Soňky habarlar

Arhiw

Syýahatçylyk

IATA Kerki halkara howa menziline kod berdi

Kerki şäheriniň eteginde ýakynda gurlan halkara howa menziline halkara kod berildi. Menzil mundan soňra halkara uçuşlarda gysgaça KEA görnüşinde atlandyrylar. Hatda bu täze kod Halkara...

Kerki Halkara howa menziline halkara sertifikat gowşuryldy

23-nji iýunda Türkmenistanyň Prezidentiniň gatnaşmagynda açylan Kerki Halkara howa menziliniň açylyş dabarasynda Raýat awiasiýasynyň halkara guramasynyň (ICAO) Aeronawigasiýa býurosynyň monitoring we gözegçilik boýunça direktorynyň orunbasary...

Türkmenistanda ýolagçy demir ýol gatnawlarynyň sany artýar

Türkmenistanda ýiti ýokanç keselleriň ýaýramagynyň öňüni almak bilen bagly uzak wagtlyk çäklendirmelerden soň, içerki demir ýol gatnaw ugurlarynyň sany artýar. 9-njy iýundaky ýagdaýa görä, «Demirýollary» AGPJ...

Türkmenistanda ýolagçy otly gatnawlarynyň ýene-de üçüsi dikeldiler

1-nji iýundan başlap Türkmenistanda synag hökmünde hepdäniň penşenbe we şenbe günleri Türkmenabat–Gazojak we Gazojak–Türkmenabat, Türkmenabat–Amyderýa we Amyderýa–Türkmenabat, Mary–Serhetabat we Serhetabat–Mary ugurlary boýunça ýolagçy otly gatnawlary...