Soňky habarlar

Arhiw

Syýahatçylyk

Türkmenistanda şäherara awtobus gatnawlary wagtlaýyn çäklendirildi

2020-nji ýylyň 15-nji iýulyndan Aşgabat şäherinden welaýatlara şäherara ugurlar boýunça ýolagçy gatnadýan awtobuslaryň gatnawlary wagtlaýyn çäklendirilýär. Bu barada «Türkmenawtoulaglary» agentliginiň resmi saýtynda habar berildi. Şeýle hem...

Dünýäniň iň gymmat ýurtlary

Her ýyl dünýä ýurtlarynyň ýaşaýyş durmuşlarynyň maliýe hasabatyny jikme-jik mälim edýän CEOWORLD neşiri şu ýylyň sanawyny öz okyjylaryna ýetirdi. Berlen hasabatda 2020-nji ýylyň iň gymmat...

Ýewropanyň iň gowy 10 kenarýakasy (plýažy)

Häzirki wagtda Ýer togalagynyň agramly bölegi koronowirus sebäpli az-owlak başagaýrak ýagdaýda durmuşlaryny dowam etdirýär. Koronowirusyň sag aman tamamlanmagyny arzuw edýän Ýer şarynyň ýaşaýjylarynyň ýene bir...

«Telekeçiler mekdebi» gid terjimeçileri taýýarlaýar

Häzirki wagtda Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň «Telekeçiler mekdebi» jemgyýetçilik guramasynyň kärhanasynda «Gid terjimeçi» hünäri boýunça iki aý möhletli okuwlar alnyp barylýar ― diýip, «Biznes...

«Owadan syýahat» dünýä neşirleriniň sahypalarynda

Dünýä belli syýahatçylyk neşirleri bolan «Adventure travel» bilen «The travel guide» öz sahypalarynda «Owadan syýahat» syýahatçylyk agentliginiň işine orun berdi. Makalalarda «Owadan syýahatyň» gyzykly we...

2019-njy ýylyň iň köp gezelenç edilen ýurtlary

Birleşen Milletler guramasynyň garamagyndaky Bütindünýä Syýahatçylyk guramasy (UNWTO) 2019-njy ýylyň iň köp syýahatçy kabul eden ýurtlaryň sanawyny mälim etdi. Guramanyň habar bermegine görä, 2019-njy ýylda...

Lebap welaýatynda ekosyýahatçylyk ösdürilýär

«Le­bap­sy­ýa­hat» döw­let kär­ha­na­sy özüniň sy­ýa­hat ugur­la­ry­na ýe­ne-de kä­bir üýt­geş­me­le­ri gi­riz­di. Se­bä­bi ge­çen ýy­lyň do­wa­myn­da dün­ýä­niň en­çe­me...

Türkmenistanyň otlularynda WI-FI mediaserweri işläp başlady

«Türkmendemirýollary» agentligi tarapyndan Türkmenistanyň otlularynda VIP wagonlaryň işiniň ýola goýlandygyny habar beripdik. Bu wagonlaryň mümkinçilikleri agşamlyk nahary we käbir hyzmatlar bilen çäklenmeýär. Agentlik VIP wagonlarynda WI-Fi...

Orient Silk Road Express syýahatçylyk otlusy Aşgabada geldi

Orient Silk Road Express otlusy Aşgabada geldi. Otly Gazagystan-Gyrgyzystan-Özbegistan-Türkmenistan demir ýol geçelgesi boýunça gadymy döwürde we orta asyrlarda Hytaýy Orta Aziýanyň halklary bilen birleşdiren kerwen...

Türkmenabat şäherinde täze awiakassa işläp başlady

«Çagalar dünýäsi» söwda we dynç alyş merkeziniň binasynda «Türkmenhowaýollary» agentliginiň Türkmenabat halkara howa menziliniň petekleri öňünden satýan kassalary işläp başlady. Bu ýerde ýedi kassa we...