Soňky habarlar

Arhiw

Sport

Täsin ykbally meşhur küştçi
Täsin ykbally meşhur küştçi
Robert Fişer — dünýä belli küştçi. Özem zehinli we başarnykly küştçi. Ol 1943-nji ýylyň 9-njy martynda Çikagoda doglupdyr.  Küşt oýnamagy oňa  uly uýasy Joanna öwredipdir,...
Fýodor Ýemelýanenkonyň soňky tutluşygy
Fýodor Ýemelýanenkonyň soňky tutluşygy
Başa-baş söweş sungatlary boýunça dünýäniň ençeme gezek çempiony  Fýodor Ýemelýanenkonyň ýaşy eýýäm 45-e bardy. Bu sebäpden hem onuň garyşyk söweş sungaty boýunça geçirilýän ýaryşlarda çykyş...
Gyşky Olimpiýa oýunlary — Pekin 2022
Gyşky Olimpiýa oýunlary — Pekin 2022
XXIV gyşky Olimpiýa oýunlarynyň başlamagyna sanlyja wagt galdy, eýýäm ertir — 4-nji fewralda Pekinde bu oýunlaryň açylyş dabarasy bolar. Dünýäniň 95 ýurdundan 4 müňden gowrak...
Serdar Azmun indiki möwsümde haýsy toparda çykyş eder?
Serdar Azmun indiki möwsümde haýsy toparda çykyş eder?
Türkmen futbol janköýerleriniň içinde Russiýanyň Premýer ligasynda çykyş edýän Serdar Azmuny tanamaýan ýok bolsa gerek. Serdar Azmun häzirki wagtda Russiýanyň Premýer Ligasynyň parlak ýyldyzlarynyň biri...
Katar dünýä çempionatyna taýýarlyk görýär
Katar dünýä çempionatyna taýýarlyk görýär
Her dört ýyldan geçirilýän futbol boýunça dünýä çempionaty bu ýyl Katar döwletinde bolar. Taryhda ilkinji gezek ýakyn gündogarda geçirilýän nobatdaky 22-nji uly futbol baýramy 2022-nji...
Ginnesiň rekordlar kitabyndan futbol wakalary
Ginnesiň rekordlar kitabyndan futbol wakalary
Ätiýaçdan oýna girenden soňra, iň tiz geçirilen pökgi Daniýaly hüjümçi Niklas Bendtner Angliýanyň «Arsenalynda» çykyş edýärkä, ýagny 2007-nji ýylyň 22-nji dekabrynda futbolyň taryhynda ätiýaçdan oýna girilenden...
Adalatly oýnuň tarapdarlary
Adalatly oýnuň tarapdarlary
Jemgyýetiň ähli ugurlarynda bolşy ýaly, adalatlylyk—sportuň, şol sanda futbolyň hem bezegi. Adalatlylygyň tarapynda durmak bilen, özüne we toparyna geljek peýdadan ýüz öwürýän futbolçylaradyr tälimçilere bolsa,...