Archive news

Syýahatçylyk

Jahankeşdeleriň iň köp pul sarp edýän ýurtlary

Merkezi edarasy Kanadada ýerleşýän “Visual Capitalist” şereketi daşary ýurtly jahankeşdeleriň iň köp pul sarp edýän döwletleriniň sanawyny taýýarlady. Onuň netijelerine görä, 74,7 million syýahatçyny kabul...

Elektrikleşdirilen ilkinji gezelenç gämisi

Elektrik energiýasy gatnaw serişdelerine garaşylandan has çalt depginde ornaşdyrylýar. Elektrik energiýasy bilen işleýän gatnaw serişdeleriň görnüşi we sany günsaýyn artýar. Häzirki wagtda elektrik energiýasy bilen...

Sport syýahatçylygynda öňdebaryjy

Syýahatçylyk babatda dünýäniň öňdebaryjy ýurtlarynyň biri bolan Ispaniýa diňe sport duşuşyklaryna tomaşa etmek üçin her ýylda 10 milliondan gowrak adam barýandygy mälim edildi. Bu görkeziji...

Syýahatçylyk pudagy 4 % ösdi

Birleşen Milletler Guramasynyň Bütindünýä syýahatçylyk guramasynyň (UNWTO) Baş Sekretary Zurab Pololikaşwili syýahatçylyk pudagynda şu ýylyň ilkinji 4 aýynda 4 % ösüş gazanylandygyny habar berdi. Şeýle...

21 ýaşynda 196 ýurda aýlandy

Amerikaly syýahatçy zenan Leksi Alford gezelenç etmekde dünýä rekordyny goýdy. 21 ýaşyndaky Leksi dünýädäki garaşsyz 196 ýurda gezelenç eden iň ýaş syýahatçy bolmagy başardy. Mundan...

334 myhmanhana açyldy

Syýahatçylyk iň girdejili pudaklaryň biri hasaplanýar. Şol sebäpli bu pudaga has köp maýa goýulýar. Täze syýahatçylyk möwsüminiň başlamagyna gabatlanyp, dünýäniň dürli ýurtlarynda täze myhmanhanalar peýda...

Türkmenistanda awtobus petekleriniň onlaýn satuwy gurnaldy

Indi şäherara awtobuslaryna petegi kassadan, ykjam telefondan ýa-da öz-özüňe hyzmat ediş terminalyndan alyp bolar - diýip, "Altyn asyr: Türkmenistan" elektron gazeti habar berýär. Aşgabadyň ýolagçy awtoulag...

Maý aýynda Kerki howa menziliniň gurluşygyna badalga berler

Lebap welaýatynyň Kerki şäherinde aeroportyň gurluşygyna taýýarlyk işleri tamamlanyp barýar. Döwlet Baştutanynyň Kararyna laýyklykda, ýurdumyzyň gündogar sebitinde täze aeroporty gurmak Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň...

Serhetabat etrabynda howa menzili gurulýar

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň 18-nji ýanwarda geçirilen mejlisinde wise-premýer M.Çakyýew döwlet Baştutanyna Mary welaýatynyň Serhetabat etrabynda Galaýmor howa menzilinde ýolagçy terminalynyň hem-de zerur desgalaryň gurluşygy barada...

Dänew şäherinde täze awiabilet kassasy açyldy

Dänew etrabynyň Dänew şäherinde Altyn asyr köçesinde ýakynda Türkmenabadyň Halkara howa menziliniň täze awiabilet kassasy açyldy. Şeýlelikde, bu bölüm Lebap welaýatynda Türkmenabadyň Halkara howa menzilinden,...

Awazada halkara syýahatçylyk sergisi we maslahat öz işine başlady

9-njy oktýabrda “Awaza” milli syýahatçylyk zolagynda “Syýahatçylyk we gezelenç” atly halkara syýahatçylyk sergisi açyldy. Onuň çäklerinde bu ulgamda hyzmatdaşlygy ösdürmegiň meseleleri boýunça maslahat geçirilýär. Türkmenistana bu...