Soňky habarlar

Arhiw

Aşgabat 140 ýyl

Aşgabadyň ak ýoly – rysgal-bereket gory

Aşgabadyň ak ýoly – rysgal-bereket gory

Ak şäherimiz Aşgabadyň çar ýana uzaýan gara ýollary, demirýollary, howaýollary paýtagtymyzyň 140 ýaşynyň ähli döwürlerinde-de ýurdumyzyň durmuş-ykdysady taýdan galkynyşyna özüniň oňyn täsirini ýetiripdir. Taryhy nukdaýnazara ser...
Aşgabadyň tebigaty – döwrüň ajaýyp sungaty

Aşgabadyň tebigaty – döwrüň ajaýyp sungaty

Ak şäherimiz Aşgabat  140 ýyl mundan ozal ýurdumyzyň tebigatynyň iň owadan ýerinde – başy belent Köpetdagyň eteginde, bagy-bossanly ýaýlada döredilipdir. Gözel pagtagtymyzyň özboluşly bir täsin...
Aşgabat — türkmen alymlarynyň bagt şäheri

Aşgabat — türkmen alymlarynyň bagt şäheri

Gözel paýtagtymyz Aşgabat öz şöhratly taryhynyň ähli döwürlerinde türkmen alymlarynyň bagt şäheri bolup, hyzmat edipdir. Çünki, bu ajaýyp şäher alymlara işlemeklik üçin örän amatly şäher...
Aşgabadyň aragatnaşyk ulgamyna taryhy nazaryýet

Aşgabadyň aragatnaşyk ulgamyna taryhy nazaryýet

Hormatly Prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylygynda baş şäherimiz Aşgabatda ýurdumyzyň aragatnaşyk ulgamyny häzirki zamanyň ösen sanly tehnologiýalarynyň esasynda özgertmeklik işine döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biri hökmünde...
Aşgabadyň alkymy – «Berzeňňiniň» ýalkymy

Aşgabadyň alkymy – «Berzeňňiniň» ýalkymy

«Türkmenistan – parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany ýylynda» 140 ýaşaýan ak şäherimiz Aşgabadyň golaýyndaky Berzeňňide 1967-nji ýylda 900-1000m çuňlukdan mineral suw tapyldy. Ol sekuntda 20 litrden...
Aşgabat – milli tele-radioýaýlymlaryň döwrebap ösüş merkezi

Aşgabat – milli tele-radioýaýlymlaryň döwrebap ösüş merkezi

Ýurdumyzyň milli tele-radioýaýlymlarynyň döreýiş taryhy gözel paýtagtymyz Aşgabat bilen aýrylmaz baglanyşyklydyr. Türkmen tele-radioýaýlymlary paýtagtymyzda esaslandyrylan ilkinji gününden şu günki güne – Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk zamanasyna...
Aşgabat şäheri - sagdynlyk bahary

Aşgabat şäheri - sagdynlyk bahary

Hormatly Prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylygynda ak şäherimiz Aşgabat häzirkizamanyň iň döwrebap halkara hassahanalaryny bir ýere jemleýän saglyk merkezine öwrüldi. Mundan 140 ýyl ozal esaslandyrylan Aşgabat şäheri...
Aşgabat – parahatçylygyň we ynanyşmagyň merkezi

Aşgabat – parahatçylygyň we ynanyşmagyň merkezi

Ak şäherimiz Aşgabadyň 140 ýaşynyň soňky 30 ýylynda – döwletimiziň Garaşsyzlyk zamanasynda ýurdumyzyň paýtagty milli Bitaraplyk ýörelgämiziň esasynda dünýäniň parahatçylyk we ynanyşmak merkezine öwrüldi. Ýurdumyzyň...
Aşgabat – halkara maslahatlar şäheri

Aşgabat – halkara maslahatlar şäheri

Paýtagtymyz Aşgabat döwlet Garaşsyzlygymyzyň 30 ýylynyň içinde    sebitde halkara gepleşikleriniň we maslahatlarynyň geçirilýän merkezine öwrüldi. Ýurdumyzyň döwlet Garaşsyzlygyna eýe bolanyndan soňra, eýýäm 1991-nji ýylyň dekabrynda...
Aşgabat – Beýik Ýüpek ýolunyň geçmişi hem şu güni

Aşgabat – Beýik Ýüpek ýolunyň geçmişi hem şu güni

Mertebesi belent hormatly Prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylygynda ýurdumyzyň merkezi şäheriniň 140 ýyllyk ýubileý toýy mynasybetli «Türkmenistan – parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany ýylynda» belleniljek Aşgabat şäheriniň gününde...
Aşgabadyň iň uzak ýaşly ýaşaýjysy

Aşgabadyň iň uzak ýaşly ýaşaýjysy

Mihail Haçaturow Aşgabat şäheriniň iň uzak ýaşly ýaşaýjysy. Ol şu ýylyň dekabr aýynda 103 ýaşaýar. Ol 1918-nji ýylda häzirki Serdar şäherinde eneden doglupdyr. Maşgalasy 1940-njy ýylda...
Aşgabat –  rekordlar  şäheri

Aşgabat – rekordlar şäheri

Hormatly Prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylygynda ak şäherimiz Aşgabat özüniň  özboluşly bir owadan binagärlik keşbi bilen dünýäniň rekordlar şäherine öwrüldi. Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe milli Liderimiziň başlangyjy...
Aşgabat - medeni galkynyş merkezi

Aşgabat - medeni galkynyş merkezi

Hormatly Prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylygynda «Türkmenistan – parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany ýyly» diýlip atlandyrylan 2021-nji ýyl paýtagtymyz Aşgabadyň esaslandyrylmagynyň 140 ýyllyk ýubileý toýunyň giň gerimli dabaralarynyň...
Aşgabat kitaphanasy — ilkinji türkmen okalgasy

Aşgabat kitaphanasy — ilkinji türkmen okalgasy

Merjen şäherimiz Aşgabatda ýerleşýän Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet kitaphanasy taryhy nukdaýnazardan ýurdumyzyň çäginde açylan ilkinji kitaphanadyr. Hut şonuň üçinem bu kitaphana «Ilkinji türkmen okalgasy»...
Aşgabat - kämil nesliň kemala geliş merkezi

Aşgabat - kämil nesliň kemala geliş merkezi

Ak mermerli paýtagtymyz özüniň 140 ýyllyk taryhy ýolunda türkmen halkymyzyň kämil nesilleriniň kemal geliş merkezi bolup hereket edipdir. Watanymyzyň görnükli döwlet işgärleriniň,  tanymal alymlarynyň,  halypa...
Aşgabat diýmek – näme diýmek

Aşgabat diýmek – näme diýmek

Hormatly Prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylygynda «Türkmenistan – parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany ýyly» diýlip atlandyrylan şu ýylymyzda 140 ýyllyk ýubileý toýy bellenilýän ak mermerli paýtagtymyzyň Aşgabat adynyň...
Aşgabat — köp milletli şäher

Aşgabat — köp milletli şäher

Gözel paýtagtymyz Aşgabat Watanymyzyň iri işewürlik merkezi bolansoň, ýurdumyzyň beýleki sebitlerine garanyňda iň köp milletli şäherdir. Muny ýurdumyzyň merkezi şäheriniň geçen 140 ýyllyk taryhy ýoly...
Aşgabat — ilkinji türkmen metbugatynyň dörän şäheri

Aşgabat — ilkinji türkmen metbugatynyň dörän şäheri

Başy belent Köpetdagyň eteginde ýerleşip, bagy-bossanlyga bürenip oturan gözel paýtagtymyz Aşgabat ilkinji türkmen metbugatynyň dörän şäheridir. Aşgabat şäheriniň döredileninden 10 ýyl soň — 1891-nji ýylda...
Aşgabat – atly ýörişleriň taryhy senenamasynda

Aşgabat – atly ýörişleriň taryhy senenamasynda

Ata Watanymyz Türkmenistanyň gözel paýtagty Aşgabat özüniň 140 ýyllyk taryhy senenamasynda atly ýörişleriň birnäçesini başdan geçirdi. Paýtagtymyzyň durmuşyndan ýazga geçirilen ilkinji atly ýöriş 1935-nji ýylda...