Soňky habarlar

Archive news

Syýasat we ykdysadyýet

Türkmenistanyň Prezidenti Olimpiýa şäherçesine bardy

9-njy dekabrda Türkmenistanyň Prezidenti Olimpiýa şäherçesiniň sport toplumynda egindeşleri bilen sportuň birnäçe görnüşleri bilen meşgullandy we dürli sport maşklaryny ýerine ýetirdi, şeýle hem toplumyň bouling...

Türkmenistanda otlular elektrikleşdiriler

26-njy noýabrda göni aragatnaşyk arkaly geçirilen wideoşekilli iş maslahatynda demir ýol ulaglary ministri A.Atamyradow döwlet Baştutanyna ýolbaşçylyk edýän düzümlerinde işleriň ýagdaýy, hususan-da, demir ýol pudagyny...

Mary DES-niň bug-gaz elektrik bekedi doly güýjünde işleýär

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň 23-nji noýabrda geçirilen mejlisinde wise-premýer D.Amangeldiýew gözegçilik edýän düzümlerinde alnyp barylýan işleriň ýagdaýy, hususan-da, Marynyň döwlet elektrik bekediniň binýadynda utgaşykly dolanyşykda işleýän...

Türkmenistanda pagtany gaýtadan işlemäge giň gerim berilýär

Türkmenistanda ýurtda öndürilýän pagtany gaýtadan işlemäge giň gerim berilýär. Bu meselä 23-nji noýabrda geçirilen Hökümet mejlisinde ýene bir ýola dolanyldy. Şol mejlisde Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary...