Soňky habarlar

Archive news

Saglyk

“Farap” şypahanasy halkymyzyň hyzmatynda

Melhemler mekany bolan diýarymyzyň täsin tebigatly ýerleri halkymyzyň milli guwanjyna we buýsanjyna öwrülýär. Bu tebigat täsinliklerinden netijeli peýdalanyp, şu günki günde saglyk hyzmatlaryny halka giňden...

Aşgabatdaky 11-nji Saglyk öýünde wagyz-nesihat maslahaty geçirildi

Paýtagtymyzdaky 11-nji saglyk öýünde Türkmenistanyň zenanlar birleiginiň merkezi geňeşiniň we hukuk goraýjy edaralaryň, Köpetdag etrap prokuraturasynyň guramagynda wagyz-nesihat maslahaty geçirildi. Raýatlaryň konstitusion borçlaryny berjaý etmekleri...

Balkan welaýatynda täze ýod zawody işe girizildi

«Himiýa senagat» hojalyk jemgyýetiniň buýurmasy esasynda Balkan welaýatynyň Bereket etrabynyň çägindäki «Çalja» meýdançasynda täze ýod zawody gurlup, ulanmaga berildi. ...

“Toşibanyň” enjamlary keselleri takyklamaga mümkinçilik berer

Türkmenistanyň demirgazyk sebitinde saglygy goraýyş edaralaryny maddy taýdan täzeden enjamlaşdyrmak boýunça işler alnyp barylýar. Daşoguzyň köpugurly welaýat hassahanasynda keseli has takyk anyklamaga mümkinçilik berýän Ýaponiýanyň...

Türkmenistanda Bütindünýä donorlar güni bellenilýär

14-nji  iýu­nyn­da  Bü­tin­dün­ýä Sag­ly­gy go­ra­ýyş gu­ra­ma­sy­nyň “Hem­me­ler üçin howp­syz gan” at­ly şy­ga­ry bi­len ýur­dumyz­da Bütindünýä  do­nor­lar  gü­ni ...