Soňky habarlar

Archive news

Sport

Aziýa kubogy ― 2019 we Türkmenistanyň milli ýygyndysy barada

Aziýa kubogy ― 2019 we Türkmenistanyň milli ýygyndysy barada

Sport synçysy Merdan Baýadow bilen «Biznes reklama» gazetiniň işgäri Mätgurban Mätgurbanowyň özara söhbetdeşligi. Bilşimiz ýaly häzirki wagtda Birleşen Arap Emirliklerinde tutuş Aziýany tolgundyrýan uly futbol baýramy, ýagny...
Aziýa futboly - 2018-nji ýyl

Aziýa futboly - 2018-nji ýyl

Ýazkynda Aziýanyň Futbol konfederasiýasy öz resmi saýtynda yklym futbolynyň 2018-nji ýyldaky esasy wakalaryna bagyşlanan makalany ýerleşdirdi. Makalada “Altyn asyryň” AFK-nyň kubogynyň finalyna çenli baryp ýetmegi...
2019-njy ýylda bolup biljek esasy futbol wakalary

2019-njy ýylda bolup biljek esasy futbol wakalary

Bu çaklama-makalada Konteniň “Mançester Ýunaýetiň” başyna geçip biljegi ýa-da Messiniň 6-njy gezek “Ballon d’Ory” gazanmagy başarjakdygy ýaly birtopar mümkin bolup biläýjek çaklamalar ýerleşdirilýär. Özi-de bu...
2018: MÖHÜM SPORT WAKALARY

2018: MÖHÜM SPORT WAKALARY

2018-nji ýylda ähli ugurlarda bolşy ýaly, sport ulgamynda-da iňňän uly ösüşler gazanyldy. Güneşli diýarymyzda iri halkara ýaryşlary geçirildi. Türkmen türgenleri birnäçe halkara ýaryşlarda netijeli çykyş...
Aziýa kubogy - 2019. 44 aý ozal başlan hereket

Aziýa kubogy - 2019. 44 aý ozal başlan hereket

Futbol boýunça Aziýa kubogy ugrundaky halkara ýaryşyň başlanmagyna bir aýdan hem az wagt galdy. Emma şu ýaryşy geçirmegiň ilkinji ädimleri mundan 44 aý ozal başlapdy....
Bir möwsüme nazar aýlap

Bir möwsüme nazar aýlap

“Türkmenistan - Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi” ýyly türkmen sporty, şol sanda türkmen futboly üçin hem düşümli ýyllaryň biri boldy. Bu düşümi, ilkinji nobatda, ýurdumyzyň bassyr...
Ýulduzyň kümüş öwüşgini

Ýulduzyň kümüş öwüşgini

Türkmenistanyň agyr atletika boýunça milli ýygyndysynyň wekili Ýulduz Jumabaýewanyň paýtagtymyzda geçirilýän dünýä çempionatynda 45 kilograma çenli agram derejesinde çykyş edip, bürünç medala mynasyp bolandygyny habar...
TÝL ― 2018: 23-nji tapgyryň netijeleri

TÝL ― 2018: 23-nji tapgyryň netijeleri

Tapgyryň esasy aýratynlyklary:    9 gol: Tapgyrda derwezelere 9 pökgi geçirildi, şeýlelikde, möwsümdäki ähli gollaryň sany 212-ä çykdy. 85 golçy: Şu tapgyrdan soň, möwsümde tapawutlanan futbolçylaryň sany 85-e...
«PES 2019» 29-njy awgustda, «FIFA 19» bir aý soň

«PES 2019» 29-njy awgustda, «FIFA 19» bir aý soň

Döwrebap tehnologiýa bize çäksiz mümkinçilikleri, şol sanda futbolyň dünýä belli ýyldyzlaryny özümiz dolandyryp bilmek mümkinçiligini berdi. Elbetde, biz muny meşhur kompýuter oýunlarynyň üsti bilen amala...
Transfer — 2018: 26-njy iýul

Transfer — 2018: 26-njy iýul

Çiçeretti (ý.g.) / kärende Napoli — Parma. Jannetti (h) / kärende Kalýari — Liworno. Mandragora (h) / 20 mln Ýuwentus — Udinize. Şýurrle (h) / kärende Borussdiýa D — Fulhem. Gnanýon (g) /...
Transfer — 2018: 25-nji iýul

Transfer — 2018: 25-nji iýul

Olsen (d)/8,5 mln (ýewro hasabynda) Kopengagen — Roma.   Haas (ý.g.) / kärende Atalanta — Palermo.   Markissa (g) / kärende Sassulo — Krotone.   Kabesas (ý.g.) / kärende Atalanta — Fluminense.   Paşaliç (ý.g.) / kärende Çelsi...
Dünýä çempionaty 2018-de goýlan 15 rekord

Dünýä çempionaty 2018-de goýlan 15 rekord

Fransiýanyň ýygyndysynyň çempionlygy bilen tamamlanan Dünýä çempionaty — 2018 gyzykly duşuşyklara, garaşylmadyk netijelere, şol sanda Ginnesiň rekordlar kitabyna girmäge mynasyp aýratynlyklara hem baý boldy. Ýakynda...
Italiýa ýok diýibem, kubogy Angliýa alaýmalydymy näme?

Italiýa ýok diýibem, kubogy Angliýa alaýmalydymy näme?

Hasabatlar, statistikalar futboldaky iň gyzykly faktlaryň biri, futbolyň bezegi hasaplanýar. Olaryň käbirleri diňe statistikalygyna galsa-da, käbirleri janköýerleri-de, futbol bilermenleri-de aljyradýar. Ýogsam statistikalaryň kömegi bilen super...
Futbolda nädip gazanç edýärler

Futbolda nädip gazanç edýärler

Futbol, bu ýöne bir sport dälde, eýsem uly ykdysadyýeti bolan, giň möçberde sport çäreleri gurnaýan, sport harytlaryny  we mahabaty ýerleýän, maliýe hemaýatkärleri bolan, industriýa. Bu günler...