Soňky habarlar

Arhiw

Daýdžest

Aşgabatda Russiýanyň ýokary okuw mekdeplerinde kwotalaryň çäginde bilim almak boýunça seminarlar geçirilýär, Fransuz instituty film görkezilişine çagyrýar, Türkmenistan Abu-Dabide geçirilen halkara nebitgaz sergisine gatnaşdy we beýleki habarlar
Türkmenistanda 1. 3 — 5-nji oktýabr aralygynda Aşgabatdaky Rus öýi geljekki talyplary Russiýa Federasiýasynyň hökümetiniň indiki okuw ýyly üçin kwotasynyň çäginde rus ýokary okuw mekdepleri üçin...
Türkmenistanyň Prezidenti «Arkadag» medalyny döretmek hakyndaky Kanuna gol çekdi, Aşgabatda Ýaşulularyň halkara güni bellenildi, türkmenistanly kuraş ussatlary Aziýa oýunlarynda iki medal gazandylar we beýleki habarlar
Türkmenistanda 1. Prezident Serdar Berdimuhamedowyň gol çekmegi bilen «Türkmenistanyň «Arkadag» medalyny döretmek hakynda» Türkmenistanyň Kanuny kabul edildi. Kanuna laýyklykda, Türkmenistanyň «Arkadag» medaly Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky Howandarlyga...
Türkmenistan Germaniýa energetika pudagynda hyzmatdaşlygy teklipetdi, Sankt-Peterburgda türkmen esgerleri hatyralandy, Aşgabatda Molýeriň pýesasyna esaslanan spektaklyň ilkinji görkezilişi bolar we beýleki habarlar
Türkmenistanda 1. Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow germaniýaly işewürlere energetika pudagynda hyzmatdaşlyk etmegi teklip etdi. Ol Berlinde geçirilen Merkezi Aziýa döwletleriniň wekiliýet Baştutanlarynyň we German ykdysadyýetiniň...
Türkmenistanda Garaşsyzlyk güni bellenildi, Minnihanow Tatarystanyň kompaniýalarynyň türkmen bazaryna gyzyklanma bildirýändiklerini nygtady, Ankaradaky belent binada türkmen baýdagy şekillendirildi we beýleki habarlar
Türkmenistanda 1. 27-nji sentýabrda Türkmenistanda ýurduň esasy milli baýramçylyklarynyň biri bolan Garaşsyzlyk güni bellenildi. Aşgabatda Döwlet münberiniň toplumynyň öňündäki meýdançada dabaraly baýramçylyk ýörişi geçirildi. Agşam «Älem»...
Aşgabatda Türkmenistanyň täze raýatlaryna pasgortlar gowşuryldy, Türkmenistanyň Gazagystandaky täze konsuly wezipä bellenildi, Serdar Berdimuhamedow Igor Babuşkini kabul etdi we beýleki habarlar
Türkmenistanda 1. Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugynda ýurduň raýatlygyna kabul edilen adamlara pasportlary gowşurmak dabarasy boldy. Türkmenistanyň Prezidentiniň Permanyna laýyklykda, 1301 adam Türkmenistanyň raýatlygyna kabul edildi. Şeýle...
Türkmenistanda Garaşsyzlyk güni mynasybetli iş kesilenleriň 1 müňden gowragynyň günäsi geçildi, 1,3 müňden gowrak adam Türkmenistanyň raýatlygyna kabul edildi, Parahat-7 ýaşaýyş toplumynda ýaşaýyş jaýlary açyldy we beýleki habarlar
Türkmenistanda 1. Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow ýurduň Garaşsyzlygynyň 32 ýyllyk baýramy mynasybetli iş kesilen 1180 raýatyň günäsini geçdi. Döwlet Baştutany hukuk goraýjy edaralaryň ýolbaşçylaryna günäsi geçilen...
Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow doglan gününi belleýär, Aşgabatda Halk Maslahatynyň nobatdaky mejlisine taýýarlyk görülýär, Ankarada Türkmenistanyň Garaşsyzlygyna bagyşlanan çäre geçirildi we beýleki habarlar
Türkmenistanda 1. Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowy doglan güni mynasybetli gutlady. Halk Maslahatynyň adyndan iberen gutlagynda Gahryman...
Türkmenistanyň Prezidenti Nýu-Ýorka iş saparyny tamamlap, Türkmenistanly žurnalistler «Serhetsiz Hazar» bäsleşiginde baýrakly orunlara mynasyp boldular, «Altyn Asyr» we «Merw» AFK kubogynda çykyşlaryna başlaýarlar we beýleki habarlar
Türkmenistan 1. Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Nýu-Ýorkda saparda bolmagynyň çäginde «Metropoliten» sungat muzeýinde BMG-niň Baş Assambleýasynyň 78-nji mejlisi mynasybetli ABŞ-nyň Prezidentiniň adyndan guralan resmi kabul edişlige...
Türkmenistanyň Prezidenti BMG-niň Baş Assambleýasynyň 78-nji mejlisinde çykyş etdi, «Ahalyň» AFK Çempionlar ligasynda öz meýdançasyndaky ilkinji duşuşygyna 19 müňden gowrak tomaşaçy geldi we beýleki habarlar
Türkmenistanda 1. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Nýu-Ýork şäherinde iş saparynda bolýan Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow BMG-niň Baş Assambleýasynyň 78-nji mejlisine gatnaşdy. Döwlet Baştutany umumy mejlisde çykyş edip,...
Prezident Serdar Berdimuhamedow iş sapary bilen Nýu-Ýorka ugrady, Arkadag şäherinde täze döwrebap çagalar seýilgähi gurlar, Türkmenistanyň Mejlisiniň wekiliýeti Koreýa Respublikasyna baryp görer we beýleki habarlar
Türkmenistanda 1. Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow BMG-niň Baş Assambleýasynyň 78-nji sessiýasyna gatnaşmak üçin iş sapary bilen Nýu-Ýorka ugrady. Döwlet Baştutanynyň ABŞ-na sapary 20-nji sentýabra çenli dowam...
Gurbanguly Berdimuhamedow Merkezi Aziýa döwletleriniň Baştutanlarynyň Hormat nyşany bilen sylaglandy, kosmonawt Oleg Kononenko täze missiýa bilen HKS-e ugrady, Kiçi teatryň Aşgabada sapary yza süýşürildi we beýleki habarlar
Türkmenistanda 1. Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowy Merkezi Aziýa döwletleriniň Baştutanlarynyň Hormat nyşany bilen sylaglandy. Türkmen halkynyň Milli Lideri dostlukly ýurtlaryň...
Türkmenistanyň Prezidentiniň Täjigistana sapary başlanýar, «Türkmenistan» awiakompaniýasy uçarbeletlik okuwyna çagyrýar, Raşid Meredow Merkezi Aziýa ýurtlarynyň Daşary işler ministrleriniň geňeşiniň mejlisine gatnaşdy we beýleki habarlar
Türkmenistanda 1. Şu gün Prezident Serdar Berdimuhamedow iki günlük iş saparyny amala aşyrmak üçin Täjigistan Respublikasyna barar. Saparyň çäklerinde döwlet Baştutany Merkezi Aziýa döwletleriniň Baştutanlarynyň bäşinji...
Aşgabatda döwlet bagşyçylyk bäsleşiginiň ýeňijileriniň atlary yglan edildi, Türkmenistanyň Lebap welaýatynda 3,5 müň maşgala üçin şäherçeler gurulýar, «Apple» «iPhone 15» nesline degişli smartfonlaryny tanyşdyrdy we beýleki habarlar
Türkmenistanda 1. Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Mukamlar köşgünde «Çalsana, bagşy!» bäsleşiginiň jemleýji tapgyry geçirildi. Oňa 18 – 35 ýaş aralygyndaky türkmenistanlylar gatnaşdylar. Jemleýji tapgyra welaýatlardan we...
Arkadag we Sankt-Peterburg hyzmatdaş şäherler bolarlar, Aşgabatda ýewreý Täze ýyly bellenildi, türkmen agyr atletikaçy Er-Riýadda geçirilen dünýä çempionatynda itekläp götermekde bürünç medal gazandy we beýleki habarlar
Türkmenistanda 1. Sankt-Peterburgyň gubernatory Aleksandr Beglow Türkmenistana saparynyň çäklerinde Arkadag şäherine bardy. Bu ýerde, şäher häkimliginiň binasynda täze şäheriň häkimliginiň ýolbaşçylarynyň russiýaly hyzmatdaşlary bilen duşuşygy geçirildi....
Sankt-Peterburgyň gubernatory resmi sapar bilen Türkmenistana geldi, Baýramalyda täze ýaşaýyş jaýlaryny gurmak üçin bäsleşik yglan edildi, Türkmenistanda pagta ýygymyna girişildi we beýleki habarlar
Türkmenistanda 1. Aleksandr Beglowyň ýolbaşçylygyndaky Sankt-Peterburgyň Hökümetiniň wekiliýeti Aşgabat şäherine resmi sapar bilen geldi. Russiýanyň Demirgazyk paýtagtynyň ýolbaşçysy Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow, şeýle hem türkmen halkynyň...