Saglyk

Koronowirusa garşy sanjym taýýarlanyldy

Russiýa dünýäde ilkinji bolup. COVID-19 koronowirusyna garşy sanjym taýýarlady. N.F. Gamaleýiň adyny göterýän Russiýanyň epidemiologiki we mikrobiologiki ylmy-gözleg merkezinde işlenilip düzülen sanjym 12-nji awgustda resmi taýdan hasaba alnar. Soňky synag tapgyry häzirki wagtda...

Koronawirusa garşy molekulýar esasly spreý taýýarlanýar

Ispan alymlary agzyň töweregine sepeniňde, koronowirusyň ýaýramagynyň öňüni alyp biljek spreý döredýärler. Bu barada Ispaniýanyň Ylmy gözleg geňeşi (CSIC) habar berdi. Alymlar tarapyndan spreýiň polisakarid esasly...

COVID-19-a garşy tebigy bejeriş serişdesi

Halkara alymlar topary suwotulardaky gepariniň ABŞ-da COVID-19-y bejermeklik üçin ulanylýan derman “Remdesivir” dermanyndan has täsirlidigi baradaky netijä geldiler. “Cell Discovery” žurnalynda çap edilen maglumatlara görä, alymlar...

Köýtendagly lukman dermanlyk bagy döretdi

Köýtendagly lukman Abdyrahman Abdyllaýew «dagdaky dermanlyk bagyny» döretdi ― diýip, «Türkmen gündogary» gazeti habar berýär. Ýurdumyzda ýerleriň kärendesine berlip başlanmagy bilen, Abdyrahman aga Hojaýpil obasyndan dag...

Türkmenistana BSGG-den ynsanperwerlik ýükleri geldi

Türkmenabat şäheriniň Halkara howa menziline Bütindünýä saglygy goraýyş guramasyndan ynsanperwerlik ýüki gelip gowuşdy ― diýip, TDH habar berýär. Halkara ynsanperwerlik ýüküň ýany bilen gelen Bütindünýä saglygy...

BSGG-niň Türkmenistandaky missiýasy tamamlandy

Bütindünýä saglygy goraýyş guramasy şu gün Türkmenistandaky missiýasyny tamamlady we netijede  ýurtda koronawirus ýok. Bütindünýä saglygy goraýyş guramasynyň missiýasynyň başlygy, BSGG-nyň Ýewropa býurosynyň adatdan daşary ýagdaýlar boýunça uly...

Sagdyn iýmitlenmek ― saglygyň esasy şertleriniň biri

Sagdyn iýmitlenmek — beden üçin fiziologik zerurlyk bolup, işjeň, doly bahaly ýaşaýşyň girewidir we sagdyn durmuş ýörelgesiniň aýrylmaz bölegidir. Alymlaryň bellemegine görä, sagdyn bolmagyň iki...

«Altyn asyr» Gündogar bazarynyň işi wagtlaýyn çäklendirilýär

Arassaçylyk, zyýansyzlandyryş we öňüni alyş çärelerini geçirmek maksady bilen, 2020-nji ýylyň 13-nji iýulyndan başlap, Aşgabat şäherindäki «Altyn asyr» Gündogar bazarynyň işi wagtlaýyn çäklendirilýär. “Altyn Asyr” Gündogar bazary -...

Türkmenistan Russiýadan wirusa garşy derman serişdelerini satyn alar

Türkmenistanyň Prezidentiniň «Saglyk» Döwlet maksatnamasyny, «Raýatlaryň saglygynyň goralmagy hakyndaky» Türkmenistanyň Kanunyny ýerine ýetirmek, ilatyň saglygyny berkitmek we ýokanç keselleriň öňüni almak boýunça geçirilýän işleri has-da...