Syýasat we ykdysadyýet

Türkmenistanda Bütindünýä Göreldeli kakalar güni bellenildi

       18-nji noýabrda  Bütindünýä Göreldeli kakalar güni mynasybetli Aşgabatdaky “Berkarar” söwda we dynç alyş merkezinde Türkmenistanyň Hökümeti bilen    ÝUNISEF-iň guramagynda  “Çaga ömrüniň ilkinji 1000...

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi geçirildi

17-nji noýabrda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda döwletimiziň içeri syýasatynyň derwaýys meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy hem-de käbir resminamalaryň taslamalaryna garaldy. Hormatly...

Türkmenistanyň Prezidenti RECCA VII-iň jemlerine ýokary baha berdi

Türkmenistanyň hökümetiniň mejlisinde 14–15-nji noýabrda Aşgabat şäherinde geçirilen Owganystan boýunça 7-nji sebit ykdysady hyzmatdaşlyk maslahatynyň (RECCA VII) netijelerine garaldy. Wise-premýeriň, DIM-iň baştutany R. Meredowyň habar berşi...

Türkmenistanda täze maliýe-ykdysady neşir peýda bolar

Türkmenistanda ykdysady ugurly täze döwürleýin neşir dörediler. Bu barada hökümetiň mejlisinde wise-premýer G. Myradow habar berdi. Onuň sözlerine görä, ykdysadyýet ulgamyna girýän edaralaryň işini kämilleşdirmek boýunça...

Türkmenistanda binagärlik taslamalary patent bilen goralar

Türkmenistan binagärlik taslamalary göçürilmeginden goramagy maksat edinýär. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň mejlisinde degişli tabşyryklary berdi. Döwlet Baştutanymyzyň belleýşi ýaly, häzirki döwürde ýurdumyzda özboluşly desgalaryň...

Türkmenistanyň Prezidenti UNKTAD-yň Baş sekretaryny kabul etdi

14-nji noýabrda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Owganystan boýunça 7-nji sebit ykdysady hyzmatdaşlyk maslahatyna gatnaşmak üçin paýtagtymyza gelen Birleşen Milletler Guramasynyň söwda we ösüş boýunça Konferensiýasynyň...

Daşoguzda täze pagta egiriji fabrik gurlar

Şu günler Daşoguz welaýatynyň Saparmyrat Türkmenbaşy etrabynda pagta egriji fabrigi gurmak boýunça alnyp barylýan işler güýçli depginde dowam edýär. Bellenilişi ýaly, “Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2018...

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi geçirildi

10-njy noýabrda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onuň gün tertibine halkymyzyň abadançylygynyň üpjün edilmegine gönükdirilen döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlary girizildi,...