Soňky habarlar

Arhiw

Daýdžest

Kononenko 15-nji sentýabrda kosmosa çykar, Türkmen-Eýran serhedindäki «Bajgiran» goýberiş nokadynda awtoulaglaryň hereketi gaýtadan dikeldildi, Türkmenistanda gowaça ekişine girişildi we beýleki habarlar

Türkmenistanda 1. Türkmenistanyň we Russiýanyň Gahrymany, Kosmonawtlary taýýarlamak merkeziniň başlygynyň orunbasary, «Roskosmos» korporasiýasynyň kosmonawtlar toparynyň serkerdesi Oleg Kononenko «Roskosmos-yň» kosmonawty Nikolaý Çub we NASA-nyň astronawty Lorel...

Türkmenistan Hazar deňzi boýunça syýahatçylyk gezelençlerini döretmegi teklip edýär, «Türkmenhowaýollary» agentliginiň mekdebinde hünärmenleriň gutardyş dabarasy geçirildi we beýleki habarlar

Türkmenistan 1. Türkmenistanyň syýahatçylyk pudagynyň wekilleri Hazar deňzi boýunça syýahatçylyk gezelençlerini döretmegi teklip edýärler. Bu başlangyçlar Aşgabatda geçirilen Halkara maslahatyň dowamynda öňe sürüldi. Medeniýet minstriniň orunbasary...

Türkmenistanyň Prezidenti resmi sapar bilen Katara geldi, Türkmenistanda RF-niň ýokary okuw mekdeplerine girmek üçin resminamalary kabul etmegiň möhletini uzaltdy, pagta ekişiniň başlanmagy, ýazky dynç alyş döwri we beýleki habarlar

Türkmenistanda 1. Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow iki günlük döwlet sapary bilen Katara geldi. Doha şäherindäki «Hamad» Halkara howa menzilinde Türkmenistanyň Prezidentini resmi adamlar we türkmen wekiliýetiniň...

Türkmenistanda Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň 15 ýyllygyna bagyşlanan sergi açyldy, Serdar Berdimuhamedow Marten Buig bilen duşuşyk geçirdi, Türkmenistanyň Mejlisine deputatlarynyň saýlawlary boýunça möhletinden öň ses bermek çäresi başlandy

Türkmenistanda 1. Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň binasynda Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň 15 ýyllygyna bagyşlanan sergi açyldy. Bu waka mynasybetli Prezident Serdar Berdimuhamedow oňa gatnaşyjylara gutlag hatyny iberdi....

Türkmenistanda Türkiýede bolup geçen ýertitremede aradan çykanlaryň we ejir çekenleriň hatyrasyna sadaka berildi, Aşgabatda üç sany lukmançylyk merkeziniň düýbi tutuldy, Remezan aýynda agyz beklenilýän we açylýan wagtlaryň meýilnamasy köpçülige ýetirildi

Türkmenistanda 1. Türkmenistanda Türkiýe Respublikasynda köp sanly adam pidalaryna we giň gerimli weýrançylyklara getiren ýertitreme zerarly şehit bolanlaryň hatyrasyna sadaka berildi. Hatyra çäresine ýörite Aşgabada gelen...

Aşgabatda täze ýaşaýyş toplumy gurlar, Türkmenistan daşary ýurtlardaky 200 müňe golaý raýatynyň pasportlarynyň möhletini uzaltdy, Arkadag şäherinde Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky Haýyr-sahawat gaznasynyň ştab-kwartirasy açylar we beýleki habarlar

Türkmenistanda 1. Aşgabadyň Gurtly ýaşaýyş toplumynda durmuş maksatly täze binalary gurmak meýilleşdirilýär. Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrliginiň buýurmasy esasynda bu ýerde 46 sany dört gatly...

Aşgabatda türkmen-tatar işewürlik maslahaty geçiriler, Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesi 15 ýyllygyny bellär, Daşoguzda 7 sany köpgatly ýaşaýyş jaýy gurlar we beýleki habarlar

Türkmenistanda 1. 15-nji martda Aşgabatda türkmen-tatar işewürlik maslahaty geçiriler. Çärä Söwda-ykdysady, ylmy-tehniki we medeni hyzmatdaşlyk boýunça bilelikdäki türkmen-tatar toparynyň agzalary bolan döwlet we pudaklaýyn edaralaryň wekilleri,...

Serdar Berdimuhamedow Bakuwda Goşulyşmazlyk Hereketiniň sammitine gatnaşar, Türkmenistanda öý internetiniň tizligi 6 Mbit/s çenli ýokarlandyryldy, Gruziýanyň syýahatçylyk mümkinçilikleri tanyşdyryldy we beýleki habarlar

1. Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow 2-nji martda Azerbaýjanyň paýtagtynda geçiriljek Goşulyşmazlyk Hereketiniň COVID-19 bilen göreşmek boýunça Aragatnaşyk toparynyň Sammitine gatnaşmak üçin şu gün irden iş...

Türkmenistan 4G LTE torunyň sanly hyzmatlaryna elýeterliligi artdyrmagy dowam etdirýär, Aşgabatda ilkinji gezek rus dili boýunça olimpiada geçiriler, Türkmenistanyň wekilleri BSG-e girmek bilen baglanyşykly okuwlary geçdiler we beýleki habarlar

1. Türkmenistanyň täze ilatly nokatlarynda «Altyn asyryň» 4G mobil internet ulgamy peýda boldy. Geografiýanyň giňelmegi we täze binýatlaýyn stansiýalaryň ulanylmagy bilen, «Altyn asyryň» abonentleri üçin...

Türkmenistan Türkiýä ynsanperwer kömeginiň goşmaça tapgyryny iberdi, Türkmenistan we BMG özara hyzmatdaşlyk boýunça 26 resminama gol çekdiler, Türkmenistanda döwlet eýeçiliginde degişli 37 sany desga satuwa çykaryldy we beýleki habarlar

Türkmenistanda 1. Geçen hepde Türkmenistanyň Milli Gyzyl Ýarymaý jemgyýeti dowamly howa gatnawy arkaly Türkiýä ynsanperwer kömeginiň goşmaça tapgyryny iberdi. Betbagtçylyk zolagyna 60 sany gyzdyryjy enjam we...

Türkmenistan London we Pekin bilen howa gatnawlaryny dikelder, Ýewropa kompaniýasy kosmos ulgamynda hyzmatdaşlygy ösdürmek boýunça Türkmenistana teklip berdi, Aşgabatda Antonio Onoratonyň döredijilik agşamy geçirildi we beýleki habarlar

1. «Türkmenistan» awiakompaniýasy mart aýynyň ahyryndan Aşgabatdan Pekine we Londona dowamly howa gatnawlaryny dikelder. Uçuşlar «Boeing» uçarynda amala aşyrylar. 19-njy martdan başlap, «Türkmenistan» awiakompaniýasy Pekiniň halkara...

Türkmenistanyň Prezidenti Bahreýniň Patyşasy bilen gepleşikler geçirdi, «Turkish Airlines» Aşgabada uçuşlaryň sanyny artdyrar, Belarusyň söwda tekjelerinde Türkmenistandan getirilen pomidorlar peýda boldy we beýleki habarlar

Türkmenistanda 1. Manamada Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň hem-de Bahreýniň Patyşasy Hamad bin Isa Al Halifanyň arasynda gepleşikler geçirildi. Ikiçäk duşuşygyň hem-de wekiliýetleriň gatnaşmaklarynda giňişleýin düzümde geçirilen...