Syýahatçylyk

Aşgabat - Pekin - Aşgabat howa gatnawy dikeldildi

"Türkmenhowaýollary" gullugy şu ýylyň 29-njy maýyndan Aşgabat - Pekin - Aşgabat howa gatnawyny dikeltdi. Gatnaw her hepdäniň sişenbe güni amala aşyrlýar. Gullugyň bu gatnaw baradaky habarnamasynda...

Aşgabat - Abu-Dabi - Aşgabat ugry boýunça howa gatnawy dikeldiler

“Türkmenistan” awiakompaniýasy” açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti şu ýylyň 15-nji iýulyndan başlap, Aşgabat — Abu-Dabi — Aşgabat ugry boýunça yzygiderli howa gatnawlaryny dikeldýändigini habar berdi. Habarnamada ýazylyşy...

Pekinde Türkmen-hytaý syýahatçylyk maslahaty geçirildi

2-nji fewralda Pekinde syýahatçylyk ulgamynda hyzmatdaşlyk etmek boýunça türkmen-hytaý maslahaty geçirildi. Ol ýurdumyzyň HHR-däki ilçihanasy tarapyndan Türkmenistanyň Syýahatçylyk baradaky döwlet komiteti, “Şuangsýun” we “Beýçen” hytaý...

Sahara çölünde bassyr ikinji ýyl gar ýagdy

“Bassyr ikinji ýyl Sahara çölünde gar ýagdy” diýip, Alžiriň TSA internet gazeti habar berdi. Alžiriň demirgazyk-gündogarynda ýerleşýän Aýn-Sefra etrabyna gar düşdi. Ksur daglarynyň...

Gadymy Merw — britan žurnalynyň nobatdaky sanynyň mowzugy

Ýakynda Beýik Britaniýada neşir edilýän iri ýöriteleşdirilen “Bütindünýä arheologiýasy” atly ylmy-köpçülikleýin žurnal öz sahabynda orta asyr binagärliginiň ýadygärligi, “Gadymy Merw” döwlet taryhy-medeni goraghanasynda ýerleşen hem-de...

Türkmenistanyň ulag-aragatnaşyk toplumynda durnukly ösüş gazanylýar

Türkmenistanyň ulag-aragatnaşyk toplumynda 2017-nji ýylyň ýanwar-iýun aýlarynda oňat ösüş derejesi gazanyldy. Bu barada ýurdumyzyň Ministrler Kabinetiniň giňeldilen mejlisinde aýdyldy. “Türkmenhowaýollary” gullugy boýunça has oňat görkezijiler gazanyldy....

Aşgabatda «Kerwen» atly halkara forum öz işine başlady

9-njy noýabrda “Ýyldyz” myhmanhanasynyň maslahatlar zalynda “Kerwen” atly forumyň açylyş dabarasy boldy. Bu çäre Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň ýardam bermeginde Koreýa Respublikasynyň ýurdumyzdaky ilçihanasy tarapyndan...

“Ýaş liderler” meýilnamasy hereketde

Türkmenistanyň Syýahatçylyk baradaky döwlet komitetiniň ýaş hünärmenleri Ýaponiýada kämilleşdiriş okuwlaryny geçdiler. Okuw-tejribe sapaklary ýapon halkara hyzmatdaşlygy agentliginiň “Merkezi Aziýa we Kawkaz ýurtlarynyň ýaş liderleri. Sebit...

Bäş ýyldyzly “Merdana” myhmanhanasy halkyň hyzmatynda

8-nji sentýabrda Awazada Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda bäş ýyldyzly “Merdana” myhmanhanasy açyldy.    Milli binagärligiň, nusgawy hem-de häzirkizaman binagärlik ugurlarynyň iň gowy däpleriniň sazlaşmagy 12 gatly “Merdana”...