Soňky habarlar

Arhiw

Awto

Aşgabatda 45 belgili awtobusyň gatnaw ugry üýtgedi

«Türkmenawtoulaglary» agentligi ilatymyzyň awtomobil gatnawlaryna bolan isleglerini talabalaýyk kanagatlandyrmak hem­de ýerine ýetirilýän awtoulag hyzmatlarynyň ýokary hilli we medeniýetli bolmagyny gazanmak maksady bilen, 2020-­nji ýylyň 26­-njy...

“Tesla” kompaniýasy 2021-nji ýylda hindi bazaryna çykar

Elon Mask “Tesla” kompaniýasynyň 2021-nji ýylda hindi bazaryna girjekdigini aýtdy. Elektrik ulaglaryny öndürýän “Tesla” şereketiniň düýbüni tutujy we baş direktory Elon Mask twitterdäki soraglara jogap berip,...

E300 ykjam elektrik awtoulagy hödürlendi

26-njy sentýabrda açylan Pekin awtoulag sergisinde E300 ykjam elektrik awtoulagy hödürlendi. Awtoulagyň uzynlygy üç metrden hem az bolup, onuň 39 at güýji bolan kiçi hereketlendirijisi bardyr....

Aşgabatdaky 75-nji awtobus gatnawynyň ugry üýtgedi

«Türkmenawtoulaglary» agentligi ilatymyzyň awtomobil gatnamalaryna bolan isleglerini talabalaýyk kanagatlandyrmak hem-de ýerine ýetirilýän awtoulag hyzmatlarynyň ýokary hilli we medeniýetli bolmagyny gazanmak maksady bilen, 2020-nji ýylyň 23-nji...

«KAMAZ» GDA ýurtlaryna eksportyny artdyrdy

2020-nji ýylyň ýanwar – iýun aýlarynda Russiýanyň «KAMAZ» kompaniýasy GDA ýurtlaryna eksportyny artdyrdy we uzak ýurtlara iberilýän önümleri azaltdy. Bu barada Finmarketiň habarynda bellenilýär. Kompaniýanyň...

Ýewropada elektrik awtoulaglarynyň ornaşdyrylmagy çaltlaşar

“Nissan”, “Renault” we “Uber” şereketleriniň arasynda Ýewropada elektrik awtoulaglarynyň ornaşdyrylmagyny çaltlaşdyrmak üçin özara düşünişmek Memorandumyna gol çekdi. Ylalaşyga laýyklykda birnäçe ugurda işler alnyp barylar. Mysal üçin,...

Estoniýada ilkinji gibrid batareýaly gämi işe girizildi

Gibrid bilen işleýän ilkinji “Töll” gämisi Estoniýanyň Wirtsu-Kuiwastu portunda işe girizildi. Gäminiň ilkinji reýsi üçin batareýalary ýurduň Ykdysadyýet we infrastruktura ministri Taavi Aas, TS Laewad...

Aşgabatdaky awtobus gatnawlaryna üýtgeşmeler girizildi

«Türkmenawtoulaglary» agentligi ilatymyzyň awtomobil gatnamalaryna bolan isleglerini talabalaýyk kanagatlandyrmak hem-de ýerine ýetirilýän awtoulag hyzmatlarynyň ýokary hilli we medeniýetli bolmagyny gazanmak maksady bilen, 2020-nji ýylyň 4-nji...

«KamAZ» Türkmenistana ýene 74 sany ýangyn söndüriji ulagy ýollar

Russiýanyň «KamAZ» kompaniýasy Türkmenistana ýene 74 sany ýangyn söndüriji awtoulagyny iberer. Bu barada Trend  kompaniýanyň wekiline salgylanyp habar berdi. Ýörite ulaglar Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň Döwlet ýangyn howpsuzlygy gullugynyň ýangyn...

“Tesla” 5 milliard dollarlyk paýnama satýar

 ABŞ-ly elektrik awtoulag öndürijisi "Tesla" şereketi 5 milliard dollarlyk aksiýa satmagy meýilleşdirýändigini mälim etdi. Kompaniýa paýnamalarynyň bahasy şu ýyl takmynan 500 göterim ýokarlananyndan soň, täze aksiýa...

BMW sentýabr aýynda täze M4 modellerini görkezer

Germaniýanyň awtoulag öndürijisi BMW sentýabr aýynda täze M4 modellerini görkezer. Tanyşdyrylyşdan ozal dürli synag etaplaryndan geçen ulaglar Germaniýanyň Nürburgring ýolunda görkezildi. Öň birnäçe gezek görlen...