Arhiw

Syýasat

Şawkat Mirziýoýewiň Türkmenistana iş sapary başlandy

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň çakylygy boýunça şu gün Özbegistan Respublikasynyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýewiň Türkmenbaşy şäherine iş sapary başlandy. Özbek Lideri 6-njy awgustda «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda...

Täjigistanyň Prezidenti S.Nyýazowy hatyralady

Türkmenistana döwlet saparynyň çäklerinde, 4-nji awgustda günüň ikinji ýarymynda Täjigistan Respublikasynyň Prezidenti Gypjak obasyna bardy hem-de bu ýerdäki aramgähe gül goýup, Türkmenistanyň ilkinji Prezidenti S.Nyýazowy...

Türkmenistanyň içeri işler ministriniň täze orunbasary wezipä bellenildi

Türkmenistanyň Prezidenti, Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy Gurbanguly Berdimuhamedowyň Karary bilen, polisiýanyň podpolkownigi Myrat Babagulyýewiç Babagulyýew Türkmenistanyň içeri işler ministriniň orunbasary wezipesine bellenildi. Bu barada «Watan»...

Berdimuhamedow Harby-deňiz institutyna täze rektor belledi

Türkmenistanyň Prezidentiniň gol çeken Permanyna laýyklykda, polkownik Serdar Ýalkabow Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Harby-deňiz institutynyň rektory wezipesinden boşdyldy. Bu wezipä 2-nji derejeli kapitan Meýlis Bäşimow bellenildi....

Özbegistanyň Prezidenti Türkmenistanda saparda bolar

Özbegistanyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýew 2021-nji ýylyň 6-njy awgustynda Türkmenistana resmi sapar bilen geler we Awazada geçirilýän Merkezi Aziýa döwletleriniň Baştutanlarynyň konsultatiw duşuşygyna gatnaşar. Bu barada...

Kataryň ilçisi Türkmenistandaky diplomatik wezipesini tamamlady

Türkmenistanyň DIM-de Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň orunbasary Berdinyýaz Mätiýewiň özüniň ýurdumyzdaky diplomatik işini tamamlaýan Katar Döwletiniň Tütkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi Mubarak bin...

Emomali Rahmon Türkmenistana sapar bilen geler

2021-nji ýylyň 4-6-nji awgustynda Täjigistanyň Prezidenti Emomali Rahmon Türkmenistana döwlet sapary bilen geler. Bu barada Täjigistanyň Daşary işler ministrligine salgylanylyp habar berilýär. Täjik Lideri saparynyň dowamynda...