Saglyk

Arkadag şäherinde birnäçe lukmançylyk merkezleri gurulýar

Ahal welaýatynyň dolandyryş merkezi bolan Arkadag şäherinde, Baş meýilnama laýyklykda, halkara ülňülere doly laýyk gelýän birbada birnäçe lukmançylyk merkezi gurulýar. Ýakyn geljekde täze şäherde welaýat saglygy...

Türkmenistanda lukmanlaryň jemgyýetçilik guramasy döredildi

Bu barada şu gün sanly ulgam arkaly geçirilen Hökümet mejlisinde Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary N.Amannepesowyň hasabatynda aýdyldy. Wise-premýeriň Türkmenistanyň lukmanlarynyň jemgyýetçilik guramasynyň işi baradaky hasabatynda beýan...

Daşoguzda oba saglyk öýi ulanmaga berildi

Daşoguz welaýatynyň Saparmyrat Türkmenbaşy etrabynyň Parahat geňeşliginde döwrebap oba saglyk öýüniň açylyş dabarasy boldy. Bu barada türkmen metbugatynda habar berilýär. Habarda bellenilişi ýaly, saglyk öýüniň gurluşygyny...

Änewde döwrebap hassahana açyldy

Şu gün Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynyň Änew şäherinde etrap hassahanasynyň durky täzelenen we täze gurlan binalarynyň açylyş dabarasy boldy. Hassahananyň döwrebap binalary 2024-nji ýylda...

Nemes lukmanlary türkmen kärdeşleri bilen tejribe alyşýarlar

Şu günler Germaniýanyň lukman-professorlarynyň topary Türkmenistanda iş saparynda bolup, türkmen lukmanlary bilen tejribe alyşýarlar. Bu barada «Watan» habarlar gepleşiginde habar berilýär. Bellenilişi ýaly, nemes lukmanlary Aşgabatdaky...

Türkmenistanyň saglygy goraýyş işgärlerine sylaglar gowşuryldy

10-njy oktýabrda Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetinde Prezident Serdar Berdimuhamedowyň degişli Permanyna laýyklykda döwlet sylaglaryna, hormatly atlara mynasyp bolan saglygy goraýyş işgärlerine sylag...

Aşgabatda halkara sergi we ylmy maslahat geçirilýär

Şu gün Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň sergiler merkezinde Türkmenistanyň saglygy goraýyş we derman senagaty işgärleriniň gününe gabatlanyp geçirilýän «Saglygy goraýyş, bilim we sport Berkarar döwletiň täze...