Arhiw

Dükanlar

Geljegiň interýer bezeginde iň ýörgünli boljak 5 ideýa

Geljegiň interýer bezeginde iň ýörgünli boljak 5 ideýa

Interýer dizaýnynyň dünýäsinde trend derejede ýörgünli bolýan bezegleriň tiz özgerip durmagy eýýäm adaty ýagdaýa öwrüldi. Muňa garamazdan, öýi göze gelüwli görnüşde bezemegiň, ýagny interýer dizaýnynyň...
Rimiň «Bulgari» Öýüniň ýokary derejeli zergärçilik sungaty

Rimiň «Bulgari» Öýüniň ýokary derejeli zergärçilik sungaty

Aşgabatdaky «Gold Palace» dükany müşderilerine zergärçilik sungatynyň ajaýyp eserleriniň, şolaryň hatarynda hem Rimiň «Bulgari» şaý-sep önümleriniň we sagatlar Öýüniň dünýäsini açýar. Şu tomusda «Bulgari» Öýi Eden:...
Haly satyn almazdan ozal nämeleri bilmeli

Haly satyn almazdan ozal nämeleri bilmeli

Otagyňyzyň içi birahat, gutarnyksyz ýa boş görnüşe eýemi? Şular ýaly ýagdaýlarda otaga haly bilen rahatlyk, gözellik hem kaşaňlyk berip bilersiňiz. «Arzuw haly» dükanynyň hünärmenleri haly...
Gadymy halylar: özboluşly hem öwüşginli reňkler

Gadymy halylar: özboluşly hem öwüşginli reňkler

Gadymy halylar islendik öýüň içki bezegine kaşaňlyk berýän inçe önümlerdir. Milli göller öýüň döwrebap bezeg usullary — minimalizm, skandi, loft, metal haý-tek bilen sazlaşyp, jadylaýjy gözelligi...
Uzyn süýümli halylary saýlamak üçin maslahatlar

Uzyn süýümli halylary saýlamak üçin maslahatlar

Biziň ählimiz otagda oňaýly hem owadan gurşawy döredýändigi üçin haly önümlerini halaýarys. Şeýle-de bolsa otaga ýörite bezeg bermek üçin haly saýlamak kesgitli bilimi we tejribäni...
Haly — hem owadan, hem peýdaly

Haly — hem owadan, hem peýdaly

Haly — rahatlygyň, gözelligiň we döwrebaplygyň serişdesi. Ýerlikli saýlanan haly diňe bir öýi bezemek bilen çäklenmän, eýsem onda rahatlygy hem döreder. Şeýle hem halylar peýdaly...
Ýüň halylar hakynda nämeleri bilmeli

Ýüň halylar hakynda nämeleri bilmeli

Gadymy döwürlerde çarwadarlardyr maldarlar tarapyndan ýüňden dürli görnüşli örtgüler, egin-eşikler we haly önümleri taýýarlanylypdyr. Ondan bäri müňýyllyklar geçse-de, ýüňi çig mal hökmünde halyçylykda peýdalanmak adaty...
Sowgady temperamente görä nädip saýlamaly

Sowgady temperamente görä nädip saýlamaly

Adatça, sowgat taýýarlanylanda, berjek adamymyzyň şahsyýetine — häsiýetine, isleglerine, ýaşaýyş-durmuş gyzyklanmalaryna üns berýäris. Şeýle hem, adamyň temperamentine baglylykda sowgat saýlap bileris. Belli bolşy ýaly, temperamentiň dört...