Soňky habarlar

Arhiw

Daýdžest

«Awazada» dynç almak üçin zerur bolan resminamalaryň sanawy, Rumyniýanyň ýokary okuw mekdeplerinde bilim almak üçin dalaşgärler kabul edilýär, Moskwada ýaşaýan Türkmenistanyň raýatlarynyň daşary ýurt pasportlarynyň möhleti uzaldyldy we beýleki habarlar

1. Hazar deňziniň kenarynda ýerleşýän myhmanhanalarda ýa-da kottejler toplumynda dynç almak isleýänleriň ýanynda «Awaza» milli syýahatçylyk zolagyna ýollanma bilen bir hatarda, hökmany ýagdaýda Covid-19 ýokanjyna...

Myrat Mollaýewiň filmi halkara baýragyna mynasyp boldy, Aşgabat şäheriniň jemgyýetçilik awtobuslarynda bank kartlary bilen töleg geçirmek mümkinçiligi girizildi, türkmen türgenleri Rumyniýada erkin göreş boýunça baýrakly orunlary eýelediler we beýleki hab

1. Režissýor Myrat Mollaýewiň «Hemme zat bolup biler» atly filmi Hindistanda geçirilen Tagore International Film Festival (TIFF) kinofestiwalynda ýeňiji boldy. Bu film aýyň kiçi göwrümli...

Türkmenistanyň kazyýetleri şaýatlary wideoaragatnaşyk arkaly sorag edip bilerler, «Awazada» dynç almak üçin rugsatnamany onlaýn görnüşde almak mümkinçiligi döredildi, ýakyn günlerde Türkiýede ýaşaýan Türkmenistanyň raýatlary ýurdumyza getiriler we beýleki

1. Türkmenistanyň kazyýetleri raýat işleri boýunça şaýatlary sanly wideoaragatnaşyk ulgamy arkaly sorag edip bilerler. Bu täze usul raýat iş ýörediş kanunçylygynda ozal peýdalanylmaýardy. 2. «Awazada» dynç...

11-nji maýdan başlap Türkmenistanda jemgyýetçilik ýerlerinde çilim çekmegiň jerimesi artdyryldy, ýol hereketiniň düzgünlerini bozýan sürüjilere we pyýadalara jerime tölegleriniň möçberi ýokarlandyryldy, «Garaşsyzlygyň 15 ýyllygy» söwda merkezi gaýtadan

1. Türkmenistanyň Administrtiw hukuk bozulmalary hakyndaky Kodeksine girizilen üýtgeşmeler we goşmaçalar 11-nji maýdan güýje girdi. 2. Türkmenistanda sürüjiler tarapyndan hereket tizliginiň artdyrylmagynyň jerimeleri ýokarlandyryldy. Has takygy...

Kazanda ýaşaýan Türkmenistanyň raýatlarynyň daşary ýurt pasportlarynyň möhleti uzaldylýar, Aşgabatda robototehnika boýunça bäsleşikler geçirildi, türkmenistanly agyr atletikaçy ýuniorlaryň arasyndaky Dünýä çempionatynda kiçi bürünç medala mynasyp boldy

1. Kazan şäherinde ýerleşýän Türkmenistanyň baş konsullygy türkmenistanly raýatlaryň daşary ýurt pasportlarynyň möhletini 2024-nji ýylyň dekabr aýynyň aýagyna çenli uzaltmaga girişdi. 2. «Ak Nesil» okuw merkezi...

Aşgabatda «LC Waikiki» şereketiniň dükany açyldy, Russiýa ýörite uçuş amala aşyrylar, futbol boýunça Aşgabadyň Kubogy ugrundaky çempionat başlandy, paýtagtyň teatrlary dynç günleri üçin taýýarlan repertuarlary bilen tanyşdyrdy we beýleki täzelikler

1. Aşgabat şäherinde ýerleşýän «Berkarar» söwda-dynç alyş merkezinde dünýäniň iň iri halkara brendleriniň biri bolan «LC Waikiki» brendiniň dükany açyldy. Döwrebap egin-eşik dükany söwda merkeziň...

Türkmenistanyň paýtagtynda «Ölmez-ýitmez polk» dabarasy geçirildi, Russiýanyň ilçihanasynda weteranlaryň dabaraly kabul edilşigi guraldy, mekgejöweniň esasynda Alsgeýmer keseline garşy «waksina» döredildi we beýleki habarlar

1. A.S. Puşkin adyndaky türkmen-rus mekdebinde Beýik Watançylyk urşunda wepat bolanlaryň hormatyna «Ölmez-ýitmez polk» çäresi geçirildi. Mekdep okuwçylary urşa gatnaşyjylaryň suratlary bilen mekdebiň binasynyň daşyndan...

«Awaza» milli syýahatçylyk zolagy tomus möwsümine taýýarlyk görýär, Türkmenistanyň Prezidenti ýol hereketinde goýberilýän kemçilikleri aradan aýyrmagy tabşyrdy, «Petronasyň» täze iş orunlary, «Gala» medeni dynç alyş merkezi gaýtadan açyldy

1. Türkmenistanda Hazar deňziniň kenarynda tomusky dynç alyş möwsümine taýýarlyk işleri alnyp barylýar. «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda kottejler toplumynyň gurluşygy tamamlaýjy tapgyrda alnyp barylýar, bu...

«Turkish Airlines»- indiki uçuşynyň senesini mälim etdi, Türkmenistanda ýene-de 5 sany metjit peýda bolar, Döwlet daşary ykdysady iş banky hususy pudagy daşary ýurt walýutasynda maliýeleşdirmek üçin arzalary kabul edýär we beýleki täzelikler

1. Stambul-Türkmenbaşy-Stambul ugry boýunça «Turkish Airlines» awiakompaniýasynyň nobatdaky ýörite uçuşy 15-nji maýa meýilleşdirildi. Mundan başga-da, türk howa ýollarynyň Aşgabatdan Stambula ýene-de bir uçuşy 11-nji maýda...

Türkmenistan boýunça syýahata bagyşlanan gepleşigiň ilkinji sany çykaryldy, Aşgabatda Beýik Ýeňşiň 77 ýyllygyna bagyşlanan konsert geçiriler, orta mekdepleriň uçurymlary üçin synag sowalnamalary çap edildi we beýleki täzelikler

1. Turkmenportal saýtynda syýahatçylyga bagyşlanan «Gyzykly gezelenç» gepleşiginiň birinji sany çykaryldy. Turkmenportalyň täze taslamasynda alyp baryjy Ýunus Allanazarow tomaşaçylary Türkmenistanyň ýadygärlikleri, milli däpleri, edim-gylymlary we...

Türkmenistan daşary ýurtlarda ýaşaýan raýatlarynyň daşary ýurt pasportlarynyň möhletini uzaltdy, «Türkmenistan» Tatarystandaky raýatlaryny Türkmenistana getirer, Şamuhammet Durdylyýew «Ahal-sitiniň» häkimi wezipesine bellenildi we beýleki täzelikler

1. Türkmenistanyň Prezidentiniň gol çeken Kararyna laýyklykda, daşary ýurt döwletlerinde wagtlaýyn bolýan ýa-da hemişelik ýaşaýan Türkmenistanyň raýatlarynyň hereket ediş möhletleri 2023-nji ýylyň 1-nji ýanwary —...

«Türkmenistan» awiakompaniýasy içerki howa gatnawlarynyň tertibini täzeledi, RF-niň Türkmenistandaky ilçihanasy maý aýy üçin iş tertibini yglan etdi, Türkmenistanda immunizasiýa hepdeligi geçirilýär we beýleki täzelikler

1. 2022-nji ýylyň 5-nji maýyndan başlap, «Türkmenistan» awiakompaniýasynyň içerki howa gatnawlarynyň tertibi üýtgediler. Täze tertibe Daşoguz-Türkmenbaşy-Daşoguz, Daşoguz-Mary-Daşoguz we Daşoguz-Türkmenabat-Daşoguz gatnawlary goşuldy. Howa gatnawlary hepdede bir...

Aprel aýynda Türkmenistandan Russiýa ýörite uçuş amala aşyrylar, maý aýynda Aşgabadyň kinokonsert zallary öz işini dikelder, TMCELL-iň müşderilerine ýol hereketiniň howpsuzlyk kadalaryny berjaý etmek ýatladyldy we beýleki täzelikler

1. «Türkmenistan» awiakompaniýasy 29-njy aprelde Aşgabatdan Moskwa ýörite uçuş amala aşyrar. Ýolagçy uçary Türkmenistanyň paýtagtyndan 10:00-da uçar. Petekleriň satuwy 27-nji aprelde Aşgabatda «Türkmenistan» awiakompaniýasynyň edarasynda...

«Türkmenistanda öndürilen» milli nyşanynyň şekilini işläp taýýarlamak boýunça bäsleşik geçiriler, Aşgabatdaky Eýranyň Medeniýet merkezinde Remezan aýyna bagyşlanan sergi açyldy, «Berkarar» kinoteatrynyň afişasy we beýleki täzelikler

1. Ýurdumyzda «Türkmenistanda öndürilen» milli nyşany işläp taýýarlamak boýunça bäsleşik geçiriler. Şekili işläp taýýarlamak işine ýurdumyzyň suratkeşleri, dizaýnerleri, talyplary we raýatlary gatnaşar. Bäsleşigiň guramaçysy bolup...

Aşgabatda «Gül Zemin» söwda-dynç alyş merkezi öz işini dikelder, maý aýynda Türkmenistanda çäreleriň giň toplumy meýilleşdirildi, Tatarystanda magistrlik maksatnamasy boýunça Türkmenistanyň raýatlary üçin resminamalary kabul etmeklik başlandy we beýleki t

1. «Gül Zemin» söwda-dynç alyş merkezi 25-nji aprelden myhmanlar üçin ýene-de işläp başlar. Söwda nokatlary arassaçylyk kadalaryny berk berjaý etmek şerti bilen hereket ederler. 2. Türkmenistanda...

Türkmenistanda ahalteke bedewleriniň gözellik bäsleşigi geçirildi, COVID-a garşy sanjym epidemiki görkezijiler boýunça sanjymlaryň sanawyna girizildi, Döwlet hyzmatlary saýtynda onlaýn töleg mümkinçiligi döredildi we beýleki täzelikler

1. Türkmenistanda Ahalteke bedewiniň baýramy mynasybetli gözellik bäsleşigi we sergi geçirildi. 2. Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi COVID-19-a garşy sanjymy epidemiki görkezijiler boýunça öňüni...