Saglyk

Maryda çagalar hassahanasy açyldy

19-njy iýulda Ma­ry şä­he­rin­de Sag­ly­gy go­ra­ýyş we der­man se­na­ga­ty iş­gär­le­ri­niň gü­nü­ne ga­bat­la­ny­lyp, ça­ga­lar has­sa­ha­na­sy­nyň açy­lyş da­ba­ra­sy bol­dy. Sag­ly­gy go­ra­ýyş...

Kaka etrabynda täze çaga doguş saglyk öýüniň düýbi tutuldy

Kaka etrabynyň Duşak şäherçesinde "Türkmenistanyň Prezidentiniň obalaryň, şäherçeleriň, etrapdaky şäherleriň we etrap merkezleriniň ilatynyň durmuş-ýaşaýyş şertlerini özgertmek boýunça 2020-nji ýyla çenli döwür üçin rejelenen Milli...

Kaka etrabynda döwrebap Saglyk öýi açyldy

28-nji dekabrda Kaka etrabynyň Artyk obasynda täze Saglyk öýi ulanmaga berildi. Täze saglyk edarasy dünýäniň öňdebaryjy öndürijileriniň innowasion tehnikalaryna eýedir. Onda maşgala lukmanlarynyň we hünärmenleriň,...

Kaka etrabynda döwrebap lukmançylyk toplumy açyldy

27-nji dekabrda Kaka etrabynyň Duşak şäherçesinde "Türkmenistanyň Prezidentiniň obalaryň, şäherçeleriň, etrapdaky şäherleriň we etrap merkezleriniň ilatynyň durmuş-ýaşaýyş şertlerini özgertmek boýunça 2020-nji ýyla çenli döwür üçin...

Pudagara utgaşdyryjy toparyň göçme mejlisi geçirildi

Türkmenistanyň Syýahatçylyk baradaky döwlet komitetinde Türkmenistanyň “Saglyk” Döwlet maksatnamasy esasynda ministrlikleriň we pudak edaralarynyň öňünde goýlan wezipeleri bilelikde ýerine ýetirmek maksady bilen, Saglygy goraýyş boýunça...

Aşgabatda Halkara endokrinologiýa we hirurgiýa merkezi açyldy

1-nji sentýabrda açylyp, ulanmaga berlenHalkara endokrinologiýa we hirurgiýa merkezinde iň häzirkizaman usullar we dünýäniň öňdebaryjy önüm öndürijileriniň ýokary tehnologiýaly enjamlary ulanylýar. Olaryň köpüsi Türkmenistanda ilkinji...

Saglygy goraýyşda 7 aýlyk ösüş 100 göterimden ýokary

Şu ýylyň 7 aýynda ýurdumyzda meýletin saglygy goraýyş ätiýaçlandyrmasyndan gelip gowşan serişdeleriň ösüş depgini 105,6 göterime deň boldy. Ýerine ýetirilen hyzmatlardan we ýerlenen önümlerden gelen ...

Mary şäherinde Iç keselleri hassahanasynyň täze binasy açyldy

Mary welaýatynyň merkezinde täze ýöriteleşdirilen hassahananyň — Iç keselleri hassahanasynyň açylyş dabarasy boldy. Ol Saglygy goraýyş we derman senagaty işgärleriniň gününiň öňüsyrasynda welaýatyň ýaşaýjylary üçin...