Biznes

Tormoz disklerini abatlamagyň howpsuzlygy kepillendirişi

Tormoz ulgamy siziň awtoulagyňyzyň dolandyryşynyň we howpsuzlygynyň esasy bolup, onuň işindäki ýüze çykýan näsazlyklary aradan aýyrmakda zerur bolup durýar. Awtoulaglaryň geçýän ýolunyň artmagy netijesinde tormoz...

Geçen hepde TDHÇMB-niň söwdalarynda geleşikleriň 37-si hasaba alyndy

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 37-si hasaba alyndy. Daşary ýurt puluna Birleşen Arap Emirlikleriniň, Türkiýäniň, Owganystanyň, Maltanyň telekeçileri Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän...