Soňky habarlar

Arhiw

«Kümüş Ýüpegiň» ussat hünärmenleri bilen ajaýyp haly saýlap alýarys

10:0717.01.2023
0
28583
«Kümüş Ýüpegiň» ussat hünärmenleri bilen ajaýyp haly saýlap alýarys

Türkmenistanda gadymyýetden şu güne çenli haly her bir gujagy ýakymly ojagyň özboluşly bezegi bolup, ol häzirem mynasyp dowam etdirilýär. Emma halylar diňe bir öýlerimizi bezemeýär, olar bu günki günde iş şertinde, iş otaglarynda we ofislerde aýratyn orna eýedir.

Dizaýnerleriň belleýşi ýaly, gowy saýlanan nusgalar esasy stil tendensiýalaryny beýan etmek bilen, otag giňişligini görnetin dolduryp bilerler.

Haly saýlap almakda nähili ýörelgelere eýermelidigi babatda «Kümüş Ýüpek» hojalyk jemgyýetiniň hünärmenleri degerli maslahatlary berýärler. Asylky nusgaly halaç halylaryny dokamaga we beýleki görnüşli haly önümlerini taýýarlamaga ýöriteleşen kärhana özüniň ajaýyp önümlerini 100 % ýüňden elde hem-de ýokary tehnologik enjamlaryň kömegi bilen öndürýär.

Döwrebap tehnologiýalar we önümçilik usullary mümkinçilikleriň gerimini has ýokary derejede giňeltdi. Indi bu hili halylaryň estetiki görnüşi islendik halysöýüjini özüne mahsus häsiýetli aýratynlygy bilen kanagatlandyryp biler.

Indi, göwnejaý halyny saýlap almakda, ilkinji nobatda, onuň degişli islendik otagda ýerleşişini anyklamaly bolýar.

Myhman we çagalar otagy üçin kiçi ýüpekli halylar, ýa-da ýüpeksiz halylar laýyk bolar, çünki olar ýuwmak üçin hem oňaýlydyr.

Halaçly ussat halyçylar şeýle-de dürli gölli hem-de reňkdarlygy baý kilim halyçalaryny hödürläp bilerler. Kilim halyçalaryny otaglaryň arasyndaky dälizlerde hem ýazmak bolar.

Ýöne ýatylýan otaglar üçin poluň tutuş meýdanyny tutýan uzyn ýüňli ýumşak ýüňli halylar maslahat berilýär. Şeýle halylar diňe bir rahatlyk döretmän, eýsem dürli sesleri hem basýar. Şunuň bilen birlikde, giňişligi ýumşak krowat halyçalary bilen hem bezäp bilersiňiz.

Halajyň halyçy zenanlary uly bolmadyk halyçalary dokap bermekde olara awtorlyk nyşanlaryny, belgileri, kärhananyň logotipini ýa-da müşderiniň isleýşi ýaly haýsydyr bir şekili ýerleşdirmek hyzmatyny-da hödürleýärler.

Nähili görnüşdäki halyny saýlasaňyz-da, asylky nusgaly ajaýyp halylar bilen zatlaryň bezegini baglanyşdyrmak örän şertli ýagdaýda bolýandygyny unutmaň.

Hünärmenleriň belleýşi ýaly, halynyň dykyzlygy nähili berk bolsa, ol şonça-da ýokary hilli we uzak möhlete hyzmat edýär.

Halaç halylaryny sargyt etmek we «Kümüş Ýüpek» hojalyk jemgyýetiniň haly önümleri bilen tanyşmak üçin turkmen-carpets.com web saýtyna ýa-da sosial media ulgamyndaky hasabyna ýüz tutup bilersiňiz.

Telefon belgileri: (+993 61) 58 56 94, (+993 64) 95 43 99.

Şeýle-de okaň:

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň