Soňky habarlar

Archive news

Hi-Tech

Birek-birege hat ýazyşylanda gaharyňy getirýän 12 ýagdaý

Birek-birege hat ýazyşylanda gaharyňy getirýän 12 ýagdaý
  1. Sowatsyzlyk meselesi Haçan-da kimdir biri hat ugradanda  käbir dyngy belgilerini ýalňyş goýup biler, ýöne asla hiç hili dyngy belgisiz, sözlemiň gurluşy hem tagaşyksyz ýazylan hatlar bolýar. Bu hakykatdanam gaharyňy getirýär.   2. Gödeklik Ýakynda maňa bir gyzdan hat geldi. Onda: “Onda näme, iýulda biziň bilen gidýäňmi?” diýip ýazylan. Kim ol,  biz bilen bolanda kimleri göz öňünde tutýar, nirä...

“Aliexpress” internet dükanynda ýylyň dowamynda bolan esasy arzanladyşlar

“Aliexpress” internet dükanynda ýylyň dowamynda bolan esasy arzanladyşlar
Soňky döwür “Aliexpress” internet dükanynyň geçirýän arzanladyşlary diýseň meşhur boldy. Muňa mysal edip, soňky gezekdäki “11:11” arzanladyşyny bermek bolar. 2017-nji ýylyň ahyrynda “Aliexpress” internet dükanynyň ýylyň dowamynda geçiren ähli arzanladyşlary barada giňişleýin gürrüň bermegi makul bildik. Bu arzanladyşlar diňe bu ýyl däl, eýsem adatça her ýyl geçirilýär.   Gyşky arzanladyş Киберпонедельник Arzanladyş ýylyň duşenbe günleriniň birnäçesinde bolýar. Esasy kiberduşenbe bolsa...

VISA we “Master Card” töleg kartlaryny howpsuz ulanmak boýunça maslahatlar

VISA we “Master Card” töleg kartlaryny  howpsuz ulanmak boýunça maslahatlar
Häzirki wagtda ýurdumyzda halkara VISA we “Master Card” töleg kartlaryny ulanýanlaryň sany gün-günden artýar. Bu halkara töleg kartlaryny dünýäniň ähli döwletlerinde diýen ýaly ulanyp bolýar. Halkara töleg kartlaryny dükanlarda söwda edilende, internetde edilen söwdada, syýahata gidilende otel we awiapetek tölegleri we ş.m. ýaly köp ýerlerde ulanyp bolýar. Olary dogry we howpsuz ulanmak üçin aşakdaky birnäçe...

Türkmenistanda VISA kart hasabynyň galyndysyny nädip barlamaly?

Türkmenistanda VISA kart hasabynyň galyndysyny nädip barlamaly?
VISA we “MasterCard” töleg kartlarynyň galyndysyny diňe belli bir bankomatlarda barlap bolýar diýip pikir edýärdiňizmi? Onda okaň! VISA we “MasterCard” töleg kartlarynyň galyndysyny ýurdumyzyň islendik bankomatlaryndan ýa-da belli bir telefon belgisine SMS ibermek arkaly hem barlap bolýar. Galyndyny SMS ibermek arkaly barlamak üçin, kartyňyza SMS-habar hyzmaty birikdirilen bolmaly. Ol kart almak boýunça dolduran anketaňyzda görkezilýär. Eger siz...