Soňky habarlar

Arhiw

Awto

Türkmenistana «KamAZ» ýük ulaglarynyň täze tapgyry geldi

Russiýanyň tanymal «KamAZ» kompaniýasynyň awtotehnikasynyň nobatdaky tapgyry paromda Türkmenbaşy şäheriniň Halkara deňiz portuna getirildi. 110 awtomobiliň arasynda köp ýük göterýän ýüküni özi düşürýän awtomobiller, wahta awtomobilleri,...

Ilkinji elektroulagyny öndürer

Russiýada ilkinji elektroulagyň geljek ýyl öndürilip başlanjakdygy mälim edildi. "Zetta" atly ulagyň bahasynyň 6 müň 400 ýewro bolmagyna garaşylýar. Ýurduň senagat we söwda ministri Denis...

«Türkmenawtoulaglary» agentligi täze awtobus gatnawlaryny ýola goýdy

Türkmenistanyň Senagat we kommunikasiýa ministrliginiň «Türkmenawtoulaglary» agentligi ilatymyzyň awtomobil gatnawlaryna bolan isleglerini kanagatlandyrmak, ýolagçylara ýerine ýetirilýän awtoulag hyzmatlarynyň ýokary hilli we medeniýetli bolmagyny gazanmak maksady...

Türkmenistanyň Prezidenti Italiýa Respublikasynda saparda bolar

Türkmenistanyň Prezidentiniň Italiýa Respublikasyna resmi sapary meýilleşdirilýär.  Bu barada 26-njy oktýabrda geçirilen sanly wideoaragatnaşyk arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisinde hasabat berildi. Döwlet Baştutany türkmen-italýan gatnaşyklary barada...

“Toyota” kompaniýasynyň paýy artar

Ýaponiýanyň iri awtoulag öndüriji kompaniýasy “Toyota” “Subaru” şereketi bilen hyzmatdaşlygyny has hem berkidýär. Häzirki wagtda “Subaru”-da 17 göterim paýnamasy bolan Toyota” bu görkezijini 20 göterime...

Gysga wagtda rekordy täzeledi

Awtoulag senagatyndaky esasy tizlik görkezijileriniň biri gysga wagtda ýokary tizlige ýetip, ýene-de gysga wagtda durmak hasaplanýar. Şeýle rekordlaryň biri bolan 0 km-400 km-0 km aralygy...

Taksi ulaglaryň 70-si, ýük ulaglarynyň 800-si satyn alyndy

“Türkmenawtoulaglary” agentligine 2019 – 20121-nji ýyllarda satyn almaga ygtyýar berlen “KAMAZ 6520” kysymly awtoulaglaryň 800-si Türkmenistana getirildi. Ýurduň gurluşyklarynyň dürli ugurlaryna hyzmat etmekde ulanyljak ýük...

“Volvo” sürüjisiz ulaglary işläp taýýarlaýar

Şwesiýanyň “Volvo” kompaniýasy “Autoliv” şereketi bilen bilelikde sürüjisiz ulaglary işläp taýýarlaýar. Munuň üçin iki kompaniýanyň bilelikde döreden “Zenuity” şereketi Ýewropanyň ýadro barlaglary guramasy (CERN) bilen...

Iň halanýan awtoulag reňkleri

“Seat” awtoulag kompaniýasy hem-de “Axalta Coaintg Systems” atly reňk serişdeleriniň öndürýän şereket awtoulag reňkleri barada barlag geçirdi. Barlagyň netijelerine görä, ak reňk öňe saýlandy. Maglumatlara...

Lebap welaýatynda täze ýangyç guýujy beketleriň ikisiniň düýbi tutuldy

«Türkmennebitönümleri» baş müdirliginiň Lebap welaýatyndaky abatlaýyş-gurluşyk edarasynyň gurluşykçylary awtoulaglara ýangyç guýýan beketleriň ýene ikisiniň düýbüni tutdular. Olaryň biri Türkmenabat-Gazojak ýolunyň ugrunda, Darganata etrabyndaky metjidiň golaýynda...

Uçýan awtoulag synagdan geçirildi

Ýaponiýada işlenip düzülen uçýan awtoulagyň nusgalyk görnüşi bilen synag uçuşy geçirildi. Çiba ştatyndaky Abiko desgasynda geçirilen synagda 148 kilogramlyk ulag bir minutlap ýerden 3 metr...

Önümçiligi duruzyldy

Dünýäniň iň köp wagtlap öndürilen awtoulag modelleriniň biri bolan “Volkswagen Beetle”-iň önümçiligi ýatyryldy. Nemes awtoulag öndürijisiniň meşhur modeliniň önümçiligi 80 ýyldan gowrak dowam etdi. Kompaniýa...

Ilkinji awtoulagyny öndürer

Gruziýanyň Kutaisi şäherinde awtoulag zawodynyň gurluşygyna başlandy. Indiki ýyldan başlap bu ýerde ýylda 40 müň awtoulag öndüriler. Öndüriljek ulaglaryň ýarysy Ýewropa bazaryna iberiler. Ilkinji nobatda,...

“Formula 1” asmana göteriler

Awstraliýanyň “Alauda” şereketi “Formula 1” ýaryşlaryny asmanda dowam etdirmegi maksat edinýär. “Airspeeder” atly ýaryşlar uçýan awtoulaglar bilen geçiriler. Munuň üçin işlenip taýýarlanýan ulaglar “Formula 1”...

Tizlik rekordyny täzeledi

Geçen ýyl “Top Gear” toparynyň goýan iň ýyndam traktory rekordy täzelendi. Ýörite tehnikalary öndürmekde dünýäniň öňdebaryjy kompaniýasy bolan JCB-niň işläp taýýarlan “Fastrac” modeliniň  has ýokary...

Elektrik energiýasy bilen işleýän uçar tanyşdyryldy

Elektrik energiýasy bilen işleýän ilkinji uçar “Alice” şereketi tarapyndan köpçülige görkezildi. Parižde geçirilen awiasiýa sergisiniň çäklerinde tanyşdyrylan howa gämisiniň bir gezekki zarýady bilen 650 mil...

Uçýan maşynlaryň sany artar

Häzirki wagtda innowasiýa şereketleriň köpüsi uçýan awtoulaglary kämilleşdirmek üçin iş alyp barýarlar. Ulaglaryň ätiýaçlyk şaýlaryny öndürmek bilen meşgullanýan “Bosch” kompaniýasy bolsa, awtoulag senagaty üçin öndürýän...