal...

Futbol boýunça dünýä kubogynyň 15-16-njy iýundaky netijeleri

15-nji iýun  “A” toparça, 1-nji tapgyr Ýekaterinburg arena, 27015 tomaşaçy. Müsür — Urugwaý 0:1 Baş emin: Born Keýpers (Gollandiýa). Pökgi geçiren: Hose Himenes 89’ Mohamed El Şenawi (Müsür).    “B” toparça, 1-nji tapgyr Sankt-Peterburg...

Türkmenistanyň Prezidenti wideoşekilli iş maslahatyny geçirdi

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň oba hojalyk pudagyna gözegçilik edýän orunbasarynyň, welaýatlaryň häkimleriniň hem-de käbir düzümleriň ýolbaşçylarynyň gatnaşmagynda nobatdaky wideoşekilli iş maslahatyny geçirdi....

TÝL - 2018: birinji tapgyrdan soň hasaplamalar

Tapgyryň umumy aýratynlyklary: Iki oýun, iki gol: Birinji tapgyrda, häzirlikçe, iki duşuşyk geçirildi. Olaryň hersinde bir gol bar. Tapgyrda ätiýaçda ýene iki duşuşyk bar. «Balkan» — «Aşgabat»...

Ýokary liga: täze möwsümiň transfer üýtgetşmeleri

3-nji martda Balkanabat şäheriniň “Sport toplumy” stadionynda “Balkan” bilen “Aşgabat” toparlarynyň duşuşygy bilen Türkmenistanyň futbol çempionatynyň nobatdakysyna badalga berler. Şol sebäpli-de, futbol çempionatymyza gatnaşýan futbol...