Soňky habarlar

Arhiw

Türkmenistanyň maliýe we ykdasadyýet ministrine soňky gezek duýduryş berildi we berk käýinç yglan edildi

22:3910.02.2021
0
13568
Türkmenistanyň maliýe we ykdasadyýet ministrine soňky gezek duýduryş berildi we berk käýinç yglan edildi

Türkmenistanyň Prezidentiniň Buýrugyna laýyklykda, wezipe borçlaryny talabalaýyk ýerine ýetirmän, işde goýberen kemçilikleri üçin, Türkmenistanyň maliýe we ykdysadyýet ministri Serdarow Muhammetgeldi Nurgeldiýewiçe berk käýinç yglan edildi hem-de ýol berlen kemçilikleri gysga wagtyň içinde düzetmek oňa soňky gezek duýduryldy.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň