Soňky habarlar

Arhiw

Medeniýet we dynç alyş

Britan muzeýi: Dünýäniň täsin ýadygärlikleri

Britan muzeýi: Dünýäniň täsin ýadygärlikleri

Ýer ýüzüniň iň uly taryhy-arheologik muzeýi, Beýik Britaniýanyň iň meşhur ýerleriniň biri hem-de özünde Britan imperiýasynyň kolonial taryhyny şöhlelendirýän Britan muzeýi Luwrdan soňra iň köp...
Çaý başynda: dürli halklaryň çaý däpleri

Çaý başynda: dürli halklaryň çaý däpleri

Çaý köp halklaryň iň esasy içgisi diýilse hakykata laýyk bolsa gerek. Her halkyň çaý içmek däbi bolsa asyrlaryň jümmüşinden gaýdýan, medeniýete ornan özboluşlylykdyr. Dünýä halklarynyň çaý...
Sosial ulgamlar çagalar üçin peýdalymy?

Sosial ulgamlar çagalar üçin peýdalymy?

Häzirki wagtda sosial ulgamlar adam durmuşynyň möhüm we ähmiýetli bir bölegi bolup durýar. Olar diňe bir uly ýaşlaryň arasynda meşhurlyga eýe bolman, eýsem kem-kemden ýaşy...
Gyzyklandyryjy himiýa: öýdäki tejribehana

Gyzyklandyryjy himiýa: öýdäki tejribehana

Himiýa ylmy örän gyzyklylygy bilen uly ýaşlylary we çagalary özüne çekýär. Çylşyrymly bolmadyk himiki tejribeler esasynda çagany gyzyklandyryp, onda himiýa ylmyna höwesi oýarmak bolýar. Şeýle...
"Ynsan ýaly syzýar"

"Ynsan ýaly syzýar"

Türkmen topragynyň gymmatlyklarynyň arasynda üşükliligi, syzgyrlygy, gaýduwsyzlygy bilen dünýä meşhur bolan alabaý itlerimiz bar. Olaryň goraýan öýüne, eýesine wepalydygy hakda köpsanly eserler döredildi, goşgular düzüldi....
Güneşli miwe –  hurma kime peýdaly, kime zyýanly

Güneşli miwe – hurma kime peýdaly, kime zyýanly

Sowuk günlerde tomus we yssy gün baradaky pikirleri oýandyryp,  «Güneşli miwe» adyny alan,  açyk mämişi reňkli hurma giçki güýz we gyş paslynyň iň arzyly önümidir....
Dag tebigatynyň gözelliklerini synlasyňyz gelýärmi?

Dag tebigatynyň gözelliklerini synlasyňyz gelýärmi?

Arassa dag howasy we ajaýyp dag tebigaty her bir adamyň saglygyny berkitmäge şeýle-de gözýetiminiň giňemegine uly goşant goşýar. Şeýle ajaýyplyklary synlamak  üçin gözel ýerleriň biri...
“Türkmen teatrlary” ykjam programma üpjünçiligi

“Türkmen teatrlary” ykjam programma üpjünçiligi

Ýurdumyzda sanly ykdysadyýete geçmek boýunça alnyp barylýan işlere goşant goşmak hem-de raýatlarymyza amatlylyk döretmek maksady bilen, Türkmenistanyň Medeniýet ministrligi tarapyndan “Türkmen teatrlary” atly ykjam programma...
Çarwa nowruzy

Çarwa nowruzy

Ata-ba­ba­la­ry­my­zyň en­çe­me ýyl­lar­dan bä­ri do­wam et­di­rip gel­ýän mil­li se­ne­na­ma­sy bo­ýunça 22-nji few­ral­da çar­wa now­ru­zy baş­lan­ýar. Ol 21-nji mar­ta çen­li bo­lan döw­ri oz içi­ne...
Saz zehini ýiteldýär

Saz zehini ýiteldýär

Dünýä belli meşhur fizik alymy Albert Eýnşteýniň (1879–1955) mekdepde okaýan döwründe derslerine ýetişigi örän pes bolýar. Okaýan mekdebiniň müdiri Eýnşteýiniň bilim öwrenmäge hiç hili ukybynyň...
Myrat Gurbangylyjow bilen söhebtdeşlik

Myrat Gurbangylyjow bilen söhebtdeşlik

Uzak ýoluň gysga söhbedi (Kinooperator, Türkmenistanyň sungatda at gazanan işgäri). Hakykatdan-da, geçilen ýol diýseň uzak. Häzirki wagtda Türkmen döwlet medeniýet institutynyň mugallymy bolup zähmet çekip ýören,...
Köýtendaga gyşda-da gelip görüň!

Köýtendaga gyşda-da gelip görüň!

Köýtendaga gyşda ýoluňyz düşüp gördümi?! Aslynda, daga gezelenç etmek, köplenç, ýazda ýakymlydyr welin, gyşyň hem özüne ýetik gözelligi, özüne mahsus lezzeti bar. Onsoň gyşlary, esasan,...
Täze ýyla taýýarlyk: edilmeli işler

Täze ýyla taýýarlyk: edilmeli işler

1. Täze ýyl duýgusyny döretmek Täze ýyla taýynlanmak üçin ilki bilen täze ýyl duýgusyny döretmeli. Ony ýörite täze ýyl aýdymlaryny diňlemek ýa-da filmleri görmek arkaly döredip...
Hüwdi näme?

Hüwdi näme?

Hüwdi - halk döredijiligiň görnüşi bolup, esasan hem enelerimiz tarapyndan çagalara aýdylýan aýdym äheňli goşgylar. Hüwdüler - medeni mirasymyz, özünde pendi-nesihatlary jemleýän setirler, aňyrsynda çuňňur...
Seniň täleýnamaň (5.08.2019 - 11.08.2019)

Seniň täleýnamaň (5.08.2019 - 11.08.2019)

Hamal (guzy 21.03-20.04) Hamallar geljek hepdede seljerme işleri bilen köpräk meşgul bolmaly bolarlar. Siziň üçin geljek hepde maliýe meseleleri babatynda biraz çylşyrymly bolar. Maşgala býujetiňizde serişdeleriň...
Gyzykly Bolliwud. Eşidipmidiňiz?

Gyzykly Bolliwud. Eşidipmidiňiz?

Meşhur hindi aktýor we aktrisalarynyň çyn atlary: Akşaý Kumar – Rajiw hari Om Bhatiýa; Rajeş Hanna – Rawi Kapur; Sanni Deol – Ajaý Singh Deol;...
Çagalary goramagyň halkara gününiň taryhyndan

Çagalary goramagyň halkara gününiň taryhyndan

Çagalar güni Doktor Çarles Leonard tarapyndan 1856-njy ýylyň iýun aýynyň 2-nji duşenbe güni bellenilip başlady. Çagalar güni resmi ýagdaýda milli baýram hökmünde ilkinji gezek 1929-njy...