Alp Arslan adyndaky teatr «Türkmeniň ýoly» atly täze eseri sahnalaşdyrdy

Alp Arslan adyndaky teatr «Türkmeniň ýoly» atly täze eseri sahnalaşdyrdy

Alp Arslan adyndaky Milli drama teatrynyň döredijilik topary ýurdumyzyň garaşsyzlygynyň 30 ýyllygyna Gadam Kakabaýewiň adybir drama eseri esasynda “Türkmeniň ýoly” oýnuny sahnada goýdy. Gyzykly bir hakykat: ýazyjy Türkmenistanyň garaşsyzlygy bilen ýaşyt, olam 30 ýaşynda. Ähtimal, birnäçe türkmen nesliniň durmuşy beýan edilen golýazmalar bilen işläp, gijelerini ukusyz geçirýän ýazyjynyň iş otagynyň bu oýnuň başlangyjy hökmünde saýlanmagy-da hut şonuň üçindir. Bu barada «Türkmenistan: Altyn asyr» habar...

21504 ulanylan ýa-da 0 täze awtoulaglardan gözläň

-
-
-