Sport

Sagdynlyga ynamly ädim (Makala)

Sagdynlyga ynamly ädim (Makala)

Tehnologiýa şeýle bir ösdi welin, dünýäniň o çetine hat ýa surat ugratmak üçin birnäçe sekunt ýeterlik. Ýekeje telefon ýa kompýuter bilen iş baryny bitirip oturmaly,...
Istanbuldan – Türkmenbaşa dört ýyllyk ýol

Istanbuldan – Türkmenbaşa dört ýyllyk ýol

Ýigrimi bäşinji turda Türkmenbaşa myhman bolan “Altyn Asyr” 2:1 hasabynda ýeňiş gazandy we bassyr altynjy gezek ýurdyň çempiony diýen hormatly ada eýe boldy. Biz ýazguly...
TÝL ― 2019: 23-nji tapgyryň duşuşyklaryndan soňra gyzykly hasaplamalar

TÝL ― 2019: 23-nji tapgyryň duşuşyklaryndan soňra gyzykly hasaplamalar

Tapgyryň umumy aýratynlyklary: 8 gol: Tapgyrda derwezelere 8 pökgi geçirildi. 235 gol: Şeýlelikde, 23 tapgyrda geçirilen gollaryň sany 235-e çykdy.   “Energetik” – “Aşgabat” – 1:1 Gollar: Guwanç Ýagmyrow 55 ― Nazar Towakelow 48 Birinji aýlawda: 2:0 Ikinji...
Aşgabat futzal baýramçylygyny kabul eder!

Aşgabat futzal baýramçylygyny kabul eder!

Eger «Mundan iki ýyl gowrak ozal Aşgabatda geçirilen Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň iň gyzykly geçen üç ýaryşyny saýlaň!» diýsek, köpiňiziň...
"Nejebiň içdigi kyrkda bir jamdyr"

"Nejebiň içdigi kyrkda bir jamdyr"

“Nejep oglan” dessanynda Nejebiň näderejede ussat sazanda bolup ýetişenliginiň esasy sebäplerniň biri,  edil beýleki dessan gahrymanlary ýaly düýşüne erenleriň girip pata bermegidir. Ýöne asly Genji-Garabagly...