Medeniýet we dynç alyş

Oraza aýynda agyz beklenýän we açylýan wagtlary

Oraza aýynda agyz beklenýän we açylýan wagtlary
  2017-nji ýylyň Oraza aýynda Aşgabat şäheri we Ahal welaýaty üçin agyz beklenýän we açylýan wagtlary Milady aýy Hijri aýy Hepdäniň gunleri Agyz beklenýän wagt Ertir namazy Günüň dogýän wagty Öýle namazy Ikindi namazy Agyz açar. Agşam namazy Ýassy "Tarawa" namazy Maýyň 27 Orazaň...

2016-njy ýylda ekrana çykmagyna garaşylýan 10 ylmy-fantastiki film

2016-njy ýylda ekrana çykmagyna garaşylýan 10 ylmy-fantastiki film
2016-njy ýylda ekrana çykmagyna garaşylýan 10 ylmy-fantastiki film 2016-njy ýyl ylmy-fantastiki filmler üçin ajaýyp wakalaryň beýan edilýän we täze taslamalaryň öňe çykýan bir ýyly hökmünde tapawutlanyp biler. Mümkin boldugyça dürli temalary bilen hemmesi biri-birinden akylly düzülen birnäçe filmleriň öňümüzdäki aýlarda ekrana çykyp, tomaşaçylary begendirmegine garaşylýar Biz size 2016-njy ýylda tomaşa etjek 10 sany ylmy-fantastiki filmleriňizi hödürleýäris.  “5-nji...

2016-njy ýylda uly gyzyklanma bilen garaşylýan filmleriň käbiri

2016-njy ýylda uly gyzyklanma bilen garaşylýan filmleriň käbiri
“Deadpool” filmi. Ekrana çykjak senesi: 2016-njy ýylyň 12-nji fewraly. “Marvel Comics” şereketi tarapyndan surata düşürilen bu başdan geçirme tomaşaçylaryň uly gyzyklanma bilen garaşýan filmleriniň biridir. Häzirkizamanyň meşhur gahrymanlaryndan biri bolan Deadpool bilen Aýratyn Güýçler Goşunynyň esgeri Wade Wilsonyň özara göreşi dürli sýužetleriň üsti bilen tomaşaçylaryň gyzyklanmasyny özüne çeker. Filmiň gahrymanlary gapma-garşylykly başdan geçirmeleriniň netijesinde kemala gelýän özüňi...

Ýylyň parlak ýyldyzy Nurýagdy Rejebow bilen söhbetdeşlik

Ýylyň parlak ýyldyzy Nurýagdy Rejebow bilen söhbetdeşlik
— Nurýagdy, söhbetdeşligimizi ýylyň parlak ýyldyzyny has ýakyndan tanamakdan başlaýalyň! — Örän adaty tertjimehalym bar. 1988-nji ýylyň 27-nji fewralynda Aşgabat şäherini etekläp oturan Gökje obasynda doguldym. Häzir Türkmen döwlet medeniýet institutynyň medeni miras fakultetiniň üçünji ýyl talyby. Maşgalaly, iki oglum, bir gyzym bar. — Aýdym-saz sungatyna gelmegiňiz nämeden başlandy? — Elbetde, höwesden. Kakam Sapardurdy Rejebow medeniýet işgäridi. Ol...

Heýkeller seýilgähi – Aşgabadyň gözel künjekleriniň biri

Heýkeller seýilgähi – Aşgabadyň gözel künjekleriniň biri
Diýarymyzyň gözel paýtagtynda ajaýyp künjek — “Ylham” seýilgähi bar. Ol ýerde heýkeller ýaşaýar. “Ylham” seýilgähi paýtagtymyzyň meşhur türkmen şahyrlarynyň we ýazyjylarynyň hormatyna atlandyrylan şaýollaryny we seýilgählerini, köçelerini we köçejiklerini birleşdirip, Aşgabadyň taryhy merkezinde orun alandyr. Görogly we Magtymguly şaýollary, Azady we Mäti Kösäýew köçeleri göýä bir merjen monjuga düzülen ýaly, bitewi bir şahyrana akymy emele...

Mellekçilere sentýabr aýy üçin maslahatlar

Mellekçilere sentýabr aýy üçin maslahatlar
1.Eger siz awgustda sarymsakdyr sogany ýygnap ýetişmedik bolsaňyz, häzir bu işleriň aýny wagty geldi. Hasyly ýygnamaga guruka we güneşli howada girişiň. Soganyň düýbi ol bolsa, ony mazaly guradyň. Soganyň sülleren gögüni düýbüne gaty golaý kesmeli däldigini ýatdan çykarmaň, ýogsa ol belli bir möhlete saklanan halatynda dessine çüýremek bilen bolar. 2.Eger awgustyň ahyrynda bakja zemlýanikasyny oturdyp ýetişmedik...

Sowujak tomus çaýy

Sowujak tomus çaýy
Tomusyň yssy günlerinde salkynlyk we serginlik islenilýär. Sowuk çaý yssa we teşnelige garşy örän gowy kömekçi bolup biler. Ony taýýarlamak üçin size gerek bolan zatlar: — 20 g ýaprakly gara çaý; — 2 limon; — 2 apelsin; — 1 laým — 150 g şeker; — 150 g klubnika miwesi; — 20 g ter narpyz ýapragy Taýýarlanylyşy: 1.Narpyzyň ýapraklaryny akyp duran sowuk suwda ýuwuň. Soňra...

Çagalar we ulular näçe wagtlap ýatmaly?

Çagalar we ulular näçe wagtlap ýatmaly?
Milli uky gaznasynyň hünärmenleri (National Sleep Foundation), täjirçilik bolmadyk gurama, onuň uky bilen bagly wakalary öwrenmekde 25 ýyl tejribesi bar, adamlaryň dürli ýaşda uka näçe wagt sarp etmelidiklei barada öz tekliplerini täzelediler.  Milli uky gaznasynyň hünärmenleri (National Sleep Foundation) 18 garaşsyz alymlardan ybarat toparyň hyzmatdaşlygynda 300 köp adamlaryň saglyga ukynyň möçberiniň täsir edişi barada işleri öwrendiler...

Hazar – Aşgabatdan Astrahana çenli ýol

Hazar – Aşgabatdan Astrahana çenli ýol
Sentýabr aýynyň 29-yna Astrahan şäherinde Russiýada ilkinji gezek Hazar deňzine çykalgasy bolan Hazarýaka döwletleriniň Sammiti geçiriler, oňa bäş döwletiň bäştutanlary gatnaşarlar.  Bu döwletler-Russiýa, Azerbaýjan, Eýran, Gazagystan we Türkmenistan. Bu döwletleri birikdirýän deňiz giňişligi bilen bagly esasy soraglary çözmek üçin ýygnalarlar.   Parahatçylygyň, pozitiw bitaraplylygyň we deň hukukly özara bähbitli hyzmatdaşlygyň ýörelgelerine esaslanýan daşky syýasatyň ugurlaryny amala...

Где и как живут туркмены за границей

Где и как живут туркмены за границей
Об истории, культуре и быте туркменского народа написано много. Но они, в основном касаются туркмен, которые проживают на территории современного Туркменистана, или на территории стран бывшего СССР. Выяснилось, что в странах, не входивших в состав СССР, проживает около 10 миллион этнических туркмен, и это, больше чем в самом Туркменистане. Такое положение дел, делает вопрос изучения...