Soňky habarlar

Arhiw

Medeniýet we dynç alyş

Hüwdi näme?

Hüwdi näme?

Hüwdi - halk döredijiligiň görnüşi bolup, esasan hem enelerimiz tarapyndan çagalara aýdylýan aýdym äheňli goşgylar. Hüwdüler - medeni mirasymyz, özünde pendi-nesihatlary jemleýän setirler, aňyrsynda çuňňur...
Seniň täleýnamaň (5.08.2019 - 11.08.2019)

Seniň täleýnamaň (5.08.2019 - 11.08.2019)

Hamal (guzy 21.03-20.04) Hamallar geljek hepdede seljerme işleri bilen köpräk meşgul bolmaly bolarlar. Siziň üçin geljek hepde maliýe meseleleri babatynda biraz çylşyrymly bolar. Maşgala býujetiňizde serişdeleriň...
Gyzykly Bolliwud. Eşidipmidiňiz?

Gyzykly Bolliwud. Eşidipmidiňiz?

Meşhur hindi aktýor we aktrisalarynyň çyn atlary: Akşaý Kumar – Rajiw hari Om Bhatiýa; Rajeş Hanna – Rawi Kapur; Sanni Deol – Ajaý Singh Deol;...
Çagalary goramagyň halkara gününiň taryhyndan

Çagalary goramagyň halkara gününiň taryhyndan

Çagalar güni Doktor Çarles Leonard tarapyndan 1856-njy ýylyň iýun aýynyň 2-nji duşenbe güni bellenilip başlady. Çagalar güni resmi ýagdaýda milli baýram hökmünde ilkinji gezek 1929-njy...
Türkmen hüwdüsi

Türkmen hüwdüsi

Hüwdi - halk döredijiligiň görnüşi bolup, esasan hem enelerimiz tarapyndan çagalara aýdylýan aýdym äheňli goşgylar. Hüwdüler - medeni mirasymyz, özünde pendi-nesihatlary jemleýän setirler, aňyrsynda çuňňur...
Ir turmagyň 4 sany sebäbi

Ir turmagyň 4 sany sebäbi

Köp adamlar ir bilen turmagy kyn görýärler, özüni ir turmaga öwrenişdirmekde kynçylyk çekýärler. Şeýle hem bolsa, ir turmagyň köp amatly taraplary bar: bedeniňiz üçin peýdaly...
Oraza, Türkmen Halkynyň mukaddes aýy

Oraza, Türkmen Halkynyň mukaddes aýy

Musulman däpleriniň içinde her güni nurdan doly bolan  we 1 aý dowam edýän aýyň ady Oraza aýydyr. Türkmeniň Ata-Babalaryndan gelýän bu mukaddes aý, agzybirligiň, dogan garyndaşlyk...
Ýuliýa Aleýçenko:  — ÝÜREKLER ÝENE-DE TÜRKMENISTANY KÜÝSÄR

Ýuliýa Aleýçenko: — ÝÜREKLER ÝENE-DE TÜRKMENISTANY KÜÝSÄR

Belarus Respublikasynyň Türkmenistandaky Medeniýet günleriniň çäklerinde dürli medeni çäreler giňden ýaýbaňlandyryldy. Dostlukly döwletden gelen medeniýet we sungat ussatlary, ýazyjy-şahyrlar öz çykyşlarynda, ikibir edilen gürrüňdeşliklerde şeýle...
Yhlasdan dörän goraghana

Yhlasdan dörän goraghana

Bag ekmegiň sogaply işdigi hakynda aýdylanlary ýatlap çykmaly bolsa, olaryň ençeme jiltlik kitap boljakdygy hakynda oýlanyp gördüňizmi? Bu mesele hemişe ýörgünli bolmagynda galýar. Mundan birnäçe...