Archive news

Hi-Tech

Hazaryň türkmen kenaryndaky serginiň "ilkinjileri"

Hazaryň türkmen kenaryndaky serginiň "ilkinjileri"

Birinji Hazar ykdysady forumynyň birinji gününe aýratyn öwüşgin beren Hazar innowasiýa tehnologiýalar halkara sergisi we «Türkmen sährasy ― 2019» atly halkara awtosergi aýratynlyklara baý boldy....
Muny bilmek peýdaly: «Windows 10»-da gijeki iş tertibi

Muny bilmek peýdaly: «Windows 10»-da gijeki iş tertibi

Agşamlaryna, garaňkyda kompýuter başynda işläp gören bolsaňyz gerek. Yşygy örän ýagty bolan ekranda hat ýazmak ýa-da dürli işler bilen meşgullanmak gözüňiziň ýadamagyna eltýär. Şular ýaly...
Türkmenistanda gündelik peýdaly “online” hyzmatlar

Türkmenistanda gündelik peýdaly “online” hyzmatlar

Soňky wagtlarda ýurdumyzda sanly ykdysadyýete geçmek boýunça uly işler alnyp barylýar. Muňa mysal hökmünde, gündelik durmuşda ähli adamlara peýdaly bolup biljek, olaryň işlerini ýeňilleşdirjek “online”...
Windows Virtual Desktop

Windows Virtual Desktop

“Microsoft” kompaniýasy birnäçe wagtdan bäri adaty kompýuterleriň (PC) oruntutaryny taýýarlap gelýär. Ýaňy ýakynda ulanyjylar täze “Windows Virtual Desktop” önümi bilen tanyşdyryldy. “Windows Virtual Desktop” – “Microsoft”...
Internetde elektron poçtany (e-mail) nädip açmaly

Internetde elektron poçtany (e-mail) nädip açmaly

Elektron poçta ýa-da “e-mail” – bu adaty poçtanyň elektron görnüşi. Elektron poçtanyň adaty poçtadan ýeke-täk tapawudy – onuň elektron tory arkaly işlemegi. Makalamyzda internet elektron...
Tölegsiz antiwiruslar barada

Tölegsiz antiwiruslar barada

Käte öýdäki kompýuterlerimize antiwirus gurnamak zerurlygy ýüze çykýar. Öý kompýuterleri üçin antiwirus satyn almaklyk käbir adamlara artykmaç çykdajy hem bolmagy mümkin. “Türkmenportal” birnäçe meşhur, tölegsiz antiwiruslaryň...
“Wi-Fi” haýal işlese näme etmeli?

“Wi-Fi” haýal işlese näme etmeli?

Häzirki wagtda “Wi-Fi” arkaly internetden peýdalanýanlaryň sany günsaýyn artýar we käte olarda “ ‘Wi-Fi’ internet haýal işlände näme etmeli?” diýen sorag döreýär. “Türkmenportal” bu sorag boýunça...
 “Maşgala” atly bank karty

“Maşgala” atly bank karty

Türkmenistanyň ähli banklarynda “Maşgala” atly täze bank kart hyzmaty hödürlenýär. “Maşgala” atly bank karty näme we beýleki kartlardan tapawutlyklary barada gürrüň bereris. “Maşgala” bank karty näme? “Maşgala”...
Goýum karty näme?

Goýum karty näme?

Türkmenistanyň ähli banklarynda “Goýum karty” atly täze hyzmat hödürlenýär. “Goýum karty” näme we beýleki kartlardan tapwutlyklary barada gürrüň bereris. “Goýum karty” näme? “Goýum karty”  - "Altyn Asyr"...
Telefonlara antiwirus gurnamak zerurmy?

Telefonlara antiwirus gurnamak zerurmy?

Kompýuterlere antiwirus gurnalmagynyň zerurdygyny eýýäm mekdep okuwçylaryndan başlap uly ýaşlylara çenli köp adamlar bilýär. Köpimiziň kompýuterinde antiwirus bar we olaryň maglumat binýadyny (maglumat bazasy) yzygiderli...
Internetiň tizligini nädip barlamaly?

Internetiň tizligini nädip barlamaly?

Häzirki zaman tehnologiýalaryň ösmegi bilen bir hatarda internet ulgamy hem günsaýyn ösýär. Muňa mysal edip, ýurdumyzyň ähli künjeginde internetiň elýeter bolmagyny, ilatymyzyň kompýuter we internet...
Türkmenistanyň meşhur 11 sany onlaýn hyzmatlary

Türkmenistanyň meşhur 11 sany onlaýn hyzmatlary

Internet ulgamynyň ulanyjylarynyň sanynyň artmagy bilen, soňky wagtlarda olar üçin köp mümkinçilikler döredilýär, ýagny täze we peýdaly programma üpjünçilikler we web saýtlar taýýarlanylýar. Bularyň kömegi...
Telewizor bilen telefony nädip baglamaly? (Screen mirroring)

Telewizor bilen telefony nädip baglamaly? (Screen mirroring)

Köpimizde şular ýaly ýagdaýlar bolan bolsa gerek: öýde üýşmeleň wagty çagalarymyzyň ýa-da özümiziň başdan geçiren şatlykly pursatlarymyzy hemme kişä görkezmek isländiris. Şunuň ýaly ýagdaýlarda näme...
Web saýty nähili ýasamaly?

Web saýty nähili ýasamaly?

Geçen makalamyzda web saýtyň işleýiş çyzgysy, ulanyş maksady we ony taýýarlamak boýunça ädimleri barada gürrüň edipdik. Bu makalamyzda şol ädimler barada içgin ýazarys. Belläp geçişimiz ýaly,...
Bankomaty ulanmak boýunça birnäçe maslahatlar

Bankomaty ulanmak boýunça birnäçe maslahatlar

Ýurdumyzda nagt däl hasaplaşyklary ösdürmek boýunça alnyp barylýan işler uly depgin bilen dowam edýär. Şeýle işleriň birine karz edaralary tarapyndan ýurdumyzyň dürli künjeginde bankomatlaryň ornaşdyrylmagyny...
“Wi-Fi”-den soňky 10 ýylyň dowamynda iň uly täzelik

“Wi-Fi”-den soňky 10 ýylyň dowamynda iň uly täzelik

Häzirki wagtda döwrebap enjamlaryň köpüsi “Wi-Fi” funksiýasy bilen üpjün edilen. “Wi-Fi” tehnologiýasy giňden ýaýran we ählimize tanyş diýsek ýalňyşmarys. “Wi-Fi” tehnologiýasyny kompýuterler, mobil telefonlar, routerler...
IMO programmasy barada

IMO programmasy barada

Häzirki wagtda internet ulanyjylarynyň arasynda habarlaşmak üçin iň köp ulanylýan programmalarynyň biri IMO diýsek ýalňyşmarys. Makalamyzyň bu gezekki sanynda okyjylarymyza IMO hakynda giňişleýin gürrüň bermegi...