Energetika

«Bagtyýarlyk» gaz käninde täze taslama badalga berildi

«Bagtyýarlyk» şertnamalaýyn çägiň günbatar böleginiň gaz ýataklarynda ýerüsti desgalaryň gurluşygyna girişildi, bu ýataklary Önümi paýlaşmak hakynda Ylalaşyga laýyklykda, Hytaýyň milli nebitgaz korporasiýasynyň (CNPC) «Amyderýa» gaz...

Türkmenistanda ammiak we metanol öndürýän zawod gurlar

Türkmenistanda Daniýanyň “Haldor Topsoe” kompaniýasy bilen hyzmatdaşlygy netijeli dowam etmek hem-de onuň ygtyýarnamasy esasynda tebigy gazy gaýtadan işläp, ammiak we metanol önümçiligi boýunça kiçi göwrümli...

TNGIZT-de kerosiniň täze görnüşi öndürilip başlandy

Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda täze görnüşli Jet A-1 uçar kerosini öndürilip başlandy. Ol kärhananyň öndürýän TС-1 uçar ýangyjynyň Ýewropa görnüşidir. Jet A-1 Ýewropanyň,...

TNGIZT-de awiaýangyjyň täze görnüşi öndürilip başlandy

Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda täze görnüşli Jet A-1 awiakerosini öndürilip başlandy. Ol kärhananyň öndürýän ТС-1 uçar ýangyjynyň ýewropa görnüşidir. Jet A-1 Ýewropanyň, ABŞ-nyň...

Döwletli etrabynda ýene 20-den gowrak hojalyga tebigy gaz çekildi

Lebap welaýatynyň Döwletli etrabynyň Hatap obasynyň ýaşaýjylarynyň ýigrimiden gowrak hojalygyna tebigy gaz geçirildi. Bu barada «Jeyhun.news» habar berýär. «Lebapgazüpjünçilik» müdirliginiň «Döwletlietrapgaz» gaz hojalyk edarasyndan alnan maglumatlara...