Syýasat

Ýalçyn Topçu: «Dünýä dursun, sen dur Ata Watanym Türkmenistan!»

Türkiýäniň paýtagty Ankara şäherinde  Türkmenistanyň ilçihanasy tarapyndan Türkmenistanyň  hemişelik Bitaraplygynyň şanly 25 ýyllyk ýubileýi mynasybetli gurnalan surat sergisinde Türkiýäniň Prezidentiniň baş geňeşçisi Ýalçyn Topçu çykyş...

Türkmenistanyň Mejlisinde täze Kanunlaryň uly toplumy kabul edildi

Türkmenistanyň Mejlisiniň altynjy çagyrylyşynyň on ikinji maslahatynda möhüm kadalaşdyryjy-hukuk resminamalarynyň birnäçesi ara alnyp maslahatlaşyldy. Hususan-da, parlamentiň agzalary “Türkmenistanyň Administratiw iş ýörediş kodeksini tassyklamak we herekete girizmek...

Mejlis Türkmenistanyň 2021-nji ýyl üçin býujetini tassyklady

Türkmenistanyň Mejlisiniň altynjy çagyrylyşynyň on ikinji maslahatynda “Türkmenistanyň 2021-nji ýyl üçin Döwlet býujeti hakynda” Kanunyň taslamasyna, şeýle hem “Türkmenistanyň 2019-njy ýyl üçin Döwlet býujetiniň ýerine...