Sport

Fýodor Ýemelýanenkonyň soňky tutluşygy

Fýodor Ýemelýanenkonyň soňky tutluşygy

Başa-baş söweş sungatlary boýunça dünýäniň ençeme gezek çempiony  Fýodor Ýemelýanenkonyň ýaşy eýýäm 45-e bardy. Bu sebäpden hem onuň garyşyk söweş sungaty boýunça geçirilýän ýaryşlarda çykyş...
Gyşky Olimpiýa oýunlary — Pekin 2022

Gyşky Olimpiýa oýunlary — Pekin 2022

XXIV gyşky Olimpiýa oýunlarynyň başlamagyna sanlyja wagt galdy, eýýäm ertir — 4-nji fewralda Pekinde bu oýunlaryň açylyş dabarasy bolar. Dünýäniň 95 ýurdundan 4 müňden gowrak...
Serdar Azmun indiki möwsümde haýsy toparda çykyş eder?

Serdar Azmun indiki möwsümde haýsy toparda çykyş eder?

Türkmen futbol janköýerleriniň içinde Russiýanyň Premýer ligasynda çykyş edýän Serdar Azmuny tanamaýan ýok bolsa gerek. Serdar Azmun häzirki wagtda Russiýanyň Premýer Ligasynyň parlak ýyldyzlarynyň biri...
Katar dünýä çempionatyna taýýarlyk görýär

Katar dünýä çempionatyna taýýarlyk görýär

Her dört ýyldan geçirilýän futbol boýunça dünýä çempionaty bu ýyl Katar döwletinde bolar. Taryhda ilkinji gezek ýakyn gündogarda geçirilýän nobatdaky 22-nji uly futbol baýramy 2022-nji...
Ginnesiň rekordlar kitabyndan futbol wakalary

Ginnesiň rekordlar kitabyndan futbol wakalary

Ätiýaçdan oýna girenden soňra, iň tiz geçirilen pökgi Daniýaly hüjümçi Niklas Bendtner Angliýanyň «Arsenalynda» çykyş edýärkä, ýagny 2007-nji ýylyň 22-nji dekabrynda futbolyň taryhynda ätiýaçdan oýna girilenden...
Adalatly oýnuň tarapdarlary

Adalatly oýnuň tarapdarlary

Jemgyýetiň ähli ugurlarynda bolşy ýaly, adalatlylyk—sportuň, şol sanda futbolyň hem bezegi. Adalatlylygyň tarapynda durmak bilen, özüne we toparyna geljek peýdadan ýüz öwürýän futbolçylaradyr tälimçilere bolsa,...
Sagdynlyga ynamly ädim (Makala)

Sagdynlyga ynamly ädim (Makala)

Tehnologiýa şeýle bir ösdi welin, dünýäniň o çetine hat ýa surat ugratmak üçin birnäçe sekunt ýeterlik. Ýekeje telefon ýa kompýuter bilen iş baryny bitirip oturmaly,...
Istanbuldan – Türkmenbaşa dört ýyllyk ýol

Istanbuldan – Türkmenbaşa dört ýyllyk ýol

Ýigrimi bäşinji turda Türkmenbaşa myhman bolan “Altyn Asyr” 2:1 hasabynda ýeňiş gazandy we bassyr altynjy gezek ýurdyň çempiony diýen hormatly ada eýe boldy. Biz ýazguly...