Soňky habarlar

Arhiw

Hyzmatlar

Türkmenistanda peýdaly mobil goşundylaryň sanawy

Türkmenistanda peýdaly mobil goşundylaryň sanawy

Häzirki wagtda ýurdumyzda sanly ykdysadyýetiň ösmeginiň çäklerinde, raýatlar üçin peýdaly boljak dürli görnüşli mobil goşundylary taýýarlanylýar we halka hödürlenýär. Raýatlarymyz olardan işjeň peýdalanýar. Makalamyzyň bu...
Näme üçin filmlere onlaýn tomaşa etmek has oňaýly

Näme üçin filmlere onlaýn tomaşa etmek has oňaýly

Häzirki zaman adamyň boş wagtyny kino görmän geçirmegini göz öňüne getirmek asla mümkin däl. Kinolaryň sanynyň ummasyzdygy olara tomaşa etmek üçin hiç bir päsgelçilik döretmeýär....
Türkmenistanda ýaş çatynjalar üçin karzy nireden alyp bolýar

Türkmenistanda ýaş çatynjalar üçin karzy nireden alyp bolýar

Ýurdumyzyň banklary tarapyndan pul-karz syýasatyny ösdürmek, raýatlara hödürlenýän hyzmatlary artdyrmak, karzlaryň görnüşlerini köpeltmek boýunça yzygiderli işler alnyp barylýar. Banklar tarapyndan ýaş çatynjalara birnäçe ýyllaryň dowamynda ýeňillikli...
Türkmenistanda pensiýalaryň nähili görnüşleri bar

Türkmenistanda pensiýalaryň nähili görnüşleri bar

Ýurdumyzyň raýatlarynyň pensiýa üpjünçiligine hukuklary Türkmenistanyň Ilaty durmuş taýdan goramak hakynda kodeksi bilen berkidilendir. Pensiýa – ilaty durmuş taýdan goramagyň bir bölegi bolup, döwlet pensiýa ätiýaçlandyrmasy...
Nädip onlaýn tertipde bankdan karz almaly

Nädip onlaýn tertipde bankdan karz almaly

Häzirki wagtda ýurdumyzda sanly ykdysadyýeti ösdürmek boýunça giň gerimli işler alnyp barylýar. Şol işleriň çäklerinde ýurdumyzyň bank ulgamy tarapyndan yzygiderli täze sanly hyzmatlar hödürlenýär. Olardan...
FPS nämäni aňladýar?

FPS nämäni aňladýar?

Her bir täze oýunçy ir-u-giç FPS adalgasy bilen ýüzbe-ýüz bolup, soňlugy bilen onuň kompýuter oýunlarynyň wideoşekilleriniň hili bilen bagly düşünjedigini öwrenýär. FPS nämäni aňladýar? FPS-niň doly atlandyrylyşy...
Internet dükanyny döretmegiň usullary

Internet dükanyny döretmegiň usullary

Telekeçilik işiňizi internet ulgamynyň üsti bilen amala aşyryp gördüňizmi? Harytlaryňyzy internetiň üsti bilen satyp gördüňizmi? Internet dükanlaryndan söwda edip gördüňizmi? Bu makalamyzda size internet dükanyny döretmegiň...
Wirtual hostingiň VPS/VDS -dan name tapawudy bar?

Wirtual hostingiň VPS/VDS -dan name tapawudy bar?

“Wirtual”, “hosting”, “Serwer” sözleri saýtyň işlenilip düzülmegi we ýöredilmegi bilen meşgullanmaýan adamlar üçin hem nätanyş däldir. Saýt, portal, goşundylaryň eýeleri üçin bolsa bu sözler wajyplyk...
Türkiýeden gelen ýükleri nädip import etmeli ?

Türkiýeden gelen ýükleri nädip import etmeli ?

“Form Export” hususy kärhanasy Türkmenistanyň telekeçilerini hyzmatdaşlyga çagyrýar we Türkiýäniň önümçiliginiň köp dürli harytlaryny getirmekde gatnaşmagy hödürleýär. “Form Export” eksport hyzmatlary bilen üpjün ediji hasaplanylýar. “Form...
Size nähili gyzdyryjy gerekdigini nädip çözmeli?

Size nähili gyzdyryjy gerekdigini nädip çözmeli?

Häzirki zaman senagaty ýaşaýyş jaýlaryny gyzdyrmak üçin serişdeleriň köp görnüşini hödürleýär. Eger öňki görnüşler adaty spiral gyzdyryjylar bilen çäklenen bolsa, indi bu köpdürlilik gözüňi dokundyrýar....
«Rysgal» PTB-nyň Internet-banking hyzmatynyň aýratynlyklary

«Rysgal» PTB-nyň Internet-banking hyzmatynyň aýratynlyklary

Türkmenistanda internet hyzmatlarynyň pudagy örän çalt depginde ösýär. Milli ykdysadyýetiň köp pudaklary ýuwaş-ýuwaşdan onlaýn hyzmatlaryny ornaşdyrýarlar – web sahypalaryny açýarlar, söwda platformalaryny döredýärler we öz...
“Injir.com.tm” – hemmeler üçin internet söwdasy

“Injir.com.tm” – hemmeler üçin internet söwdasy

Türkmen telekeçileri onlaýn-söwda gurşawyny işjeň özleşdirýärler. “Injir” onlaýn söwda meýdançasy hem  şeýle uly söwda platformalarynyň biridir. Internet söwdasy bütin dünýäde, şol sanda Türkmenistanda hem uly meşhurlygy...