Soňky habarlar

Arhiw

Dükanlar

Hemişe modada boljak güýz aýakgabynyň 4 görnüşi
Hemişe modada boljak güýz aýakgabynyň 4 görnüşi
Köp zenanlar täze aýakgabyň adamda şatlykly duýgyny döretmek bilen, göwnüni göterip biljekdigi, käbir ýagdaýlarda hatda psihologyň berjek hyjuwlandyrmasynyň hem ýerini tutup biljekdigi bilen hökman ylalaşsalar...
Nädip puluňy gerekmejek zatlara sarp etmekden saklanmaly
Nädip puluňy gerekmejek zatlara sarp etmekden saklanmaly
...Köpimizde bolýan ýagdaý, haçan-da haýsydyr bir zadyň yşkyna düşüp, wagtlaýyn joşgunyň täsirinde bolýarys-da, aslynda satyn almak islemeýän zadymyzy satyn alýarys. Şeýle-de bolsa, köpçülik näme-de bolsa...
Geljegiň interýer bezeginde iň ýörgünli boljak 5 ideýa
Geljegiň interýer bezeginde iň ýörgünli boljak 5 ideýa
Interýer dizaýnynyň dünýäsinde trend derejede ýörgünli bolýan bezegleriň tiz özgerip durmagy eýýäm adaty ýagdaýa öwrüldi. Muňa garamazdan, öýi göze gelüwli görnüşde bezemegiň, ýagny interýer dizaýnynyň...
Rimiň «Bulgari» Öýüniň ýokary derejeli zergärçilik sungaty
Rimiň «Bulgari» Öýüniň ýokary derejeli zergärçilik sungaty
Aşgabatdaky «Gold Palace» dükany müşderilerine zergärçilik sungatynyň ajaýyp eserleriniň, şolaryň hatarynda hem Rimiň «Bulgari» şaý-sep önümleriniň we sagatlar Öýüniň dünýäsini açýar. Şu tomusda «Bulgari» Öýi Eden:...
Haly satyn almazdan ozal nämeleri bilmeli
Haly satyn almazdan ozal nämeleri bilmeli
Otagyňyzyň içi birahat, gutarnyksyz ýa boş görnüşe eýemi? Şular ýaly ýagdaýlarda otaga haly bilen rahatlyk, gözellik hem kaşaňlyk berip bilersiňiz. «Arzuw haly» dükanynyň hünärmenleri haly...