Soňky habarlar

Arhiw

Energetika

Turkmen Energetika-2023 halkara sergisine gatnaşmaga çagyrylýar

Türkmenistanyň Energetika ministrligi Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy bilen bilelikde Aşgabat şäheriniň Söwda-senagat edarasynyň binasynda 2023-nji ýylyň 6-7-nji awgustynda geçiriljek «Türkmenistanyň gurluşygy, senagaty, energetikasy — 2023» (Turkmen...

Özbegistan Türkmenistandan nebit satyn almagy meýilleşdirýär

Özbegistan Türkmenistandan nebit satyn almagy meýilleşdirýär. Bu barada «Uzbekneftgaz» kompaniýasynyň metbugat gullugy habar berýär. «Uzbekneftgaz» kompaniýasy Buharadaky nebiti gaýtadan işleýän zawody çig mal bilen üpjün etmek...

Özbegistan ýene-de Türkmenistandan gaz satyn alyp başlady

Özbegistan içerki islegi kanagatlandyrmak üçin gyş möwsüminde Türkmenistandan gaz almagyny dikeltdi. Bu barada «RIA Nowosti» «Uztransgaz» paýdarlar jemgyýetine salgylanyp habar berdi. «Uztransgaz»-yň wekiliniň sözlerine görä, türkmen...

Russiýa TOPH taslamasyna ýardam bermäge taýýar

Russiýa, eger şeýle teklip hyzmatdaşlardan gelse, Türkmenistan ― Owganystan ― Pakistan ― Hindistan (TAPI) gaz geçiriji taslamasyna gatnaşmaga taýýar. TASSyň ýazmagyna görä, bu barada Russiýa Federasiýasynyň...

Türkmenistanda demir oksidiniň täze çeşmesi tapyldy

Alnyp barlan ylmy-barlag işleriniň netijesinde Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy etrabynda ýerleşýän «Çagyl» ýatagynyň demir magdanlaryny baýlaşdyrmak arkaly zawodlaryň önümçiliginde çig mal hökmünde ulanylýan demir oksidini almak...