Saglyk

Saglygy goraýyşda 7 aýlyk ösüş 100 göterimden ýokary

Şu ýylyň 7 aýynda ýurdumyzda meýletin saglygy goraýyş ätiýaçlandyrmasyndan gelip gowşan serişdeleriň ösüş depgini 105,6 göterime deň boldy. Ýerine ýetirilen hyzmatlardan we ýerlenen önümlerden gelen ...

Mary şäherinde Iç keselleri hassahanasynyň täze binasy açyldy

Mary welaýatynyň merkezinde täze ýöriteleşdirilen hassahananyň — Iç keselleri hassahanasynyň açylyş dabarasy boldy. Ol Saglygy goraýyş we derman senagaty işgärleriniň gününiň öňüsyrasynda welaýatyň ýaşaýjylary üçin...

Täze saglyk öýi paýtagtlylaryň hyzmatynda

Aşgabady ösdürmegiň 13-nji tapgyrynyň gurluşyklarynyň çäginde täze saglygy goraýyş edarasy — iň täze enjamlar bilen enjamlaşdyrylan Saglyk öýi hem guruldy. Saglyk öýünde  maşgala lukmanlary, hünärmenler, Tiz...

Türkmenabatda 836 orunlyk täze köpugurly hassahana gurlar

“Nahal” hojalyk jemgyýeti Lebap welaýatynyň häkimliginiň buýurmasy boýunça Türkmenabatda 836 orunlyk täze köpugurly hassahanany gurar. Potratçy hassahanany lukmançylyk enjamlary bilen üpjün eder, inžener-kommunikasiýa düzümini geçirer...