Arhiw

Dünýäde

Sazanda Bob Dilan ähli ses ýazgylaryny satdy

Amerikaly meşhur sazanda Bob Dilan öz aýdymlarynyň ählisini Sony Music kompaniýasyna satdy, bu kompaniýa şeýle-de onuň geljekki saz eserlerine hem hukugy satyn aldy. Bu barada...

Türkiýedäki iň uly köl doňdy

Türkiýäniň gündogarynda tebigy geň-taňlyk hasaba alyndy, ýurduň iň uly Wan köli buz bilen örtüldi. Sowuk gyş zerarly kölüň giden kenarýaka bölekleri doňdy. Howanyň 20 gradus...

BSGG-niň baş direktory ikinji möhlete saýlanar

Bütindünýä Saglygy Goraýyş Guramasynyň baş direktory Tedros Adhanom Gebreýesus öňdäki maý aýynda guramanyň başlyklygyna saýlawlarda ýeke-täk dalaşgär boldy. Bu barada BSGG-niň metbugat gullugy habar berdi. Dalaşgärleri...

Näme üçin “Titanik” häzirem suwuň teýinde

1912-nji ýylyň 14-15-nji apreli gijesi Atlantik ummanynda heläkçilige uçran meşhur “Titanik” syýahatçylyk gämisi henizem ummanyň düýbünde galýar. Eger gämini heläkçiligiň yzysüre suwuň ýüzüne götermek mümkin...

Bosfor bogazynda ümür zerarly hereket togtadyldy

Türkiýede dörän güýçli ümür zerarly Bosfor bogazynda ulaglaryň hereketi togtadyldy. Lenta.ru saýtynyň habar bermegine görä, gämileriň hereketi iki ugur boýunça hem wagtlaýynça saklanyldy. Ümürýeri şäheriniň...

“Uolles bilen Gromitiň” dowamy bolar

2020-nji ýylda “Aardman Animations” studiýasy Netflix internet göwünaçyşlyklar platformasy bilen birlikde “Towuk ketekden gaçyşlyk” atly animasion filmiň dowamyny surata düşürmekde hyzmatdaşlyk edýändigini habar beripdi, golaýda...

Berluskoni Italiýanyň Prezidentiniň saýlawlaryna gatnaşmaz

Belta habarlar gullugynyň la Repubblica gazetine esaslanyp ýazmagyna görä, Italiýanyň öňki premýer-minstri Silwio Berluskoni ýurduň Prezident saýlawlaryna gatnaşmaz. Bu barada resmi habary Berluskoniniň adyndan senator Liçiýa...

Täze Zelandiýanyň premýer-ministri toýuny yza süýşürdi

Täze Zelandiýanyň premýer-ministri Jasinda Ardern öz toýuny COVID- çäklendirmeler sebäpli yza süýşürýändigini ýurtda girizilen täze çäklendirmeler baradaky metbugat-ýygnagy wagtynda habar berdi. Bu barada RIANowosti ýazýar....

Iş başynda galmagyny haýyş edýärler

NATO harby bileleşigine agza iri döwletleriň birnäçesi guramanyň häzirki başlygy Ýens Stoltenberge möhleti tamamlanandan soňam iş başynda galmagyny haýyş edip ýüzlendiler. Onuň möhleti şu ýylyň...

Nýu-Ýorkda prezident Teodor Ruzweltiň heýkelini aýyrdylar

ABŞ-da, Nýu-Ýork şäherinde ýurduň 26-njy Prezidenti Teodor Ruzweltiň hatyrasyna dikeldilen heýkel aýryldy, muňa heýkeliň ýanynda afrikalynyň we indeýiň keşbiniň şekilleri sebäp boldy. 2020-nji ýylda Amerikada bolup...