Soňky habarlar

Arhiw

Dünýäde

Italiýanyň meşhur markasy sanjymy wagyz edýär

Italiýanyň «Valentino» modalar öýi ýüzüne «Vaccinated» ýazgyly lybaslary satyp başlady. Bu ýazgy hemmeleri koronowirus pandemiýasyna garşy sanjym etdirmäge çagyrýar. Modalar öýüniň direktory Pierpaolo Piksioliniň aýdyşy ýaly:...

“Airbus” kompaniýasy “uçýan taksisini” tanyşdyrdy

Ýewropanyň öňdebayrjy awiagurluşyk kompaniýasy bolan “Airbus” kompaniýasy özüniň “uçýan taksi” taslamasyny Tuluzadaky sammitinde tanyşdyrdy. “Uçýan taksi” dikuçara meňzeýär. Bu modele “äpet sürüjisiz” ulag lakamy berildi....

«Apple» syzdyrylýan maglumatlara garşy göreşýär

«Apple» kompaniýasy içerki maglumatlaryň syzdyrylmagyna garşy göreşmegi dowam etdirer we syzdyrylanlara jeza berer. Meseläniň täsin tarapy, muny habar berýän içerki e-poçta hem onlaýn ýagdaýda ýaýradyldy....

Ýewropada gazyň bahasy 880 dollara ýetdi

Ýewropanyň fýuçers bazarynda tebigy gazyň bahasy 11,7 göterim gymmatlap, bir müň kub metr üçin 880 dollara deň boldy. Söwdalaşyklardan soňra oktýabr üçin tranzit daşamalarynyň bahasy her...

Suwa çümüjiler üçin «akylly» äýnekler

«Kickstarter» saýtynda suwa çümmek üçin «Holoswim» atly «akylly» äýnekler hödürlenildi. Olaryň esasy aýratynlygy gurnalan golografiki OLED displeýinde dürli maglumatlary görkezýänligidir. Şeýlelik bilen äýnek türgenleşik wagtynda ýüzüjä...

«Apple» Ýewrokomissiýanyň kanunçylyk taslamasyna garşy

Ýewropa Komissiýasy 23-nji sentýabrda smartfonlar, planşetler we gulaklyklar üçin ýekeje zarýad beriji birikdirijini üpjün edýän kanunçylyk taslamasyny hödürlär diýip, «vc.ru» habar berýär. Şeýle kanunyň kabul...

«PlayStation 5 devkits» toplumy 6000 ýewro satyldy

«EBay» onlaýn söwda meýdançasynda satuwda adaty bolmadyk teklip peýda boldy. Ulanyjylaryň biri wideo oýunlaryny döredijiler üçin niýetlenen konsolyň ýörite wersiýasy bolan «PlayStation 5 devkits»...

ABŞ sanjym edilen daşary ýurtlular üçin serhetleri açar

ABŞ-nyň hökümeti sanjym edilen daşary ýurtlular üçin ýurda girmek baradaky çäklendirmeleri aýyrmagy meýilleşdirýär. Noýabr aýynda giriziljek täze düzgünlere görä, syýahatçylar diňe uçara münenlerinde degişli sanjym...

LEGO we Pokemon talaňçylygy

Niderlandlaryň Worburg şäherinde batyrgaý talaňçylyk boldy. Ak awtoulagda iki nätanyş, seýrek LEGO toplumlaryny we Pokemon kartoçkalaryny almak üçin oýunjak dükanynyň penjiresine girdi. Talaňçylygyň amala aşyrylan...