Soňky habarlar

Arhiw

Türkmenistanyň Prezidenti «Arkadag» medalyny döretmek hakyndaky Kanuna gol çekdi, Aşgabatda Ýaşulularyň halkara güni bellenildi, türkmenistanly kuraş ussatlary Aziýa oýunlarynda iki medal gazandylar we beýleki habarlar

13:2502.10.2023
0
27544

Türkmenistanda

1. Prezident Serdar Berdimuhamedowyň gol çekmegi bilen «Türkmenistanyň «Arkadag» medalyny döretmek hakynda» Türkmenistanyň Kanuny kabul edildi. Kanuna laýyklykda, Türkmenistanyň «Arkadag» medaly Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky Howandarlyga mätäç çagalara hemaýat bermek boýunça haýyr-sahawat gaznasynyň ynsanperwer başlangyçlaryny, bitiren hyzmatlaryny hormatlamak, toplan tejribesini, ösýän halkara abraýyny giňden goldamak maksady bilen döredilýär. Türkmenistanyň «Arkadag» medaly bilen daşary ýurt raýatlary, raýatlygy bolmadyk adamlar hem sylaglanyp bilner. Türkmenistanyň «Arkadag» medalyna mynasyp bolanlar Türkmenistanyň Prezidenti tarapyndan sylaglanylýar.

2. Aşgabatdaky dabaraly ýagdaýda Ýaşulularyň halkara güni bellenildi. A.S.Puşkin adyndaky döwlet rus drama teatrynyň artistleri «Ýaşlygymyzyň aýdymlary» atly ýörite baýramçylyk meýilnamasy boýunça çykyş etdiler. Şeýle hem, artistler weteranlar bilen bilelikde uruş ýyllarynyň aýdymlaryny aýtdylar, goşgy okardylar we tanslary ýerine ýetirdiler. Baýramyň ahyrynda oňa gatnaşyjylara Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministrliginiň adyndan ýadygärlik sowgatlar gowşuryldy.

3. Şu gün Arkadag şäherindäki Aba Annaýew adyndaky Halkara atçylyk akademiýasynda Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň, Daşary işler ministrliginiň we Türkmenistanyň Amgtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi geňeşiniň bilelikde guramagynda «Dialog – parahatçylygyň kepili» atly Halkara ýaşlar forumy geçirildi. Forumyň hyzmatdaşlary hökmünde halkara we sebit guramalary, şol sanda BMG-niň Merkezi Aziýa üçin Öňüni alyş diplomatiýasy boýunça sebit merkezi, ýaşlar guramalary we bilim edaralary çykyş etdi.

4. Halkara bilim boýunça Amerikan geňeşlikleri Türkmenistanyň ýokary synp mekdep okuwçylary üçin FLEX maksatnamasy boýunça synag geçirilýändigini yglan etdi. Bäsleşigiň ýeňijileri bir amerikan maşgalasynda ýaşamak we amerikan mekdebinde okamak bilen, ABŞ-da bir ýyl bolmaga mümkinçilik alarlar. FLEX maksatnamasy we haýyşnamalary bermegiň talaplary barada has anyk maglumatlar ABŞ-nyň Türkmenistandaky ilçihanasynyň saýtynda elýeterlidir.

Dünýäde

5. Iňlis alymlary tarapyndan geçirilen barlag güýmenje hökmünde balyk tutmak bilen meşgullanýan erkekleriň psihiki saglygy boýunça gowy görkezijilere eýedigini görkezdi. Synag wagtynda 1700-den gowrak adam sorag edildi. Balyk tutmak bilen yzygiderli meşgullanýandygyny habar beren adamlarda psihiki keselleriň ýüze çykmak ähtimallygy ýygy-ýygydan balyk tutmaýan erkekler bilen deňeşdirilende, 17% azdyr. Şol bir wagtyň özünde, alymlar balyk tutmagyň alkogolly içgiler içilmedik ýagdaýynda saglyga oňyn täsiriniň bardygyny duýdurýarlar.

6. Slowakiýada polisiýa ýol hereketiniň düzgünini bozan iti tussag etdi. Maşyn sürýän it ýol gözegçilik kameralarynda düşdi. It tizlik çäklendirmesini bozupdy: awtoulag sagatda 135 kilometr tizlik bilen barýardy. Guýrukly jenaýatçynyň suraty gysga wagtda internete ýaýrady. Iti ýol hereketiniň düzgünlerini bozandygy üçin jenaýat jogapkärçiligine çekip bolmaýandygy sebäpli, itiň we awtoulagyň eýesi öý haýwanynyň nädogry hereketleri üçin jerime tölemeli boldy.

Sport habarlary

7. Hançžouda geçirilýän Aziýa oýunlarynda türkmen kuraş ussatlary Tejen Tejenow we Aýnur Amanowa medal ugrundaky bäsleşiklerde üç ýeňiş gazandylar. Aşgabatdan 30 ýaşyndaky halkara derejeli sport ussady Tejen Tejenow 90 kilogramdan ýokary agram derejesinde 12 türgeniň arasynda kümüş medala mynasyp boldy. Türkmenbataly 27 ýaşly sport ussady Aýnur Amanowa bolsa 52 kilograma çenli agram derejesinde medallar ugrunda bäsleşýän 20 sany zenan türgeniň arasynda bürünç medalyň eýesi boldy.

8. Türkmenistanly boksçy Baýramdurdy Nurmuhammedow Hançžou şäherinde geçirilýän Aziýa oýunlarynda ýarym finala çykdy. Ol 71 kilograma çenli agram derejesinde geçirilen çärýek finalda mongoliýaly garşydaşyndan üstün çykdy. Şeýlelikde, Nurmuhammedow iň azyndan bürünç medal almagy kepillendirdi. Magtymguly şäherinde doglan 21 ýaşly Baýramdurdy Nurmuhammedow Aziýa oýunlarynda ilkinji gezek çykyş edýär.

9. Aşgabadyň «Altyn asyr» topary Türkmenistanyň futbol boýunça çempionatynyň 13-nji tapgyrynyň yza süýşürilen duşuşygynda myhmançylykda «Merw» toparyndan 1:0 hasabynda üstün çykdy. 69-njy minutda myhmanlaryň hüjümçisi Selim Nurmyradow duşuşygyň ýeke-täk pökgüsini tora girizdi. Ýeňişden soň «Altyn asyr» (35 utuk) Ýokary liganyň sanawynda «Arkadaga» (42 utuk) üç utuk ýakynlaşyp, ikinji orny eýeledi. «Merw» bolsa ýedinji orunda barýar (12 utuk).

10. «Ahalyň» futbolçylary AFK Çempionlar ligasynyň toparçalaýyn tapgyrynyň 2-nji aýlawynyň duşuşygyny geçirmek üçin Birleşen Arap Emirliklerine bardylar. «A» toparçasynda «Al-Aýn» toparyna garşy duşuşyk sişenbe güni, 3-nji oktýabrda geçiriler we Aşgabat wagty bilen sagat 21:00-da başlanar. Ýeri gelende bellesek, bu toparçada Özbegistanyň «Pahtakor» hem-de Saud Arabystanynyň «Al-Feýha» toparlary hem çykyş edýärler.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň