Soňky habarlar

Arhiw

Dünýäde

«Windows 11» hem mugt bolar

«Ixbt.com»-yň habar bermegine görä, «Windows 11» operasion ulgamy hem «Windows 7» we «Windows 8.1» ýaly köne ulgamlar ýaly mugt berler. Çeşmeler bu gadamyň «Windows 11» gurluşy...

MIUI-nyň näsazlyklary düzediler

«Xiaomi» kompaniýasy MIUI smartfonlarynda näsazlyklar we kemçilikler bilen iş salyşjak täze bölümi döretdi. Bäş adamdan ybarat ýörite «MIUI pionerleri» toparynyň ulanyjylar tarapyndan ýüze çykarylan kynçylyklary...

Ekwadorda ýer titredi

Ýuwaş ummanynyň Ekwadora degişli kenarlarynda 5.2 ball ululykda ýer titremesi hasaba alyndy. Bu barada ýurduň Milli geofiziki instituty habar berdi. Seýsmologlaryň pikirine görä, ýer titremeler ýerli...

«Airbus» bilen «Boeing» ylalaşyk gazanmaga ýakyn

ABŞ bilen Ýewropanyň arasyndaky söwda bilen bagly 15 ýyllyk dawa parahatçylykly ýol bilen çözülmegiň bosagasyna geldi. «Izwestia» neşiriniň habar berşi ýaly, ABŞ we Ýewropa Bileleşigi awiasiýa...

Putin migrantlaryň ýurtda galmak möhletini uzaltdy

Eger jenaýatçylykly işe baş goşmadyk bolsa, Russiýa 30-njy sentýabra çenli migrantlary ýurtdan çykarmaz. Prezident Wladimir Putin bu baradaky degişli Karara gol çekdi ― diýip, RIA...

«Ferrari» özüniň ilkinji eşik söwda ulgamyny açdy

Italiýanyň ýaryş we sport awtomobillerini öndüriji kompaniýasy Ferrari erkek, zenan we çaga egin-eşikleri liniýasyny işe girizdi we restoran açdy. Egin-eşik liniýasynyň döredijilik müdiri öň Armani moda...

Ilon Mask «Anonymous»-yň hakerlerine jogap berdi

Ilon Mask «Anonymous» hakerler topary tarapyndan garaşylmadyk ýagdaýda özüne garşy söweş yglan edilmegine jogap berdi. Ol «Twitterdäki» şahsy hasabynda her kimiň «Anonymous» bilen baglanyşdyrýan suratyny,...

Eýranda 7 müň ýaşly ybadathana tapyldy

Eýranyň günorta-günbatarynda geçirilen arheologiýa gazuw-agtaryş işlerinde mundan 7000 ýyl ozal gurlan ybadathana tapyldy. Äpet kerpiçlerden gurlan bina, alymlaryň pikiriçe, dini maksatlar üçin ulanylan bolmaly. Ybadathananyň golaýynda...

Rumyniýa «Huawei» bilen bagly sanksiýalara goşulýar

Rumyniýanyň häkimiýetleri «Huawei» kompaniýasyny ýurdy 5G tizlikli Internet bilen üpjün edijileriň arasyndan aýyrdy. «Ferra.ru»-nyň «Reuters» habar gullugyna salgylanyp habar berşi ýaly, bu ýagdaý dünýäniň iň...

«Neftlix» onlaýn dükan döretdi

«Netflix» platformanyň film taslamalary bilen baglanyşykly aýratyn hyzmatlary hödürleýän onlaýn dükanyny açdy. Sahypadan «Ýasuke» we «Edem» animasion filmlerine bagyşlanan gymmatlyklary satyn alyp bolar. Ýakyn wagtda onlaýn...

E3 2021 sergisiniň doly meýilnamasy yglan edildi

Amerikanyň güýmenje programma üpjünçiligi assosiasiýasy we «Entertainment Software Association» kompýuter oýunlary guramasy «Electronic Entertainment Expo 2021» (E3 2021) sanly sergisiniň doly meýilnamasyny yglan etdi. Onlaýn görnüşinde...

Alymlar: işjeň koronowirusyň mukdary 10 kilograma ýetdi

Ysraýylyň Weýsman Ylym institutynyň we ABŞ-nyň Kaliforniýa ştatyndaky Tehnologiýa institutynyň alymlary bilelikde dünýäde adamlara ýokaşan koronowirus keseliniň umumy agramyny hasapladylar. Olaryň aýtmagyna görä, häzire çenli adamlara...

«McDonalds» hakerleriň hüjümine sezewar boldy

Dünýäniň iň meşhur tiz tagam kompaniýalarynyň biri bolan «McDonalds» kompaniýasy hakerleriň hüjümine sezewar boldy. Bu hüjümiň netijesinde müşderileriň we kompaniýanyň işgärleriniň şahsy maglumatlary ogurlanyldy. Has takygy,...