Makala ýazyp bilýärsiňizmi?

Islendik temada täsirli makala ýazyp bilýän okyjylarymyza ýazan makalalaryny bize ugratmagy, biziňem olary saýtymyzyň awtoryň adyndan «Makalalar» bölüminiň üsti bilen ähli internet ulanyjylara ýetirýändigimizi ýatladýarys.

Gowy görýän, dowamly ýöretmek isleýän temaňyz barmy?! Öz temaňyzyň yzarlaýjylaryny ýygnamak isleýärmisiňiz?  Baş üstüne, Turkmenportalyň siz üçin döreden mümkinçiligini elden gidirmäň. Biz bilen habarlaşyň.

Sowalyňyz bar bolsa aşakdaky adrese ýollaň! Biz höwes bilen jogap bereris.

Habarlaşmak: vacancy@turkmenportal.com ýa-da telefon belgimiz (+993 65) 05-11-45.