Soňky habarlar

Arhiw

Türkmenistanda 2023 ýyl boýunça 580 müň gektar ýere gowaça ekiler

22:2424.03.2023
0
29572

Türkmenistanda gowaça ekişi başlandy. «Watan» habarlar gepleşiginde aýdylyşy ýaly, Prezident Serdar Berdimuhamedowyň Ministrler Kabinetiniň 17-nji martda geçirilen mejlisinde bellän möhletlerine laýyklykda, Ahal, Balkan, Lebap we Mary welaýatlarynyň pagtaçylary 24-nji martda gowaça ekişine başladylar. Daşoguz welaýatynyň daýhanlary bu möwsüme 29-njy martda girişerler.

Asylly däbe görä, gowaça ekişine hormatly ýaşulular ak pata berdiler. Soňra mehanizatorlar işe girişdiler.

Şu ýyl ýurt boýunça 580 müň gektara gowaça ekiler.

Ekiş möwsümine çenli pagtanyň saýlama tohumy saýlanyp alyndy. Orta süýümli gowaça tohumynyň saýlama görnüşleri ýurduň ähli welaýatlarynda ýetişdirilýär. Şolaryň hatarynda «Ýolöten-7», «Ýolöten-39», «Jeýhun», «S-2606», «Daşoguz-120», «Daşoguz-114», «Gubadag-3», «149-F» ýaly gowaçanyň tiz ýetişýän, ýokary hasylly arassa görnüşlerine aýratyn ähmiýet berildi. Gowaçanyň inçe süýümli «Ýolöten-14» görnüşi toprak-howa şertlerine laýyklykda, Ahal we Mary welaýatlarynda ekiler.

Ekiş möwsümini ýokary hilli we agrotehniki talaplara laýyklykda geçirmek maksady bilen, ekiş traktorlarynyň we enjamlaryň 1 müň 800-e golaýy ulanylar. Etraplarda abatlaýjy, sazlaýjy hünärmenlerden ybarat toparlar döredildi. Olar göçme ussahanalar, zerur enjamlar we ýangyç daşamaga niýetlenen awtoulaglar bilen üpjün edildi.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň