Soňky habarlar

Arhiw

Wakalar

Remezan aýynda agyz beklemegiň düzgünleri
Remezan aýynda agyz beklemegiň düzgünleri
Remezan aýy musulman dünýäsinde iň mukaddes aý hasap edilýär. Bu aýda agyz beklemek, has anygy oraza tutmak musulmançylygyň bäş parzynyň biri bolup, ol ilkinji nobatda...
Aşgabadyň ak ýoly – rysgal-bereket gory
Aşgabadyň ak ýoly – rysgal-bereket gory
Ak şäherimiz Aşgabadyň çar ýana uzaýan gara ýollary, demirýollary, howaýollary paýtagtymyzyň 140 ýaşynyň ähli döwürlerinde-de ýurdumyzyň durmuş-ykdysady taýdan galkynyşyna özüniň oňyn täsirini ýetiripdir. Taryhy nukdaýnazara ser...
Aşgabadyň tebigaty – döwrüň ajaýyp sungaty
Aşgabadyň tebigaty – döwrüň ajaýyp sungaty
Ak şäherimiz Aşgabat  140 ýyl mundan ozal ýurdumyzyň tebigatynyň iň owadan ýerinde – başy belent Köpetdagyň eteginde, bagy-bossanly ýaýlada döredilipdir. Gözel pagtagtymyzyň özboluşly bir täsin...
Aşgabat — türkmen alymlarynyň bagt şäheri
Aşgabat — türkmen alymlarynyň bagt şäheri
Gözel paýtagtymyz Aşgabat öz şöhratly taryhynyň ähli döwürlerinde türkmen alymlarynyň bagt şäheri bolup, hyzmat edipdir. Çünki, bu ajaýyp şäher alymlara işlemeklik üçin örän amatly şäher...
Aşgabadyň aragatnaşyk ulgamyna taryhy nazaryýet
Aşgabadyň aragatnaşyk ulgamyna taryhy nazaryýet
Hormatly Prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylygynda baş şäherimiz Aşgabatda ýurdumyzyň aragatnaşyk ulgamyny häzirki zamanyň ösen sanly tehnologiýalarynyň esasynda özgertmeklik işine döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biri hökmünde...
Aşgabadyň alkymy – «Berzeňňiniň» ýalkymy
Aşgabadyň alkymy – «Berzeňňiniň» ýalkymy
«Türkmenistan – parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany ýylynda» 140 ýaşaýan ak şäherimiz Aşgabadyň golaýyndaky Berzeňňide 1967-nji ýylda 900-1000m çuňlukdan mineral suw tapyldy. Ol sekuntda 20 litrden...
Aşgabat – milli tele-radioýaýlymlaryň döwrebap ösüş merkezi
Aşgabat – milli tele-radioýaýlymlaryň döwrebap ösüş merkezi
Ýurdumyzyň milli tele-radioýaýlymlarynyň döreýiş taryhy gözel paýtagtymyz Aşgabat bilen aýrylmaz baglanyşyklydyr. Türkmen tele-radioýaýlymlary paýtagtymyzda esaslandyrylan ilkinji gününden şu günki güne – Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk zamanasyna...