Soňky habarlar

Arhiw

Energetika

Lebapda täze gaz geçirijisi çekilýär

Lebap welaýatynda uzynlygy 125 kilometre ýetýän gaz geçirijisiniň gurluşygyna girişildi. Ol Üçajy gaz ýatagyndan başlap, Çärjew etrabynyň giňişliklerine çenli uzaar. Bu barada «Türkmenistan: Altyn asyr»...

«Lukoýlyň» Türkmenistandaky wekilhanasyna täze ýolbaşçy bellenildi

«Lukoil Uzbekistan Operating Company» kompaniýasynyň direktory Stepan Guržiý «Lukoýl» açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň ýolbaşçysynyň Azerbaýjan, Gazagystan, Özbegistan we Türkmenistan ýurtlaryndaky wekili wezipesine bellenildi. Kompaniýanyň duşenbe güni...

Türkmenistanda gurluşyk kadalary tassyklanyldy

Türkmenistanyň gurluşyk we binagärlik ministriniň 2021-nji ýylyň 3-nji fewralynda çykaran MB-07 belgili buýrugy bilen «Kärhanalaryň, binalaryň we desgalaryň meýdançalarynyň we çäkleriniň haýatlaryny taslamagyň kadalary» atly...

Türkmenistanda ýene bir ýatakda nebitiň senagat akymy alyndy

«Türkmennebit» DK-nyň «Nebitgazburawlaýyş» trestiniň Nebitdag buraw işleri müdirliginiň burawçylary iri Çeleken ýatagynyň demirgazyk-günbatar böleginde ýerleşen «Dagajyk» ýatagyndaky № 654 belgili täze guýudan «gara altynyň» senagat...

TNGIZT-de kerosiniň önümçiligi artdyrylýar

2021-nji ýylyň başyndan bäri Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda 34 müň 857 tonna ýangyç kerosini öndürildi. Munuň özi önümçilik meýilnamasynyň üstünlikli ýerine ýetirilendigine şaýatlyk...

Serdar nebit kärhanasynda bir aýda 7,7 million manatlyk iş edildi

Türkmenbaşydaky Nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynyň «Türkmennebitönümleri» baş müdirligi içerki bazary nebit önümleri bilen üpjün etmekde ygtybarly işleri bitirýär ― diýip, «Türkmenistan» gazeti habar berýär. Müdirligiň...

«Lukoýl» «Dostluk» ýatagyny özleşdirmäge gatnaşar

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow “Lukoýl” açyk paýdarlar jemgyýetiniň ýolbaşçysy Wagit Alekperowy kabul etdi. Işjeň we netijeli ýagdaýda geçen duşuşygyň barşynda hyzmatdaşlygyň geljegi barada pikir alşyldy. Türkmenistanyň...