Sport

Katar dünýä çempionatyna taýýarlyk görýär

Katar dünýä çempionatyna taýýarlyk görýär

Her dört ýyldan geçirilýän futbol boýunça dünýä çempionaty bu ýyl Katar döwletinde bolar. Taryhda ilkinji gezek ýakyn gündogarda geçirilýän nobatdaky 22-nji uly futbol baýramy 2022-nji...
Ginnesiň rekordlar kitabyndan futbol wakalary

Ginnesiň rekordlar kitabyndan futbol wakalary

Ätiýaçdan oýna girenden soňra, iň tiz geçirilen pökgi Daniýaly hüjümçi Niklas Bendtner Angliýanyň «Arsenalynda» çykyş edýärkä, ýagny 2007-nji ýylyň 22-nji dekabrynda futbolyň taryhynda ätiýaçdan oýna girilenden...
Adalatly oýnuň tarapdarlary

Adalatly oýnuň tarapdarlary

Jemgyýetiň ähli ugurlarynda bolşy ýaly, adalatlylyk—sportuň, şol sanda futbolyň hem bezegi. Adalatlylygyň tarapynda durmak bilen, özüne we toparyna geljek peýdadan ýüz öwürýän futbolçylaradyr tälimçilere bolsa,...
Sagdynlyga ynamly ädim (Makala)

Sagdynlyga ynamly ädim (Makala)

Tehnologiýa şeýle bir ösdi welin, dünýäniň o çetine hat ýa surat ugratmak üçin birnäçe sekunt ýeterlik. Ýekeje telefon ýa kompýuter bilen iş baryny bitirip oturmaly,...
Istanbuldan – Türkmenbaşa dört ýyllyk ýol

Istanbuldan – Türkmenbaşa dört ýyllyk ýol

Ýigrimi bäşinji turda Türkmenbaşa myhman bolan “Altyn Asyr” 2:1 hasabynda ýeňiş gazandy we bassyr altynjy gezek ýurdyň çempiony diýen hormatly ada eýe boldy. Biz ýazguly...
TÝL ― 2019: 23-nji tapgyryň duşuşyklaryndan soňra gyzykly hasaplamalar

TÝL ― 2019: 23-nji tapgyryň duşuşyklaryndan soňra gyzykly hasaplamalar

Tapgyryň umumy aýratynlyklary: 8 gol: Tapgyrda derwezelere 8 pökgi geçirildi. 235 gol: Şeýlelikde, 23 tapgyrda geçirilen gollaryň sany 235-e çykdy.   “Energetik” – “Aşgabat” – 1:1 Gollar: Guwanç Ýagmyrow 55 ― Nazar Towakelow 48 Birinji aýlawda: 2:0 Ikinji...
Aşgabat futzal baýramçylygyny kabul eder!

Aşgabat futzal baýramçylygyny kabul eder!

Eger «Mundan iki ýyl gowrak ozal Aşgabatda geçirilen Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň iň gyzykly geçen üç ýaryşyny saýlaň!» diýsek, köpiňiziň...