Soňky habarlar

Arhiw

Dükanlar

Gadymy halylar: özboluşly hem öwüşginli reňkler

Gadymy halylar: özboluşly hem öwüşginli reňkler

Gadymy halylar islendik öýüň içki bezegine kaşaňlyk berýän inçe önümlerdir. Milli göller öýüň döwrebap bezeg usullary — minimalizm, skandi, loft, metal haý-tek bilen sazlaşyp, jadylaýjy gözelligi...
Uzyn süýümli halylary saýlamak üçin maslahatlar

Uzyn süýümli halylary saýlamak üçin maslahatlar

Biziň ählimiz otagda oňaýly hem owadan gurşawy döredýändigi üçin haly önümlerini halaýarys. Şeýle-de bolsa otaga ýörite bezeg bermek üçin haly saýlamak kesgitli bilimi we tejribäni...
Haly — hem owadan, hem peýdaly

Haly — hem owadan, hem peýdaly

Haly — rahatlygyň, gözelligiň we döwrebaplygyň serişdesi. Ýerlikli saýlanan haly diňe bir öýi bezemek bilen çäklenmän, eýsem onda rahatlygy hem döreder. Şeýle hem halylar peýdaly...
Ýüň halylar hakynda nämeleri bilmeli

Ýüň halylar hakynda nämeleri bilmeli

Gadymy döwürlerde çarwadarlardyr maldarlar tarapyndan ýüňden dürli görnüşli örtgüler, egin-eşikler we haly önümleri taýýarlanylypdyr. Ondan bäri müňýyllyklar geçse-de, ýüňi çig mal hökmünde halyçylykda peýdalanmak adaty...
Sowgady temperamente görä nädip saýlamaly

Sowgady temperamente görä nädip saýlamaly

Adatça, sowgat taýýarlanylanda, berjek adamymyzyň şahsyýetine — häsiýetine, isleglerine, ýaşaýyş-durmuş gyzyklanmalaryna üns berýäris. Şeýle hem, adamyň temperamentine baglylykda sowgat saýlap bileris. Belli bolşy ýaly, temperamentiň dört...
Haly hakynda meşhur 6 maglumat

Haly hakynda meşhur 6 maglumat

Asyrlar boýy halylar adamzat ýaşaýşynyň hemrasy bolupdyr. Olaryň meşhurlygy häzirki günlerde hem pese gaçmaýar. Şeýle-de bolsa ilkinji halynyň haçan dokalandygy hakynda takyk maglumaty aýtmak kyn....
Awtoulagy gyş möwsümine taýýarlamak

Awtoulagy gyş möwsümine taýýarlamak

Gyş möwsümi - awtoulag hem-de onuň sürüjisi üçin çydamlylyga synag bolup durýar. Çünki awtoulagyň sowuk howada dolandyrylmagy, onuň işleýşine ähmiýetli derejede öz täsirini ýetirýär. Awtoulagyň...
Çagalar otagy üçin haly nähili bolmaly

Çagalar otagy üçin haly nähili bolmaly

Çagalar üçin niýetlenen otag öýüň özboluşly bölegi bolup durýar. Eýsem, bu ýerde çaga özüniň boş wagtynyň köp bölegini geçirýär – oýnaýar, kemala gelýär we ýatýar....
Pars halylary. Taryh we döwrebaplyk

Pars halylary. Taryh we döwrebaplyk

Gadymy döwürlerden bäri halylar esasy niýetlenilişinden – öýleri ýylatmakdan başga-da, oňa bezeg bermek hem-de rahatlyk döretmek hyzmatyny ýerine ýetirip gelipdir. Çarwadar taýpalar tarapyndan elde taýýarlanylan düşeklerdir...
Ýurdumyzyň mebel öndürijisinden ýokary hil nusgasy

Ýurdumyzyň mebel öndürijisinden ýokary hil nusgasy

Öýleriň rahatlygy, göwnejaýlygy ony bezemekden, dürli görnüşli öý-goşlary hem-de ýakymly mebeller bilen üpjün etmekden başlanýar. Mebelleriň dürli otaglar üçin niýetlenen görnüşleriniň döwrebap stili öýüň binagärlik...
Dünýä belli haryt-nyşanlarynyň döreýiş taryhyndan

Dünýä belli haryt-nyşanlarynyň döreýiş taryhyndan

Türkiýede öndürilýän döwrebap hem özboluşly biçüwli egin-eşikler Türkmenistanda hemişe uly islegden peýdalanýar. Olaryň tapawutly aýratynlygy hökmünde bu lybaslaryň diňe bir dünýäniň moda täzeligine eýermegi däl-de,...
Siz arassa derini gowy tanaýaňyzmy?

Siz arassa derini gowy tanaýaňyzmy?

Gündelik durmuşda deri önümlerini satyn aljak bolanymyzda köp pikirlilik bilen ýüzbe-ýüz bolýarys. Deriniň ýerini tutujylara nähili atlandyrmalar berseler-de, ol hiç haçan arassa deri ýaly bolup bilmeýär. Şonuň...
“Kindi” dünýäsiniň köpdürliligi

“Kindi” dünýäsiniň köpdürliligi

Konditer önümleriniň bazarynyň köpdürliligine garamazdan, köke, guradylan çörek ýaly bugdaý önümleri hem çagalaryň, hem uly adamlaryň arasynda iň meşhur süýjilik hasaplanylýar.  Süýjülikler saýlanylanda, statistika laýyklykda,...