Soňky habarlar

Arhiw

Hyzmatlar

Halylara ideg etmek: täsirli we ýerlikli usullar

Halylara ideg etmek: täsirli we ýerlikli usullar

Halylar öýümiziň bezeginiň aýratyn bir gymmatlygy bolup durýar, emma olara kir ýoksa ýa-da hapa degse halynyňam, umumy öýüňem bezeginde oňaýsyzlyk döreýär. Bu bolsa ilkinji nobatda...
Durmuş gurmak teklibiniň çäresini restorandyr kafede guramak

Durmuş gurmak teklibiniň çäresini restorandyr kafede guramak

Durmuş gurmak baradaky ilkinji teklip islendik ynsanyň unudyp bolmajak derejede täsirli duýgusydyr. Täze dörejek maşgalanyň ilkinji ädimleri ýatdan çykmajak derejede, romantik öwüşginli pursatlar bilen bezelmelidir. Bu...
Ekologiýany giňden goldaýan 7 sany meşhur şahsyýet

Ekologiýany giňden goldaýan 7 sany meşhur şahsyýet

Soňky ýyllarda ekologiýanyň meseleleri adamzat jemgyýetini daşky gurşawy goramak barada pikirlenmäge mejbur edýär. Muňa bolsa Ýer ýüzüniň tanymal şahsyýetleri döwrebap mesele hökmünde aýratyn ähmiýet berýärler. Olaryň...
Dünýä tejribesi: hojalyk zyňyndylaryny näme etmeli

Dünýä tejribesi: hojalyk zyňyndylaryny näme etmeli

Bütindünýä bankynyň getirýän maglumatlaryna laýyklykda, Ýer ýüzi uly müşgillikleriň bosagasynda dur. 2016-njy ýylyň statistik maglumatlaryna görä dünýä ýüzünde 2,01 milliard tonna gaty görnüşli zyňyndy emele...
Howply ýükleri daşamagyň aýratynlyklary nämede

Howply ýükleri daşamagyň aýratynlyklary nämede

Islendik ýükleri uzak aralyklara daşamak töwekgelçilik bolup durýar. Ýük zaýalanyp biler, ýitip biler, onuň ýaramlylyk möhleti tamamlanyp biler. Ýöne özbaşyna howp saklaýan ýükler bar, aýratyn...
Koworking merkezleri: olaryň hyzmaty we oňaýlylygy

Koworking merkezleri: olaryň hyzmaty we oňaýlylygy

Adamzadyň häzirki zaman sözlük düzümine “koworking” sözi kem-kemden aralaşýar. Bu adalga nämäni aňladýar? Koworking merkezi — bu aýry-aýry kärhanalardan umumy maksady bolmadyk birnäçe hünärmeniň öz işini alyp...
Erkekler üçin iň ýerliksiz sowgatlaryň sanawy

Erkekler üçin iň ýerliksiz sowgatlaryň sanawy

Zenan maşgala adatça, durmuşdan näme isleýändigini we oňa ýetmek üçin ýaryna nädip yşarat etmelidigini bilýär. Emma erkekleriň baýramçylygynyň golaýlamagy bilen olar näme sowgat etjegini bilmän...
Spanbondy öndürmegiň tehnologiýasy

Spanbondy öndürmegiň tehnologiýasy

Spanbonddan öndürilen önümler bilen biz her gün diýen ýaly duş gelýäris. Ondan lukmançylyk örtükleri we çagalar üçin arlyklaryň ýokarky gatlagy, birgezeklik lukmançylyk başgaplary, halatlary we...
Sowgat gaplamasynyň taryhy we döwrebaplygy

Sowgat gaplamasynyň taryhy we döwrebaplygy

Häzirki wagtda islendik sowgadyň gözelligini artdyrýan zat owadan görnüşde gaplanylmagydyr. Ol açyk reňkde, kartondan, kagyzdan ýa-da plastmassadan bolup biler. Emma onuň nähilidigine garamazdan, gaplanylan sowgat...
Spanbondan nämeleri öndürip bolýar

Spanbondan nämeleri öndürip bolýar

Mikrosüýümli polipropilenden öndürilen material häzirki zaman adamyň gündelik durmuşyna has içgin aralaşdy. Spanbond önüminiň mahabatda ulanylyşynyň geljegi has uludyr. Çünki bu hili gaplama önümlerine kompaniýalaryň adynyň...
Jaýyň interýerinde wizual şeker

Jaýyň interýerinde wizual şeker

Dizaýnerleriň hünärmen dünýäsinde interýeriň bezeg elementlerine "şeker" diýilýändigini az adam bilýän bolsa gerek. Ýöne “şekeriň” dizaýn pudagynda, hususan-da, interýer dizaýnynda hem ulanylýandygyny az adam bilýär. Ýaşaýyş...