Energetika

Berdimuhamedow energetika ulgamynyň öňünde täze wezipeleri goýdy

Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow Daşoguz welaýatynda ýurduň energetika ulgamynyň pudaklaýyn edaralarynyň ýolbaşçylarynyň hem-de Energetika ministrliginiň welaýat düzümleriniň hünärmenleriniň gatnaşmagynda iş maslahatyny geçirdi. Milletiň Lideri iş maslahatynda häzirki...

Şu ýyl Uzynadada nebitli guýularyň ikisi gazylar

«Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasy tarapyndan geçirilen seýsmiki barlag we «Türkmennebit» döwlet konserniniň amala aşyran çuň buraw işleriniň netijesinde ýurdumyzyň günorta-günbatarynda ýerleşýän Uzynada gazkondensat ýatagynyň üsti açyldy....

Türkmenistan Gazagystana tebigy gaz iberip başlar

Türkmenistan üstümizdäki ýylyň martyndan Gazagystan Respublikasyna tebigy gaz iberip başlamaga taýýar. Şonuň ýaly-da, Türkmenistan doganlyk Gazagystana gerekli mukdarda elektrik energiýasyny ibermäge hem taýýar. Türkmenistanyň Daşary işler...

Türkmen wekiliýeti Eýranyň nebit ministri bilen duşuşdy

Türkmenistanyň Prezidentiniň tabşyrygy boýunça türkmen wekiliýeti Eýran Yslam Respublikasynda saparda bolýar. Türkmen wekiliýeti şu gün – 8-nji ýanwarda Eýranyň nebit ministri bilen duşuşdy. Tähranda geçirilen...

Türkmen wekiliýeti Tähranda gulluk iş saparynda bolar

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň gol çeken Resminamasy laýyklykda, Türkmenistan bilen Eýran Yslam Respublikasynyň arasynda ýola goýlan gatnaşyklaryň möhüm ugurlary boýunça iş duşuşyklaryny geçirmek üçin Türkmenistanyň...

Lebap welaýatynda tebigy gazyň täze ýataklary tapyldy

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň Lebap welaýatyna iş saparynyň jemlerine bagyşlanyp geçirilen iş maslahatynda «Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasynyň ýolbaşçysy M.Rozyýew döwlet Baştutanyna Lebap welaýatynyň çäklerinde geçirilen geofiziki...