Awto

Türkmenistanda awtoulaglara sanly ulgam arkaly gözegçilik ediler

10-njy aprelde geçirilen Hökümet mejlisinde Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary B.Öwezow döwlet Baştutanyna «Türkmenawtoulaglary» agentliginde sanly ulgamy ornaşdyrmak boýunça alnyp barylýan işler barada hasabat berdi....

Owganystana iki müňden gowrak akkumulýator eksport edildi

«Kökçi» hojalyk jemgyýeti şu ýylyň dowamynda 2 müňden gowrak akkumulýatory Owganystana eksport etdi. Bu barada «Türkmen gündogary» gazeti habar berýär. 2019-njy ýylda kärhanada 40 müňden  gowrak...

Aşgabatda täze awtobus gatnawlary açylar

«Türkmenawtoulaglary» agentligi ilatyň awtomobil gatnawlaryna bolan isleglerini kanagatlandyrmak hem-de ýerine ýetirilýän awtoulag hyzmatlarynyň ýokary hilli we medeniýetli bolmagyny gazanmak maksady bilen, Aşgabat şäherinde 2020-nji ýylyň...

Dünýä täzelikleri: «BMW» logosyna üýtgeşme girizdi

Go­laý­da Ger­ma­ni­ýa­nyň «BMW» aw­to­mo­bil kom­pa­ni­ýa­sy tä­ze nyşa­ny­ny ta­nyş­dyr­dy. Tä­ze ny­şa­ny­nyň üýt­ge­şik ta­ra­py — on­da ga­ra reňk açyk reňk bi­len çal­şy­lyp­dyr ― diýip,...

250-nji “Bugatti Chiron” görkezildi

Çendenaşa kuwwatly ulaglary öndürýän “Bugatti” kompaniýasynyň indiki aýyň başynda Ženewada geçiriljek halkara awtoulag sergisinde görkezjek ulagynyň suratlary ýaýradyldy. Fransuz brendi jemi 500 sanysy öndüriljek “Chiron”...

Türkmenabatda döwrebap awtomenziliň gurluşygyna girişildi

Türkmenabat şäheriniň ozalky howa menziliniň ýerleşen ýerinde täze awtomenziliň gurluşygyna badakga berildi. Mälim bolşy ýaly, gurluşygyna Türkmenistanyň dört welaýatynda bir wagtda girişilen awtomenzilleri «Muham met-Balkan»...

“Ford GT”: ýeňil hem berk sport ulagy

Çikagoda geçirilýän halkara awtoulag sergisine getirilen “Ford GT” ulagy köpleriň ünsüni özüne çekdi. Şu aýyň 8-ine başlap, 17-sine çenli dowam etjek sergä gatnaşdyrylýan ulaglaryň aglabasy...

Türkmenistana «KamAZ» ýük ulaglarynyň täze tapgyry geldi

Russiýanyň tanymal «KamAZ» kompaniýasynyň awtotehnikasynyň nobatdaky tapgyry paromda Türkmenbaşy şäheriniň Halkara deňiz portuna getirildi. 110 awtomobiliň arasynda köp ýük göterýän ýüküni özi düşürýän awtomobiller, wahta awtomobilleri,...

Ilkinji elektroulagyny öndürer

Russiýada ilkinji elektroulagyň geljek ýyl öndürilip başlanjakdygy mälim edildi. "Zetta" atly ulagyň bahasynyň 6 müň 400 ýewro bolmagyna garaşylýar. Ýurduň senagat we söwda ministri Denis...