Daşary ýurt Liderleri Türkmenistanyň Prezidentini Oraza baýramy bilen gutladylar

Daşary ýurt Liderleri Türkmenistanyň Prezidentini Oraza baýramy bilen gutladylar

Sizi we Türkmenistanyň ähli halkyny musulman ymmatynyň uly şatlyk bilen belleýän mukaddes Oraza baýramy bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn. Adamzada merhemetliligiň we rehimliligiň belent gymmatlygyny bagyşlaýan Oraza aýynyň nurana günlerinde Size, hormatly Gurbanguly Mälikgulyýewiç, berk jan saglyk we bagtyýarlyk, Türkmenistanyň doganlyk halkyna bolsa parahatçylyk hem-de abadançylyk arzuw edýärin.
Gala

33644 ulanylan ýa-da 2 täze awtoulaglardan gözläň

-
-
-