Biznes

"Mähirli dogan" her gün 3 tonna sabyn öndürýär

Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzasy bolan «Mähirli dogan» hususy kärhanasynyň hünärmenleri tarapyndan üzärlikli sabyn önümçiligi ýola goýuldy. «Türkmenistan» gazetiniň habar berşi ýaly, 90 hem-de 100 gram möçberinde...

“Nurýüpek” markasynyň geografiýasy barha giňelýär

2017-nji ýylyň ýanwar aýynda Birleşen Arap Emirlikleriniň Dubaý şäherinde “Nurýüpek” matalar dükany açyldy. Bu dükan 2017-nji ýylyň awgust ýynda Aşgabat şäheriniň “Altyn asyr” Gündogar bazarynda...

SIF singapurly işewürleri türkmen bazaryna çekmekçi

Singapuryň işewürler federasiýasy (SIF) ýakyn wagtda Türkmenistan bilen webirnar maslahatyny guramagy meýilleşdirýär. Bu maslahat Singapur kompaniýalaryna Türkmenistandaky maýa goýum mümkinçilikleri barada maglumat bermegi maksat edinýär...

«Altyn tug» banan ýetişdirmegi meýilleşdirýär

Daşoguz welaýatynyň S.Nyýazow adyndaky etrabynyň çägindäki «Altyn tug» hususy kärhanasynyň ýyladyşhana toplumynda öndürilýän gök önümleriň görnüşini artdyrmak boýunça tehnologik işler alnyp barylýar ― diýip, «Türkmenistan»...

«Türkmensenet» 500 tonna spunbond öndürdi

Türk­me­nis­tan­da il­kin­ji­le­riň ha­ta­ryn­da «Türk­men­se­net» hu­su­sy kär­ha­nasy do­kal­ma­dyk ma­teria­lyň (spun­bond) önüm­çi­li­gi­ni ýo­la goý­dy ― diýip, «Rysgal» gazeti habar berýär. Ahal...

«Miras» sagatda 10 tonna guş iýmini öndürýär

Ahal welaýatynyň Tejen etrabynyň «Zaman» geňeşliginiň çägindäki guş iýmini öndürýän kärhana hususy pudaga degişli bolan döwrebap önümçilikleriň biridir. «Miras» hususy kärhanasynyň bu toplumy daşary ýurtlardan...

«Arçalyk» täze witaminli içgini önümçilige goýberdi

Aşgabat şäheriniň Büzmeýin etrabynda ýerleşýän «Arçalyk» agyz suwunyň we alkogolsyz gazlandyrylan içgileriň önümçiligi boýunça zawod öndürilýän önümleriň köpdürliligini artdyrýar - diýip, Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler...

Türkmenistan eltip bermek hyzmaty kämilleşýär

Türkmenistanda azyk önümlerini we taýýar naharlary onlaýn eltip bermek işi barha ilerleýär. «Altyn Asyr» bank kartlaryny ulanyp, nagt däl usul arkaly töleg ulgamy hem çalt ösýär. Häzirki wagtda watandaşlarymyz web...

«Himiýa senagat» alty aýda 127 tonna tehniki ýod öndürdi

«Himiýa senagat» hojalyk jemgyýetiniň Bereket etrabynyň merkezinden 130 kilometre barabar daşlykda ýerleşýän «Çalja» meýdançasynda gurlup, işe girizilen ýod zawodynda bitirilýän işler hem döwrebaplygy bilen tapawutlanýar...

«Senagat Plastik» önümçilikde 2-nji toplumyň işini ýola goýdy

Türkmenbaşy etrabyndaky «Senagat Plastik» hojalyk jemgyýeti polietilendir polipropilenden we tehnologik goşundylar goşulan serişdelerden ýokary hilli plastik enjamlaryny öndürýär ― diýip, «Türkmenistan» gazeti habar berýär. Bu önümçiligiň...

«Erteki» her gün 2 tonna buzgaýmak öndürýär

Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzasy bolan «Erteki» hususy kärhanasy indi 18 ýyl bäri ilata hyzmat edýär. Häzir bu ýerde her günde 2 tonnadan gowrak...

Mary etrabynda 5 gektarlyk iri ýyladyşhana guruldy

Ýur­du­myz­da ön­dü­ril­ýän gök önüm­le­riň möç­be­ri­niň art­ma­gy­na öz­le­ri­niň ön­jeý­li go­şan­dy­ny goş­ýan ýy­la­dyş­ha­na­la­ryň sa­ny Ma­ry we­la­ýa­tyn­da-da...

«Mizemez gadam» bitum emulýasiýasyny öndürip başlady

«Mizemez gadam» hususy kärhanasynda bitum emulsiýasynyň önümçiligi ýola goýuldy ― diýip, Jeyhun.news ýazýar. Önümçilik üçin zerur bolan çig maly, esasan, Türkmenbaşynyň nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumyndan...

«Ýüpekçi» önümçiligiň gerimini giňeldýär

«Ýüpekçi» hojalyk jemgyýeti «Hoşal», «Buzz», «Ýunus», «Näzli» haryt nyşanly şireli we sowuk çaý içgilerini, şeýle-de «Bold» haryt nyşanly witamin içgisini öndürmek bilen, ildeşlerimiziň göwün küýsegini...