Soňky habarlar

Arhiw

Awto

«Garabogaz» gümrük nokadynyň durky täzelener
Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrligi Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň buýurmagynda «Garabogaz» gümrük nokadynyň durkuny täzelemek hem-de awtoulag serişdelerini barlaýan rentgen barlag enjamyny satyn almak we...
«Türkmengaz» DK Hytaýdan kuwwatly göterijileriň 9-syny satyn aldy
«Türkmennebit» döwlet konserniniň Balkan welaýatynyň merkezindäki «Nebitgazdüýpliabatlaýyş» trestine Hytaý Halk Respublikasyndan satyn alnan ýöriteleşdirilen kuwwatly göterijileriň dokuzysy gelip gowuşdy. Bu barada türkmen metbugatynda habar berildi....