Soňky habarlar

Archive news

Medeniýet we dynç alyş

USSADYŇ ÝOLY / Myrat HUDAÝGULYÝEW (Artist Juma Ýazmyradow 80 ýaşady)

USSADYŇ ÝOLY / Myrat HUDAÝGULYÝEW (Artist Juma Ýazmyradow 80 ýaşady)
Bir gezek dostlarynyň biri Juma Ýazmyradowy toýa alyp barýar. Ony gören mähelläniň şowhuny artýar. Garaz, toý saçagynyň başyna geçip-geçmänkä, hormatlap, oňa söz berýärler. Ol eline mikrofony alyp: — Gelen gelniň aýagy düşsün, şu ojaga bagt getirsin... — diýip, süýji-süýji arzuwlar aýdyp ugraýar. Toýçy mähelle çapak çalyp, hezil edip gülmäge başlaýar. Okaýan goşgy setirleri myhmanlaryň göwnünden turandyr...

Ýuliýa Aleýçenko: — ÝÜREKLER ÝENE-DE TÜRKMENISTANY KÜÝSÄR

Ýuliýa Aleýçenko:  — ÝÜREKLER ÝENE-DE TÜRKMENISTANY KÜÝSÄR
Belarus Respublikasynyň Türkmenistandaky Medeniýet günleriniň çäklerinde dürli medeni çäreler giňden ýaýbaňlandyryldy. Dostlukly döwletden gelen medeniýet we sungat ussatlary, ýazyjy-şahyrlar öz çykyşlarynda, ikibir edilen gürrüňdeşliklerde şeýle ýokary derejede geçirilýän Medeniýet günleriniň halklaryň arasyndaky gatnaşyklary pugtalandyrmakda we ösdürmekde örän uly ähmiýete eýedigini aýratyn nygtadylar. Türkmen-belarus ykdysady we syýasy gatnaşyklarynyň täze derejelere göterilmeginde edebi gatnaşyklara uly orun degişli....

Yhlasdan dörän goraghana

Yhlasdan dörän goraghana
Bag ekmegiň sogaply işdigi hakynda aýdylanlary ýatlap çykmaly bolsa, olaryň ençeme jiltlik kitap boljakdygy hakynda oýlanyp gördüňizmi? Bu mesele hemişe ýörgünli bolmagynda galýar. Mundan birnäçe ýüz ýyl öňem, häzirem daşky gurşawy goramak, tebigatyň başky durkunda galmagyny üpjün etmek boýunça dünýä döwletlerinde yzygiderli alada edilýär. Şonuň netijesinde şäherlerde, etraplarda, obalarda “ýaşyl zolaklar”, ýagny baglyklar, gülzarlyklar döredilýär. Hindistanyň...

RADIO HAKYNDA GYZYKLY MAGLUMATLAR

RADIO HAKYNDA GYZYKLY MAGLUMATLAR
Fransiýanyň paýtagty Parižiň esasy aýratynlyklarynyň birine öwrülen Eýfel binasyny 1889-njy ýylda geçirilen Bütindünýä sergisi mynasybetli bina edipdirler. Şol wagt ony ýene-de 20 ýyl çemesi wagtdan ýykmagy meýilleşdiripdirler. Emma XX asyryň başlarynda radio ýüze çykypdyr. Tehnologiýanyň täze görnüşiniň fransiýalylara elýeterli bolmagy üçin beýik antennalary gurmaga zerurlyk döräpdir. Şu ýerde hem arhitektorlar Eýfel minarasynyň depesinde radio üçin...

DIŇE TELEWIDENIÝE HAKYNDA

DIŇE TELEWIDENIÝE HAKYNDA
 Ilkinji telewizor 1907-nji ýylda Maks Dikman tarapyndan oýlanyp tapylypdyr. Onuň ekranynyň ululygy 3х3 santimetr eken. Onuň ekranyndan her sekuntda 10 kadr geçipdir. XIX asyryň ahyrynda hem telewizor ýasamaga ilkinji synanyşyklaryň edilendigini aýtmak gerek. *** 1931-nji ýylda telewizor önümçiliginde öňegidişlikler peýda bolupdyr. Elektron trubka arkaly şekilleriň görkezilip başlamagy bilen has ýokary hilli telewizor öndürmäge mümkinçilik döräpdir. *** GDA-nyň giňişligindäki ilkinji...

“SEN GARRAMA EJEJAN...” aýdymyň goşgusynyň döreýşiniň taryhy barada

“SEN GARRAMA EJEJAN...” aýdymyň goşgusynyň döreýşiniň taryhy barada
  Suratda: Çepde - Myrat Ömür, sagda onuň şahyr dosty Italmaz Akmyradow.  “SEN GARRAMA EJEJAN...” Hemmelere ýürege ýakynlygy bilen, sada, akgynly, şirin sazy bilen belli bolan “Sen garrama ejejan” aýdymyny bilmeýän ýok bolsa gerek. Çünki häzire çenli halk arasynda, toý-baýramlarda aýdylyp, halkyň ýürek senasyna öwrülen bu aýdym ençeme ýyllardan bäri göwünleri heýjana salmagyny dowam edýär. Onuň başyny aýtsaň...

Ösümlikler hakynda gyzykly maglumatlar

Ösümlikler hakynda gyzykly maglumatlar
Bambuk agajy her gije-gündizde ençeme santimetr ösýär. Braziliýada süýt agajy bar. Şol agaja tyg degirseň, ondan süýt syzylyp başlaýar. Ondan her gezekde 4 litre çenli süýt alyp bolýar. Ony suwa garyp, otda gaýnadyp içýärler. Polineziýada ysmanak agajy ösýär. Onuň ýapraklaryny iýmit üçin ulanýarlar. Dünýädäki iň ýogyn agajyň diametri 8 metre barabar. Kaliforniýada ösýän şol agaç dünýädäki iň beýik...

Oraza aýynda agyz beklenýän we açylýan wagtlary

Oraza aýynda agyz beklenýän we açylýan wagtlary
  2017-nji ýylyň Oraza aýynda Aşgabat şäheri we Ahal welaýaty üçin agyz beklenýän we açylýan wagtlary Milady aýy Hijri aýy Hepdäniň gunleri Agyz beklenýän wagt Ertir namazy Günüň dogýän wagty Öýle namazy Ikindi namazy Agyz açar. Agşam namazy Ýassy "Tarawa" namazy Maýyň 27 Orazaň...

2016-njy ýylda ekrana çykmagyna garaşylýan 10 ylmy-fantastiki film

2016-njy ýylda ekrana çykmagyna garaşylýan 10 ylmy-fantastiki film
2016-njy ýylda ekrana çykmagyna garaşylýan 10 ylmy-fantastiki film 2016-njy ýyl ylmy-fantastiki filmler üçin ajaýyp wakalaryň beýan edilýän we täze taslamalaryň öňe çykýan bir ýyly hökmünde tapawutlanyp biler. Mümkin boldugyça dürli temalary bilen hemmesi biri-birinden akylly düzülen birnäçe filmleriň öňümüzdäki aýlarda ekrana çykyp, tomaşaçylary begendirmegine garaşylýar Biz size 2016-njy ýylda tomaşa etjek 10 sany ylmy-fantastiki filmleriňizi hödürleýäris.  “5-nji...

2016-njy ýylda uly gyzyklanma bilen garaşylýan filmleriň käbiri

2016-njy ýylda uly gyzyklanma bilen garaşylýan filmleriň käbiri
“Deadpool” filmi. Ekrana çykjak senesi: 2016-njy ýylyň 12-nji fewraly. “Marvel Comics” şereketi tarapyndan surata düşürilen bu başdan geçirme tomaşaçylaryň uly gyzyklanma bilen garaşýan filmleriniň biridir. Häzirkizamanyň meşhur gahrymanlaryndan biri bolan Deadpool bilen Aýratyn Güýçler Goşunynyň esgeri Wade Wilsonyň özara göreşi dürli sýužetleriň üsti bilen tomaşaçylaryň gyzyklanmasyny özüne çeker. Filmiň gahrymanlary gapma-garşylykly başdan geçirmeleriniň netijesinde kemala gelýän özüňi...

Ýylyň parlak ýyldyzy Nurýagdy Rejebow bilen söhbetdeşlik

Ýylyň parlak ýyldyzy Nurýagdy Rejebow bilen söhbetdeşlik
— Nurýagdy, söhbetdeşligimizi ýylyň parlak ýyldyzyny has ýakyndan tanamakdan başlaýalyň! — Örän adaty tertjimehalym bar. 1988-nji ýylyň 27-nji fewralynda Aşgabat şäherini etekläp oturan Gökje obasynda doguldym. Häzir Türkmen döwlet medeniýet institutynyň medeni miras fakultetiniň üçünji ýyl talyby. Maşgalaly, iki oglum, bir gyzym bar. — Aýdym-saz sungatyna gelmegiňiz nämeden başlandy? — Elbetde, höwesden. Kakam Sapardurdy Rejebow medeniýet işgäridi. Ol...

OÝNUŇ SOŇY (Голодные игры: Сойка пересмешница. Часть II)

OÝNUŇ SOŇY (Голодные игры: Сойка пересмешница. Часть II)
Ýaş kino muşdaklarynyň uly söýgüsini gazanan “Açlyk oýunlary” filmler toplumynyň soňky bölümi ekranlara goýberildi. Amerikaly zenan ýazyjy Suzanna Kollinsiň adybir romanlar toplumy esasynda taýýarlanan filme bolan gyzyklanmanyň köplügi sebäpli 4 bölüme öwrülen üçleme täze film bilen jemlenýär. Başgaça aýdylanda, oýun tamamlanýar. Filme mundan öňki 2-sini ekranlaşdyran Fransis Lawrens režissýorlyk edýär. Mälim bolşy ýaly, ol Will...

Heýkeller seýilgähi – Aşgabadyň gözel künjekleriniň biri

Heýkeller seýilgähi – Aşgabadyň gözel künjekleriniň biri
Diýarymyzyň gözel paýtagtynda ajaýyp künjek — “Ylham” seýilgähi bar. Ol ýerde heýkeller ýaşaýar. “Ylham” seýilgähi paýtagtymyzyň meşhur türkmen şahyrlarynyň we ýazyjylarynyň hormatyna atlandyrylan şaýollaryny we seýilgählerini, köçelerini we köçejiklerini birleşdirip, Aşgabadyň taryhy merkezinde orun alandyr. Görogly we Magtymguly şaýollary, Azady we Mäti Kösäýew köçeleri göýä bir merjen monjuga düzülen ýaly, bitewi bir şahyrana akymy emele...

Mellekçilere sentýabr aýy üçin maslahatlar

Mellekçilere sentýabr aýy üçin maslahatlar
1.Eger siz awgustda sarymsakdyr sogany ýygnap ýetişmedik bolsaňyz, häzir bu işleriň aýny wagty geldi. Hasyly ýygnamaga guruka we güneşli howada girişiň. Soganyň düýbi ol bolsa, ony mazaly guradyň. Soganyň sülleren gögüni düýbüne gaty golaý kesmeli däldigini ýatdan çykarmaň, ýogsa ol belli bir möhlete saklanan halatynda dessine çüýremek bilen bolar. 2.Eger awgustyň ahyrynda bakja zemlýanikasyny oturdyp ýetişmedik...

Sowujak tomus çaýy

Sowujak tomus çaýy
Tomusyň yssy günlerinde salkynlyk we serginlik islenilýär. Sowuk çaý yssa we teşnelige garşy örän gowy kömekçi bolup biler. Ony taýýarlamak üçin size gerek bolan zatlar: — 20 g ýaprakly gara çaý; — 2 limon; — 2 apelsin; — 1 laým — 150 g şeker; — 150 g klubnika miwesi; — 20 g ter narpyz ýapragy Taýýarlanylyşy: 1.Narpyzyň ýapraklaryny akyp duran sowuk suwda ýuwuň. Soňra...

Çagalar we ulular näçe wagtlap ýatmaly?

Çagalar we ulular näçe wagtlap ýatmaly?
Milli uky gaznasynyň hünärmenleri (National Sleep Foundation), täjirçilik bolmadyk gurama, onuň uky bilen bagly wakalary öwrenmekde 25 ýyl tejribesi bar, adamlaryň dürli ýaşda uka näçe wagt sarp etmelidiklei barada öz tekliplerini täzelediler.  Milli uky gaznasynyň hünärmenleri (National Sleep Foundation) 18 garaşsyz alymlardan ybarat toparyň hyzmatdaşlygynda 300 köp adamlaryň saglyga ukynyň möçberiniň täsir edişi barada işleri öwrendiler...

Hazar – Aşgabatdan Astrahana çenli ýol

Hazar – Aşgabatdan Astrahana çenli ýol
Sentýabr aýynyň 29-yna Astrahan şäherinde Russiýada ilkinji gezek Hazar deňzine çykalgasy bolan Hazarýaka döwletleriniň Sammiti geçiriler, oňa bäş döwletiň bäştutanlary gatnaşarlar.  Bu döwletler-Russiýa, Azerbaýjan, Eýran, Gazagystan we Türkmenistan. Bu döwletleri birikdirýän deňiz giňişligi bilen bagly esasy soraglary çözmek üçin ýygnalarlar.   Parahatçylygyň, pozitiw bitaraplylygyň we deň hukukly özara bähbitli hyzmatdaşlygyň ýörelgelerine esaslanýan daşky syýasatyň ugurlaryny amala...

Где и как живут туркмены за границей

Где и как живут туркмены за границей
Об истории, культуре и быте туркменского народа написано много. Но они, в основном касаются туркмен, которые проживают на территории современного Туркменистана, или на территории стран бывшего СССР. Выяснилось, что в странах, не входивших в состав СССР, проживает около 10 миллион этнических туркмен, и это, больше чем в самом Туркменистане. Такое положение дел, делает вопрос изучения...