Soňky habarlar

Archive news

Awto

TÝL - 2018: birinji tapgyrdan soň hasaplamalar

Tapgyryň umumy aýratynlyklary: Iki oýun, iki gol: Birinji tapgyrda, häzirlikçe, iki duşuşyk geçirildi. Olaryň hersinde bir gol bar. Tapgyrda ätiýaçda ýene iki duşuşyk bar. «Balkan» — «Aşgabat»...

Ýokary liga: täze möwsümiň transfer üýtgetşmeleri

3-nji martda Balkanabat şäheriniň “Sport toplumy” stadionynda “Balkan” bilen “Aşgabat” toparlarynyň duşuşygy bilen Türkmenistanyň futbol çempionatynyň nobatdakysyna badalga berler. Şol sebäpli-de, futbol çempionatymyza gatnaşýan futbol...

"Aşgabat 2017" türkmen halysynda-da janlanýar

Aşgabat Aziadasyna bagyşlanyp geçirilen bäsleşikde ýeňişli basgançagy eýelän "Aşgabat 2017" atly halyny dokan zenan Enegül Allanurowa bilen söhbetdeşlik: - Enegül gelneje, ilki...

Aşgabatda ýol-ulag düzüminiň täze desgalary açyldy

24-nji ýanwarda paýtagtymyzda ýol-ulag düzüminiň hem-de monumental binagärligiň täze döwrebap desgalarynyň açylyş dabaralary boldy. Olar ýurdumyzyň baş şäheriniň binagärlik keşbiniň bezegine öwrüldi. Şäher häkimliginiň, jemgyýetçilik guramalarynyň...

Lebapda täze beket işe girizildi

Lebap welaýatynyň Köýtendag etrabynyň Garahowuz geňeşliginiň çäginde, Kerkiçi ― Köýtendag ― Magdanly gara ýolunyň ugrunda awtoulaglara ýangyç guýýan täze beket ulanylmaga berildi. Täze bekedi ýokary hil...

Türkmenistan 550 sany MAZ ulagyny satyn alar

Belarus Türkmenistana 550 sany MAZ ulagyny iberer. Bu barada Belarusyň premýer-ministri Anatoliý Kalinkiniň aýdan sözlerine salgylanyp, BELTA Belarus agentligi habar berýär. Wise-premýeriň aýtmagyna görä, Aşgabatda belarus...

Aşgabatda 200 manada “Toýota Camry”edinip bolýar

Aşgabat, 09.03.2015. “Türkmenportal”. “Berkarar” söwda-dynç alyş merkezinde “Toýota Camry” awtomobiliniň oýnalyş çäresi geçirildi. Ol “Kämil Market” supermarketi tarapyndan guraldy. Lotoreýa oýnuna gatnaşmak üçin 01.02.2015 — 28.02.2015 aralygynda...