Soňky habarlar

Archive news

Saglyk

Kaka we Gökdepe etraplarynda täze lukmançylyk desgalary açyldy

Kaka etrabynyň merkezinde we Gökdepe etrabynyň Hurmantgökje obasynda açylan täze lukmançylyk desgalary sebitiň ilaty üçin özboluşly baýramçylyk sowgadyna öwrüldi. «Türkmenistanyň Prezidentiniň obalaryň, şäherçeleriň, etraplardaky şäherleriň we...

Awazada täze şypahana açyldy

21-nji iýunda Hazaryň türkmen kenarynda «Awaza» şypahanasy açylyp, ulanylmaga berildi. Ýokary halkara ölçeglere kybap gelýän toplum 19 müň inedördül metre golaý meýdanda ýerleşýär. 9 gatly ak...

Maryda çagalar hassahanasy açyldy

19-njy iýulda Ma­ry şä­he­rin­de Sag­ly­gy go­ra­ýyş we der­man se­na­ga­ty iş­gär­le­ri­niň gü­nü­ne ga­bat­la­ny­lyp, ça­ga­lar has­sa­ha­na­sy­nyň açy­lyş da­ba­ra­sy bol­dy. Sag­ly­gy go­ra­ýyş...

Kaka etrabynda täze çaga doguş saglyk öýüniň düýbi tutuldy

Kaka etrabynyň Duşak şäherçesinde "Türkmenistanyň Prezidentiniň obalaryň, şäherçeleriň, etrapdaky şäherleriň we etrap merkezleriniň ilatynyň durmuş-ýaşaýyş şertlerini özgertmek boýunça 2020-nji ýyla çenli döwür üçin rejelenen Milli...

Kaka etrabynda döwrebap Saglyk öýi açyldy

28-nji dekabrda Kaka etrabynyň Artyk obasynda täze Saglyk öýi ulanmaga berildi. Täze saglyk edarasy dünýäniň öňdebaryjy öndürijileriniň innowasion tehnikalaryna eýedir. Onda maşgala lukmanlarynyň we hünärmenleriň,...

Kaka etrabynda döwrebap lukmançylyk toplumy açyldy

27-nji dekabrda Kaka etrabynyň Duşak şäherçesinde "Türkmenistanyň Prezidentiniň obalaryň, şäherçeleriň, etrapdaky şäherleriň we etrap merkezleriniň ilatynyň durmuş-ýaşaýyş şertlerini özgertmek boýunça 2020-nji ýyla çenli döwür üçin...

Pudagara utgaşdyryjy toparyň göçme mejlisi geçirildi

Türkmenistanyň Syýahatçylyk baradaky döwlet komitetinde Türkmenistanyň “Saglyk” Döwlet maksatnamasy esasynda ministrlikleriň we pudak edaralarynyň öňünde goýlan wezipeleri bilelikde ýerine ýetirmek maksady bilen, Saglygy goraýyş boýunça...