Soňky habarlar

Archive news

Saglyk

Amyderýanyň kenarynda buýan ýygnalyp başlandy

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň düzümindäki Türkmenabadyň “Buýan” obasenagat toplumynyň buýan ýygnaýjy toparlary wajyp senagat çig malyny taýýarlamaga girişdiler. Buýan köküni ýygnaýjylar we...

Türkmenistan ÝUNISEF bilen täze Ähtnama gol çeker

Türkmenistanda waksinalar arkaly keselleriň öňüni almak we bu işde Birleşen Milletler Guramasynyň Çagalar gaznasy bilen özara bähbitli hyzmatdaşlygy dowam etdirmek maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidenti Karara...

Kaka we Gökdepe etraplarynda täze lukmançylyk desgalary açyldy

Kaka etrabynyň merkezinde we Gökdepe etrabynyň Hurmantgökje obasynda açylan täze lukmançylyk desgalary sebitiň ilaty üçin özboluşly baýramçylyk sowgadyna öwrüldi. «Türkmenistanyň Prezidentiniň obalaryň, şäherçeleriň, etraplardaky şäherleriň we...

Awazada täze şypahana açyldy

21-nji iýunda Hazaryň türkmen kenarynda «Awaza» şypahanasy açylyp, ulanylmaga berildi. Ýokary halkara ölçeglere kybap gelýän toplum 19 müň inedördül metre golaý meýdanda ýerleşýär. 9 gatly ak...

Maryda çagalar hassahanasy açyldy

19-njy iýulda Ma­ry şä­he­rin­de Sag­ly­gy go­ra­ýyş we der­man se­na­ga­ty iş­gär­le­ri­niň gü­nü­ne ga­bat­la­ny­lyp, ça­ga­lar has­sa­ha­na­sy­nyň açy­lyş da­ba­ra­sy bol­dy. Sag­ly­gy go­ra­ýyş...

Kaka etrabynda täze çaga doguş saglyk öýüniň düýbi tutuldy

Kaka etrabynyň Duşak şäherçesinde "Türkmenistanyň Prezidentiniň obalaryň, şäherçeleriň, etrapdaky şäherleriň we etrap merkezleriniň ilatynyň durmuş-ýaşaýyş şertlerini özgertmek boýunça 2020-nji ýyla çenli döwür üçin rejelenen Milli...