Soňky habarlar

Arhiw

Dünýäde

Şweýsariýanyň Parlamenti täze Prezidenti saýlady

Şweýsariýanyň Parlamenti çarşenbede ýurduň täze Prezidentini saýlady, ol Sosialistik partiýanyň agzasy Alen Berse diýip, TASS ýazýar. Ses berlişik federal ýygnagyň saýtynda onlaýn görnüşde geçdi, Berse deputatlaryň...

Si Szinpin Saud Arabystanyna resmi sapar bilen barar

Hytaýyň Başlygy Si Szinpon şu gün, 7-nji dekabrda Saud Arabystanyna iki günlük resmi sapar bilen barar diýip, bu ýurduň SPA habarlar gullugyna salgylanýan «Aif.ru» habar...

Afrikada azyk howpsuzlygy üçin esasy howp agzaldy

Suwuň ýetmezligi we seýrek ýagynlar Afrikadaky azyk howpsuzlygy üçin iň esasy töwekgelçilikli ýagdaý bolup durýar, bu ukrain krizisi we logistiki zynjyrlaryň bozulmagyna garanyňda, has uly...

Ortaýer deňzinde 164 bosgun halas edildi

Ortaýer deňzinde geçirilen iki günlük tutum netijesinde bosgunlaryň 164 sanysyny halas etmek başartdy. Rezin gaýykda ýerleşen bosgunlaryň arasynda çagalaryň 50-den gowragy bar diýip, «Habar 24»...

Londonda ilkinji «Halal Expo» halkara sergisi geçdi

Beýik Britaniýanyň paýtagtynda ilkinji gezek «Halal Expo» halkara sergisi geçirildi diýip, «Habar 24» ýazýar. Serginiň guramaçylary ýüzlerçe özboluşly harytlary bir ýere jemlemegi başardylar. Bu ýerde çaga...

«Gara altyn» gymmatlaýar

Dünýäde nebitiň nyrhy düýn ösüş görkezdi, maýa goýumçylar Hytaýda çig malyň bu görnüşine islegiň artmagyna garaşylmagy hem-de rus nebitine «nyrh üçeginiň» girizilmegi bilen baglylykda bahalaryň...

Oksfordyň sözlügi ýylyň sözüni yglan etdi

Oksfordyň sözlügi ýylyň sözlügi hökmünde goblin mode («gobliniň kadasy») diýen sözi yglan etdi diýip, Oksford uniwersitetiniň neşirýatynyň metbugat gullugy habar berdi. Sözlügiň maglumatlaryna görä, «gobliniň kadasy»...

Geýmerleriň Gitleri näçe gezek «ýok edendigi» hasaplandy

«Sniper Elite 5» kompýuter oýnunyň awtorlary oýun wagtynda geýmerleriň aýratyn alnan duşmanlary näçe gezek ýok edendiklerini sanadylar. Hasabat «Rebellion» işläp düzüjisiniň sahypasynda çap edildi diýip,...

Germaniýada Santa-Klauslaryň ylgaw ýaryşy geçdi

Germaniýanyň Mühendörf şäherinde her ýyl geçirilýän Santa-Klauslaryň ylgaw ýaryşyna bu ýyl müň töweregi adam gatnaşdy diýip, «Habar 24» ýazýar. Ýaryş ilkinji gezek şäheriň ýerli ylgaw klubynyň...

Hirosimada ýadro ýaragsyz dünýä üçin maslahat geçiriler

Ýadro ýaragsyz dünýä üçin halkara toparynyň (IGEP) ilkinji maslahaty 10-11-nji dekabrda Ýaponiýanyň Hirosimo şäherinde geçiriler diýip, Ýaponiýanyň DIM-niň beýanatyna salgylanýan TASS habarlar gullugy habar berdi....

Nýu-Ýork dünýäde iň gymmat paýtagt diýlip ykrar edildi

«Ekonomist» britan žurnalynyň wekilleri tarapyndan düzülen sanawa laýyklykda, Nýu-Ýork dünýäde iň gymmat paýtagt diýlip ykrar edildi diýip, «Habar 24» ýazýar. Bu hümmetsizlenme hem-de dollaryň ýokary...