Arhiw

Hyzmatlar

Türkmenistanda ýaş çatynjalar üçin karzy nireden alyp bolýar

Türkmenistanda ýaş çatynjalar üçin karzy nireden alyp bolýar

Ýurdumyzyň banklary tarapyndan pul-karz syýasatyny ösdürmek, raýatlara hödürlenýän hyzmatlary artdyrmak, karzlaryň görnüşlerini köpeltmek boýunça yzygiderli işler alnyp barylýar. Banklar tarapyndan ýaş çatynjalara birnäçe ýyllaryň dowamynda ýeňillikli...
Türkmenistanda pensiýalaryň nähili görnüşleri bar

Türkmenistanda pensiýalaryň nähili görnüşleri bar

Ýurdumyzyň raýatlarynyň pensiýa üpjünçiligine hukuklary Türkmenistanyň Ilaty durmuş taýdan goramak hakynda kodeksi bilen berkidilendir. Pensiýa – ilaty durmuş taýdan goramagyň bir bölegi bolup, döwlet pensiýa ätiýaçlandyrmasy...
Nädip onlaýn tertipde bankdan karz almaly

Nädip onlaýn tertipde bankdan karz almaly

Häzirki wagtda ýurdumyzda sanly ykdysadyýeti ösdürmek boýunça giň gerimli işler alnyp barylýar. Şol işleriň çäklerinde ýurdumyzyň bank ulgamy tarapyndan yzygiderli täze sanly hyzmatlar hödürlenýär. Olardan...
FPS nämäni aňladýar?

FPS nämäni aňladýar?

Her bir täze oýunçy ir-u-giç FPS adalgasy bilen ýüzbe-ýüz bolup, soňlugy bilen onuň kompýuter oýunlarynyň wideoşekilleriniň hili bilen bagly düşünjedigini öwrenýär. FPS nämäni aňladýar? FPS-niň doly atlandyrylyşy...
Internet dükanyny döretmegiň usullary

Internet dükanyny döretmegiň usullary

Telekeçilik işiňizi internet ulgamynyň üsti bilen amala aşyryp gördüňizmi? Harytlaryňyzy internetiň üsti bilen satyp gördüňizmi? Internet dükanlaryndan söwda edip gördüňizmi? Bu makalamyzda size internet dükanyny döretmegiň...
Wirtual hostingiň VPS/VDS -dan name tapawudy bar?

Wirtual hostingiň VPS/VDS -dan name tapawudy bar?

“Wirtual”, “hosting”, “Serwer” sözleri saýtyň işlenilip düzülmegi we ýöredilmegi bilen meşgullanmaýan adamlar üçin hem nätanyş däldir. Saýt, portal, goşundylaryň eýeleri üçin bolsa bu sözler wajyplyk...
Türkiýeden gelen ýükleri nädip import etmeli ?

Türkiýeden gelen ýükleri nädip import etmeli ?

“Form Export” hususy kärhanasy Türkmenistanyň telekeçilerini hyzmatdaşlyga çagyrýar we Türkiýäniň önümçiliginiň köp dürli harytlaryny getirmekde gatnaşmagy hödürleýär. “Form Export” eksport hyzmatlary bilen üpjün ediji hasaplanylýar. “Form...
Size nähili gyzdyryjy gerekdigini nädip çözmeli?

Size nähili gyzdyryjy gerekdigini nädip çözmeli?

Häzirki zaman senagaty ýaşaýyş jaýlaryny gyzdyrmak üçin serişdeleriň köp görnüşini hödürleýär. Eger öňki görnüşler adaty spiral gyzdyryjylar bilen çäklenen bolsa, indi bu köpdürlilik gözüňi dokundyrýar....
«Rysgal» PTB-nyň Internet-banking hyzmatynyň aýratynlyklary

«Rysgal» PTB-nyň Internet-banking hyzmatynyň aýratynlyklary

Türkmenistanda internet hyzmatlarynyň pudagy örän çalt depginde ösýär. Milli ykdysadyýetiň köp pudaklary ýuwaş-ýuwaşdan onlaýn hyzmatlaryny ornaşdyrýarlar – web sahypalaryny açýarlar, söwda platformalaryny döredýärler we öz...
“Injir.com.tm” – hemmeler üçin internet söwdasy

“Injir.com.tm” – hemmeler üçin internet söwdasy

Türkmen telekeçileri onlaýn-söwda gurşawyny işjeň özleşdirýärler. “Injir” onlaýn söwda meýdançasy hem  şeýle uly söwda platformalarynyň biridir. Internet söwdasy bütin dünýäde, şol sanda Türkmenistanda hem uly meşhurlygy...
Türkmenistanda nähili döwlet kömek pullary berilýär

Türkmenistanda nähili döwlet kömek pullary berilýär

Jemgyýetçilik kömek pullary – islendik döwletde jemgyýetiň hemişe gyzyklanýan temalarynyň biri. Ýaş aýratynlygy boýunça, kesel, maýyp, zähmete ukypsyz, eklençsiz, işsiz galan ýagdaýynda  we beýleki kanuny...
Ulag we logistika kompaniýasy: nähili işleýär

Ulag we logistika kompaniýasy: nähili işleýär

Birnäçe kompaniýalar üçin işewürligiň we söwdanyň globallaşmagy şeýle-de üznüksiz we durnukly ösüş islegi, umumy kabul edilen kadalara laýyklykda önüm öndürmekde, önümler üçin içerki we daşarky...
«Maksatly Türkmen» ýokary hilli hyzmatlary hödürleýär

«Maksatly Türkmen» ýokary hilli hyzmatlary hödürleýär

Türkmenistanda kiçi we orta telekeçiligi döwlet tarapyndan goldamak bilen bagly alnyp barylýan işleriň çäklerinde, türkmen telekeçileri daşary ýurtlardan getirilýän senagat önümleriň ornuny tutýan önümleri öndürmäge...
Ýaşlar we mahabat

Ýaşlar we mahabat

Global marketingiň we bäsdeşligiň ýokary tizlik bilen ösýän döwründe kompaniýalar üçin  haryt satuwyny ýokarlandyrmaklygyň iň gowy we täsirli ýoly mahabatlandyrmadyr. Biz häzirki wagtda gazet, žurnal,...