Soňky habarlar

Arhiw

Hyzmatlar

Howply ýükleri daşamagyň aýratynlyklary nämede

Howply ýükleri daşamagyň aýratynlyklary nämede

Islendik ýükleri uzak aralyklara daşamak töwekgelçilik bolup durýar. Ýük zaýalanyp biler, ýitip biler, onuň ýaramlylyk möhleti tamamlanyp biler. Ýöne özbaşyna howp saklaýan ýükler bar, aýratyn...
Koworking merkezleri: olaryň hyzmaty we oňaýlylygy

Koworking merkezleri: olaryň hyzmaty we oňaýlylygy

Adamzadyň häzirki zaman sözlük düzümine “koworking” sözi kem-kemden aralaşýar. Bu adalga nämäni aňladýar? Koworking merkezi — bu aýry-aýry kärhanalardan umumy maksady bolmadyk birnäçe hünärmeniň öz işini alyp...
Erkekler üçin iň ýerliksiz sowgatlaryň sanawy

Erkekler üçin iň ýerliksiz sowgatlaryň sanawy

Zenan maşgala adatça, durmuşdan näme isleýändigini we oňa ýetmek üçin ýaryna nädip yşarat etmelidigini bilýär. Emma erkekleriň baýramçylygynyň golaýlamagy bilen olar näme sowgat etjegini bilmän...
Spanbondy öndürmegiň tehnologiýasy

Spanbondy öndürmegiň tehnologiýasy

Spanbonddan öndürilen önümler bilen biz her gün diýen ýaly duş gelýäris. Ondan lukmançylyk örtükleri we çagalar üçin arlyklaryň ýokarky gatlagy, birgezeklik lukmançylyk başgaplary, halatlary we...
Sowgat gaplamasynyň taryhy we döwrebaplygy

Sowgat gaplamasynyň taryhy we döwrebaplygy

Häzirki wagtda islendik sowgadyň gözelligini artdyrýan zat owadan görnüşde gaplanylmagydyr. Ol açyk reňkde, kartondan, kagyzdan ýa-da plastmassadan bolup biler. Emma onuň nähilidigine garamazdan, gaplanylan sowgat...
Spanbondan nämeleri öndürip bolýar

Spanbondan nämeleri öndürip bolýar

Mikrosüýümli polipropilenden öndürilen material häzirki zaman adamyň gündelik durmuşyna has içgin aralaşdy. Spanbond önüminiň mahabatda ulanylyşynyň geljegi has uludyr. Çünki bu hili gaplama önümlerine kompaniýalaryň adynyň...
Jaýyň interýerinde wizual şeker

Jaýyň interýerinde wizual şeker

Dizaýnerleriň hünärmen dünýäsinde interýeriň bezeg elementlerine "şeker" diýilýändigini az adam bilýän bolsa gerek. Ýöne “şekeriň” dizaýn pudagynda, hususan-da, interýer dizaýnynda hem ulanylýandygyny az adam bilýär. Ýaşaýyş...
Türkmenistanda peýdaly mobil goşundylaryň sanawy

Türkmenistanda peýdaly mobil goşundylaryň sanawy

Häzirki wagtda ýurdumyzda sanly ykdysadyýetiň ösmeginiň çäklerinde, raýatlar üçin peýdaly boljak dürli görnüşli mobil goşundylary taýýarlanylýar we halka hödürlenýär. Raýatlarymyz olardan işjeň peýdalanýar. Makalamyzyň bu...
Näme üçin filmlere onlaýn tomaşa etmek has oňaýly

Näme üçin filmlere onlaýn tomaşa etmek has oňaýly

Häzirki zaman adamyň boş wagtyny kino görmän geçirmegini göz öňüne getirmek asla mümkin däl. Kinolaryň sanynyň ummasyzdygy olara tomaşa etmek üçin hiç bir päsgelçilik döretmeýär....