Arhiw

Energetika

Türkmenistanda ýene bir ýatakda nebitiň senagat akymy alyndy

«Türkmennebit» DK-nyň «Nebitgazburawlaýyş» trestiniň Nebitdag buraw işleri müdirliginiň burawçylary iri Çeleken ýatagynyň demirgazyk-günbatar böleginde ýerleşen «Dagajyk» ýatagyndaky № 654 belgili täze guýudan «gara altynyň» senagat...

TNGIZT-de kerosiniň önümçiligi artdyrylýar

2021-nji ýylyň başyndan bäri Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda 34 müň 857 tonna ýangyç kerosini öndürildi. Munuň özi önümçilik meýilnamasynyň üstünlikli ýerine ýetirilendigine şaýatlyk...

Serdar nebit kärhanasynda bir aýda 7,7 million manatlyk iş edildi

Türkmenbaşydaky Nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynyň «Türkmennebitönümleri» baş müdirligi içerki bazary nebit önümleri bilen üpjün etmekde ygtybarly işleri bitirýär ― diýip, «Türkmenistan» gazeti habar berýär. Müdirligiň...

«Lukoýl» «Dostluk» ýatagyny özleşdirmäge gatnaşar

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow “Lukoýl” açyk paýdarlar jemgyýetiniň ýolbaşçysy Wagit Alekperowy kabul etdi. Işjeň we netijeli ýagdaýda geçen duşuşygyň barşynda hyzmatdaşlygyň geljegi barada pikir alşyldy. Türkmenistanyň...

Türkmenistanyň Prezidenti TNGIZT-niň işine nägilelik bildirdi

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow ýurduň ýangyç we energiýa hasabaty diňläp, Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynyň öňünde durýan wezipeleri ýerine ýetirmekde haýal-ýagallyga ýol berilýändigi üçin...

Berdimuhamedow wise-premýer M.Meredowa berk käýinç yglan etdi

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow degişli Buýruga gol çekdi. Resminama laýyklykda, wezipe borçlaryny talabalaýyk ýerine ýetirmän,işde goýberen kemçilikleri üçin,Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Meredow Myratgeldi Resulowiçe berk...