Soňky habarlar

Arhiw

Biznes

"Ak Tam Bazary" rebrending hyzmatlaryny hödürleýär

Türkmenistanyň ilkinji onlaýn söwda platformasy "Ak Tam Bazary" 2019-njy ýylda döredildi. Iki ýyldan hem az wagtyň içinde bu taslamanyň topary uly üstünlikleri gazanmagy başardy. Ilkibaşda,...

“Ak Tam Bazary” anna güni arzanlaşyk çäresini geçirýär

Şu gün anna güni,  diýmek  “Ak Tam Bazary” online söwda platformasynda “Anna güniniň pursadyny elden gidirmäň” atly arzanlaşyk çäresi geçirilýär. Düzgüne laýyklykda, arzanlyşyga belli bir dükanlar gatnaşýar...

«Ter önüm» gawundan süýt alar

Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzasy bolan «Ter önüm» hojalyk jemgyýeti gawundan çipsiler bilen birlikde, süýdüň alynmagyny hem ýola goýmagy meýilleşdirýär. Bu barada hojalyk jemgyýetini...

Telekeçi N.Gapurow 4 million pomidor şitilini ýetişdirdi

Tejribeli telekeçi, Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzasy Nurmuhammet Gapurow şu ýyl bir aýyň dowamynda 160 gektarda pomidoryň saýlama görnüşiniň 4 million şitilini ösdürip ýetişdirdi....

Türkmenistanyň DHÇMB-de 20 million dollara golaý geleşik baglaşyldy

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 20-si hasaba alyndy. Daşary ýurt puluna Birleşen Arap Emirlikleriniň, Beýik Britaniýanyň, Owganystan Yslam Respublikasynyň telekeçileri Türkmenbaşydaky nebiti...

109 ýyllyk şereket ikä bölünýär

ABŞ-nyň dünýä belli tehnologiýa şereketi IBM ikä bölüner. 109 ýyllyk taryhy bolan şereketiň maglumat merkezleri üçin tehniki goldaw berýän informatika tehnologiýa bölümi 2021-nji ýyldan başlap,...

Ýewropanyň Merkezi Banky: Sanly ýewro işleri çaltlaşdyrylar

Ýewropanyň Merkezi Banky sanly ýewro işleriniň çaltlaşdyryljakdygyny mälim etdi Ýewropanyň Merkezi Banky (ECB) şu gün ýaýradan hasabatynda sanly ýewronyň artykmaçlyklary we kynçylyklary ara alnyp maslahatlaşylýarka, işiniň...

«Rysgal komýuter» aksiýa yglan edýär

Hytaý Halk Respublikasynyň «Dahua Technology» kompaniýasynyň döwrebap tehnologik gurluşlarynyň Türkmenistandaky iň ygtybarly we elýeterli merkezi bolan «Rysgal kompýuter» müşderilerini yzygiderli höweslendirmegini dowam etdirýär. Mundan beýläk «Rysgal...

T.Nurmyradow: Hil – esasy görkeziji

2020-nji ýylyň 19-20-nji sentýabrynda Aşgabat şäherinde Türkmenistanyň ykdysady üstünlikleriniň sergisi we “Sanly ykdysadyýet – ykdysady ösüşiň möhüm ugry” atly ylmy-amaly maslahat geçirildi. Söwda-senagat edarasynda iki...

«Bagt Şäher» gozgalmaýan emläk gullugy arzanladyş yglan etdi

«Bagt Şäher» gozgalmaýan emläk gullugy Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 29 ýyllygy mynasybetli öz hyzmatlarynda arzanladyş yglan edýär. Bu aksiýanyň çäginde sentýabryň ahyryna çenli ýüz tutýan ähli müşderilere aşakdaky...

«Güneşli Zaman» kompaniýasy mugt maslahat berýär

Gozgalmaýan emläk hyzmatlarynyň giň toplumyny hödürleýän «Güneşli Zaman» kompaniýasy gozgalmaýan emläkleri satyn almak, satmak ýa-da kärendesine almak (bermek) isleýän her bir adama mugt maslahatlary berýär. Gozgalmaýan emläk bilen...

«Türkmen enjam» her gün 1000 metre çenli polimer öndürýär

«Türkmen enjam» ho­ja­lyk jem­gy­ýe­ti­niň Ahal we­la­ýa­ty­nyň Ak bug­daý et­ra­byn­da ýer­leş­ýän se­na­gat bin­ýadyn­da uly we ki­çi dia­metr­li suw tur­ba­la­ry­ny, şeý­le hem uly dia­metr­li la­gym...