Arhiw

Dünýäde

Hytaý pensiýa ýaşyny ýokarlandyrmagy meýilleşdirýär

Hytaý Halk Respublikasynyň Döwlet Geňeşiniň Premýer-ministri Li Kesýan durmuş-ykdysady ösüş boýunça 14-nji bäşýyllyk meýilnamany (2021-2025) durmuşa geçirmek prosesinde Hytaýda pensiýa ýaşynyň kem-kemden artjakdygyny aýtdy. Bu...

Putin Gorbaçýowy 90 ýaşy bilen gutlady

Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putin SSSR-iň ilkinji we ýeke-täk Prezidenti Mihail  Gorbaçýowy 90 ýaşy bilen gutlady. Bu gutlag haty  Kreml metbugat gullugy tarapyndan neşir edildi. Putiniň...

Saud Arabystany Patyşalygy haj zyýaratyna rugsat berdi

Saud Arabystanynyň Hökümeti koronawirusa garşy sanjym edilen adamlara haj zyýaratyny etmäge rugsat bermeklik kararyna geldi. Bu barada «TASS» habar berýär. Bu ýylky mukaddes haj zyýaraty  iýul...

«Microsoft» şereketi täze «Mesh» platformasyny hödürledi

«Microsoft»  şereketi adamlar bilen işlemeklik we aragatnaşyk gurmaklyk üçin täze platforma hödürledi. «Mesh» diýlip atlandyrylýan täze platforma hakyky we wirtual dünýäleriň arasyndaky peýwentiň (simbiozyň) bir görnüşidir. «Mesh»...

Lukaşenko Belorussiýa bilen Russiýanyň birleşmegini goldamady

Belorussiýanyň Prezidenti Aleksandr Lukaşenko belarus – rus hyzmatdaşlygyna bagyşlanan  düýnki  –  2-nji martdaky ýygnakda  Belorussiýa bilen Russiýanyň ýeke-täk dolandyryş edarasyny döretmeklik üçin birleşmeli däldigini aýtdy....

Russiýada özbek teleýaýlymlary görkezilip başlandy

«SPB TV» kompaniýasy  Özbegistanyň Milli telewideniýe we radio kompaniýasy bilen özbek dilindäki teleýaýlym önümlerini GDA ýurtlarynda ýaýlyma bermeklik barada şertnama baglaşdy. Bu barada Russiýanyň «TASS»...

Global ykjam aragatnaşyk 226 eksabaýt artar

«Ericsson» kompaniýasynyň wekilleri Şanhaýda «MWC 2021» sergisiniň çäginde geçirilen bäşinji nesil ykjam aragatnaşyk torlaryny ösdürmek baradaky sammitde torlaryň häzirki ýagdaýy we geljegi barada gürrüň berdiler. Kompaniýanyň ...

«Starlink» hemrasy internetiň tizligini iki esse artar

ABŞ-ly telekeçi Elon Mask özüniň şahsy twitter sahypasynda «Starlink» hemrasynyň internetiň tizligini 2021-nji ýylda iki esse ýokarlandyrjakdygyny habar berdi. Bu habara görä, bu ýyl «Starlink» ...

Kanadada derýa ýuridik şahs hukugy berildi

Kanadanyň Kwebek welaýatyndaky Megpaý derýasyna ýuridik şahs hukugy berildi. Hut şu nukdaýnazardan hem, ýurduň Hökümeti, Daşky gurşawy goramak ministrligi we «Innu etnik» toparynyň agzalary derýany...