Soňky habarlar

Arhiw

Hi-Tech

Tehnologiýa nädip akyllandy

Tehnologiýa nädip akyllandy

Öý-hojalyk enjamlarynyň, has takygy öý “kömekçileriniň” oýlanyp tapylmagy XX asyryň ýaşaýjysynyň durmuşyny ep-esli derejede ýeňilleşdirdi. Kir ýuwujy maşynlar, mikrotolkunly peçler, şeýle-de tozan sorujylar we beýleki...
VPN barada bilmeli maglumatlaryňyz

VPN barada bilmeli maglumatlaryňyz

VPN (Virtual Private Network) – iňlis dilinden terjime edilende “Wirtual şahsy tor” diýmegi aňladýar. Sözüň doly manysynda, ýapyk, ýagny açyk bolmadyk, goragly tor diýilmegidir. VPN-ler nirelerde...
Aşgabat – türkmen sportynyň dörän şäheri

Aşgabat – türkmen sportynyň dörän şäheri

 «Türkmenistan – parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany ýylynda» 140 ýaşaýan paýtagtymyz Aşgabat hormatly Prezidentimiziň atalyk aladalarynyň netijesinde dünýäniň iri halkara sport merkezine öwrüldi. Taryhy nukdaýnazara esaslananyňda,...
Nädip mugt web saýt döredip bolýar?

Nädip mugt web saýt döredip bolýar?

Web saýt we onuň maksady. Web saýt – sizi, edara-kärhanaňyzy, hödürleýän hyzmatlaryňyzy internet ulgamyna tanadýan, mahabatlandyrýan, alyp barýan işiňiz barada maglumat berýän elektron sahypalaryň toplumy. Web...
“TikTok” barada näme bilýärsiňiz?

“TikTok” barada näme bilýärsiňiz?

“TikTok” näme? “TikTok” – “ByteDance” hytaý kompaniýasyna degişli bolan, gysga wideo görnüşlerini çykarmak we görmek üçin niýetlenen mobil platformasy (ulgam).  “TikTok” haçan we kim tarapyndan döredilýär? “TikTok” 2016-njy...
“Belet Wideo” programmasynyň  giňişleýin derňewi

“Belet Wideo” programmasynyň giňişleýin derňewi

Häzirki zaman smartfonlar özündäki bar bolan mümkinçilikleri bilen kompýuterleriň ýerini arkaýyn tutup bilýär. Olaryň kömegi bilen diňe aýdym-saz diňlemän, eýsem edil HK-däki ýaly işlemek, şeýle-de...
Durnukly şäherler – geljegiň gözýetimidir

Durnukly şäherler – geljegiň gözýetimidir

Şäherler diýmek — bu diňe  ýaşaýyş jaýlary däl-de, adamlaryň özaragatnaşygy,  ýaşamagy, zähmet çekmegi, bilim almagy, saglygyny berkitmegi üçin niýetlenilen çylşyrymly ulgamlar toplumy diýmekdir! Şäheriň nämedigi...
Näme üçin elektron resminama dolanyşygyny girizmeli?

Näme üçin elektron resminama dolanyşygyny girizmeli?

Elektron resminama dolanyşygy (ERD) – elektron görnüşde döredilen we ulanylýan resminamalaryň görnüşleri bilen işlemek üçin ýeke-täk guraldyr. Elektron resminama dolanyşygyny ulanmak, elektron resminamalary we beýleki...
Banka barmazdan “Internet-bank” hyzmatyny birikdirmek

Banka barmazdan “Internet-bank” hyzmatyny birikdirmek

“Türkmenportal” saýtymyzda çap edilýän tehnologiýa ugruna degişli makalalaryň aglaba böleginde “Internet-bank” we “Mobil-bank” adalgalaryny ulanyp geçýändigimizi görmek bolar. Bularyň heri birisi barada içgin maglumat beripdik....
“Wi-Fi” routerda açarsözüni nädip çalyşmaly?

“Wi-Fi” routerda açarsözüni nädip çalyşmaly?

Ýurdumyzda internetiň elýeter bolmagy bilen onuň ulanyjysynyň sany günsaýyn artýar. Şunuň bilen birlikde “näme üçin internet haýal?”, “näme üçin işlänok?”, “nädip internetiň balansyny doldurmaly?”, “nädip...
Noutbugyňyzyň zarýady çalt gutarýan bolsa...

Noutbugyňyzyň zarýady çalt gutarýan bolsa...

Noutbugyň iň esasy aýratynlyklarynyň biri hem ony islän ýerimizde ulanyp bilmek mümkinçiligidir. Emma islän ýerimizde ony toga çatyp, zarýada goýmak mümkinçiliginiň bolmaýanlygy welin, köplenç halatda...
Fotoaparat satyn alnanynda nämelere üns berilmeli?

Fotoaparat satyn alnanynda nämelere üns berilmeli?

Döwrümizde sanly tehnologiýanyň ýokary tizlikde ösmegi fotoaparatlar dünýäsine hem öz täsirini ýetirdi. Häzirki wagtda dükanlarda ýüzlerçe görnüşli sanly fortoaparat bar. Emma bahasy taýdan elýeterli, surata...
«Cash back» nähili hyzmat we onuň peýdasy näme?

«Cash back» nähili hyzmat we onuň peýdasy näme?

Hormatly Prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylygynda «Türkmenistanyň bank ulgamyny ösdürmegiň 2011 — 2030-njy ýyllar üçin Döwlet maksatnamasyna», «Türkmenistanyň Ykdysady, maliýe we bank ulgamlaryny ösdürmegiň 2019 — 2025-nji...
«Talyp tölegi» hyzmaty

«Talyp tölegi» hyzmaty

Sanly ykdysadyýete geçmek, raýatlarymyz üçin sanly hyzmatlary hödürlemek, bar bolan hyzmatlary has-da kämilleşdirmek boýunça ýurdumyzyň edaradyr-kärhanalary tarapyndan uly işler alnyp barylýar. Şeýle hyzmatlaryň biri hem, “Halkbank”...
“Talyp tölegi” – talyplaryň hyzmatynda

“Talyp tölegi” – talyplaryň hyzmatynda

Türkmenistanyň ýokary we ýörite orta okuw mekdeplerinde tölegli esasda okaýarmyň? Tölegleriňi hiç-hili bökdençsiz, tiz hem aňsat usulda tölemek isleýärmiň? Onda, Türkmenistanyň “Halkbank” döwlet täjriçilik bankynyň...
HJ “Hakyda”  - ygtybarlylyk we ynamdarlyk görkezijisi

HJ “Hakyda” - ygtybarlylyk we ynamdarlyk görkezijisi

 Hojalyk jemgyýeti “Hakyda” – bu ynamly inžener, maglumat tehnologiýa, gurluşyk ulgamynda, hem-de satyn alma, awtoulag we transport hyzmatlarynda ynamly hyzmatdaşdyr. Bu kärhana 2015-nji ýylda düýbi...