Arhiw

Daýdžest

Türkmenistanda breýking boýunça birinji açyk çempionatynyň jemleri jemlendi, özbegistanly sürüjiler ýeňilleşdirilen tertipde türkmen wizasyny alyp bilerler, ÝB-niň Türkmenistandaky wekilhanasy haýwanlaryň hukuklaryny goramak boýunça çäre geçirdi

1. Türkmenistan, Eýran we Özbegistan awtomobil ýük daşamalarynda we Özbegistan – Türkmenistan – Eýran ulag geçelgesi boýunça Türkiýä intermodal ýük daşamalaryny guramakda ýygymlaryň möçberiniň peseldilmegi...

Minskde türkmenistanly talyplar üçin iş orunlarynyň ýarmarkasy geçiriler, Toýçyýew V Yslam raýdaşlygy oýunlarynda bürünç medala mynasyp boldy, 2023-nji ýylda Türkmenistan hususy gury ýük daşaýan gämisiniň gurluşygyna girişmegi meýilleşdirýär

1. 18-nji awgustda sagat 11:00-dan 13:00-a çenli Belarus döwlet uniwersitetiniň binýadynda Minskdäki ýokary okuw mekdeplerini 2020-2022-nji ýyllarda tamamlan Türkmenistanyň raýatlary üçin iş orunlarynyň mini-ýarmarkasy geçiriler. 2....

Garabogazkölüň üstünden geçýän awtomobil köprüsiniň gurluşygyna badalga berildi, geljek 7 ýylyň dowamynda Türkmenistanda aýlyk zähmet haklary iki essä golaý artdyrylar, gyrgyz bazarynyň 74% türkmen pomidorlary bilen üpjün edilýär

1. Türkmenistanda Garabogazköl aýlagynyň üstünden geçýän täze awtomobil köprüsiniň düýbüni tutmak dabarasy geçirildi. Täze köpri ýurdumyzyň günbatar we demirgazyk sebitleriniň arasynda haryt dolanyşygynyň, ulag hem-de...

«Türkmenistan» awiakompaniýasy tomus aýlary üçin içki howa gatnawlarynyň tertibini mälim etdi, mekdep bazarlary tutuş Türkmenistan boýunça okuwçylara garaşýarlar, döwlet eýeçiligine degişli 25 sany desga satuwa çykaryldy

1. «Türkmenistan» awiakompaniýasyň resmi saýtynda 2022-nji ýylyň tomus aýlary üçin Türkmenistanyň çägindäki dürli ugurlar boýunça howa gatnawlarynyň tertibi köpçülige ýetirildi. 2. Birleşen Milletler Guramasynyň Ösüş maksatnamasy...

Türkmenistan Olimpiýa oýunlaryny geçirmegi meýilleşdirýär, 2022-nji ýylda 7000 tonnadan gowrak günebakar ýagyny öndürmek göz öňüne tutulýar, görüşi pes adamlar üçin duýup bolýan ýer belliklerini ýerleşdirmegiň düzgüni tassyklandy

1. Türkmenistan Olimpiýa oýunlaryny geçirmegi meýilleşdirýär. Bu babatda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow geçen aýda Russiýa Federasiýasynyň çäklerinde geçirilen «Ýüpek ýoly — 2022» ralli-reýdinde we Daşkentde...

Türkmenistanda Garaşsyzlygyň 31 ýyllygy mynasybetli dabaraly harby ýörişe taýýarlyk işleri başlandy, «Ozon» Türkmenistanda öz haryt nyşany üçin tikinçilik işini ýola goýdy, awgust aýynda geçiriljek esasy döwlet çäreleri

1. Türkmenistanda 2022-nji ýylyň 27-nji sentýabrynda belleniljek döwlet Garaşsyzlygynyň 31 ýyllygy mynasybetli dabaraly harby ýörişe taýýarlyk işleri başlandy. 2. Rus söwda meýdançasy «Ozon» hususy «Hola» haryt...

Türkmenistanda mikroba garşy derman serişdeleriniň mahabatlandyrylmagy gadagan edildi, TSTB-niň ýokary okuw mekdebiniň düýbi tutuldy, Aşgabat — Tbilisi şäherleriniň arasynda göni howa gatnawy açylar

1. Türkmenistanda derman serişdeleriniň, lukmançylyk maksatlaryna niýetlenen önümleriň işlenip taýýarlanylmagyna, öndürilmegine, saklanylmagyna, daşalmagyna, mahabatlandyrylmagyna, ýok edilmegine bildirilýän umumy talaplar tassyklanyldy. Keselleriň özbaşdak bejerilmegi üçin mikroblara...

Türkmenistanda mikroblara garşy derman serişdelerini mahabatlandyrmak gadagan edildi, Aşgabat we Tbilisi göni howa gatnawyny açmak boýunça ylalaşyga gol çekdiler, gaz turbinalaryny abatlamak boýunça Merkezi Aziýadaky ilkinji merkez

1. Türkmenistanda derman serişdelerini we lukmançylyk maksatly önümleri işläp düzmegiň, öndürmegiň, taýýarlamagyň, saklamagyň, ýaýratmagyň, mahabatlandyrmagyň we ýok etmegiň umumy talaplary tassyklandy. Hususan-da, mikroblara garşy derman...

Aşgabatda TSTB-niň ýokary okuw mekdebiniň gurluşygyna badalga berildi, 2022-nji ýylyň aýagyna çenli Türkmenistan Özbegistana 3 müň tonna ýol bitumyny ugradar, hukuk meseleleri boýunça raýatlary kabul etmek 23-nji iýulda amala aşyrylar

1. Aşgabatda Türkmenistanyň senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň täze ýokary okuw mekdebiniň düýbüni tutmak dabarasy geçirildi. Bina 2025-nji ýylyň sentýabrynda ulanylmaga berler. Täze ýokary okuw mekdebi...