Soňky habarlar

Arhiw

Hi-Tech

Banka barmazdan “Internet-bank” hyzmatyny birikdirmek

Banka barmazdan “Internet-bank” hyzmatyny birikdirmek

“Türkmenportal” saýtymyzda çap edilýän tehnologiýa ugruna degişli makalalaryň aglaba böleginde “Internet-bank” we “Mobil-bank” adalgalaryny ulanyp geçýändigimizi görmek bolar. Bularyň heri birisi barada içgin maglumat beripdik....
“Wi-Fi” routerda açarsözüni nädip çalyşmaly?

“Wi-Fi” routerda açarsözüni nädip çalyşmaly?

Ýurdumyzda internetiň elýeter bolmagy bilen onuň ulanyjysynyň sany günsaýyn artýar. Şunuň bilen birlikde “näme üçin internet haýal?”, “näme üçin işlänok?”, “nädip internetiň balansyny doldurmaly?”, “nädip...
Noutbugyňyzyň zarýady çalt gutarýan bolsa...

Noutbugyňyzyň zarýady çalt gutarýan bolsa...

Noutbugyň iň esasy aýratynlyklarynyň biri hem ony islän ýerimizde ulanyp bilmek mümkinçiligidir. Emma islän ýerimizde ony toga çatyp, zarýada goýmak mümkinçiliginiň bolmaýanlygy welin, köplenç halatda...
Fotoaparat satyn alnanynda nämelere üns berilmeli?

Fotoaparat satyn alnanynda nämelere üns berilmeli?

Döwrümizde sanly tehnologiýanyň ýokary tizlikde ösmegi fotoaparatlar dünýäsine hem öz täsirini ýetirdi. Häzirki wagtda dükanlarda ýüzlerçe görnüşli sanly fortoaparat bar. Emma bahasy taýdan elýeterli, surata...
«Cash back» nähili hyzmat we onuň peýdasy näme?

«Cash back» nähili hyzmat we onuň peýdasy näme?

Hormatly Prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylygynda «Türkmenistanyň bank ulgamyny ösdürmegiň 2011 — 2030-njy ýyllar üçin Döwlet maksatnamasyna», «Türkmenistanyň Ykdysady, maliýe we bank ulgamlaryny ösdürmegiň 2019 — 2025-nji...
«Talyp tölegi» hyzmaty

«Talyp tölegi» hyzmaty

Sanly ykdysadyýete geçmek, raýatlarymyz üçin sanly hyzmatlary hödürlemek, bar bolan hyzmatlary has-da kämilleşdirmek boýunça ýurdumyzyň edaradyr-kärhanalary tarapyndan uly işler alnyp barylýar. Şeýle hyzmatlaryň biri hem, “Halkbank”...
“Talyp tölegi” – talyplaryň hyzmatynda

“Talyp tölegi” – talyplaryň hyzmatynda

Türkmenistanyň ýokary we ýörite orta okuw mekdeplerinde tölegli esasda okaýarmyň? Tölegleriňi hiç-hili bökdençsiz, tiz hem aňsat usulda tölemek isleýärmiň? Onda, Türkmenistanyň “Halkbank” döwlet täjriçilik bankynyň...
HJ “Hakyda”  - ygtybarlylyk we ynamdarlyk görkezijisi

HJ “Hakyda” - ygtybarlylyk we ynamdarlyk görkezijisi

 Hojalyk jemgyýeti “Hakyda” – bu ynamly inžener, maglumat tehnologiýa, gurluşyk ulgamynda, hem-de satyn alma, awtoulag we transport hyzmatlarynda ynamly hyzmatdaşdyr. Bu kärhana 2015-nji ýylda düýbi...
TÝL ― 2019: 20-nji tapgyryň duşuşyklaryndan soň gyzykly hasaplamalar

TÝL ― 2019: 20-nji tapgyryň duşuşyklaryndan soň gyzykly hasaplamalar

Tapgyryň umumy aýratynlyklary:   76 golçy: «Aşgabatdan» Wekil Kadyrowyň, «Ahaldan» Gurban Annaýewiň, «Energetikden» Döwlet Mirsoltanowyň, «Ahaldan» Ata Geldiýewiň, «Altyn asyrdan» Merdan Muhadowyň goşulmagy bilen, Ýokary liganyň şu möwsüminde...
Hazaryň türkmen kenaryndaky serginiň "ilkinjileri"

Hazaryň türkmen kenaryndaky serginiň "ilkinjileri"

Birinji Hazar ykdysady forumynyň birinji gününe aýratyn öwüşgin beren Hazar innowasiýa tehnologiýalar halkara sergisi we «Türkmen sährasy ― 2019» atly halkara awtosergi aýratynlyklara baý boldy....
Muny bilmek peýdaly: «Windows 10»-da gijeki iş tertibi

Muny bilmek peýdaly: «Windows 10»-da gijeki iş tertibi

Agşamlaryna, garaňkyda kompýuter başynda işläp gören bolsaňyz gerek. Yşygy örän ýagty bolan ekranda hat ýazmak ýa-da dürli işler bilen meşgullanmak gözüňiziň ýadamagyna eltýär. Şular ýaly...
Türkmenistanda gündelik peýdaly “online” hyzmatlar

Türkmenistanda gündelik peýdaly “online” hyzmatlar

Soňky wagtlarda ýurdumyzda sanly ykdysadyýete geçmek boýunça uly işler alnyp barylýar. Muňa mysal hökmünde, gündelik durmuşda ähli adamlara peýdaly bolup biljek, olaryň işlerini ýeňilleşdirjek “online”...
Windows Virtual Desktop

Windows Virtual Desktop

“Microsoft” kompaniýasy birnäçe wagtdan bäri adaty kompýuterleriň (PC) oruntutaryny taýýarlap gelýär. Ýaňy ýakynda ulanyjylar täze “Windows Virtual Desktop” önümi bilen tanyşdyryldy. “Windows Virtual Desktop” – “Microsoft”...
Internetde elektron poçtany (e-mail) nädip açmaly

Internetde elektron poçtany (e-mail) nädip açmaly

Elektron poçta ýa-da “e-mail” – bu adaty poçtanyň elektron görnüşi. Elektron poçtanyň adaty poçtadan ýeke-täk tapawudy – onuň elektron tory arkaly işlemegi. Makalamyzda internet elektron...
Tölegsiz antiwiruslar barada

Tölegsiz antiwiruslar barada

Käte öýdäki kompýuterlerimize antiwirus gurnamak zerurlygy ýüze çykýar. Öý kompýuterleri üçin antiwirus satyn almaklyk käbir adamlara artykmaç çykdajy hem bolmagy mümkin. “Türkmenportal” birnäçe meşhur, tölegsiz antiwiruslaryň...
“Wi-Fi” haýal işlese näme etmeli?

“Wi-Fi” haýal işlese näme etmeli?

Häzirki wagtda “Wi-Fi” arkaly internetden peýdalanýanlaryň sany günsaýyn artýar we käte olarda “ ‘Wi-Fi’ internet haýal işlände näme etmeli?” diýen sorag döreýär. “Türkmenportal” bu sorag boýunça...