Soňky habarlar

Arhiw

Energetika

Döwletli etrabynda ýene 20-den gowrak hojalyga tebigy gaz çekildi

Lebap welaýatynyň Döwletli etrabynyň Hatap obasynyň ýaşaýjylarynyň ýigrimiden gowrak hojalygyna tebigy gaz geçirildi. Bu barada «Jeyhun.news» habar berýär. «Lebapgazüpjünçilik» müdirliginiň «Döwletlietrapgaz» gaz hojalyk edarasyndan alnan maglumatlara...

Maryly geologlara täze tehnikalar gelip gowuşdy

«Türkmengazgeofizika» müdirliginiň Mary meýdançasyndaky geofizika barlaglarynyň önümçilik-tehnologiki gullugy ösen infrastruktura eýe bolan önümçilik binýadyna eýedir. Ýakynda müdirlige «KAMAZ» ýöriteleşdirilen tehnikalaryň nobatdaky tapgyry gelip gowuşdy. Bu barada...

TNGIZT-e bäş aýda 1,8 mln tonna «gara altyn» iberildi

Magistral nebitgeçirijileriniň müdirliginiň hünärmenleri Balkan welaýatynyň çäginde çykarylýan «gara altyny» TNGIZT-e ýetirmekde ýokary netijeleri gazandylar. Bu barada Türkmenistanyň Nebitgaz toplumynyň resmi saýtynda habar berilýär. Netijede, şu ýylyň...

TNGIZT-de täze önümçilik ýola goýuldy

Türkmenistanda polipropilen örtüginiň täze görnüşiniň önümçiligi ýola goýuldy. Bu önümçilik Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda öndürilip başlandy. «Watan» habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişi ýaly, Türkmenbaşydaky nebiti...

«Lukoýl» «Dostluk» ýatagynyň operatory bolmagy meýilleşdirýär

Russiýanyň “Lukoýl” hususy nebit kompaniýasy Hazar deňzindäki türkmen-azerbaýjan “Dostluk” ýatagynyň operatory bolmagy meýilleşdirýär. Bu barada «Biznes-Türkmenistan» «Interfaks-Azerbaýjan» agentligine salgylanyp habar berdi. Kompaniýanyň prezidenti Wagit Alekperowyň...

Eýran Türkmenistandan 140 megawat elektrik energiýasyny import eder

Eýranda elektrik energiýanyň sarp edilişiniň ýokarlanmagy sebäpli Türkmenistandan elektrik energiýasy import edilip başlandy. Elektrik energiýanyň sarp edilişiniň ýokarlanmagy Eýranda temperaturanyň gyzmagy we kriptowalýuta önümçiliginiň ýokarlanmagy...

TNGIZT-de üçünji gämi duralgasy gurulýar

Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynyň Kenar toplaýjy-ýükleýji nebit kärhanasynda nebit we nebit önümleri guýulýan üçünji gämi duralgasy desgasy gurulýar. Bu barada Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň...

Aşgabatda halkara nebitgaz forumy başlady

Şu gün Türkmenstanyň Söwda-senagat edarasynyň binasynda daşary ýurt maýa goýumlaryny Türkmenistanyň nebit-gaz pudagyna çekmek boýunça Halkara forumy öz işine başlady. Maslahaty «Türkmengaz» we...