Türkmenistanyň Prezidenti Ministrler Kabinetiniň we Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň bilelikdäki mejlisini geçirdi

Türkmenistanyň Prezidenti Ministrler Kabinetiniň we Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň bilelikdäki mejlisini geçirdi

Balkan welaýatynda iş saparynda bolýan hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň we Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň bilelikdäki göçme mejlisini geçirdi. Onda Prezident maksatnamalaryny we durmuş-ykdysady ösüş maksatnamasyny amala aşyrmagyň meselelerine garaldy. Gün tertibine şeýle hem halkymyzyň abadançylygyny üpjün etmäge gönükdirilen içeri syýasatyň wajyp wezipeleri we ýolbaşçylary wezipä bellemek meseleleri girizildi.
Gala

19387 ulanylan ýa-da 1 täze awtoulaglardan gözläň

-
-
-