Soňky habarlar

Arhiw

Hyzmatlar

«Rysgal» PTB-nyň Internet-banking hyzmatynyň aýratynlyklary

«Rysgal» PTB-nyň Internet-banking hyzmatynyň aýratynlyklary

Türkmenistanda internet hyzmatlarynyň pudagy örän çalt depginde ösýär. Milli ykdysadyýetiň köp pudaklary ýuwaş-ýuwaşdan onlaýn hyzmatlaryny ornaşdyrýarlar – web sahypalaryny açýarlar, söwda platformalaryny döredýärler we öz...
“Injir.com.tm” – hemmeler üçin internet söwdasy

“Injir.com.tm” – hemmeler üçin internet söwdasy

Türkmen telekeçileri onlaýn-söwda gurşawyny işjeň özleşdirýärler. “Injir” onlaýn söwda meýdançasy hem  şeýle uly söwda platformalarynyň biridir. Internet söwdasy bütin dünýäde, şol sanda Türkmenistanda hem uly meşhurlygy...
Türkmenistanda nähili döwlet kömek pullary berilýär

Türkmenistanda nähili döwlet kömek pullary berilýär

Jemgyýetçilik kömek pullary – islendik döwletde jemgyýetiň hemişe gyzyklanýan temalarynyň biri. Ýaş aýratynlygy boýunça, kesel, maýyp, zähmete ukypsyz, eklençsiz, işsiz galan ýagdaýynda  we beýleki kanuny...
Ulag we logistika kompaniýasy: nähili işleýär

Ulag we logistika kompaniýasy: nähili işleýär

Birnäçe kompaniýalar üçin işewürligiň we söwdanyň globallaşmagy şeýle-de üznüksiz we durnukly ösüş islegi, umumy kabul edilen kadalara laýyklykda önüm öndürmekde, önümler üçin içerki we daşarky...
«Maksatly Türkmen» ýokary hilli hyzmatlary hödürleýär

«Maksatly Türkmen» ýokary hilli hyzmatlary hödürleýär

Türkmenistanda kiçi we orta telekeçiligi döwlet tarapyndan goldamak bilen bagly alnyp barylýan işleriň çäklerinde, türkmen telekeçileri daşary ýurtlardan getirilýän senagat önümleriň ornuny tutýan önümleri öndürmäge...
Ýaşlar we mahabat

Ýaşlar we mahabat

Global marketingiň we bäsdeşligiň ýokary tizlik bilen ösýän döwründe kompaniýalar üçin  haryt satuwyny ýokarlandyrmaklygyň iň gowy we täsirli ýoly mahabatlandyrmadyr. Biz häzirki wagtda gazet, žurnal,...
Türkmen bukjalar, kürteler - Nurana toý salony

Türkmen bukjalar, kürteler - Nurana toý salony

Ýaşlar uly höwes bilen öz toý dabaralaryna milli egin-eşikleri geýýärler, hem-de täze reňkler bilen olaryň üstüni ýetirýärler. Siz toý dabaralaryna geçirmek üçin gerek bolan toý...
Как сэкономить на Интернете ночью?

Как сэкономить на Интернете ночью?

Хотите использовать Интернет по льготной цене ночью, выбирать подходящий Интернет-пакет по цене и объему, установить два и более пакета одновременно? Все эти возможности дает абоненту МТС...