Soňky habarlar

Archive news

Syýasat

Türkmenistanyň sebitleriniň häkimleri zähmet rugsadyna çykdylar

Sanly wideoaragatnaşyk arkaly 19-njy awgustda geçirilen iş maslahatynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow welaýatlaryň häkimlerine şu günden zähmet rugsadynyň berilýändigini belläp, wise-premýer E.Orazgeldiýewe sebitleriň ýolbaşçylarynyň wezipelerini...

Awazada birinji Hazar ykdysady forumy öz işine başlady

"Awaza" milli syýahatçylyk zolagynda birinji Hazar ykdysady forumynyň umumy mejlisi öz işine başlady. Mejlis Awazadaky Kongressler merkezinde geçirilýär. Mejlisiň işine Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow hem-de Hazarýaka...

Awazada IRU-nyň ýolbaşçysy bilen duşuşyk geçirildi

11-nji awgustda «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň Orunbasary, Daşary işler ministri R.Meredowyň Birinji Hazar ykdysady forumyna gatnaşmak maksady bilen Türkmenistana gelen Awtomobil...

Hazarýaka döwletleriniň arasynda bäştaraplaýyn ylalaşyklara gol çekildi

Birinji Hazar ykdysady forumyň çäreleriniň çäklerinde Azerbaýjan Respublikasynyň, Eýran Yslam Respublikasynyň, Gazagystan Respublikasynyň, Russiýa Federasiýasynyň we Türkmenistanyň ykdysadyýet boýunça degişli edaralarynyň ýolbaşçylarynyň duşuşygy geçirildi divip,...

Awazada Hazarýaka döwletleriň ulag ministrleriniň duşuşygy geçirildi

 Birinji Hazar ykdysady forumynyň çäreleriniň çäklerinde Azerbaýjanyň, Eýranyň, Gazagystanyň, Russiýanyň we Türkmenistanyň arasynda ulag ulgamynda Hazarýaka döwletleriniň hyzmatdaşlygy hakynda ylalaşyga gatnaşyjy ýurtlaryň ulag düzümleriniň ýolbaşçy...

Türkmenistanda Hazar deňzi instituty döredildi

Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Hazar deňziniň meseleleri boýunça döwlet kärhanasynyň işi bes edilip, onuň binýadynda Hazar deňzi instituty dörediler. Hazar deňziniň sebtinde hyzmatdaşlygy ösdürmek, dürli ugurlar...

Türkmenbaşy şäherinde dünýäde iň uly ekosapak geçirildi

Birinji Hazar ykdysady forumynyň öňüsyrasynda Türkmenbaşy şäherindäki Ruhyýet köşgünde audatoriýa şertlerindäki dünýäde iň uly ekologiýa sapagy geçirildi. "Ekologiýa we durnukly ösüş" diýlip atlandyrylan sapaga 3...