Arhiw

Hyzmatlar

Spanbondy öndürmegiň tehnologiýasy

Spanbondy öndürmegiň tehnologiýasy

Spanbonddan öndürilen önümler bilen biz her gün diýen ýaly duş gelýäris. Ondan lukmançylyk örtükleri we çagalar üçin arlyklaryň ýokarky gatlagy, birgezeklik lukmançylyk başgaplary, halatlary we...
Sowgat gaplamasynyň taryhy we döwrebaplygy

Sowgat gaplamasynyň taryhy we döwrebaplygy

Häzirki wagtda islendik sowgadyň gözelligini artdyrýan zat owadan görnüşde gaplanylmagydyr. Ol açyk reňkde, kartondan, kagyzdan ýa-da plastmassadan bolup biler. Emma onuň nähilidigine garamazdan, gaplanylan sowgat...
Spanbondan nämeleri öndürip bolýar

Spanbondan nämeleri öndürip bolýar

Mikrosüýümli polipropilenden öndürilen material häzirki zaman adamyň gündelik durmuşyna has içgin aralaşdy. Spanbond önüminiň mahabatda ulanylyşynyň geljegi has uludyr. Çünki bu hili gaplama önümlerine kompaniýalaryň adynyň...
Jaýyň interýerinde wizual şeker

Jaýyň interýerinde wizual şeker

Dizaýnerleriň hünärmen dünýäsinde interýeriň bezeg elementlerine "şeker" diýilýändigini az adam bilýän bolsa gerek. Ýöne “şekeriň” dizaýn pudagynda, hususan-da, interýer dizaýnynda hem ulanylýandygyny az adam bilýär. Ýaşaýyş...
Türkmenistanda peýdaly mobil goşundylaryň sanawy

Türkmenistanda peýdaly mobil goşundylaryň sanawy

Häzirki wagtda ýurdumyzda sanly ykdysadyýetiň ösmeginiň çäklerinde, raýatlar üçin peýdaly boljak dürli görnüşli mobil goşundylary taýýarlanylýar we halka hödürlenýär. Raýatlarymyz olardan işjeň peýdalanýar. Makalamyzyň bu...
Näme üçin filmlere onlaýn tomaşa etmek has oňaýly

Näme üçin filmlere onlaýn tomaşa etmek has oňaýly

Häzirki zaman adamyň boş wagtyny kino görmän geçirmegini göz öňüne getirmek asla mümkin däl. Kinolaryň sanynyň ummasyzdygy olara tomaşa etmek üçin hiç bir päsgelçilik döretmeýär....
Türkmenistanda ýaş çatynjalar üçin karzy nireden alyp bolýar

Türkmenistanda ýaş çatynjalar üçin karzy nireden alyp bolýar

Ýurdumyzyň banklary tarapyndan pul-karz syýasatyny ösdürmek, raýatlara hödürlenýän hyzmatlary artdyrmak, karzlaryň görnüşlerini köpeltmek boýunça yzygiderli işler alnyp barylýar. Banklar tarapyndan ýaş çatynjalara birnäçe ýyllaryň dowamynda ýeňillikli...
Türkmenistanda pensiýalaryň nähili görnüşleri bar

Türkmenistanda pensiýalaryň nähili görnüşleri bar

Ýurdumyzyň raýatlarynyň pensiýa üpjünçiligine hukuklary Türkmenistanyň Ilaty durmuş taýdan goramak hakynda kodeksi bilen berkidilendir. Pensiýa – ilaty durmuş taýdan goramagyň bir bölegi bolup, döwlet pensiýa ätiýaçlandyrmasy...
Nädip onlaýn tertipde bankdan karz almaly

Nädip onlaýn tertipde bankdan karz almaly

Häzirki wagtda ýurdumyzda sanly ykdysadyýeti ösdürmek boýunça giň gerimli işler alnyp barylýar. Şol işleriň çäklerinde ýurdumyzyň bank ulgamy tarapyndan yzygiderli täze sanly hyzmatlar hödürlenýär. Olardan...
FPS nämäni aňladýar?

FPS nämäni aňladýar?

Her bir täze oýunçy ir-u-giç FPS adalgasy bilen ýüzbe-ýüz bolup, soňlugy bilen onuň kompýuter oýunlarynyň wideoşekilleriniň hili bilen bagly düşünjedigini öwrenýär. FPS nämäni aňladýar? FPS-niň doly atlandyrylyşy...