Soňky habarlar

Arhiw

Dünýäde

Italiýa şu günden sintetiki etiň satuwyny gadagan edýär

Italiýanyň hökümeti laboratoriýa şertlerinde öndürilýän azyk harytlarydyr mal iýmlerini peýdalanmaga gadaganlyk girizmek barada kanun taslamasyny goldady diýip, ANSA habarlar gullugyna salgylanýan «MIR 24» ýazýar. «Italiýa sintetiki...

Şweýsariýada güýçli şemal iki otlyny agdardy

Şweýsariýada iki sany ýolagçy otlusy ýurduň dürli etraplarynyň ikisinde harasatly şemal sebäpli, demir ýol relslerinden agdaryldy diýip, «Vesti.ru» habar berýär. Hadysa ýurduň demirgazyk-günbataryndaky Bern ülkesinde...

Alymlar pilleriň nämeden gorkýandygyny anykladylar

Alymlaryň halkara topary synag geçirmek bilen, pilleriň hakykatda nämeden gorkýandygyny kesgitlediler diýip, «Live Science» neşirine salgylanýan «MIR 24» ýazýar. Öň bu mähnet jandarlaryň syçanlardan gorkýandygy barada...

Smailow ýene Gazagystanyň Hökümet başlygy boldy

Gazagystanyň häzirki Premýer-ministri Alihan Smailow ýene bu wezipä saýlandy. Ýurduň Mažilisiniň deputatlary onuň kandidaturasyny goldap ses berdiler diýip, «MIR 24» ýazýar. Mažilisiň deputatlarynyň 98-sinden 97-si ses...

Gyrgyzystanda Aýgül atly güli gorap saklamakçy bolýarlar

Gyrgyzystandaky «Aýgül -Too» goraghanasyny seýrek Aýgül atly güli goramak üçin üç ýyl möhlet bilen ýapmak kararyna geldiler diýip, «MIR 24» ýazýar. Goraghana ýurduň Batken oblastynda ýerleşýär....

BSGG: Azerbaýjan we Täjigistan gyzzyrma keselini ýeňdi

Azerbaýjan we Täjigistan gyzzyrma keselinden azat ýurtlaryň we çäkleriň 42-siniň sanawyna girdi. Bu barada Bütindünýä Saglygy Goraýyş Guramasynyň hünärmenleri habar berdi diýip, «Habar 24» ýazýar....

Akula-robot Temzanyň suwuny arassalaýar

Robot-akula Temza derýasynyň suwuny plastikden arassalaýar diýip, «Habar 24» ýazýar. Enjam golaýda peýda boldy, emma eýýäm peýdalydygyny görkezdi. Işläp düzüjileriň sözlerine görä, ol gije-gündizde 23...

«Pepsi» täze nyşany bilen tanyşdyrdy

«Pepsi» kompaniyasy soňky 15 ýylyň içinde öz nyşanyny ilkinji gezek täzeledi, ony şu güýzde ABŞ-da we Kanadada, geljek ýyldan başlap dünýä bazarynda peýdalanyp başlarlar diýip,...

«Jon Uik» filminiň ýene bir şahasy peýda bolar

«Jon Uik» filmler tapgyrynyň prodýuseri Erika Li onuň ýene bir şahasynyň (spin-off) boljakdygyny habar berdi diýip, «Collider» neşirine salgylanýan «Gazeta.ru» ýazýar. «Biziň surata almak isleýän ýene...

Awstriýanyň gündogaryndaky köl doly gurady

Gündogar Awstriýada Şikzee köli tutuşlygyna gurady diýip, «Habar 24» ýazýar. Ýurt guraklykdan ejir çekmegini dowam edýär, Awstriýanyň çäginiň ýarysynda ýerasty suwlaryň derejesi peseldi. Muňa ýagynsyzlyk...

Russiýa Federasiýasynda ömrüň dowamlylygy artýar

Russiýa Federasiýasynda ömrüň garaşylýan dowamlylygy geçen ýylyň jemleri boýunça 72,76 ýaşa çenli uzaldy, bu görkeziji 2021-nji ýylda 70,1 ýaşa deň bolupdy diýip, «RBK» neşiri ýurduň...