Archive news

Hi-Tech

“Wi-Fi” haýal işlese näme etmeli?

“Wi-Fi” haýal işlese näme etmeli?

Häzirki wagtda “Wi-Fi” arkaly internetden peýdalanýanlaryň sany günsaýyn artýar we käte olarda “ ‘Wi-Fi’ internet haýal işlände näme etmeli?” diýen sorag döreýär. “Türkmenportal” bu sorag boýunça...
Telefonlara antiwirus gurnamak zerurmy?

Telefonlara antiwirus gurnamak zerurmy?

Kompýuterlere antiwirus gurnalmagynyň zerurdygyny eýýäm mekdep okuwçylaryndan başlap uly ýaşlylara çenli köp adamlar bilýär. Köpimiziň kompýuterinde antiwirus bar we olaryň maglumat binýadyny (maglumat bazasy) yzygiderli...
Internetiň tizligini nädip barlamaly?

Internetiň tizligini nädip barlamaly?

Häzirki zaman tehnologiýalaryň ösmegi bilen bir hatarda internet ulgamy hem günsaýyn ösýär. Muňa mysal edip, ýurdumyzyň ähli künjeginde internetiň elýeter bolmagyny, ilatymyzyň kompýuter we internet...
Türkmenistanyň meşhur 11 sany onlaýn hyzmatlary

Türkmenistanyň meşhur 11 sany onlaýn hyzmatlary

Internet ulgamynyň ulanyjylarynyň sanynyň artmagy bilen, soňky wagtlarda olar üçin köp mümkinçilikler döredilýär, ýagny täze we peýdaly programma üpjünçilikler we web saýtlar taýýarlanylýar. Bularyň kömegi...
Telewizor bilen telefony nädip baglamaly? (Screen mirroring)

Telewizor bilen telefony nädip baglamaly? (Screen mirroring)

Köpimizde şular ýaly ýagdaýlar bolan bolsa gerek: öýde üýşmeleň wagty çagalarymyzyň ýa-da özümiziň başdan geçiren şatlykly pursatlarymyzy hemme kişä görkezmek isländiris. Şunuň ýaly ýagdaýlarda näme...
Web saýty nähili ýasamaly?

Web saýty nähili ýasamaly?

Geçen makalamyzda web saýtyň işleýiş çyzgysy, ulanyş maksady we ony taýýarlamak boýunça ädimleri barada gürrüň edipdik. Bu makalamyzda şol ädimler barada içgin ýazarys. Belläp geçişimiz ýaly,...
Bankomaty ulanmak boýunça birnäçe maslahatlar

Bankomaty ulanmak boýunça birnäçe maslahatlar

Ýurdumyzda nagt däl hasaplaşyklary ösdürmek boýunça alnyp barylýan işler uly depgin bilen dowam edýär. Şeýle işleriň birine karz edaralary tarapyndan ýurdumyzyň dürli künjeginde bankomatlaryň ornaşdyrylmagyny...
“Wi-Fi”-den soňky 10 ýylyň dowamynda iň uly täzelik

“Wi-Fi”-den soňky 10 ýylyň dowamynda iň uly täzelik

Häzirki wagtda döwrebap enjamlaryň köpüsi “Wi-Fi” funksiýasy bilen üpjün edilen. “Wi-Fi” tehnologiýasy giňden ýaýran we ählimize tanyş diýsek ýalňyşmarys. “Wi-Fi” tehnologiýasyny kompýuterler, mobil telefonlar, routerler...
IMO programmasy barada

IMO programmasy barada

Häzirki wagtda internet ulanyjylarynyň arasynda habarlaşmak üçin iň köp ulanylýan programmalarynyň biri IMO diýsek ýalňyşmarys. Makalamyzyň bu gezekki sanynda okyjylarymyza IMO hakynda giňişleýin gürrüň bermegi...
“AŞTU” we “Türkmentelekom” internetiniň tapawudy

“AŞTU” we “Türkmentelekom” internetiniň tapawudy

Geçen makalamyzda öýe nädip internet birikdirmelidigini ýazypdyk. Indi bolsa, her kimiň gyzyklanýan soragy barada ýazmagy makul bildik. Haýsy interneti saýlamaly? “AŞTU” we “Türkmentelekom” – ikisiniň...
Öýe nädip internet birikdirmeli?

Öýe nädip internet birikdirmeli?

“Öýe nädip Wi-Fi çekmeli?” diýen soragy köp eşiden bolsaňyz gerek. Ýagny öýüne internet birikdirjek bolýanlar oňa “Wi-Fi” birikdirjek bolýarlar. Internete öwrenişmedik ulanyjylar “Wi-Fi” tehnologiýasyny internet...
Zerur maglumatlaryňyzy ýitirdiňizmi? Bekap ediň!

Zerur maglumatlaryňyzy ýitirdiňizmi? Bekap ediň!

Zerur bolan elektron maglumatlaryňyzy (faýllaryňyzy) ýitirip gördüňizmi? Kompýuteriň işjeň däl ýagdaýa gelmegi ýa-da operasion ulgamynyň täzelenmegi bilen maşgala suratlaryňyz, wideo şekilleriňiz, şahsy resminamalaryňyzyň pozulmagyna ýa-da...
Internet-bank hyzmaty näme?

Internet-bank hyzmaty näme?

Internet ulgamyna çykyşy bolan ähli kompýuterlerden islendik wagtda we islendik ýerde uzak aralykdan bank hyzmatlaryndan we degişli hasaplardan peýdalanmak mümkinçiligini berýän hyzmat. Internet-bank hyzmaty bank kartyna...