Soňky habarlar

Archive news

Syýahatçylyk

Serhetabat etrabynda howa menzili gurulýar

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň 18-nji ýanwarda geçirilen mejlisinde wise-premýer M.Çakyýew döwlet Baştutanyna Mary welaýatynyň Serhetabat etrabynda Galaýmor howa menzilinde ýolagçy terminalynyň hem-de zerur desgalaryň gurluşygy barada...

Dänew şäherinde täze awiabilet kassasy açyldy

Dänew etrabynyň Dänew şäherinde Altyn asyr köçesinde ýakynda Türkmenabadyň Halkara howa menziliniň täze awiabilet kassasy açyldy. Şeýlelikde, bu bölüm Lebap welaýatynda Türkmenabadyň Halkara howa menzilinden,...

Awazada halkara syýahatçylyk sergisi we maslahat öz işine başlady

9-njy oktýabrda “Awaza” milli syýahatçylyk zolagynda “Syýahatçylyk we gezelenç” atly halkara syýahatçylyk sergisi açyldy. Onuň çäklerinde bu ulgamda hyzmatdaşlygy ösdürmegiň meseleleri boýunça maslahat geçirilýär. Türkmenistana bu...

Türkmenabat şäherinde täze awiabilet kassasy açyldy

Lebap welaýatynyň merkezi Türkmenabat şäherinde ýerleşýän “Lebap” söwda we dynç alyş merkezinde Türkmenhowaýollarynyň täze awiabilet kassalary açyldy.  Häzirki ýagdaýda Awiabiletler kassasynda jemi 4 kassa hepdäniň hergüni...

Aşgabat - Pekin - Aşgabat howa gatnawy dikeldildi

"Türkmenhowaýollary" gullugy şu ýylyň 29-njy maýyndan Aşgabat - Pekin - Aşgabat howa gatnawyny dikeltdi. Gatnaw her hepdäniň sişenbe güni amala aşyrlýar. Gullugyň bu gatnaw baradaky habarnamasynda...

Aşgabat - Abu-Dabi - Aşgabat ugry boýunça howa gatnawy dikeldiler

“Türkmenistan” awiakompaniýasy” açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti şu ýylyň 15-nji iýulyndan başlap, Aşgabat — Abu-Dabi — Aşgabat ugry boýunça yzygiderli howa gatnawlaryny dikeldýändigini habar berdi. Habarnamada ýazylyşy...

Pekinde Türkmen-hytaý syýahatçylyk maslahaty geçirildi

2-nji fewralda Pekinde syýahatçylyk ulgamynda hyzmatdaşlyk etmek boýunça türkmen-hytaý maslahaty geçirildi. Ol ýurdumyzyň HHR-däki ilçihanasy tarapyndan Türkmenistanyň Syýahatçylyk baradaky döwlet komiteti, “Şuangsýun” we “Beýçen” hytaý...

Sahara çölünde bassyr ikinji ýyl gar ýagdy

“Bassyr ikinji ýyl Sahara çölünde gar ýagdy” diýip, Alžiriň TSA internet gazeti habar berdi. Alžiriň demirgazyk-gündogarynda ýerleşýän Aýn-Sefra etrabyna gar düşdi. Ksur daglarynyň...

Gadymy Merw — britan žurnalynyň nobatdaky sanynyň mowzugy

Ýakynda Beýik Britaniýada neşir edilýän iri ýöriteleşdirilen “Bütindünýä arheologiýasy” atly ylmy-köpçülikleýin žurnal öz sahabynda orta asyr binagärliginiň ýadygärligi, “Gadymy Merw” döwlet taryhy-medeni goraghanasynda ýerleşen hem-de...

Türkmenistanyň ulag-aragatnaşyk toplumynda durnukly ösüş gazanylýar

Türkmenistanyň ulag-aragatnaşyk toplumynda 2017-nji ýylyň ýanwar-iýun aýlarynda oňat ösüş derejesi gazanyldy. Bu barada ýurdumyzyň Ministrler Kabinetiniň giňeldilen mejlisinde aýdyldy. “Türkmenhowaýollary” gullugy boýunça has oňat görkezijiler gazanyldy....

Aşgabatda «Kerwen» atly halkara forum öz işine başlady

9-njy noýabrda “Ýyldyz” myhmanhanasynyň maslahatlar zalynda “Kerwen” atly forumyň açylyş dabarasy boldy. Bu çäre Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň ýardam bermeginde Koreýa Respublikasynyň ýurdumyzdaky ilçihanasy tarapyndan...

“Ýaş liderler” meýilnamasy hereketde

Türkmenistanyň Syýahatçylyk baradaky döwlet komitetiniň ýaş hünärmenleri Ýaponiýada kämilleşdiriş okuwlaryny geçdiler. Okuw-tejribe sapaklary ýapon halkara hyzmatdaşlygy agentliginiň “Merkezi Aziýa we Kawkaz ýurtlarynyň ýaş liderleri. Sebit...