Soňky habarlar

Arhiw

Dükanlar

Ýurdumyzyň mebel öndürijisinden ýokary hil nusgasy

Ýurdumyzyň mebel öndürijisinden ýokary hil nusgasy

Öýleriň rahatlygy, göwnejaýlygy ony bezemekden, dürli görnüşli öý-goşlary hem-de ýakymly mebeller bilen üpjün etmekden başlanýar. Mebelleriň dürli otaglar üçin niýetlenen görnüşleriniň döwrebap stili öýüň binagärlik...
Dünýä belli haryt-nyşanlarynyň döreýiş taryhyndan

Dünýä belli haryt-nyşanlarynyň döreýiş taryhyndan

Türkiýede öndürilýän döwrebap hem özboluşly biçüwli egin-eşikler Türkmenistanda hemişe uly islegden peýdalanýar. Olaryň tapawutly aýratynlygy hökmünde bu lybaslaryň diňe bir dünýäniň moda täzeligine eýermegi däl-de,...
Siz arassa derini gowy tanaýaňyzmy?

Siz arassa derini gowy tanaýaňyzmy?

Gündelik durmuşda deri önümlerini satyn aljak bolanymyzda köp pikirlilik bilen ýüzbe-ýüz bolýarys. Deriniň ýerini tutujylara nähili atlandyrmalar berseler-de, ol hiç haçan arassa deri ýaly bolup bilmeýär. Şonuň...
“Kindi” dünýäsiniň köpdürliligi

“Kindi” dünýäsiniň köpdürliligi

Konditer önümleriniň bazarynyň köpdürliligine garamazdan, köke, guradylan çörek ýaly bugdaý önümleri hem çagalaryň, hem uly adamlaryň arasynda iň meşhur süýjilik hasaplanylýar.  Süýjülikler saýlanylanda, statistika laýyklykda,...
Internet arkaly lomaý söwda nähili etmeli?

Internet arkaly lomaý söwda nähili etmeli?

“Turkmenportal” web saýtymyzda ozal habar berşimiz ýaly, ýerli we daşary ýurtdan gelýän dürli harytlaryň lomaý söwdasy üçin niýetlenen “lomaysowda.сom”  platformasy döredildi. Web saýtyň statistikasyna görä www.lomaysowda.com...
«Dahua» tehnologiýalary. Olar sizde barmy?

«Dahua» tehnologiýalary. Olar sizde barmy?

«Rysgal kompýuter» bäş ýyl bäri Hytaýyň dünýä belli «Dahua Technology» kompaniýasynyň Türkmenistandaky resmi wekili hökmünde iş alyp barýar. Ol kompaniýanyň dünýä döwletlerindäki 53 resmi dileriniň...
Ýörite lybas geýmek üçin bäş sebäp

Ýörite lybas geýmek üçin bäş sebäp

Kärhanalarda, esasan hem, önümçilik ýerlerinde ýörite lybaslary geýmek esasy şertleriň biri bolup durýar. Hatda kärhanalaryň ýolbaşçylary iş gözükdirmeleriniň arasynda işgärleri lybaslary aýratyn talap edýärler. Eýsem,...