Soňky habarlar

Arhiw

Biznes

TDHÇMB-de 21,2 ABŞ dollaryndan gowrak geleşik baglaşyldy

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 38-si hasaba alyndy. Daşary ýurt puluna Birleşen Arap Emirlikleriniň we Owganystanyň telekeçileri “Türkmennebit” döwlet konserniniň kärhanasynda öndürilen...

Türkmen öndürijileri «Kinder-sýurpriziň» nusgasyny döretdiler

«Altyn Ýunus» türkmen kompaniýasy hususy konditer önümini – içi sowgatlyk oýunjakly şokolad ýumurtgasyny döretdiler. Üstümizdäki ýylda täze önümiň tanyşdyryşy boldy. kärhana şokolad süýjüliginiň iki görnüşini öndürdi...

Türkmen gölleriniň nepisligi halaç halylarynda

«Kümüş Ýüpek» hojalyk jemgyýeti milli gölleriň we nagyşlaryň köpdürli görnüşleri bilen bezelen özboluşly halaç halylaryny sargyt esasynda dokap berýär. Ene-mamalarymyzdan miras galyp, nesilden nesle dowam etdirilip...

Aşgabatda täzelenen «Elektronika dünýäsi» dükany açylar

26-njy noýabrda Aşgabadyň Bitarap Türkmenistan şaýolunyň ugrunda ýerleşýän täzelenen «Elektronika dünýäsi» dükanynyň açylyşy bolar. Bu çäre mynasybetli şu ýylyň ahyryna çenli dükanyň müşderilerine birnäçe arzanladyşlar we...