Soňky habarlar

Arhiw

FAO-nyň wekilleri Türkmenistanda okuw maslahatyny geçýärler

22:1713.10.2020
0
2577
FAO-nyň wekilleri Türkmenistanda okuw maslahatyny geçýärler

Durnukly ösüş maksatlarynyň görkezijileri boýunça okuw maslahatlarynyň tapgyrlary dowam edýär. Şolaryň netijelerini BMG-niň Azyk we oba hojalyk guramasy (FAO) utgaşdyrýar. Şeýle maslahatlary FAO-nyň Merkezi Aziýa ýurtlaryndaky sebitiçi wekilhanasy Türkmenistanyň ministrlikleri, pudaklaýyn dolandyryş edaralary we ugurdaş kärhanalary üçin guraýar.

Şu hepdäniň dowamynda — 12 — 16-njy oktýabr aralygynda, umuman, dürli maksatlar üçin web-maslahatlaryň 10-sy geçiriler. Şolaryň esasy wezipesi Durnukly ösüş maksatlarynyň görkezijileri boýunça hasaplamalaryň usulyýetine goldaw bermekden we hasabatlary taýýarlamakdan ybaratdyr.

Wideoaragatnaşyk ulgamy arkaly guralan maslahatlara Mejlisiň, dürli ministrlikleriň, şol sanda Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak, Maliýe we ykdysadyýet, Adalat, Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrlikleriniň, Statistika baradaky döwlet komitetiniň, Suw hojalygy baradaky döwlet komitetiniň, Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň wekilleri gatnaşdylar.

2030-njy ýyla çenli döwür üçin Ählumumy gün tertibinde görkezilen Durnukly ösüş maksatlaryna ýetmek wezipeleri hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň halkymyzyň abadançylygynyň ýokarlandyrylmagyna, ýurdumyzyň dünýäniň ösen döwletleriniň derejesine çykarylmagyna gönükdirilen syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biri bolup durýar.

Häzirki döwürde Durnukly ösüş maksatlarynyň 169 wezipesine syn bermek üçin dürli görkezijileriň 232-si kesgitlenildi. Şolaryň 21-si FAO-nyň gözegçiliginde durýar.

Durnukly ösüş maksatlarynyň ähmiýetini, millileşdirilmegini hem-de yzygiderli amala aşyrylmagyny nazara almak bilen, bu işler ýurdumyzda amala aşyrylýan döwlet maksatnamalarynyň, strategiýalaryň we meýilnamalaryň möhüm ugurlarynyň biri bolup durýar.

Maslahatyň çäklerinde Durnukly ösüş maksatlaryna we görkezijileriň ählumumy ulgamyna hem-de FAO-nyň Ýewropada we Merkezi Aziýada amala aşyrýan işlerine umumy syn berildi.

Wideoaragatnaşyk arkaly geçirilýän maslahatlar Durnukly ösüş maksatlarynyň oba hojalygynyň, azyk howpsuzlygynyň, suwdan peýdalanmagyň we Türkmenistanyň ykdysadyýetiniň beýleki ugurlarynyň degişli görkezijilerine bagyşlandy.

Ýurdumyzyň ählumumy maksatlara we dünýä bileleşiginiň wezipelerine ygrarlylygy milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň “Türkmenistan Durnukly ösüş maksatlaryna ýetmegiň ýolunda” atly 2018-nji ýylda çap edilen kitabynda öz beýanyny tapdy. Bu BMG-niň Baş Assambleýasynyň 73-nji mejlisinde halkara bileleşige giňden ýetirildi.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň