Soňky habarlar

Archive news

Sport

Myrat Annaýew: «3:1 hasaby hiç hili tötänlik däl!»

Myrat Annaýew: «3:1 hasaby hiç hili tötänlik däl!»
AFK-nyň kubogy ugrundaky ýaryşyň deslapky tapgyrynda paýtagtymyzyň “Ahal” topary Bişkegiň sowuk howasynda gyzgyn netije gazandy. Röwşen Meredowyň şägirtleri Gyrgyz respublikasynyň wekili “Dordoýy” 3:1 hasabynda ýeňmegiň hötdesinden geldiler. Bu oýunda iki goluň awtory bolmagy başaran “Ahalyň” we Türkmenistan milli ýygyndysynyň hüjümçisi Myrat Annaýew bilen gysgaça söhbetdeşlik:  −Myrat, birinji oýundaky ýeňşiňiz bilen gutlaýas. Höwri köp bolsun! Aňsat geçmedik oýunda gowy...

Hamid Aktamow: “Diňe Artur!”

Hamid Aktamow: “Diňe Artur!”
Golaýda “www.uff.uz” saýty tarapyndan Özbegistanyň “Kyzylkum” toparynyň baş tälimçisi Hamid Aktamow bilen ýörite söhbetdeşlik taýýarlanyldy. Onuň dowamynda ildeşimiz Artur Geworkýan hakynda giňişleýin gürrüň edildi: Artur Geworkýanyň oýny hakynda nähili pikir aýdyp bilersiňiz. “Kyzylkumyň” esasy oýunçysy öz mümkinçiliklerinden pes çykyş etdimi? -Artur tejribeli, öz işini bilýän ussat futbolçy. Ýene-de aýratyn bellemeli zat, geçen möwsümde ol biziň toparymyza gaty gowy ýardam...

Futbol onuň çagalykdan hemrasy

Futbol onuň çagalykdan hemrasy
Türkmenistanyň futbol boýunça milli ýygyndysynyň hem-de Aşgabadyň «Altyn Asyr» toparynyň goragçysy, 2016-njy ýylyň futbol möwsüminiň jemi boýunça geçirilen ses berlişigiň netijesinde ýurdumyzyň iň ökde oýunçysy diýlip yglan edilen ªöhrat Söýünow bilen söhbetdeşligimizi 25-nji gezek geçirilen milli çempionatymyzyň iň gyzgalaňly döwründe – «Altyn Asyr» bilen «Ahalyň» arasynda çempionlyk ugrunda ýiti göreşiň dowam edýän günlerinde guramak isläp,...

Türkmen göreşiniň Laçyny

Türkmen göreşiniň Laçyny
Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň 4 altyn, 1 bürünç medalynyň eýesi Laçyn Badaglyýewa bilen söhbet – Sagdynlygyň we ruhubelentligiň ýylynda paýtagtymyzda geçirilen Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynda türkmen türgenleri tarapyndan gazanylan ajaýyp üstünlikler milli sportumyzyň ýeten belent sepgitleriniň beýanyna öwrüldi. Size hem Oýunlarda gazanan 5 medalyňyz bilen şol...

Ralli ýaryşlarynyň taryhyndan

Ralli ýaryşlarynyň taryhyndan
«Ralli» adalgasy ilkinji gezek 1907-nji ýylyň ýanwar aýynda, birinji Monte-Karlo ralli ýaryşynda ulanyşa girizildi. Şeýle bolandygyna garamazdan, bu adalga 1912-nji ýylyň sentýabryna çenli işjeň ulanylybermedi. Dogrusy, awtomobil ýaryşy ilkinji gezek 1894-nji ýylda geçirilipdi. «Le Petit Journal» gazetiniň goldawy bilen geçirilen bu bäsleşik jemgyýetçiligiň hem-de öňdebaryjy awtomobil öndürijileriň uly gyzyklanmasyna eýe bolupdy. Şonda eminler ýeňijileri awtoulaglaryň...

Röwşen Meredow: “Dordoý” güýçli garşydaş, ýöne ....”

Röwşen Meredow: “Dordoý” güýçli garşydaş, ýöne ....”
Ady rowaýata öwrülen belli ukrainaly tälimçi Waleriý Lobanowskiniň şeýle meşhur sözleri bar: “Durmuşda tälimçilikden kyn käre duşmadym. Futbolçy wagtyň, hemme zat özüňe bagly. Eger sen gowy oýnasaň, toparyň pes oýun görkezen ýagdaýynda hem seni tankyt edenoklar, sebäbi, eýýäm öz oýnuň bilen möhüm zady subut edip bolýar. Emma, tälimçi bolanyňdan soň, özüň çykyş etmeýän meýdanyňda, başgalar...

Ýokary liga — 2017: sanlar we maglumatlar

Ýokary liga — 2017: sanlar we maglumatlar
Ýaryş tertibi: 1. «Altyn asyr» 32/79 2. «Ahal» 32/72 3. «Şagadam» 32/60 4. «Balkan» 32/47 5. «Aşgabat» 32/45 6. «Energetik» 32/38 7. «Merw» 32/33 8. «Köpetdag» 32/33 9. «Turan» 32/5   Ýokary liga 2011-nji ýyldan bäri 4 aýlawly görnüşde geçirilýär. Şondan bärki möwsümleriň diňe ikisinde 9, galan möwsümlerde 10 topar çykyş etdi. 9 toparly möwsümlerde toparlaryň her biri 32 duşuşyk geçirip bilýär. 9 toparly birinji möwsümde...

Kristinanyň olimpiýa arzuwy

Kristinanyň olimpiýa arzuwy
Perde, ýörite yşyklandyryş enjamlary, režissýor... ýok diýmeseň, bu ýerde ähli zat teatry ýatladyp dur. Sahna. Tomaşaçylar. Aram-aram ýaňlanyp gidýän şowhunly elçarpyşmalar. Bu sahna çykýanlaryňam artist kemi ýok. Tapawutly tarapy, olaryň her biri sungat eserinde bolşy ýaly, dürli kärdäki başga-başga adamlaryň däl-de, hut öz keşbini janlandyryp, ukyp-başarnygyny, ussatlygyny görkezýär. Sahna çykmaga taýýarlyk görülýän ýerde talapkärlik bilen...

Biz ýene-de duşuşarys!

Biz ýene-de duşuşarys!
Ýadyňyzda bolsa, milli ýygyndymyzyň Bahreýn bilen duşuşygy Daşoguzda, on üçünji iýunda geçirilipdi. Toparçadaky ikinji oýun. Men şol oýna stadionda tomaşa eden wagtym, iki adam bilen ýakyndan tanyş boldum, birinjisi, daşary ýurtda okap ýören türkmen talyby, ikinjisi, eýýam-haçan hormatly dynç alşa çykyp, ýetmişe golaýlaberen çal penjekli ýaşuly. Olaryn hersi bir tarapymda oturdylar. Ýaşulynyň ýygyndymyza çendenaşa janköýerlik...

«ÝALŇYZLYGYŇ 10 ÝYLY»

 «ÝALŇYZLYGYŇ 10 ÝYLY»
«...Gabriel Garsia Markesiň meşhur «Ýalňyzlygyň ýüz ýyly» eseriniň ady nädip on esse gysgaldy» diýen soraga biraz soňrak dolanarys. Häzir gürrüňi, şu aýyň 7-sine Parižde geçen dabarada “Altyn topa” bäşinji gezek mynasyp bolan futbolçydan başlalyň...  Režissýor Jeýms Kemeronyň surata düşüren «Terminator» filmi köpimize tanyşdyr. Kino äleminde uly şowhun turuzan bu filmiň baş gahrymanlary Ýer ýüzünde hereket etselerem,...

Ýokary liga: 34-nji tapgyrdan soň hasaplamalar

Ýokary liga: 34-nji tapgyrdan soň hasaplamalar
34-nji tapgyrda 4 täzeje: Çempionatyň tamamlanyp barýandygyna garamazdan, diňe şu tapgyrda 4 futbolçy möwsümdäki ilkinji goluny geçirdi. Iň golly tapgyr: Tapgyrda derwezelere 21 gol geçirildi. Iki topar 30-njy goluny geçirdi: «Aşgabat» we «Köpetdag» toparlary möwsümde 30 gol geçiren 7,8-nji toparlar boldy.   “Energetik” – “Merw” – 2:1 Gollar: ’45, ‘60 Abdyrahmanow Alybek (“Energetik”) – ’18 (11 m.j.u) Begenç Alamow (“Merw”)    “Turan” – “Şagadam” –...

Ýokary liga: 32-nji tapgyrdan soň hasaplamalar

Ýokary liga: 32-nji tapgyrdan soň hasaplamalar
Tapgyryň umumy aýratynlyklary: «Täzelik» ýok: Tapgyrda tapawutlanan futbolçylaryň arasynda ilkinji goluny geçireni ýok. Olaryň ählisem möwsümde ozal hem tapawutlanan futbolçylardyr.  10 gol: Tapgyr 10 gol bilen tamamlandy. 361 gol: Şeýlelikde, Ýokary liganyň 25-nji möwsüminde 361 gol geçirildi. Myhmanlar eli boş gaýtdy: Üç duşuşykda myhmanlar utugam alyp bilmediler, bir duşuşykda utuk alan «Aşgabat» bolsa paýtagta gol geçirip bilmän dolanmaly boldy.   “Balkan”...

Ýokary liga: 31-nji tapgyrdan soň gyzykly hasaplamalar

Ýokary liga: 31-nji tapgyrdan soň gyzykly hasaplamalar
31-nji tapgyrda 5 täzeje: Çempionatyň tamamlanmagyna bary-ýogy 5 tapgyr galan hem bolsa, möwsümde tapawutlanan futbolçylaryň sanawy barha uzaýar. Geçen tapgyrda bu sanawa ýekeje-de täze futbolçy goşulmandy. Oňa derek bu gezek 5 futbolçy goşuldy. Olar Batyrgylyç Berdiýew, Boris Iwanow (ikisem — «Aşgabat»), Daýanç Durdyýew («Energetik»), Serdar Geldiýew («Altyn asyr») we Resul Saparbaýew («Turan»). 31 tapgyrda 103 golçy:...

Ýokary liga: 30-njy tapgyrdan soň gyzykly hasaplamalar

Ýokary liga: 30-njy tapgyrdan soň gyzykly hasaplamalar
Orunlarda üýtgeşme ýok: Tapgyrdan soňra toparlaryň eýeleýän orunlary üýtgemedi. 12 gol: Tapgyrda derwezelere 12 gol geçirildi. Möwsümde geçirilen gollaryň sany 338-e çykdy. Tapgyr möwsümde 12 gol bilen tamamlanan 9-njy tapgyrdyr. «Aşgabat» — «Köpetdag» — 0:0. «Turan» — «Ahal» — 0:4. Gollar: 0:1, Didar Durdyýew 7’ 0:2, Begenç Akmämmedow 50’ 0:3, Yhlas Saparmämmedow 78’ 0:4, Wahyt Orazsähedow 90+1’. Orazsähedow ýaryşy dowam etdirýär: Bassyr iki tapgyrda...

13 ýyllap garaşylan gün

13 ýyllap garaşylan gün
  Ukrain halkynyň iki sany meşhur Şewçenkosy bar. Olar şol iki Şewçenkolary esasynda dünýä ýüzüne özlerini tanadyp bildi diýip, çekinmän aýdyp bolar. Biri−bize çagalykdan tanyş bolan Taras Grigorýewiç, ol baryp Gökdepe söweşindenem ýigrimi ýyl öň älemden öten ajaýyp söz ussady. Ikinjisi−Andreý Nikolaýewiç. Şu ýyl 41 ýaşyny dolduran bu ynsan, heniz 25 ýaşynda wagty “ukrain” adynyň...

Ýolötenden Ýewropa uzan ýol

Ýolötenden Ýewropa uzan ýol
Söhbetdeşimiz – futbol boýunça Türkmenistanyň milli ýygyndysynyň hem-de Belarus Respublikasynyň Mogilýow şäheriniň «Dnepr» toparynyň ýarym goragçysy Merdan Gurbanow. Ol 1991-nji ýylda Mary welaýatynyň Ýolöten etrabynda dünýä inýär. 3-nji synpa çenli şol ýerdäki 1-nji orta mekdepde okaýar. Maşgalalary Aşgabada göçüp gelensoň, okuwyny paýtagtymyzyň 45-nji orta mekdebinde dowam etdirýär. Futbol onuň çagalygyndan – esasy pişesi. Ýakynda milli...

Golfuň peýdasy

Golfuň peýdasy
Golfdan uzakdakylar üçin bu oýun barjamlylaryň oýny ýaly bolup görünýär. Aslynda, golf dünýäde meşhurlygy boýunça ikinji orunda durýan sport görnüşidir. Amerika we Ýewropa ýurtlarynda çagalaryň aňyny ösdürmäge niýetlenen golf maksatnamalary ene-atalaryň arasynda iň zerur sport maksatnamalarynyň biri hasaplanýar. Bu ýurtlarda köp maşgala çagalaryna golf öwretmek bilen, olaryň gelejekki sport karýerasyny meýilleşdirýärler. Golf – bu saglykdyr. Golf...

Milli futbol ýygyndymyz bilen taryha tarap - 2010

Milli futbol ýygyndymyz bilen taryha tarap - 2010
2010-njy ýyl: deňeçer finalyň gynançly soňy 2010-njy ýyl türkmenistanly futbol janköýerleriniň, esasan hem, milli ýygyndymyzyň oýunlaryny yzarlaýanlaryň ýadyndan çykmasa gerek. Ýazguly Hojageldiýewiň ýolbaşçylygyndaky ýygyndymyz AFK-nyň Çagyryş kubogynyň finalyna çykdy. Berdi Şamyradow ilki bolup hasaby açanam bolsa, demirgazyk koreýalylar oýnuň ahyrynda hasaby deňlediler. O-da hiç, netije 11 metrlik jerime urgularyna bagly bolan duşuşykda milli ýygyndymyz 4:5 hasabynda...

Milli futbol ýygyndymyz bilen taryha tarap — 2011

Milli futbol ýygyndymyz bilen taryha tarap — 2011
2011-nji ýyl: Çagyryş kubokda dowam, dünýä çempionatynda tamam 2011-nji ýylda milli ýygyndymyz 5 sany resmi duşuşyk geçirdi. Olaryň üçüsi Çagyryş kubogy — 2012-niň saýlama tapgyry, ikisi bolsa 2014-nji ýyldaky dünýä çempionatynyň saýlama duşuşygydyr. AFK-nyň ýaryşynda iki ýeňiş, bir deňlik bilen ýoluny dowam etdirmäge mümkinçilik gazanan türkmen futbolçylary dünýä çempionatyna çykmak ýolunda Indoneziýanyň böwedinden geçip bilmediler. Şeýlelikde,...

Milli futbol ýygyndymyz bilen taryha tarap - 2012

Milli futbol ýygyndymyz bilen taryha tarap - 2012
2012-nji ýyl: finala uzan ýol 2012-nji ýylda futbol boýunça milli ýygyndymyz AFK-nyň Çagyryş kubogynyň finalyna çenli baryp bildi. Finalda Demirgazyk Koreýadan utulyş bu kubogy ýurdumyza alyp gelmek arzuwyna böwet boldy. Umuman, Rumyniýadan 4:0 hasabyndaky utulyş bilen başlasa-da, 2012-nji ýyl milli ýygyndymyzyň halkara ýaryşlarda üstünlikli çykyş eden ýyllarynyň biri boldy. Ýylyň dowamynda 8 duşuşyk geçirilip, şolaryň 5-si...

Milli futbol ýygyndymyz bilen taryha tarap - 2013

Milli futbol ýygyndymyz bilen taryha tarap - 2013
Türkmenistan — Singapur duşuşygyna Milli futbol ýygyndymyz bilen taryha tarap («Ýeňsegem, ýeňilsegem seniň bilen!» makalalar toplumyndan) 2013-nji ýyl: iki duşuşyk we Çagyryş kubogynyň final tapgyry Futbol boýunça milli ýygyndymyz 2013-nji ýylda iki duşuşyk geçirdi. Şolaryň ikisi hem resmi duşuşyk bolup, olar AFK-nyň 2014-nji ýylda geçiriljek Çagyryş kubogynyň saýlama tapgyrydyr. Şeýlelikde, milli ýygyndymyz 2013-nji ýyldan şu güne çenli 21 duşuşyk...

Zenan türgenleriň beýik ýeňişleri

Zenan türgenleriň beýik ýeňişleri
Geçmişden biziň günlerimize gelip ýeten  şadessanlarymyzda, dessanlarymyzda  türkmen zenanynyň mertligine, merdemligine ägirt döredijilik ukybynyň bolanlygyna şaýatlyk  edýän  taryhy  maglumatlar getirilýär. Geçmiş bilen şu günüň özboluşly hakyda ýumagyny çöşleýän şol hakykatlar türkmen zenanynyň tebigy dogumy, wepalylygy, mertligi barada söhbet etmäge itergi berýär. Zenanlarymyzyň öz ukybyny, aýratyn başarjaňlygyny sportuň dürli görnüşleriniň üsti bilen açyp görkezmegi bolsa has...

Milli futbol ýygyndymyz bilen taryha tarap

Milli futbol ýygyndymyz bilen taryha tarap
Türkmenistan — Singapur duşuşygyna   Milli futbol ýygyndymyz bilen taryha tarap   («Ýeňsegem, ýeňilsegem seniň bilen!» makalalar toplumyndan)   2017-nji ýyl: Maksat — Aziýa oýunlaryna çykmak   Futbol boýunça milli ýygyndymyz 2017-nji ýylda Türkmenistanyň at gazanan tälimçisi Ýazguly Hojageldiýewiň ýolbaşçylygynda çykyş edýär. 10-njy oktýbarda Singapuryň ýygyndysy bilen boljak duşuşyga çenli, milli ýygyndymyz şu ýyl 4 duşuşyk geçirdi. Olaryň biri ýoldaşlyk duşuşygy, üçüsi bolsa...

Arslanmyrat AMANOW: «Çempionlyk hiç haçan aňsat düşmeýär»

Arslanmyrat AMANOW:  «Çempionlyk hiç haçan aňsat düşmeýär»
Futbol boýunça Türkmenistanyň milli ýygyndysynyň hem-de Aşgabadyň «Altyn Asyr» toparynyň tejribeli ýarym goragçysy Arslanmyrat Amanow bilen bu söhbetdeşligimizi köp sanly janköýerleriň haýyşy boýunça guradyk. 1990-njy ýylyň 28-nji martynda dünýä inip, futboldaky ilkinji ädimlerini paýtagtymyzda eden, 2011-nji ýylda ýurdumyzyň iň ökde futbolçysy diýlip yglan edilen, diňe bir Diýarymyzyň däl, eýsem-de, goňşy döwletleriň käbiriniň futbol söýüjileriniň arasynda...

Ýokary liga — 2017: 23-nji tapgyryň hasaplamalary

Ýokary liga — 2017: 23-nji tapgyryň hasaplamalary
Tapgyryň umumy aýratynlyklary: Orunlar üýtgemedi: Tapgyrdan soň toparlaryň ählisi öz eýeleýän ornunda galdy, ýaryş tertibinde üýtgeşiklik bolmady. Ýene täze 3 golçy: Möwsümde tapawutlanan futbolçylaryň sanawyna ýene 3 oýunçy goşuldy we sanaw indi 84-e çykdy. 6 gol: Tapgyrda derwezelere 6 pökgi (her duşuşykda ortaça 2 gol) geçirildi, ýöne ätiýaçlykda ýene bir oýun hem bar. 84 futbolçy, 236 gol: Ortaça her...