Soňky habarlar

Arhiw

Syýasat

Türkmenistanyň Türkiýedäki ilçihanasy sergi we maslahat geçirdi

Türkmenistanyň Türkiýe Respublikasyndaky ilçihanasy bilen Türkiýäniň Ankara uniwersiteti tarapyndan, Ankara uniwersitetiň rektorlyk binasynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň «Atda wepa-da bar, sapa-da» we «Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi»...

Pandemiýa sebäpli ulag ulgamynyň gulluklaryna goşmaça ýardam berler

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow ýylyň birinji çärýeginiň jemlerine bagyşlanyp geçirilen Hökümet mejlisinde bütin dünýäde koronawirus ýokanjynyň ýaýramagyna garşy göreş zerarly girizilen çäklendirmeler sebäpli, häzirki wagtda...

Türkmenistanyň Prezidenti Boldumsaz etrabyna täze prokuror belledi

2-nji derejeli ýurist Agamyrat Italmazowiç Abdyllaýew Daşoguz welaýatynyň Boldumsaz etrabynyň prokurory wezipesine bellenildi. «Türkmenistanyň prokuraturasy hakyndaky» Türkmenistanyň Kanunynyň 16-njy maddasyna laýyklykda, Türkmenistanyň Prezidenti, Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň...

Türkmenistana Eýrandan ýükli wagonlar geldi

Eksport ýükleri ýüklenen awtoulaglar Eýrandan Etrek demir ýol menziline geldi. Eýranyň habar beriş serişdeleriniň ýazmagyna görä, bu barada Eýranyň Gürgen şäherinde ýerleşýän 2-nji demirgazyk-gündogar demirýol...

Türkmenistanyň Prezidenti iş maslahatyny geçirdi

Anna güni hormatly Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň obasenagat toplumyna gözegçilik edýän orunbasarynyň, welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi. Onda sebitleri...

Serdar Berdimuhamedow Dmitriý Medwedew bilen duşuşdy

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, Ýokary gözegçilik edarasynyň başlygy S.Berdimuhamedow Russiýa Federasiýasynyň Howpsuzlyk geňeşiniň başlygynyň orunbasary, Russiýa Federasiýasynyň Prezidentiniň ýanyndaky ylym we bilim boýunça Geňeşiň...