Arhiw

Dünýäde

“Samsung” smartfon bazaryndan ýokary girdeji gazandy

“Samsung Electronics” kompaniýasy 2020-nji ýylyň üçünji çärýeginde soňky alty ýyldaky iň ýokary girdejisini gazandy. Muňa garamazdan, koreý brendi bu babatda “Apple”-den yzda barýar. Kompaniýanyň “Galaxy...

“Xiaomi” ady nireden gelip çykýar?

Dünýäniň öňdebaryjy smartfon öndüriji kompaniýalaryň biri bolan “Xiaomi”-niň ýolbaşçysy Lei Jun kompaniýanyň adynyň nähili goýlandygy barada gürrüň berdi. Ýolbaşçy kompaniýa üçin at gözlänlerinde gyzyl ýyldyz,...

Tiz kömek welosiped

Soňky wagtlarda elektrik energiýasy bilen işleýän dürli maksatlar üçin dizaýn edilen görnüşleri işlenip taýýarlanýar. Merkezi edarasy Parižde ýerleşýän kompaniýa “Emergency Bikes” atly ilkinji lukmançylyk kömegini...

“SpaceX” bir raketany ýedinji gezek uçurdy

“SpaceX” kompaniýasy dünýäniň äli ýerini internet aragatnaşyk tory bilen üpjün etmek maksady bilen ýola goýan “Starlink” taslamasynyň çäklerinde nobatdaky uçuşyny amala aşyrdy. Adatça, bir gezek...

Meşhur Diýego Maradona aradan çykdy

Argentinanyň “Klarin” neşiriniň habaryna görä, şu gün dünýä futbol ýyldyzy Diýego Maradona 60 ýaşynda aradan çykdy. 2-nji noýabrda Maradona La Plata şäherindäki keselhana ýerleşdirildi. Lukmanyň sözlerine...

“Tesla Semi”: bir gezekki zarýady bilen 1000 km

Ilon Maskyň ýolbaşçylyk edýän “Tesla” kompaniýasy “Tesla Semi” atly elektrik energiýasy bilen işleýän ýük ulagyny işläp taýýarlaýar. Häzirki wagtda ýollarda synag sürüşleri geçirilýän innowatiw ulaga...

“Galaxy A12” hem-de “Galaxy A02s” tanyşdyryldy

“Samsung” kompaniýasy iki sany täze smartfony tanyşdyrdy. “Galaxy A12” we “Galaxy A02s” atly telefonlary orta derejeli telefonlar degişlilikde 150 hem-de 179 dollardan satylar. “Galaxy A12”...

Germaniýada wodorod bilen işleýän otly gurdular

Germaniýanyň «Deutsche Bahn» atly döwlet demirýollary edarasy bilen Germaniýanyň tehnologiýa ägirdi bolan «Siemens» şereketiniň hünärmenleri bilelikde 2050-nji ýyla çenli zyňyndylary nola barýança azaltmaklyk meýilnamasynyň çäginde wodorod...

42 km üznüksiz drift etdi

Dolulygyna elektrik energiýasy bilen işleýän “Porsche Taycan” modelli ulagynda iň uzak wagtlap drift hereketi ýerine ýetirilip, rekordlar kitabyna girizildi. Ulag bilen üznüksiz ýagdaýda 42 km...

Täze laboratoriýa gurlar

2021-nji ýylda Halkara Kosmos Stansiýasynda “Nauka” atly täze laboratoriýa gurlar. Stansiýanyň täze bölegini gurmak üçin russiýaly Sergeý Ryžikow hem-de Sergeý Kud-Swerçkow “Zarýa” motoryndaky anten kabellerini...

BMW täsin nusgalyk ulagyny görkezdi

Dünýäniň öňdebaryjy awtoulag öndürijisi bolan BMW örän täsin nusgalyk ulagyny tanyşdyrdy. “BMW M4” atly ulag tebigatyň jümmüşinde dynç almagy we wagt geçirmegi halaýanlar üçin dizaýn...

Dünýäniň ilkinji antibakteriýal telefony

CAT kompaniýasy dünýäniň antibakterial telefonyny tanyşdyrdy. “S42” atly telefonyň daşynyň gatlagy  mikroblaryň ýaýramagynyň öňüni alýar. Smartfonyň indiki ýylyň başynda satuwa çykaryljakdygy mälim edildi. Telefonyň daşynyň...

Türkmenistan ÝB-däki raýatlaryny alyp gelýär

9-njy oktýabr güni «Türkmenhowaýollary» gullugy Germaniýanyň Mýunhen şäherinden ýörite uçuşy amala aşyrylar. Bu uçuş bilen Ýewropa Bileleşiginiň dürli döwletlerinde galan 100 watandaşymyz ýurdumyza alnyp gelner. Türkmenabadyň...