Soňky habarlar

Arhiw

Syýasat

Parahorlaryň birnäçesi azatlykdan mahrum edildi

Habar berşimiz ýaly, şu gün Türkmenistanyň Prezidenti, Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy Serdar Berdimuhamedow Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisini geçirdi. Mejlisde ýurduň harby we hukuk goraýjy...

Serdar Berdimuhamedow Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisini geçirdi

Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti, Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy Serdar Berdimuhamedow Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisini geçirdi. Bu barada «Watan» habarlar gepleşiginde habar berildi. Bellenilişi ýaly, mejlisiň...

Azerbaýjanyň parlament wekilleri Milli Mejlisde kabul edildi

«Watan» habarlar gepleşiginde beýan edilişi ýaly, Azerbaýjan Respublikasynyň Milli Mejlisiniň Başlygy Sahiba Gafarowa hem-de onuň ýolbaşçylygyndaky wekiliýetiň agzalary bilen gysga düzümdäki duşuşykda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň...

Hindistanda howpsuzlyk meseleleri boýunça maslahat geçirildi

Nýu-Delide Hindistanyň we Merkezi Aziýa ýurtlarynyň howpsuzlyk geňeşleriniň sekretarlarynyň ilkinji duşuşygy geçirildi. 6-njy dekabrda geçirilen duşuşykda Türkmenistana ilçi Şalar Geldinazarow wekilçilik etdi. Bu barada resmi...

Raşid Meredow Moskwada Sergeý Lawrow bilen duşuşdy

Ozal habar berşimiz ýaly, şu gün Moskwada Türkmenistanyň daşary işler ministri Raşid Meredow russiýaly kärdeşi Sergeý Lawrow bilen duşuşdy. Duşuşygyň dowamynda Owganystandaky we Merkezi Aziýadaky...

Türkmenistanyň Prezidenti amerikan işewürlerini kabul etdi

Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Türkmen-amerikan işewürler geňeşiniň ýerine ýetiriji direktory Erik Stýuarty, «Niclaus Companies» kompaniýasynyň baş direktory Jon Rizi, «UGT Renewables» kompaniýasynyň ýolbaşçysyny,...

Türkmenistan GDA-nyň Ykdysady geňeşiniň 96-njy mejlisine gatnaşdy

2022-nji ýylyň 2-nji dekabrynda Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň Ykdysady geňeşiniň 96-njy mejlisi wideokonferensiýa arkaly geçirildi. Oňa Türkmenistandan Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Hojamyrat Geldimyradow gatnaşdy. Duşuşygyň gün tertibine...

Raşid Meredow Azerbaýjanyň Prezidenti bilen duşuşdy

Şu gün Azerbaýjan Respublikasynyň Prezidenti Ilham Aliýew Türkmenistanyň wise-premýeri, daşary işler ministri Raşid Meredowy kabul etdi. Raşid Meredow Azerbaýjanyň Prezidentine Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň we Milli...