Syýasat we ykdysadyýet

Lebapda 750 desganyň gurluşygy alnyp barylýar

Döwlet Baştutanymyz Lebap welaýatynda geçirilýän maslahatyň gün tertibiniň indiki meselesine geçmek bilen, ertir ýaşaýyş toplumynyň düýbi tutular hem-de täze kiçi etrapçany ulanmaga bermek dabarasy geçiriler...

Türkmenistanyň Prezidenti wideoşekilli iş maslahatyny geçirdi

 Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň gurluşyk, energetika we jemagat hojalygy ulgamlaryna gözegçilik edýän orunbasarynyň, welaýatlaryň hem-de Aşgabat şäheriniň häkimleriniň gatnaşmagynda göni aragatnaşyk arkaly...

Türkmenistanyň howpsuzlyk ministri wezipesinden boşadyldy

Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany bilen,  Baýramow Döwrangeldi Garýagdyýewiç, işde goýberen düýpli kemçilikleri üçin, Türkmenistanyň milli howpsuzlyk ministri wezipesinden boşadyldy we onuň polkownik harby ady maýor harby...

Galla oragynyň depgini: Ahal welaýaty

Türkmenistanyň gallaçylary gyzgalaňly döwri başdan geçirýärler. Ýurdumyzda güýzlük bugdaý oragynyň depgini günsaýyn ýokarlanýar. Şu ýyl döwlet tabşyrygyna laýyklykda, ekerançylarymyzyň öňünde 1 million 600 müň tonna...

Türkmenistanyň Prezidentiniň täze kitaby çapdan çykdy

Düýn Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Mejlisiň Başlygyna, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasarlaryna, harby we hukuk goraýjy edaralaryň ýolbaşçylaryna özüniň täze döreden eserini — “Enä tagzym —...

Türkmenistanyň Prezidenti täze desgalaryň taslamalary bilen tanyşdy

7-nji iýunda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow paýtagtymyzda we ýurdumyzyň welaýatlarynda işlenip taýýarlanylan gurluşyk taslamalary bilen tanyşdy. Ilkinji tanyşdyrylan taslamalaryň biri “Nusaý” myhmanhanasynyň ikinji nobatdakysynyň gurluşygynyň taslamasydyr....

Türkmenistanda Kolumbiýa Respublikasynyň ilçisi işläp başlady

7-nji iýunda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň tabşyrmagy boýunça Mejlisiň Başlygy G.Mämmedowa Kolumbiýa Respublikasynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Alfonso Lopes Kabalýerodan ynanç hatyny...

Türkmenistanda galla oragy badalga aldy

6-njy iýunda Türkmenistanda galla oragyna badalga berildi. Mälim bolşy ýaly, Ministrler Kabinetiniň 25-nji maýda geçirilen mejlisiniň barşynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow daýhanlara täze zähmet üstünliklerini...

Türkmenistanyň Prezidenti wideoşekilli iş maslahatyny geçirdi

 4-nji iýunda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň obasenagat toplumyna gözegçilik edýän orunbasarynyň, welaýatlaryň hem-de Aşgabat şäheriniň häkimleriniň gatnaşmagynda göni aragatnaşyk arkaly nobatdaky wideoşekilli...

Türkmenistanda Argentina Respublikasynyň ilçisi işe başlady

4-nji iýunda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça Türkmenistanyň Mejlisiniň Başlygy G.Mämmedowa Argentina Respublikasynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Rikardo Ernesto Lagoriodan ynanç...