Soňky habarlar

Arhiw

Biznes

Aşgabatda «365 günüň» täze dükany açyldy

Aşgabadyň Garaşsyzlyk köçesiniň 50-nji jaýynda «365 gün» söwda zynjyrynyň täze dükany açyldy. Şeýlelikde, «365 günüň» paýtagtdaky dükanlarynyň sany 9-a ýetdi. Täze dükanda müşderilere azyk önümleri we...

«Miweli ülke» önümçiliginiň gerimini giňeldýär

«Miweli ülke» hususy kärhanasy 25-nji martda Ahal welaýatynyň Kaka etrabynyň Gaýgysyz Atabaýew adyndaky daýhan birleşiginde täze gurlan ýyladyşhananyň açylyş dabarasynda guralan oba hojalyk önümleriniň sergisine...

«Röwşen aýakgaplary» öz QR koduna eýe boldy

«Röwşen aýakgaplary» aýakgap kärhanasy özüniň QR koduna eýe boldy. Bu kody smartfon ýa-da planşet arkaly skanirläniňizde, kompaniýanyň resmi web sahypasy derrew açylýar. Şeýle hem «Röwşen»...

TSTB-de maslahat geçirildi

Günüň ikinji ýarymynda Senagatçylar we telekeçiler birleşmesinde geçirilen maslahatda esasy döwlet maksatnamalary, ilkinji nobatda, ýurdumyzy 2019 — 2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň maksatnamasynda kesgitlenen wezipeler...

«Mähirli dogan»: «Sabynymyz bütinleý tebigy önüm»

Şu gün Söwda-senagat edarasynyň sergi merkezinde Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň döredilmeginiň 13 ýyllygy mynasybetli guralan sergi-ýarmarkanyň ilkinji güni ýaýbaňlandyryldy. Sergide milli ykdysadyýetiň ösmegine we pugtalandyrylmagyna...

"Nur Ýüpek" ilkinji gezek TSTB-niň sergisine gatnaşdy

Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň döredilmeginiň 13 ýyllygy mynasybetli guralan sergide «Nur Ýüpek» söwda belgisi bilen zenanlaryň arasynda uly meşhurlyga eýe bolan gülýüpek matasy hem görkezildi. Täze...

«Röwşen aýakgaplary» TSTB-niň sergisine gatnaşýar

Ozal hem habar berlişi ýaly, şu gün Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň sergi zalynda TSTB-niň döredilmeginiň 13 ýyllygyna bagyşlanan sergi öz işine başlady. Oňa ýerli kompaniýalaryň 190-sy...

«Ak hünji» hususy kärhanasy öz önümleri bilen sergä gatnaşar

17 ― 18-nji martda Aşgabat şäherindäki Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynda Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň döredilmeginiň 13 ýyllygy mynasybetli guraljak sergä Mary welaýatynda ýerleşýän «Ak hünji»...