Hi-Tech

“AŞTU” we “Türkmentelekom” internetiniň tapawudy

“AŞTU” we “Türkmentelekom” internetiniň tapawudy

Geçen makalamyzda öýe nädip internet birikdirmelidigini ýazypdyk. Indi bolsa, her kimiň gyzyklanýan soragy barada ýazmagy makul bildik. Haýsy interneti saýlamaly? “AŞTU” we “Türkmentelekom” – ikisiniň...
Öýe nädip internet birikdirmeli?

Öýe nädip internet birikdirmeli?

“Öýe nädip Wi-Fi çekmeli?” diýen soragy köp eşiden bolsaňyz gerek. Ýagny öýüne internet birikdirjek bolýanlar oňa “Wi-Fi” birikdirjek bolýarlar. Internete öwrenişmedik ulanyjylar “Wi-Fi” tehnologiýasyny internet...
Zerur maglumatlaryňyzy ýitirdiňizmi? Bekap ediň!

Zerur maglumatlaryňyzy ýitirdiňizmi? Bekap ediň!

Zerur bolan elektron maglumatlaryňyzy (faýllaryňyzy) ýitirip gördüňizmi? Kompýuteriň işjeň däl ýagdaýa gelmegi ýa-da operasion ulgamynyň täzelenmegi bilen maşgala suratlaryňyz, wideo şekilleriňiz, şahsy resminamalaryňyzyň pozulmagyna ýa-da...
Internet-bank hyzmaty näme?

Internet-bank hyzmaty näme?

Internet ulgamyna çykyşy bolan ähli kompýuterlerden islendik wagtda we islendik ýerde uzak aralykdan bank hyzmatlaryndan we degişli hasaplardan peýdalanmak mümkinçiligini berýän hyzmat. Internet-bank hyzmaty bank kartyna...
Türkmenistanda VISA kart hasabynyň galyndysyny nädip barlamaly?

Türkmenistanda VISA kart hasabynyň galyndysyny nädip barlamaly?

VISA we “MasterCard” töleg kartlarynyň galyndysyny diňe belli bir bankomatlarda barlap bolýar diýip pikir edýärdiňizmi? Onda okaň! VISA we “MasterCard” töleg kartlarynyň galyndysyny ýurdumyzyň islendik bankomatlaryndan...
Wi-Fi tehnologiýasy

Wi-Fi tehnologiýasy

i-Fi tehnologiýasy barada düşünje Wi-Fi – “Wireless Fidelity” sözüniň gysgaldylan görnüşi bolup, simsiz takyklyk, toruň simsiz görnüşi diýmegi aňladýar. Wi-Fi tehnologiýasy “Wi-Fi Alliance” topary tarapyndan oýlanyp...
Näme üçin käbir ýerlerde telefon aragatnaşygy tutanok?

Näme üçin käbir ýerlerde telefon aragatnaşygy tutanok?

Bilşimiz ýaly, öýjükli telefonlar liftlerde, ýerasty geçelgelerde, ýerasty gatlarda, galyň diwarly otaglarda işlemeýär, ýa-da gürleşip barýan bolsak, şol ýerlere girenimizde aragatnaşyk ýitýär we antennanyň signaly...
“IPTV” - “Internet Protocol Television”

“IPTV” - “Internet Protocol Television”

“IPTV” - “Internet Protocol Television” sözüniň gysgaltmasy bolup, aragatnaşyk torunyň üsti bilen gelýän sanly telewideniýäniň bir görnüşi.      “IPTV” – bu antennalaryň deregine, internet protokoly (aragatnaşyk...
Noutbuklaryň görnüşleri

Noutbuklaryň görnüşleri

Noutbuk – bu şahsy kompýuterleriň kiçiräk görnüşi. Noutbuk şahsy kompýuterlere görä ýeňil agramly we kiçi göwrümlidir. Noutbugyň şahsy kompýuterlerden esasy aýratynlygy – ýanyň bilen göterip...
Kompýuter ulanyjylaryna peýdaly maslahatlar

Kompýuter ulanyjylaryna peýdaly maslahatlar

1.Birnäçe sahypalardan ybarat bolan TIFF giňeltmeli bir faýlyň içindäki   aýry-aýry sahypalary çap etmegiň usuly TIFF – “Tagged Image File Format” sözüniň gysgaldylan görnüşi bolup, suratlar bilen...
Kompýuteriň haýal işlemeginiň sebäpleri

Kompýuteriň haýal işlemeginiň sebäpleri

1. Reýestr Reýestr – bu operasion ulgamynyň we programma sazlamalarynyň maglumatlar toplumy. Kompýutere programmalary gurnamyzda we aýyranymyzda reýestrde şol programmalar hakynda gerekmejek maglumatlar toplanýar we olar kompýuterde...