Syýahatçylyk

Gadymy Merw — britan žurnalynyň nobatdaky sanynyň mowzugy

Ýakynda Beýik Britaniýada neşir edilýän iri ýöriteleşdirilen “Bütindünýä arheologiýasy” atly ylmy-köpçülikleýin žurnal öz sahabynda orta asyr binagärliginiň ýadygärligi, “Gadymy Merw” döwlet taryhy-medeni goraghanasynda ýerleşen hem-de...

Türkmenistanyň ulag-aragatnaşyk toplumynda durnukly ösüş gazanylýar

Türkmenistanyň ulag-aragatnaşyk toplumynda 2017-nji ýylyň ýanwar-iýun aýlarynda oňat ösüş derejesi gazanyldy. Bu barada ýurdumyzyň Ministrler Kabinetiniň giňeldilen mejlisinde aýdyldy. “Türkmenhowaýollary” gullugy boýunça has oňat görkezijiler gazanyldy....

Aşgabatda «Kerwen» atly halkara forum öz işine başlady

9-njy noýabrda “Ýyldyz” myhmanhanasynyň maslahatlar zalynda “Kerwen” atly forumyň açylyş dabarasy boldy. Bu çäre Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň ýardam bermeginde Koreýa Respublikasynyň ýurdumyzdaky ilçihanasy tarapyndan...

“Ýaş liderler” meýilnamasy hereketde

Türkmenistanyň Syýahatçylyk baradaky döwlet komitetiniň ýaş hünärmenleri Ýaponiýada kämilleşdiriş okuwlaryny geçdiler. Okuw-tejribe sapaklary ýapon halkara hyzmatdaşlygy agentliginiň “Merkezi Aziýa we Kawkaz ýurtlarynyň ýaş liderleri. Sebit...