Soňky habarlar

Arhiw

Syýahatçylyk

«Belawia» Aşgabada uçuşlary bahara çenli togtadýar

«Belawia» awikompaniýasy Aşgabada howa gatnawlarynyň togtadylmasyny şu ýylyň 1-nji martyna çenli uzaltdy. Bu barada awiakompaniýanyň resmi saýtynda habar berildi. Belarus kompaniýasy Latwiýa, Wengriýa we Gazagystana hem...

Türkmenabatdan Stambula ýene bir ýörite uçuş meýilleşdirilýär

“Turkish Airlines” 15-nji ýanwarda, sagat 17:30-da Türkmenabat-Stambul ugry boýunça ýörite uçuşy meýilleşdirýär. Bu barada “Atawatan-Türkmenistan” gazeti, awiakompaniýanyň Aşgabatdaky şahamçasyna salgylanyp habar berýär.  Has giňişleýin maglumaty “Turkish...

«Belawiýa» Türkmenistana uçuşlaryň togtadylmagyny uzaltdy

Belarus awiakompaniýasy Minskden Aşgabat şäherine ýolagçy gatnawlarynyň togtadylmagyny 2021-nji ýylyň 1-nji fewralyna çenli uzaldýandygyny habar berdi. Latwiýanyň paýtagty – Riga bilen Russiýanyň "Domodedowo" howa menzilinden başga...

Gyşda Aşgabadyň ýakyndaky asma ýola bolan isleg artýar

Ozal hem habar berlişi ýaly, dynç güni Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow agtygy Kerim bilen Köpetdagdaky asma ýolunda gezelenç etdi. «Türkmenistan» gazetinde çap edilen makalada gyşky...

Ýewropanyň iň owadan adalary

Dünýä belli syýahatçylyk žurnaly “Conde Nast Traveler” Ýewropanyň iň owadan adalarynyň sanawyny mälim etdi. Sanawda Gresiýanyň Folegandros adasy 1-nji ýeri eýeledi. Kiklad adalarynyň bir bölegi...

Türkmenistanda şäherara awtobus gatnawlary wagtlaýyn çäklendirildi

2020-nji ýylyň 15-nji iýulyndan Aşgabat şäherinden welaýatlara şäherara ugurlar boýunça ýolagçy gatnadýan awtobuslaryň gatnawlary wagtlaýyn çäklendirilýär. Bu barada «Türkmenawtoulaglary» agentliginiň resmi saýtynda habar berildi. Şeýle hem...

Dünýäniň iň gymmat ýurtlary

Her ýyl dünýä ýurtlarynyň ýaşaýyş durmuşlarynyň maliýe hasabatyny jikme-jik mälim edýän CEOWORLD neşiri şu ýylyň sanawyny öz okyjylaryna ýetirdi. Berlen hasabatda 2020-nji ýylyň iň gymmat...

Ýewropanyň iň gowy 10 kenarýakasy (plýažy)

Häzirki wagtda Ýer togalagynyň agramly bölegi koronowirus sebäpli az-owlak başagaýrak ýagdaýda durmuşlaryny dowam etdirýär. Koronowirusyň sag aman tamamlanmagyny arzuw edýän Ýer şarynyň ýaşaýjylarynyň ýene bir...

«Telekeçiler mekdebi» gid terjimeçileri taýýarlaýar

Häzirki wagtda Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň «Telekeçiler mekdebi» jemgyýetçilik guramasynyň kärhanasynda «Gid terjimeçi» hünäri boýunça iki aý möhletli okuwlar alnyp barylýar ― diýip, «Biznes...