Arhiw

Syýahatçylyk

GDA ýurtlarynyň iň gowy dag lyža dynç alyş merkezleri

GDA ýurtlarynyň iň gowy dag lyža dynç alyş merkezleri

Kurşawel, Dawos, Kitzbýuel, Zelden. Ýewropanyň meşhur dag lyža dynç alyş merkezleriniň atlaryny sanasaň sanap oturmaly. Şeýle-de bolsa, GDA ýurtlarynda gyşky dynç alyş möwsümini ýokary derejede...
«Awaza» nähili barmaly we munuň üçin nämeler gerek

«Awaza» nähili barmaly we munuň üçin nämeler gerek

Birinji usul uçar bilen ― munuň üçin birnäçe wagt öňünden «Türkmenhowaýollary» gullugynyň resmi saýtynda onlaýn internet arkaly petek satyn almaly. Şeýle hem «Saray» mobil goşundysyny ýükläp...
Aşgabadyň taryhyndan parçalar

Aşgabadyň taryhyndan parçalar

Mähriban Diýarymyzyň paýtagty Aşgabat ilkibaşda kiçeňräk gala berkitmesi eken. Geçen 140 ýylyň dowamynda Aşgabat, gör, nähili özgerdi! Birwagtky Aşgabat obasynyň ornunda ajaýyp, döwrebap häzirki zaman...
Italiýa barada gyzykly maglumatlar

Italiýa barada gyzykly maglumatlar

Italiýanyň kenarlaryny üç sany deňiz ýuwýar. Olar günbatarda Tiren we Liguriý deňzi, gündogarda Adriatika deňzi, günortada bolsa Ion we Ortaýer deňzi bilen serhetleşýär. Dünýä kartasyna seredeniňde, Italiýa...
Aşgabat siti ― şäher içindäki şäher

Aşgabat siti ― şäher içindäki şäher

Siz Türkmenistanyň Prezidentiniň Aşgabat şäheriniň demirgazygynda guruljak täze şäheriň taslamasy bilen tanşandygy baradaky habarymyzy eýýäm şu gün irden okan bolsaňyz gerek. Bu ýerde amala aşyryljak...
Aşgabatda guruljak welosiped binasy barada maglumatlar

Aşgabatda guruljak welosiped binasy barada maglumatlar

Ministrler Kabinetiniň şu ýylyň 22-nji fewralynda bolup geçirilen mejlisinde hormatly Prezidentimiziň Aşgabat şäheriniň Çandybil şaýoly bilen Bekrewe köçesiniň çatrygynda Welosiped binasyny gurmak hakyndaky Karara gol...
Awazadaky ähli myhmanhanalar barada maglumat

Awazadaky ähli myhmanhanalar barada maglumat

Göçürüp almak üçin şu ýere basyň.  Öz dostlaryňyz we ýakynlaryňyz bilen hökman paýlaşyň -------------------------------------------------- Eger-de ýalňyş tapsaňyz - info@turkmenportal.com hat ýazyň. ...