Gurtlyda üç müňden gowrak maşgala üçin ýaşaýyş jaýlary gurulýar

Gurtlyda üç müňden gowrak maşgala üçin ýaşaýyş jaýlary gurulýar

Binalar telekommunikasiýa ulgamlary, howa sowadyjylary, ýyladyş enjamlary bilen üpjün edilýär. Gurtly ýaşaýyş toplumynyň gurluşygynyň ikinji tapgyrynda üç müňden gowrak maşgala täze öýlere göçüp gelerler. Jaýlar 150 inedördül metrlik dört otagly, 120 inedördül metr meýdany bolan üç otagly we meýdany 88 inedördül metr bolan iki otagly öýlerden ybaratdyr.