Arhiw

Energetika

Gazagystanyň paýtagty üçin türkmen gazynyň satyn alynmagy mümkin

Gazagystanyň Hökümeti paýtagt şäheri Nur-Soltany türkmen gazy bilen üpjün etmegi meýilleşdirýär. Bu barada Gazagystanyň Energetika ministrliginiň maglumatlaryna salgylanyp, “Delowoý Kazahstan” gazeti habar berýär. “Türkmen gazy babatynda...

OEIS Türkmenistanyň gaz pudagy bilen gyzyklanýar

Oksford energiýa gözleg institutynyň (OIES) wekili Julian Bowden muny mälim etdi ― diýip, «Trend» habar berýär.  Türkmenistanyň nebit-gaz pudagynyň OIES-i iň köp gyzyklandyrýan esasy taraplary, gaz...

Baýramalyda durky täzelenen AÝGB açyldy

  Mary welaýatynyň Baýramaly şäherinde düýpli abatlaýyş işleri tamamlanandan soň, awtomobillere ýangyç guýujy №125 beket işläp başlady. Gysga wagtyň içinde ol dünýä ülöüleriniň ählisine laýykl gelýän...

«OPEC» nebit önümçiligini azaltmagy meýilleşdirýär.

«Wall Street Journal» gazetine Nebit eksport edýän ýurtlar guramasynyň – «OPEC»-iň işgärleri we geňeşçileri tarapyndan berlen maglumatda, koronawirus epidemiýasynyň ABŞ-da we Ýewropada örän çalt depginler...

TNGIZT-de iki sany elektrik stansiýasy gurlar

Häzirki wagtda Türkmenbaşynyň nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň şu ýylyň sentýabrynda Balkan welaýatyna saparynyň çäklerinde başyny başlan energetika taslamasyny durmuşa geçirmek...

Türkmenistan Hytaýa iň köp gaz eksport edýän döwlet

Türkmenistan Hytaýa turba geçiriji gaz eksportunyň göwrümi boýunça birinji orunda durýar, bu barada hytaý gümrükhanasynyň maglumatlaryna salgylanmak bilen Interfaks habar berýär. Türkmenistan gaz üpjünçiligi 1,788 mlrd...

Türkmenistanda täze nebit akymy tapyldy

«Türkmennebit» döwlet konserniniň Demirgazyk Goturdepe nebit-gazly käninde şu ýylyň awgust aýynda 317-nji ulanyş maksatly guýynyň gazuw işleri üstünlikli tamamlandy — diýip, «Türkmenistan» gazeti habar berýär. «Goturdepe»...

OGT — 2020 onlaýn görnüşde geçiriler

Bu ýyl «Türkmenistanyň nebiti we gazy-2020» (OGT-2020) XXV halkara forumy 28-29-njy oktýabr aralygynda geçiriler. Öňkülerden tapawutlylykda, bu gezek forum onlaýn ýagdaýda geçiriler hem-de Aşgabatdan dünýäniň...