Soňky habarlar

Arhiw

Syýahatçylyk

Orient Silk Road Express syýahatçylyk otlusy Aşgabada geldi

Orient Silk Road Express otlusy Aşgabada geldi. Otly Gazagystan-Gyrgyzystan-Özbegistan-Türkmenistan demir ýol geçelgesi boýunça gadymy döwürde we orta asyrlarda Hytaýy Orta Aziýanyň halklary bilen birleşdiren kerwen...

Türkmenabat şäherinde täze awiakassa işläp başlady

«Çagalar dünýäsi» söwda we dynç alyş merkeziniň binasynda «Türkmenhowaýollary» agentliginiň Türkmenabat halkara howa menziliniň petekleri öňünden satýan kassalary işläp başlady. Bu ýerde ýedi kassa we...

Awazada syýahatçylyga we gezelenje bagyşlanan sergi açyldy

"Awaza" milli syýahatçylyk zolagynda“Syýahatçylyk we gezelenç” atly halkara sergisi we maslahaty açyldy. Hazaryň kenarynda her ýyl geçirilýän foruma Türkmenistanyň öňdebaryjy syýahatçylyk kärhanlarynyň hem-de bu ulgamda...

Pekinde dünýäde iň uly halkara aeroport açyldy

Hytaýyň paýtagty Pekinde gurluşygy tamamlanan Dasin aeroporty açylyp ulanmaga berildi. 16,8 milliard dollarlyk iri desganyň açylyşy ýurduň esaslandyrylmagynyň 70 ýyllygyna gabat getirildi. Howa menzili her...

Türkmenistanyň syýahatçylyk kärhanalary hususylaşdyrylýar

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň 20-nji sentýabrdaky mejlisinde wise-premýer Ç.Gylyjow bazar gatnaşyklarynyň esasynda Türkmenistanda syýahatçylyk ulgamyny ösdürmek hem-de döwlet Baştutanynyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň mümkinçiliklerini bu pudaga...

Dünýäde “Iň gowy howa menzili” adyna eýe boldy

“Çangi” halkara howa menzili bütin Günorta-Gündogar Aziýadaky iň iri desga bolup, ol Singapur Respublikasynyň demirgazyk—gündogardaky uly söwda merkezinden 17,2 kilometr uzaklykda ýerleşýär we 13 inedördül...

Jahankeşdeleriň iň köp pul sarp edýän ýurtlary

Merkezi edarasy Kanadada ýerleşýän “Visual Capitalist” şereketi daşary ýurtly jahankeşdeleriň iň köp pul sarp edýän döwletleriniň sanawyny taýýarlady. Onuň netijelerine görä, 74,7 million syýahatçyny kabul...

Elektrikleşdirilen ilkinji gezelenç gämisi

Elektrik energiýasy gatnaw serişdelerine garaşylandan has çalt depginde ornaşdyrylýar. Elektrik energiýasy bilen işleýän gatnaw serişdeleriň görnüşi we sany günsaýyn artýar. Häzirki wagtda elektrik energiýasy bilen...

Sport syýahatçylygynda öňdebaryjy

Syýahatçylyk babatda dünýäniň öňdebaryjy ýurtlarynyň biri bolan Ispaniýa diňe sport duşuşyklaryna tomaşa etmek üçin her ýylda 10 milliondan gowrak adam barýandygy mälim edildi. Bu görkeziji...