Soňky habarlar

Arhiw

Biznes

MFT 100 göterim tebigy önümleriň görnüşlerini artdyrýar

Telekeçi Myrat Allaýazowyň Daşoguz welaýatynyň S.A.Nyýazow adyndaky etrabynda ýerleşýän önümçilik kärhanasynda taýýarlanylýan «MFT» haryt nyşanly 100 göterim tebigy önümleriň görnüşleri yzygiderli artýar ― diýip, «Rysgal»...

“MB Patisserie” öýüňize naharlary eltip berýär

“MB Patisserie” paýtagtyň ýaşaýjylaryna önümlerini öýlerine eltip bermek hyzmatyny hödürleýär. Bişirilýän önümleriň dürli görnüşi we hili islendik talaby şeýle-de islegi kanagatlandyryp biler. Süýjülikleri halaýanlara, hamyrmaýaly gatlaklylar,...

“Ak Tam Bazary” türk deri aýakgap dükanyny hödürleýär

“Ak Tam Bazary” hünärmenleriniň pikiriçe, onlaýn söwda platformasynda “Dürdäne deri aýakgaplary” deri aýakgap dükany peýda bolup, her isleg we pursat üçin uly mümkinçilikleri hödürleýär. Dükan harytlarynyň...

“Türkmen-Tranzit” TSTB-den hormat haty bilen sylaglandy

 “Türkmen-Tranzit” kompaniýasy içerki IT hyzmatlaryny üpjün ediji bolup, diňe bir döwlet edaralary we hususy kärhanalar tarapyndan işjeň ulanylman, eýsem halkara sergilerine-de gatnaşyp birnäçe baýraklary we...

«Ak gap» ― Türkmenistanda preforma öndürýän ilkinji kärhana

Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzasy «Ak gap» hojalyk jemgyýeti arassa we gazlandyrylan suwlaryň, miwe şireleriniň dürli ululykdaky gaplarynyň çişirilmedik görnüşlerini (preformalary) hem-de olaryň gapaklaryny...

«Ak gaýa» eksporta üstünlikli girişdi

«Ak gaýa» hojalyk jemgyýetinde her gün­de gipsokartonyň or­ta­ça 8 müň sa­ny­sy ön­dü­ril­ýär. Ola­ryň nus­ga­la­ry goň­şy ýurt­la­ra-da ug­ra­dy­lyp, is­leg­le­riň art­ýan­dy­gy bi­len bag­ly­lyk­da, ýa­kyn...

«Hyjuwly laçyn» işgärler meselesini çözmäge kömek eder

«Hyjuwly laçyn» kadrlar agentligi iş berijilere  tejribeli işgärleri saýlamaklyk hem-de boş iş orunlaryny gözlemeklik boýunça hyzmatlaryny hödürleýär. «Hyjuwly laçyn»  köp basgançakly dalaşgär saýlamaklyk ulgamyny ulanyp, iki tarap üçinem...

“MB Döner” hyzmatlarynyň gerimini giňeltdi

“Berkarar” söwda we dynç alyş merkezinde ýerleşýän “MB Döner” tiz nahar kafesi, tagamlaryň dürlüligi we hili, şeýle hem çalt hyzmat etmek bilen, Aşgabat şäheriniň ýaşaýjylary...

«Ak bulut» «akylly» potoloklardyr diwarlyklary öndürer

«Ak bulut» hojalyk jemgyýeti ýakyn geljek­de teh­no­lo­gik ösüş­le­riň has soň­ky müm­kinçi­lik­le­ri­ni peý­da­lan­mak arka­ly, «akyl­ly» po­to­lok­lar­dyr di­warlyk­la­ryň önüm­çi­li­gi­ni ýo­la...

«Ak bulut» metal potoloklaryň önümçiligini ýola goýdy

«Ak bulut» hojalyk jemgyýeti ýa­kyn­da me­tal po­to­lok­laryň önümçiligini ýola goýdy ― diýip, «Rysgal» gazeti habar berýär. Önümçiligine täzelikde girişilendigine garamazdan, olar eýýäm geçginli haryda öwrüldi. Onuň...