Awto

Elektroulaglaryň täze nesli

Oýlap tapyjy Stiw Fambro elektroulaglaryň tok çeşmesini çydamlylygy bilen bagly bolan meseläni çözmek üçin “Aptera” awtoulagyny işläp düzdi. Bu ulagyň üsti dolulygyna Gün panelleri bilen...

Geljegiň elektroulaglary

Belli telekeçi Ilon Mask “Tesla Model 3”-iň üstünde işlenip ýören döwründe inženerlere ulagyň üçeginde Gün panellerini goýmagy teklip edipdir. Tehnologiýanyň ulanyşa ýaramsyzlygy sebäpli bu teklip ret...

Ulag serişdeleriniň hereket tiziligi bilen bagly käbir meseleler

“Türkmenportalyň” redaksiýasy  gelip gowuşýan ýüztutmalar, şeýle-de ulag serişdeleriniň hereket tizligi bilen bagly sowallar boýunça degişli düzümleriň hukukçylary bilen maslahatlaşyp, okyjylaryna şulary mälim etmegi makul bildi: Birinjiden,...

«Lamborghini» täze ulagyny köpçülige hödürledi

«Lamborghini» kompaniýasy 830 at güýjüne barabar bolan täze ýokary tizlikli awtoulagyny köpçülige hödürledi. Geçen hepde-de «Lamborghini Squadra Corse V12» kysymly ulagyň ýaryş ýolundaky synagy üstünlikli...

Aşgabatda ulaglaryň ortaça tizligini anyklaýan ulgam ornaşdyryldy

Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň Polisiýanyň ýol gözegçiligi gullugy ýol hereketiniň howpsuzlygyny ýokarlandyrmak hem-de ýol-ulag hadysalarynyň öňüni almak maksady bilen, Aşgabadyň çäginde ulag serişdeleriniň ortaça tizligini anyklaýan...

“Toyota” halkara awtolulag satuwynda öňdebaryjy boldy

“Toyota Motor”, “Hino Motors” we “Daihatsu Motor” 2020-nji ýylyň birinji çärýeginiň netijelerine görä,  halkara awtoulag satuwynda öňdebaryjy boldy. Şol döwürde “Toyota” 4,16 million awtoulag satdy. Esasy...

ZES Türkiýede 100 sany täze elektrik zarýad bekedini açdy

Soňky ýyllarda meşhurlyk gazanan elektrik awtoulaglary geljekde benzinli we dizelli işleýän ulaglar bilen ýerini doly çalşar. Bu awtoulaglaryň sanynyň gün-günden artmagy zarýad beriş stansiýalarynyň zerurlygyna...

“Toyota” logosyny üýtgetdi

Ýaponiýanyň “Toyota” kompaniýasy 2009-njy ýyldan bäri ulanýan logosyny üýtgetdi. Häzirlikçe diňe Ýewropa bazarynda ulanyljak logo adaty logodan o diýen tapawutly däl. Bu logo diňe elektron...

“2021 Toyota Avalon” tanyşdyryldy

Örän owadan daşky dizaýny bilen tapawutlanýan “2021 Toyota Avalon” modeli tanyşdyryldy. Kuwwaty 301 at güýjüne barabar V6 motor oturdylan lýuks ulagyň “XLE” we “Limited” görnüşleriniň...

Aşgabatdaky iň köne ýangyç bekedi täzeden gurulýar

Aşgabadyň SSSR-iň Gahrymany Gurban Durdynyň adyny göterýän köçesiniň ugrunda ýerleşýän ýangyç guýujy bekediniň durky doly täzelenýär diýip, «Türkmenistan: Altyn asyr» elektron neşiri habar berýär. Bekedi döwrebaplaşdyrmak...

Türkmenistanda awtoulaglara sanly ulgam arkaly gözegçilik ediler

10-njy aprelde geçirilen Hökümet mejlisinde Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary B.Öwezow döwlet Baştutanyna «Türkmenawtoulaglary» agentliginde sanly ulgamy ornaşdyrmak boýunça alnyp barylýan işler barada hasabat berdi....

Owganystana iki müňden gowrak akkumulýator eksport edildi

«Kökçi» hojalyk jemgyýeti şu ýylyň dowamynda 2 müňden gowrak akkumulýatory Owganystana eksport etdi. Bu barada «Türkmen gündogary» gazeti habar berýär. 2019-njy ýylda kärhanada 40 müňden  gowrak...

Aşgabatda täze awtobus gatnawlary açylar

«Türkmenawtoulaglary» agentligi ilatyň awtomobil gatnawlaryna bolan isleglerini kanagatlandyrmak hem-de ýerine ýetirilýän awtoulag hyzmatlarynyň ýokary hilli we medeniýetli bolmagyny gazanmak maksady bilen, Aşgabat şäherinde 2020-nji ýylyň...

Dünýä täzelikleri: «BMW» logosyna üýtgeşme girizdi

Go­laý­da Ger­ma­ni­ýa­nyň «BMW» aw­to­mo­bil kom­pa­ni­ýa­sy tä­ze nyşa­ny­ny ta­nyş­dyr­dy. Tä­ze ny­şa­ny­nyň üýt­ge­şik ta­ra­py — on­da ga­ra reňk açyk reňk bi­len çal­şy­lyp­dyr ― diýip,...