Soňky habarlar

Arhiw

«Detoxboxtm» türkmenistanlylary sagdyn iýmit programmalaryndan peýdalanmaga çagyrýar

09:3728.09.2022
0
19915
«Detoxboxtm» türkmenistanlylary sagdyn iýmit programmalaryndan peýdalanmaga çagyrýar

«Detoxboxtm» kärhanasy Türkmenistandan dogry we sagdyn iýmitlenmek taslamasyny durmuşa geçirmek bilen bu ugurda tejribeli hünärmenleri özünde jemleýärler.

Gözelligiň we saglygyň gönüden-göni iýýän zatlarymyza baglydygy hemmelere mälimdir. Wagtyň geçmegi bilen köpler iýmitleniş endiklerini, sagdyn iýmitlenmäge geçmek pikirine gelýärler. Emma bu ugurda ähli adam tiz netije gazanyp bilmez. Bu ýagdaýda «Detoxboxtm» kärhanasynyň hünärmenlerine ynam bildirmek has ýerliklidir.

Kärhanada dogry iýmitlenmegiň berhizi iýmitleniş hünärmeni — nutristologyň maslahatlary esasynda düzülýär. Az kaloriýaly tagamlary taýýarlamak we onuň düzgünleri Nutristologyň wezipesine girýär. Sargyt we eltip bermek ýaly beýleki ähli meseleler ýerine ýetiriji topar tarapyndan alnyp barylýar.

Dogry iýmitiň hili «Detoxboxtm» hünärmenlerine her gün berilýän diňe täze önümleriň ulanylmagy bilen üpjün edilýär. Olardan taýýarlanan önümleriň we gap-gaçlaryň ählisi arassaçylyk gözegçiliginden geçirilýär.

«Detoxboxtm» hünärmenleri türkmen sarp edijilerine dogry iýmitlenmegiň kaloriýa taýdan tapawutlanýan birnäçe programmalaryny hödürlemek bilen, dogry programmalary saýlap almagy maslahat berýärler, şeýle-de munda olaryň önümlere bolan islegini nazarda tutýarlar.

Kärhananyň esasy programmalary: Kämahal iýmitleniş düzgünlerini bozýan we muny hiç hili zyýansyz alyp barmak isleýänler üçin üç günlük işlenip düzülen «Maksimum» programmasy; 28 günüň dowamynda horlanmagy kepillendirýän horlanmak üçin dogry iýmitlenmegiň programmasy, «Super Bowl» - 10 günde horlanmak üçin tiz iýmitlenmek programmasy; Agramy saklamak üçin, has takygy netijäni berkitmek isleýänler üçin täze sagdyn endikleri öwrenip başlamak.

Şol bir wagtyň özünde kärhananyň esasy maksady müşderilere sagdyn - dogry we tagamly iýmitleri ýetirmekden ybaratdyr. Hatda tiz horlanmaga we hyzmat etmäge gönükdirilen programmalarda adama zerur bolan ähli witaminler we minerallar jemlenendir. Mysal üçin, Detox süýjülikleri köp ýyllyk kadasyz iýmitlenmekde toplanan toksinlerden dynmaga, bedeniň möhüm funksiýalaryny goldamaga ýardam edýär. Aslynda bolsa, dogry iýmitlenmegiň ähli berhizleri ynsan durmuşynyň sagdynlygyny ýokarlandyrmak, beden we emosional ýagdaýyny gowulandyrmak üçin döredilendir.

«Detoxboxtm» kärhanasyny esaslandyryjysy — Asýa Täjiýewa bu ugurda «Новая Волна» guramasyndan dietologiýanyň we sagdyn iýmitlenmegiň esaslary boýunça ýörite bilim almak bilen, Minskde nutrisiologiýa boýunça doly okuwyny tamamlady we degişli halkara diplomyna eýe boldy. Şeýle-de ol jemi 10 töweregi dürli okuwlary geçdi. Häzir bolsa kärhanany esaslandyryjy ýylda iki gezek iýmitlenişiň we iýmitlenmegiň dürli ugurlary boýunça okuwlary geçmegini dowam etdirýär.

Geçirilýän amaly sapaklarda Asýa Täjiýewa aýratyn menýu, tutuş maşgala üçin deňagramly iýmit döretmek endiklerini özleşdirdi, bedeniň köpçülik görkezijisini nädip hasaplamalydygyny, bedeniň dogry we hakyky agramyny, berhiziň gündelik kaloriýa mazmunyny kesgitlemegi we dogry paýlamagy öwrendi. Şundan ugur alyp hem her gün üçin tagamnamalar we detoks, şeýle-de horlanmak üçin programmalar işlenip düzüldi.

«Detoxboxtm» kärhanasynyň sosial jogapkärçilikli kärhana hökmündäki maksady türkmen halkynyň arasynda sagdyn durmuş ýörelgesini we dogry iýmitlenmegi wagyz etmek hem-de adamlara täze durmuş ýörelgesini ýola goýmaga ýadam etmekdir.

Detoxbox programmasyna işjeň gatnaşmak ýa-da degişli hünärmenleriň degerli maslahatlaryny almak üçin (+993 62) 08 98 88 telefon belgisine jaň etmek ýeterlikdir.

Habarlaşmak üçin salgylary:

Şeýle-de okaň:

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň