Sport

Ýolötenden Ýewropa uzan ýol

Ýolötenden Ýewropa uzan ýol
Söhbetdeşimiz – futbol boýunça Türkmenistanyň milli ýygyndysynyň hem-de Belarus Respublikasynyň Mogilýow şäheriniň «Dnepr» toparynyň ýarym goragçysy Merdan Gurbanow. Ol 1991-nji ýylda Mary welaýatynyň Ýolöten etrabynda dünýä inýär. 3-nji synpa çenli şol ýerdäki 1-nji orta mekdepde okaýar. Maşgalalary Aşgabada göçüp gelensoň, okuwyny paýtagtymyzyň 45-nji orta mekdebinde dowam etdirýär. Futbol onuň çagalygyndan – esasy pişesi. Ýakynda milli...

Golfuň peýdasy

Golfuň peýdasy
Golfdan uzakdakylar üçin bu oýun barjamlylaryň oýny ýaly bolup görünýär. Aslynda, golf dünýäde meşhurlygy boýunça ikinji orunda durýan sport görnüşidir. Amerika we Ýewropa ýurtlarynda çagalaryň aňyny ösdürmäge niýetlenen golf maksatnamalary ene-atalaryň arasynda iň zerur sport maksatnamalarynyň biri hasaplanýar. Bu ýurtlarda köp maşgala çagalaryna golf öwretmek bilen, olaryň gelejekki sport karýerasyny meýilleşdirýärler. Golf – bu saglykdyr. Golf...

Milli futbol ýygyndymyz bilen taryha tarap - 2010

Milli futbol ýygyndymyz bilen taryha tarap - 2010
2010-njy ýyl: deňeçer finalyň gynançly soňy 2010-njy ýyl türkmenistanly futbol janköýerleriniň, esasan hem, milli ýygyndymyzyň oýunlaryny yzarlaýanlaryň ýadyndan çykmasa gerek. Ýazguly Hojageldiýewiň ýolbaşçylygyndaky ýygyndymyz AFK-nyň Çagyryş kubogynyň finalyna çykdy. Berdi Şamyradow ilki bolup hasaby açanam bolsa, demirgazyk koreýalylar oýnuň ahyrynda hasaby deňlediler. O-da hiç, netije 11 metrlik jerime urgularyna bagly bolan duşuşykda milli ýygyndymyz 4:5 hasabynda...

Milli futbol ýygyndymyz bilen taryha tarap — 2011

Milli futbol ýygyndymyz bilen taryha tarap — 2011
2011-nji ýyl: Çagyryş kubokda dowam, dünýä çempionatynda tamam 2011-nji ýylda milli ýygyndymyz 5 sany resmi duşuşyk geçirdi. Olaryň üçüsi Çagyryş kubogy — 2012-niň saýlama tapgyry, ikisi bolsa 2014-nji ýyldaky dünýä çempionatynyň saýlama duşuşygydyr. AFK-nyň ýaryşynda iki ýeňiş, bir deňlik bilen ýoluny dowam etdirmäge mümkinçilik gazanan türkmen futbolçylary dünýä çempionatyna çykmak ýolunda Indoneziýanyň böwedinden geçip bilmediler. Şeýlelikde,...

Milli futbol ýygyndymyz bilen taryha tarap - 2012

Milli futbol ýygyndymyz bilen taryha tarap - 2012
2012-nji ýyl: finala uzan ýol 2012-nji ýylda futbol boýunça milli ýygyndymyz AFK-nyň Çagyryş kubogynyň finalyna çenli baryp bildi. Finalda Demirgazyk Koreýadan utulyş bu kubogy ýurdumyza alyp gelmek arzuwyna böwet boldy. Umuman, Rumyniýadan 4:0 hasabyndaky utulyş bilen başlasa-da, 2012-nji ýyl milli ýygyndymyzyň halkara ýaryşlarda üstünlikli çykyş eden ýyllarynyň biri boldy. Ýylyň dowamynda 8 duşuşyk geçirilip, şolaryň 5-si...

Milli futbol ýygyndymyz bilen taryha tarap - 2013

Milli futbol ýygyndymyz bilen taryha tarap - 2013
Türkmenistan — Singapur duşuşygyna Milli futbol ýygyndymyz bilen taryha tarap («Ýeňsegem, ýeňilsegem seniň bilen!» makalalar toplumyndan) 2013-nji ýyl: iki duşuşyk we Çagyryş kubogynyň final tapgyry Futbol boýunça milli ýygyndymyz 2013-nji ýylda iki duşuşyk geçirdi. Şolaryň ikisi hem resmi duşuşyk bolup, olar AFK-nyň 2014-nji ýylda geçiriljek Çagyryş kubogynyň saýlama tapgyrydyr. Şeýlelikde, milli ýygyndymyz 2013-nji ýyldan şu güne çenli 21 duşuşyk...

Zenan türgenleriň beýik ýeňişleri

Zenan türgenleriň beýik ýeňişleri
Geçmişden biziň günlerimize gelip ýeten  şadessanlarymyzda, dessanlarymyzda  türkmen zenanynyň mertligine, merdemligine ägirt döredijilik ukybynyň bolanlygyna şaýatlyk  edýän  taryhy  maglumatlar getirilýär. Geçmiş bilen şu günüň özboluşly hakyda ýumagyny çöşleýän şol hakykatlar türkmen zenanynyň tebigy dogumy, wepalylygy, mertligi barada söhbet etmäge itergi berýär. Zenanlarymyzyň öz ukybyny, aýratyn başarjaňlygyny sportuň dürli görnüşleriniň üsti bilen açyp görkezmegi bolsa has...

Milli futbol ýygyndymyz bilen taryha tarap

Milli futbol ýygyndymyz bilen taryha tarap
Türkmenistan — Singapur duşuşygyna   Milli futbol ýygyndymyz bilen taryha tarap   («Ýeňsegem, ýeňilsegem seniň bilen!» makalalar toplumyndan)   2017-nji ýyl: Maksat — Aziýa oýunlaryna çykmak   Futbol boýunça milli ýygyndymyz 2017-nji ýylda Türkmenistanyň at gazanan tälimçisi Ýazguly Hojageldiýewiň ýolbaşçylygynda çykyş edýär. 10-njy oktýbarda Singapuryň ýygyndysy bilen boljak duşuşyga çenli, milli ýygyndymyz şu ýyl 4 duşuşyk geçirdi. Olaryň biri ýoldaşlyk duşuşygy, üçüsi bolsa...

Arslanmyrat AMANOW: «Çempionlyk hiç haçan aňsat düşmeýär»

Arslanmyrat AMANOW:  «Çempionlyk hiç haçan aňsat düşmeýär»
Futbol boýunça Türkmenistanyň milli ýygyndysynyň hem-de Aşgabadyň «Altyn Asyr» toparynyň tejribeli ýarym goragçysy Arslanmyrat Amanow bilen bu söhbetdeşligimizi köp sanly janköýerleriň haýyşy boýunça guradyk. 1990-njy ýylyň 28-nji martynda dünýä inip, futboldaky ilkinji ädimlerini paýtagtymyzda eden, 2011-nji ýylda ýurdumyzyň iň ökde futbolçysy diýlip yglan edilen, diňe bir Diýarymyzyň däl, eýsem-de, goňşy döwletleriň käbiriniň futbol söýüjileriniň arasynda...

Ýokary liga — 2017: 23-nji tapgyryň hasaplamalary

Ýokary liga — 2017: 23-nji tapgyryň hasaplamalary
Tapgyryň umumy aýratynlyklary: Orunlar üýtgemedi: Tapgyrdan soň toparlaryň ählisi öz eýeleýän ornunda galdy, ýaryş tertibinde üýtgeşiklik bolmady. Ýene täze 3 golçy: Möwsümde tapawutlanan futbolçylaryň sanawyna ýene 3 oýunçy goşuldy we sanaw indi 84-e çykdy. 6 gol: Tapgyrda derwezelere 6 pökgi (her duşuşykda ortaça 2 gol) geçirildi, ýöne ätiýaçlykda ýene bir oýun hem bar. 84 futbolçy, 236 gol: Ortaça her...

Ýokary liga — 2017: 21-nji tapgyryň hasaplamalary

Ýokary liga — 2017: 21-nji tapgyryň hasaplamalary
Deňliksiz deňlik: Hiç bir duşuşygy deňme-deň hasapda tamamlanmadyk tapgyrda başga bir deňlik göze ilýär. Ol hem dört duşuşygyň ikisiniň ýer eýeleriniň, ikisiniň myhmanlaryň ýeňşi bilen tamamlanmagydyr. Diňe Şamyradow: Möwsümde tapawutlanan futbolçylaryň sanawyna bu tapgyrda diňe Berdi Şamyradow goşuldy we sanaw 78-e çykdy. 9 gol: Tapgyrda derwezelere jemi 9 gol girdi. Bu gollar 7 futbolça degişlidir. Şeýlelikde, her...

Döwletjan Ýagşymyradow - UFC-nyň bosagasynda duran türkmen pälwany

Döwletjan Ýagşymyradow  - UFC-nyň bosagasynda duran türkmen pälwany
Döwletjan Ýagşymyradow  - UFC-nyň bosagasynda duran türkmen pälwany   Doglan senesi: 22.05.1989 ý Agramy: 92kg Boýy: 180 Çykyş edýän topary: Kars Çykyş edýän guramasy: ACB, Russiýa (reýtingde 6-njy orny eýeleýär)     Türkmen baýdagyny halkara ýaryşlarynda asmana göterýän pälwan ýigidimiz Döwletjan Ýagşymyradow bilen söhbetdeş bolmak hyýaly mende öňden bardy. Ýakynda onuň paýtagtymyza söweş sambosy boýunça okuw-türgenleşik geçmek üçin gelendigini eşidenimde, dessine arzuwymy hakykata öwürmegiň...

Ýokary liga — 2017: 19-njy tapgyryň hasaplamalary

Ýokary liga — 2017: 19-njy tapgyryň hasaplamalary
Tapgyryň umumy aýratynlyklary: Ýene iki wekil: Şu tapgyrdan soň, möwsümde tapawutlanan futbolçylaryň sany 74-e çykdy. 7 gol: Tapgyrda derwezelere 7 pökgi geçirildi, bu bolsa her duşuşyga 2,3 goldan ýetýär. 74 futbolçy, 195 gol: Şu tapgyrdan soň, möwsümde derwezelere 195 pökgi geçirildi, bu bolsa her tapgyra ortaça 10,26 goldan, her futbolça ortaça 2,63 goldan ýetýär. Öňdebaryjylardan ses-seda ýok: Tapgyrda bombardirlik...

Çagalaryňyzy Aşgabatdaky ýeke-täk akwaparka getiriň!

Çagalaryňyzy Aşgabatdaky ýeke-täk akwaparka getiriň!
Paýtagtymyzdaky Bagtyýarlyk sport toplumynda üsti ýapyk binalardaky ýeke-täk akwapark siziň hyzmatyňyzda. Akwapark näme? Bütin dünýäde meşhurlykdan peýdalanýan akwaparklar çagalaryň iň söýgüli ýerleriniň biridir. Bu ýerde diňe bir suwa düşmek bilen çäklenilmän, eýsem-de dürli ugurdaky, aýlawly beýikliklerden suw kimin aşaklygyna “akmaga” mümkinçilik berilýär. Häzirkizaman akwaparklar bolsa, ýörite gurnalan “dagjagazlardan” başga deňiz tolkunlaryny döredýän ýörite enjamlar bilen enjamlaşdyrylandyr. Akwaparklaryň...

Çagalaryňyza iki aýda ýüzmegi öwrediň!

Çagalaryňyza iki aýda ýüzmegi öwrediň!
Bagtyýarlyk sport toplumynda 25 metrlik arassa suwly basseýn hereket edýär. Basseýnde çagalara 6 ýaşdan türgenleşik geçmäge mümkinçilik döredilendir. Türgenleşikleri suwda ýüzmekde Ýurdumyzyň birnäçe gezek çempiony Merdan Ataýewiň kakasy Guwanç Ataýew alyp barýar. Türgenleşikler hepdede üç wagtyna geçirilip, çagalar professional derejedäki ýüzüşiň inçe tilsimlerini 2 aýda doly ele alarlar we geçirilýän türgenleşikleriň dessine netije berip, çagalaryň...