Soňky habarlar

Archive news

Biznes

Aşgabatda türkmen-eýran işewürlik maslahaty geçirildi

1-nji martda paýtagtymyzda açylan Eýran Yslam Respublikasynyň XIV ýöriteleşdirilen sergisiniň çäklerinde şu gün ikitaraplaýyn söwda-ykdysady hyzmatdaşlygyň dürli meselelerine bagyşlanan türkmen-eýran işewürler maslahaty geçirildi. Eýranyň senagat toplumynyň...

"Ahal" ýagy Eýrana we Hytaýa eksport edilýär

"Ahal" ösümlik ýagy Eýrana we Hytaýa eksport edilýär. Kärhana 2010-njy ýylyň maý aýynda Ahal welaýatynyň Gökdepe etrabynda açyldy. Häzirki wagtda bu ýerde 300-de gowrak hünärmen...

Owganystana ýene bir million ýumurtga eksport ediler

Mälim bolşy ýaly, türkmen telekeçileriniň öndürýän ýumurtga önümlerini daşary döwletlere eksport etmek işleri tapgyrlaýyn alnyp barylýar. Esasan hem, türkmen telekeçileriniň goňşy Owganystan Respublikasyna yzygiderli ugradýan...

«Dürdäne» süýji önümleri satlyga çykaryldy

Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynyň çäginde ýerleşýän “Burkut” konditer fabrikasy tarapyndan süýjiniň şokoladly görnüşi öndürilip başlandy. Ýakymly süýt tagamly bu süýji önüm dünýä ülňülerine laýyk...

"Päkize" geçen ýyl 10 müň müşderä hyzmat etdi

Daşoguz şäherindäki «Päkize» himiki usulda egin-eşik arassalaýyş kärhanasynda geçen ýylda 10 müňe golaý müşderä hyzmat edildi. 2010-njy ýyldan bäri halka hyzmat edýän kärhananyň müşderileriniň sany...

"Şawat" ýanwar aýynda 2 tonna golaý mesge öndürdi

«Ýüpek ýoly gurluşyk» hojalyk jemgyýetiniň «Şawat» açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň öndürýän süýt-gatyk önümlerine, hususan-da, mesge ýaglaryna bolan islegler barha artýar. Kärhanada häzirki wagtda mesge ýagynyň...

«Rowaç» arassaçylyk serişdeleri amatly we elýeterli

Ahal welaýatynyň Gökdepe etrabynyň III önümçilik bazasynda ýerleşýän telekeçi Tirkişgeldi Durdymyradowyň ýolbaşçylygyndaky hususy kärhana «Rowaç» nyşany bilen arassaçylyk serişdelerini öndürýär. 2016-njy ýyldan bäri işleýän hususy...