Soňky habarlar

Arhiw

Medeniýet we dynç alyş

Ýaponlara Parazitologiýa muzeýi nämä gerek?
Ýaponlara Parazitologiýa muzeýi nämä gerek?
Dünýäniň özboluşly, adaty bolmadyk muzeýleriniň hatarynda Tokionyň Parazitologiýa muzeýiniň gürrüňsiz orny bardyr. Ol täsin aýratynlyklary bilen Günüň dogýan ýurdunda özbaşdak meşhurlyga öwrüldi. «Kulturologiýa» žurnalynda neşir...
Tebigat barada bir oturanyňda görüp boljak 10 dokumental film
Tebigat barada bir oturanyňda görüp boljak 10 dokumental film
Adamlar köplenç ýagdaýlarda özlerine, üstünliklerine hem-de maddy mümkinçiliklerine aýratyn ähmiýet berýärler, şeýdibem, netijede daşky dünýä hakda alada etmeýäris. Dokumental filmler — töweregimizdäki dünýä gözümizi giňden...
Kümüş Täjibaýewa — çeper elli halyçy
Kümüş Täjibaýewa — çeper elli halyçy
«Çarhy pelek» türkmen halyçylyk kärhanasynyň esasy maddy gymmatlygy hökmünde bu sungatyň simwolikasy bolan, gadyr-gymmaty heňňamlaryň gujagynda nesilden-nesle geçip, ornuny hiç zat bilen tutup bolmajak derejede...
Pul barada 20 sany gyzykly fakt
Pul barada 20 sany gyzykly fakt
Biz gazanýarys, töleýäris, başga biriniň hasabyna geçirýäris, harçlaýarys, hatda howa sowurýarys... emma aslynda welin, puluň näme zatdygyny anyk bilmeýäris. Dogrusy, pul dogrusynda örän täsin maglumatlar...