Soňky habarlar

Archive news

Medeniýet we dynç alyş

Ir turmagyň 4 sany sebäbi

Ir turmagyň 4 sany sebäbi

Köp adamlar ir bilen turmagy kyn görýärler, özüni ir turmaga öwrenişdirmekde kynçylyk çekýärler. Şeýle hem bolsa, ir turmagyň köp amatly taraplary bar: bedeniňiz üçin peýdaly...
Oraza, Türkmen Halkynyň mukaddes aýy

Oraza, Türkmen Halkynyň mukaddes aýy

Musulman däpleriniň içinde her güni nurdan doly bolan  we 1 aý dowam edýän aýyň ady Oraza aýydyr. Türkmeniň Ata-Babalaryndan gelýän bu mukaddes aý, agzybirligiň, dogan garyndaşlyk...
Ýuliýa Aleýçenko:  — ÝÜREKLER ÝENE-DE TÜRKMENISTANY KÜÝSÄR

Ýuliýa Aleýçenko: — ÝÜREKLER ÝENE-DE TÜRKMENISTANY KÜÝSÄR

Belarus Respublikasynyň Türkmenistandaky Medeniýet günleriniň çäklerinde dürli medeni çäreler giňden ýaýbaňlandyryldy. Dostlukly döwletden gelen medeniýet we sungat ussatlary, ýazyjy-şahyrlar öz çykyşlarynda, ikibir edilen gürrüňdeşliklerde şeýle...
Yhlasdan dörän goraghana

Yhlasdan dörän goraghana

Bag ekmegiň sogaply işdigi hakynda aýdylanlary ýatlap çykmaly bolsa, olaryň ençeme jiltlik kitap boljakdygy hakynda oýlanyp gördüňizmi? Bu mesele hemişe ýörgünli bolmagynda galýar. Mundan birnäçe...
RADIO HAKYNDA GYZYKLY MAGLUMATLAR

RADIO HAKYNDA GYZYKLY MAGLUMATLAR

Fransiýanyň paýtagty Parižiň esasy aýratynlyklarynyň birine öwrülen Eýfel binasyny 1889-njy ýylda geçirilen Bütindünýä sergisi mynasybetli bina edipdirler. Şol wagt ony ýene-de 20 ýyl çemesi wagtdan...
DIŇE TELEWIDENIÝE HAKYNDA

DIŇE TELEWIDENIÝE HAKYNDA

 Ilkinji telewizor 1907-nji ýylda Maks Dikman tarapyndan oýlanyp tapylypdyr. Onuň ekranynyň ululygy 3х3 santimetr eken. Onuň ekranyndan her sekuntda 10 kadr geçipdir. XIX asyryň ahyrynda...
Ösümlikler hakynda gyzykly maglumatlar

Ösümlikler hakynda gyzykly maglumatlar

Bambuk agajy her gije-gündizde ençeme santimetr ösýär. Braziliýada süýt agajy bar. Şol agaja tyg degirseň, ondan süýt syzylyp başlaýar. Ondan her gezekde 4 litre çenli süýt...
Oraza aýynda agyz beklenýän we açylýan wagtlary

Oraza aýynda agyz beklenýän we açylýan wagtlary

  2018-nji ýylyň Oraza aýynda agyz beklenýän we açylýan wagtlary (5 welaýat üçin) doly maglumat almak üçin şu ýere basyň!      2017-nji ýylyň Oraza aýynda Aşgabat şäheri we...
2016-njy ýylda uly gyzyklanma bilen garaşylýan filmleriň käbiri

2016-njy ýylda uly gyzyklanma bilen garaşylýan filmleriň käbiri

“Deadpool” filmi. Ekrana çykjak senesi: 2016-njy ýylyň 12-nji fewraly. “Marvel Comics” şereketi tarapyndan surata düşürilen bu başdan geçirme tomaşaçylaryň uly gyzyklanma bilen garaşýan filmleriniň biridir. Häzirkizamanyň meşhur...
Ýylyň parlak ýyldyzy Nurýagdy Rejebow bilen söhbetdeşlik

Ýylyň parlak ýyldyzy Nurýagdy Rejebow bilen söhbetdeşlik

— Nurýagdy, söhbetdeşligimizi ýylyň parlak ýyldyzyny has ýakyndan tanamakdan başlaýalyň! — Örän adaty tertjimehalym bar. 1988-nji ýylyň 27-nji fewralynda Aşgabat şäherini etekläp oturan Gökje obasynda doguldym....
Heýkeller seýilgähi – Aşgabadyň gözel künjekleriniň biri

Heýkeller seýilgähi – Aşgabadyň gözel künjekleriniň biri

Diýarymyzyň gözel paýtagtynda ajaýyp künjek — “Ylham” seýilgähi bar. Ol ýerde heýkeller ýaşaýar. “Ylham” seýilgähi paýtagtymyzyň meşhur türkmen şahyrlarynyň we ýazyjylarynyň hormatyna atlandyrylan şaýollaryny we...
Mellekçilere sentýabr aýy üçin maslahatlar

Mellekçilere sentýabr aýy üçin maslahatlar

1.Eger siz awgustda sarymsakdyr sogany ýygnap ýetişmedik bolsaňyz, häzir bu işleriň aýny wagty geldi. Hasyly ýygnamaga guruka we güneşli howada girişiň. Soganyň düýbi ol bolsa,...
Sowujak tomus çaýy

Sowujak tomus çaýy

Tomusyň yssy günlerinde salkynlyk we serginlik islenilýär. Sowuk çaý yssa we teşnelige garşy örän gowy kömekçi bolup biler. Ony taýýarlamak üçin size gerek bolan zatlar: —...
Çagalar we ulular näçe wagtlap ýatmaly?

Çagalar we ulular näçe wagtlap ýatmaly?

Milli uky gaznasynyň hünärmenleri (National Sleep Foundation), täjirçilik bolmadyk gurama, onuň uky bilen bagly wakalary öwrenmekde 25 ýyl tejribesi bar, adamlaryň dürli ýaşda uka näçe...
Hazar – Aşgabatdan Astrahana çenli ýol

Hazar – Aşgabatdan Astrahana çenli ýol

Sentýabr aýynyň 29-yna Astrahan şäherinde Russiýada ilkinji gezek Hazar deňzine çykalgasy bolan Hazarýaka döwletleriniň Sammiti geçiriler, oňa bäş döwletiň bäştutanlary gatnaşarlar.  Bu döwletler-Russiýa, Azerbaýjan, Eýran,...
Где и как живут туркмены за границей

Где и как живут туркмены за границей

Об истории, культуре и быте туркменского народа написано много. Но они, в основном касаются туркмен, которые проживают на территории современного Туркменистана, или на территории стран...