Soňky habarlar

Arhiw

Hi-Tech

Türkmenistanda öý internetiniň nyrhnamasyny nädip çalyşmaly?

Türkmenistanda öý internetiniň nyrhnamasyny nädip çalyşmaly?

2023-nji ýylyň 1-nji martyndan başlap, «Türkmentelekom» elektrik aragatnaşyk kompaniýasy we Aşgabat şäher telefon ulgamy Türkmenistanyň çäginde internetden peýdalanmakda nyrhnamalarynyň bahalaryny arzanladar hem-de aragatnaşyk ulgamynyň tizligini...
Ýol hereketiniň kadalarynyň taryhyndan

Ýol hereketiniň kadalarynyň taryhyndan

Ýol hereketine gatnaşyjylaryň hereketlerini kadalaşdyrýan düzgünler has ir döwürlerde döräpdir. Şäherdäki hereketleri tertipleşdirmek işine Rim imperatory Gaý Ýuliý Sezar tarapyndan b.e.öň 50-nji ýyllarda başlanylypdyr. Ol...
Bulut maglumat saklawhanalary näme we olar nähili işleýär

Bulut maglumat saklawhanalary näme we olar nähili işleýär

Bulut saklawhanalary, internet ulanyjylary üçin hususy maglumatlaryny esasy maglumat göterijiler bolan  kompýuterlerden ýa-da smartfonlardan uzakda saklamak üçin döredilen onlaýn serwerlerdir. Bulut saklawhanalaryna çäklendirilmedik mukdarda, hatda iň...
Tehnologiýa nädip akyllandy

Tehnologiýa nädip akyllandy

Öý-hojalyk enjamlarynyň, has takygy öý “kömekçileriniň” oýlanyp tapylmagy XX asyryň ýaşaýjysynyň durmuşyny ep-esli derejede ýeňilleşdirdi. Kir ýuwujy maşynlar, mikrotolkunly peçler, şeýle-de tozan sorujylar we beýleki...
VPN barada bilmeli maglumatlaryňyz

VPN barada bilmeli maglumatlaryňyz

VPN (Virtual Private Network) – iňlis dilinden terjime edilende “Wirtual şahsy tor” diýmegi aňladýar. Sözüň doly manysynda, ýapyk, ýagny açyk bolmadyk, goragly tor diýilmegidir. VPN-ler nirelerde...
Aşgabat – türkmen sportynyň dörän şäheri

Aşgabat – türkmen sportynyň dörän şäheri

 «Türkmenistan – parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany ýylynda» 140 ýaşaýan paýtagtymyz Aşgabat hormatly Prezidentimiziň atalyk aladalarynyň netijesinde dünýäniň iri halkara sport merkezine öwrüldi. Taryhy nukdaýnazara esaslananyňda,...
Nädip mugt web saýt döredip bolýar?

Nädip mugt web saýt döredip bolýar?

Web saýt we onuň maksady. Web saýt – sizi, edara-kärhanaňyzy, hödürleýän hyzmatlaryňyzy internet ulgamyna tanadýan, mahabatlandyrýan, alyp barýan işiňiz barada maglumat berýän elektron sahypalaryň toplumy. Web...
“TikTok” barada näme bilýärsiňiz?

“TikTok” barada näme bilýärsiňiz?

“TikTok” näme? “TikTok” – “ByteDance” hytaý kompaniýasyna degişli bolan, gysga wideo görnüşlerini çykarmak we görmek üçin niýetlenen mobil platformasy (ulgam).  “TikTok” haçan we kim tarapyndan döredilýär? “TikTok” 2016-njy...
“Belet Wideo” programmasynyň  giňişleýin derňewi

“Belet Wideo” programmasynyň giňişleýin derňewi

Häzirki zaman smartfonlar özündäki bar bolan mümkinçilikleri bilen kompýuterleriň ýerini arkaýyn tutup bilýär. Olaryň kömegi bilen diňe aýdym-saz diňlemän, eýsem edil HK-däki ýaly işlemek, şeýle-de...
Durnukly şäherler – geljegiň gözýetimidir

Durnukly şäherler – geljegiň gözýetimidir

Şäherler diýmek — bu diňe  ýaşaýyş jaýlary däl-de, adamlaryň özaragatnaşygy,  ýaşamagy, zähmet çekmegi, bilim almagy, saglygyny berkitmegi üçin niýetlenilen çylşyrymly ulgamlar toplumy diýmekdir! Şäheriň nämedigi...
Näme üçin elektron resminama dolanyşygyny girizmeli?

Näme üçin elektron resminama dolanyşygyny girizmeli?

Elektron resminama dolanyşygy (ERD) – elektron görnüşde döredilen we ulanylýan resminamalaryň görnüşleri bilen işlemek üçin ýeke-täk guraldyr. Elektron resminama dolanyşygyny ulanmak, elektron resminamalary we beýleki...
Banka barmazdan “Internet-bank” hyzmatyny birikdirmek

Banka barmazdan “Internet-bank” hyzmatyny birikdirmek

“Türkmenportal” saýtymyzda çap edilýän tehnologiýa ugruna degişli makalalaryň aglaba böleginde “Internet-bank” we “Mobil-bank” adalgalaryny ulanyp geçýändigimizi görmek bolar. Bularyň heri birisi barada içgin maglumat beripdik....