Soňky habarlar

Arhiw

Medeniýet we dynç alyş

Zyýanly dostluk: Ýalan «dostlaryň» alamatlary

Zyýanly dostluk: Ýalan «dostlaryň» alamatlary

Kimdir birini zäherlemek özboluşlylygy diňe bir janly-jandarlara, mysal üçin, ýylandyr içýan ýa-da möý ýaly haýwanlara degişli edilýär. Emma gytak manyda, has takygy sözüň göçme manysynda...
Erkek kişiden görelde alarlyk 7 häsiýet

Erkek kişiden görelde alarlyk 7 häsiýet

Her bir zenan ömründe iň bolmanda birje gezek erkek kişileriň durmuşy ýeňil diýen pikire gulluk eden bolsa gerek. Bu bir tarapdan dogry diýseňem bolýar. Eýsem...
Joralaryň bilen wagtyňy hoş geçirmegiň syry

Joralaryň bilen wagtyňy hoş geçirmegiň syry

Özara dostlugy ikinji mesele edip goýýan ýagdaýlar gyzlarda köp bolýan bolsa gerek, ol hatda mäkäm dostluk bolaýsyn. Maşgala, iş, öýüň hysyrdylary... umuman, gyzlaryň jorasy bilen...
Ýagtylyk, kamera, motor... Doňdurma!

Ýagtylyk, kamera, motor... Doňdurma!

Tanymal kompozitor Grigoriý Gladkowyň çagalar üçin döreden meşhur aýdymyndaky «Для чего был создан мир? Для того, чтоб есть пломбир» diýen setirler çagalaryň we uly ýaşlylaryň...
Hazar deňzi barada 30 sany täsin fakt

Hazar deňzi barada 30 sany täsin fakt

Hazar deňzi — Wolga derýasyny hasaba almanyňda, dünýä ummanyna çykalgasy bolmadyk özboluşly ekoulgamdyr. Ol özünde deňziň duzlulygyny, ýerasty tebigaty babatda hem deňziň tebigatyna kybap gelýän...
Köýen köňülleriň muzeýi — durmuşy söýgi hekaýatlary

Köýen köňülleriň muzeýi — durmuşy söýgi hekaýatlary

Milli çeperçilik hem-de taryhy muzeýlerden başga-da, Ýer ýüzünde örän täsinligi bilen tapawutlanýan muzeýler bar. Meselem, Horwatiýanyň paýtagty Zagrebde ýerleşýän Köýen köňülleriň muzeýini aýtmak bolar. Ýakyn ynsan...
Britan muzeýi: Dünýäniň täsin ýadygärlikleri

Britan muzeýi: Dünýäniň täsin ýadygärlikleri

Ýer ýüzüniň iň uly taryhy-arheologik muzeýi, Beýik Britaniýanyň iň meşhur ýerleriniň biri hem-de özünde Britan imperiýasynyň kolonial taryhyny şöhlelendirýän Britan muzeýi Luwrdan soňra iň köp...
Çaý başynda: dürli halklaryň çaý däpleri

Çaý başynda: dürli halklaryň çaý däpleri

Çaý köp halklaryň iň esasy içgisi diýilse hakykata laýyk bolsa gerek. Her halkyň çaý içmek däbi bolsa asyrlaryň jümmüşinden gaýdýan, medeniýete ornan özboluşlylykdyr. Dünýä halklarynyň çaý...
Sosial ulgamlar çagalar üçin peýdalymy?

Sosial ulgamlar çagalar üçin peýdalymy?

Häzirki wagtda sosial ulgamlar adam durmuşynyň möhüm we ähmiýetli bir bölegi bolup durýar. Olar diňe bir uly ýaşlaryň arasynda meşhurlyga eýe bolman, eýsem kem-kemden ýaşy...