Arhiw

Dünýäde

Türkiýede hümmetsizlenme iýunda 80 göterim çaltlandy

Türkiýede geçen aýda hümmetsizlenmäniň depgini 78,62 göterim ýokarlandy diýip, TASS habarlar gullugy bu ýurduň Statistika institutynyň maglumatlaryna esaslanyp habar berdi. Hümmetsizlenmäni seljeriş toparynyň garaşsyz bilermenleriniň resmi...

Eýfel diňi düýpli abatlanmaga mätäç

Pariž şäheriniň baş nyşany bolan Eýfel diňi poslaýar, şonuň üçin ol meýilleşdirilişi ýaly kosmetiki abatlaýşa däl-de, düýpli dikeldiş işleriniň geçirilmegine mätäç diýip, «The Guardian» neşiri...

«Volvo» satuwlaryny 27 göterim azaltdy

Şwesiýanyň «Volvo Car AB» awtoulag öndürijisiniň satuwlary iýunda ýyllyk hasaplamada Hytaýda girizilen lokdaunlar bilen baglylykda emele gelen düzüm bölekleriniň ýetmezligi sebäpli, 26,9 göterim azaldy. Iýunda...

Iň oňat şähdiňi açýan gök önüm agzaldy

Pomidory yzygiderli iýmek ýaralaryň tiz bitmegine hem-de bedende demriň we magniniň oňat özleşmegine ýardam edýär. Onsoňam bu gök önüm keýpiňi çaglaýan iň oňat serişde diýlip...

Botanikler dünýäde iň uly suw liliýasyny tapdylar

Botanikler äpet suw liliýasynyň (sogangülüň) täze görnüşini açdylar. Bu soňky ýüz ýylda şeýle ugurdaky ilkinji açyşdyr diýip, «Frontiers in Plant Science» neşiri ýazýar diýip, MIR24...

Rodeniň «Akyldary» 10 million ýewro satyldy

«Christie's» söwdalaşyk öýünde nusgawy heýkeltaraş Rodeniň 1928-nji ýyl bilen senelenýän meşhur «Akyldar» atly heýkeliniň nusgasy 10,7 million ýewro satyldy. «Akyldar» Rodeniň naýbaşy eseri bolmak bilen, bütin...

Muhammet Alynyň ýapynjasy söwdalaşyga çykarylar

Rowaýaty boksçy Muhammet Alynyň «asyryň tutluşygy» adyny alan, Jo Freýzeriň garşysyna boks urşunda geýen mantiýasy 21-nji iýulda Dallasda geçjek auksiona çykarylar. Söwdalaşygyň başlangyç bahasy 969...

Bakuda Hazaryň ekologiýasyna bagyşlanan halkara forum geçiriler

5-nji iýulda Azerbaýjanyň Ekologiýa we tebigy baýlyklar ministrliginiň guramagynda Baku şäherinde Hazar deňziniň ekologiýa meseleleri boýunça halkara forum geçiriler. «Day.Az»-yň habar bermegine görä, halkara konferensiýa Hazarýaka...

Kemeron Diaz sekiz ýyllyk arakesmeden soň kino dolanýar

Amerikaly zenan kino ýyldyzy Kemeron Diaz sosial torlarda ýerleşdiren habarynda sekiz ýyllyk arakesmeden soňra kino dolanýandygyny buşlady diýip, «CNN» teleýaýlymy habar berdi. 49 ýaşly Diaz «Netflix»...

Zeminiň süýji suwly howdanlary çalt yzgar ýitirýär

Tehas uniwersitetiniň alymlary täze howp barada habar berdiler. Ýagny Ýerdäki süýji suwly howdanlar çalt bugaryp, suwuny ýitirip başlady. Kislorodyň azalmagyndan we zäherli suwotularyň köpelmeginden ötri,...

Russiýada ähli koronawirus çäklendirmeleri ýatyryldy

Şu gün Russiýada koronawirus pandemiýasy zerarly ozal girizilen çäklendirmeleriň ählisi ýatyryldy. Bu barada «Rospotrebnadzora» salgylanmak bilen «Kommersant» neşiri habar berýär. 1-nji iýuldan başlap ýurtda jemgyýetçilik azyk...

«AwtoWAZ» iýunda ýedi müň awtoulag öndürdi

Russiýanyň «AwroWAZ» önümçilikçisi geçen aýyň dowamynda 7 müň awtoulag öndürdi, bu görkeziji iýulda 30 göterim artar diýip, ýurduň Samara oblastynyň hökümeti habar berdi diýip, «MIR24»...

Ýair Lapid Ysraýylyň hökümet başlyklygyna saýlandy

Ysraýylyň hökümet başlyklygy resmi taýdan Naftali Bennetden («Täze sagçylar» partiýasy) Ýair Lapide («Eş Atid» partiýasy) geçdi diýip, ýurduň metbugaty şu gün, annada säher bilen habar...