Wekilbazar etrabynyň baglarynda hasyl ýygnamak möwsümi okgunly dowam edýär

Wekilbazar etrabynyň baglarynda hasyl ýygnamak möwsümi okgunly dowam edýär

Bagçylygy ösdürmek işinde Wekilbazar etrabynyň Jumadurdy Atajanow adyndaky daýhan birleşiginiň kärendeçileri göreldeli zähmet çekýärler. Bu hojalygyň kärendeçileri şu ýyl öz kärende ýerlerinde dürli görnüşli miweli baglaryň bol hasylyny kemala getirdiler. Olaryň yhlas siňdirip ýetişdirýän baglarynyň hatarynda alma, injir, şetdaly, alça, ülje, üzüm, nar ýaly ýokary hasyl berýän baglaryň birnäçe görnüşleri bar. Bu baglar bilen birlikde hoz agajy hem ýetişdirilýär.
Gala

21297 ulanylan ýa-da 1 täze awtoulaglardan gözläň

-
-
-