Daýdžest

Türkmenistan bilen Russiýanyň arasynda yzygiderli howa gatnawlarynyň tertibi mälim edildi, «Rysgal Bank» «Master Card Maestro» ulanyjylara 6% çenli sylag (keşbek) teklip edýär we beýleki habarlar

1. «Türkmenistan» awiakompaniýasynyň Russiýadaky wekilhanasy özüniň resmi saýtynda Türkmenistanyň we Russiýanyň arasyndaky dowamly howa gatnawlarynyň täze tertibini köpçülige ýetirdi. 2. 5-nji iýuldan başlap «Türkmenistan» awiakompaniýasy Aşgabat-Moskwa...

Türkmenistanda ulaglary tehniki barlagdan geçirmegiň Tertibine goşmaçalar girizildi, «Derweze» gaz kraterini söndürmek boýunça teklipler aýdyldy, «Altyn asyr» we «Köpetdag» AFK Kubogy ugrundaky çempionatda we beýleki habarlar

1. Türkmenistanda ýuridiki şahslar üçin ulaglaryň tehniki barlagyny geçirmegiň düzgünleri ýeňilleşdirildi. Indi zerur ýagdaýlarda tehniki barlagy ulag serişdesiniň ýerleşän ýerinde geçirmek mümkindir. Munuň üçin Türkmenistanyň...

Hepdäniň möhüm wakalary: Türkmenistanda hususy awtoulaglaryň sürüjileri örtüklerini aýyrdylar, TDMG-niň harby gullukçylaryna şahadatnamalary gowşurmak dabarasy geçirildi, Kataryň ilçihanasy 3 sany awtoulagy satuwa çykardy we beýleki habarlar

1. Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň Polisiýanyň ýol gözegçiligi gullugynyň işgärleri şahsy awtoulaglaryň sürüjilerine ulag dolandyrylan mahalynda agyz-burun örtüklerini aýyrmalydygyny habar berdi. 2. Kataryň Türkmenistandaky ilçihanasy awtoulaglara...

Iýul aýynda «Türkmenistan» awikompaniýasy Moskwa bilen dowamly howa gatnawyny dikelder, Medeniýet hepdeliginiň dowamynda «Türkmenfilm» täze filmini görkezer, Türkmenistanyň pasporty dünýä sanawynda saýlama 100-lige girdi, we beýleki habarlar

1. «Türkmenistan» awiakompaniýasy Moskwa şäherine uçuşlary gaýtadan dikeldýär, Aşgabatdan Domodedowo Halkara howa menziline ilkinji uçuş 5-nji iýulda guralar. Uçuşlar hepdede iki gezek – sişenbe we...

VI Hazar sammitiniň geçiriljek senesi we ýeri mälim edildi, Maryda Medeniýet hepdeligi açyldy, basketbol boýunça Türkmenistanyň milli ýygyndysy basketboluň 3x3 görnüşi boýunça Aziýanyň Kubogy ugrundaky çempionata gatnaşar we beýleki habarlar

1. 29-njy iýunda Hazarýaka döwletleriň Baştutanlarynyň altynjy Hazar sammiti geçiriler. Çäräni Türkmenistanyň paýtagty Aşgabat şäherinde geçirmek meýilleşdirilýär. 2. Mary şäheriniň Ruhyýet köşgünde Medeniýet hepdiliginiň açylyş dabarasy...

24-nji iýunda Aşgabatdan Moskwa ýolagçy uçuşy amala aşyrylar, kosmonawt Oleg Kononenko 58 ýaşady, Türkmenistanda gurluşyk serişdeleriniň bahalarynyň monitoringi geçiriler we beýleki habarlar

1. Russiýanyň Türkmenistandaky ilçihanasy Aşgabatdan Moskwa ýolagçy uçuşyny guraýar. «Türkmenistan» awiakompaniýasynyň uçarynyň 24-nji iýunda ýerli wagt bilen sagat 10:00-da paýtagtymyzdan uçmagy meýilleşdirilýär. 2. Türkmenistanyň Gahrymany, Kosmos...

Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugynda harby atlary gowşurmak dabarasy geçirildi, «Türkmenpoçta» çaparçylyk gullugynyň işini kämilleşdirýär, Türkmenistanyň raýatlaryna birinji ýarymýyllyk üçin salgytlary tölemegiň möhleti ýatladylýar

1. Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugynda harby gullukçylara migrasiýa ulgamy boýunça bilimlerini kämilleşdiriş okuwlaryny üstünlikli tamamlandyklary baradaky şahadatnamalaryň gowşurylmagy hem-de olara leýtenant harby adynyň dakylmagy mynasybetli...

Aşgabatda çagalara beden temmisini bermäge garşy kanuny göreşiň öňdebaryjy tejribesi ara alnyp maslahatlaşyldy, Türkmenistanda ilkinji gezek «Go Viral» festiwaly geçiriler, AŞTU-nyň merkezi binasynda öz-özüňe hyzmat etmek boýunça terminallar ornaşdyryldy

1. BMG-niň Türkmenistandaky Çagalar gaznasy tarapyndan guralan tegelek stol duşuşygynda çagalara beden temmisini bermegi gadagan etmek boýunça kanunçylygyň seljermesiniň deslapky netijeleri ara alnyp maslahatlaşyldy. Duşuşuk...

Hepdäniň möhüm wakalary: Türkmenistanyň Prezidenti daşary ýurtlara halkara ulag gatnawlaryny dikeltmegi tabşyrdy, orta mekdebi tamamlaýan oglanlar üçin harby gullugyň möhleti wagtlaýyn yza süýşüriler, agyz-burun örtüklerini haýsy ýagdaýlarda dakynmaly

1. Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow ýakyn wagtda ähli ugurlar boýunça daşary ýurtlara amala aşyrylýan halkara ýolagçy ulag gatnawlaryny dikeltmegi tabşyrdy. Bu çözgüt dünýä ýüzünde koronawirus...

Aşgabatda «Daşkent» seýilgahiniň gurluşygy tamamlanyp barýar, Türkmenistan we Tatarstan «KAMAZ» hem-de «Tatneft» taslamalary boýunça haryt dolanyşygyny artdyrmaga taýýar we beýleki habarlar

1. Aşgabatda Magtymguly şaýolunyň ugrunda ýerleşýän täze «Daşkent» medeni-dynç alyş seýilgähiniň gurluşygy tamamlanyp barýar. Seýilgähiň çäginde Daşkent şäheriniň gözel künjekleriniň kiçeldilen görnüşleri ýerleşdirilendir. 2. Türkmenistan «KAMAZ»...

«Halk market» we «Rusagro» hyzmatdaşlyk hakynda Ylalaşyga gol çekdiler, Türkmenistany we Gazagystany Garabogaz aýlagy boýunça täze awtomobil köprüsi birikdirer, öňüni alyş çäreleriniň üýtgedilen tertibi we beýleki habarlar

1. Türkmenistanyň «Halk market» söwda merkezler tory we «Rusagro» agrosenagat holdingi önümçilik pudagyny ösdürmäge gönükdirilen ylalaşyga gol çekdiler. 2. Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi...

Türkmenistan Eýran üçin gümrük amallaryny ýeňilleşdirer, ýaş hünärmenler işe kabul edilende ýeňillikli girdeji salgydy belleniler, türkmen wekiliýeti Peterburg Halkara ykdysady forumyna gatnaşýar we beýleki habarlar

1. Türkmenistan eýranly hyzmatdaşlar üçin töleg ýeňilliklerini girizer we gümrük amallaryny ýeňilleşdirer. Bu babatda Türkmenistanyň Prezidenti Tähranda eýranly kärdeşi Seýed Ebrahim Raisi bilen gepleşikleriniň dowamynda...

Türkmenistan halkara ulag aragatnaşyklaryny gaýtadan dikelder, Türkmenistanyň Prezidentiniň täze awtoulagy, iň gowy mekdep müdiri yglan edildi, Russiýada bilim almak üçin orunlaryň sany artdyryldy we beýleki habarlar

1. Ýakyn günlerde Türkmenistan ähli ugurlar boýunça halkara ulag aragatnaşyklaryny dolulygyna gaýtadan dikelder. Bu çözgüt dünýädäki epidemiologik ýagdaýyň kadalaşmagy esasynda Türkmenistanyň Prezidenti tarapyndan kabul edildi. 2....

Russiýa Federasiýasynyň Türkmenistandaky ilçihanasy wiza resmileşdirmäge ýazylmak üçin orunlaryň sanyny artdyrdy, Hindistanyň Aşgabatdaky ilçihanasynda iş orny döredildi, «Türkmenpoçta» bütin dünýä ýurtlary boýunça ýük daşamalaryny amala aşyrýar

1. Russiýa Federasiýasynyň Aşgabatdaky ilçihanasy wiza resmileşdirmek boýunça resminamalary tabşyrmaga ýazylmak üçin wagtlaýyn orunlaryň sanyny artdyrmagy meýilleşdirýär. Russiýa Federasiýasyna dürli derejeli wiza resmileşdirmek boýunça islegleriň...