Soňky habarlar

Arhiw

Daýdžest

Türkmenistan we Russiýa hyzmatdaşlyk hakynda 15 sany resminama gol çekdiler, Türkmenistan benziniň bahasy iň arzan döwletleriň içinde 10-luga girdi, «Halk market» ähli dükanlar zynjyrynda gök önümleriň we miweleriň bahasyny 15% çenli arzanlatdy

1. 15 sany resminamadan ybarat toplum Türkmenistan bilen Russiýa Federasiýasynyň arasyndaky şertnama-hukuk binýadynyň üstüni ýetirdi. Bu resminamalara Türkmenistanyň Hökümetiniň wekiliýetiniň Moskwa iki günlük saparynyň dowamynda...

13-14-nji dekabrda Awazada Türkmenistanyň, Azerbaýjanyň we Türkiýäniň Baştutanlarynyň sammiti geçiriler, Türkmenistanda neşe serişdeleri ýakyp ýok edildi, «Turkish Airlines» Aşgabada awiapetekleriň satuwyny ýola goýdy

1. 13-14-nji dekabrda Hazaryň türkmen kenarynda ýerleşýän «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda Türkmenistanyň, Azerbaýjanyň we Türkiýäniň Baştutanlarynyň üçtaraplaýyn sammiti geçiriler. 2. Gökdepe etrabynyň çäginde Türkmenistanyň harby we...

Russiýanyň demir ýollary Türkmenistanyň çäginden üstaşyr ýük daşamalary üçin 20% arzanladyş yglan etdi, «Belawia» Türkmenbaşa howa gatnawlarynyň ýygylygyny artdyrar, türkmenistanly talyplar «Spelling Bee» atly halkara bäsleşiginde ýeňiji boldular

1. Russiýanyň demir ýollary tutuş 2023-nji ýylyň dowamynda Gazagystanyň we Türkmenistanyň serhedinde ýerleşýän Boşalak – Serhetýaka geçelgesi arkaly amala aşyryljak eksport-import konteýner ýük daşamalary üçin...

Türkmenistanda 21 ýaşdan kiçi şahslara temmäki önümlerini satmak gadagan edildialkogol we temmäki önümlerine goşmaça tölegleriň möçberleri artdyryldy, Koreýadan awtobuslaryň täze tapgyryny satyn almak meýilleşdirilýär we beýleki habarlar

1. Türkmenistanda «Raýatlaryň saglygynyň temmäki tüssesiniň täsirinden we temmäki önümlerini ulanmagyň netijelerinden goralmagy hakynda» Kanuna üýtgetmeler güýje girdi. Üýtgetmeler islendik temmäki önümini satyn almak üçin...

Türkmenistanyň şäherlerinde we etraplarynda 12 häkimlik ýatyryldy, Gurbanguly Berdimuhamedowyň Koreýa Respublikasyna resmi sapary başlandy, Türkmenistanyň DIM-i Wladimir Makeýiň biwagt aradan çykmagy sebäpli gynanç bildirdi

1. Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow welaýatlaryň dolandyryş-çäk bölünişiginiň üýtgemegi bilen baglylykda degişli Karara gol çekdi, şonuň esasynda Türkmenistanyň şäherlerinde we etraplarynda on iki sany häkimlik...

Türkmenistanda «Awazada» ýörite wiza tertibini girizmek, zähmet haklarynyň, pensiýalaryň, döwlet kömek pullarynyň we talyp haklarynyň möçberlerini, şeýle hem her bir ýaşaýjy üçin ýaşaýyş jaýynyň göwrümini artdyrmak meýilleşdirilýär

1. Türkmenistana syýahatçylary çekmek üçin Hazaryň kenaryndaky «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda ýörite wiza tertibini girizmek meýilleşdirilýär. Bu başlangyç dynç alyş zolagynyň ykdysady we maliýe mümkinçiliklerini...

«Türkmen howa ýollary» ýanwar aýy üçin Aşgabatdan halkara gatnawlarynyň petek satuwyny ýola goýdy, Russiýa Türkmenistana 3600 sany Täze ýyl arçasyny iberdi, Aşgabat Alyýewiň we Ärdoganyň saparlaryna taýýarlanýar

1. «Türkmenistan» awiakompaniýasynda 2023-nji ýylyň ýanwary üçin Aşgabatdan halkara ugurlary boýunça awiapetekleriniň satuwy başlandy. Petekleri awiakompaniýanyň resmi saýtynda we ykjam programma arkaly satyn almak mümkindir....