Soňky habarlar

Arhiw

Tennis boýunça Merkezi Aziýanyň çempionaty başlandy, «Aşgabat» seýilgähinde Puşkiniň doglan güni bellenildi, türkmen lukmanlary Owganystandaky ynsanperwer missiýanyň çäklerinde 700-den gowrak adama kömek berdiler we beýleki habarlar

11:3005.06.2023
0
18449

Türkmenistanda

1. Prezident Serdar Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça Turgundy şäherçesindäki çaga dogrulýan öýünde işlän türkmen lukmanlary 473 zenana we 276 çaga bejeriş we maslahat beriş ýardamlaryny berdiler. Göwreli aýallara, dürli ginekologiki keselleri bolan näsaglara we täze doglan çagalara kömek berildi. Türkmen lukmanlarynyň bejeriş we maslahat beriş işlerini geçiren döwründe Turgundy şäherçesinde 12 çaga dünýä indi. Ýatlatsak, üç lukmanyň ynsanperwer missiýasy 15 – 31-nji maý aralygynda ýerine ýetirildi.

2. Serdar Berdimuhamedow türk tarapynyň çakylygy boýunça Rejep Taýyp Ärdoganyň Türkiýe Respublikasynyň gaýtadan saýlanan Prezidenti hökmünde wezipä girişmek dabarasyna gatnaşdy. Wezipä girişmek dabarasy ýurduň parlamentiniň Ankaradaky binasynda geçirildi, dabaranyň dowamynda Ärdogan kasam kabul etdi, Türkiýäniň parlamentiniň başlygynyň wezipe borçlaryny wagtlaýyn ýerine ýetiriji Dewlet Bahçeli bolsa döwlet Baştutanyna saýlawlarda ýeňiş gazanandygyny tassyklaýan resminamany gowşurdy. Dabaraly çärä Türkmenistanyň Prezidentinden başga-da 90-dan gowrak wekiliýetiň agzalary, şol sanda 40-dan gowrak daşary ýurt döwletleriniň, hökümetleriň we parlamentleriň, şeýle hem halkara guramalaryň ýolbaşçylary gatnaşdylar. Rejep Taýyp Ärdogan üçünji gezek resmi taýdan Türkiýäniň Prezidenti boldy. Ol bu wezipäni 2028-nji ýyla çenli eýelär.

3. Şenbe güni, türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Arkadag şäherine iş saparynyň çäklerinde elektromobili synagdan geçirdi. Ozal habar berlişi ýaly, türkmen paýtagtyndan 30 km günorta-günbatarda 950 gektar meýdanda gurulýan Arkadag şäherinde ýerüsti jemgyýetçilik elektrik ulaglaryny ornaşdyrmak meýilleşdirilýär. Bu Türkmenistanda jemgyýetçilik elektrik ulaglaryny ulanmagyň ilkinji tejribesi bolar. Türkmenistanyň halk häkimiýetiniň ýokary wekilçilikli edarasynyň Başlygy iş saparynyň dowamynda Arkadag şäherinde hereket etjek döwrebap elektrobuslar we elektromobiller bilen tanyşdy.

4. Aşgabatdaky Magtymguly adyndaky milli sazly drama teatrynda görnükli kompozitoryň 210 ýyllygyna bagyşlanan «WERDI» atly bilelikdäki türkmen-italýan konserti üstünlikli geçirdi. Resul Gylyjowyň ýolbaşçylygyndaky Türkmenistanyň Döwlet simfoniki orkestri we ýörite çagyrylan myhman, meşhur italýan opera aýdymçysy Mariýa Pişitelli sahnada ajaýyp şowhun döretdiler. Konsert Italiýanyň Türkmenistandaky ilçihanasy tarapyndan ýurduň Medeniýet ministrligi bilen bilelikde guraldy.

5. Aşgabatda Rus diliniň güni we A.S.Puşkiniň doglan gününiň 224 ýyllygy dabaraly çagalar festiwaly bilen bellenildi. Bu çäre ýekşenbe güni paýtagtyň «Aşgabat» seýilgähinde geçirildi, oňa zehinli şahyryň 500 töweregi muşdagy gatnaşdy. Russiýanyň ilçihanasy we Aşgabatdaky Rus öýi seýilgähde uly sahna gurnadylar, onda Puşkiniň ertekilerine esaslanýan ajaýyp teatr çykyşlary ýerine ýetirildi. Festiwal hiç kimi biparh goýmady, ulular çagalar bilen bilelikde bäsleşikli oýunlary oýnadylar, şatlandylar we baýramçylyga tüýs ýürekden begendiler.

Dünýäde

6. Raýan Goslingiň we Margo Robbiniň baş keşpleri janlandyrmaklarynda 2023-nji ýylyň iň köp garaşylýan filmleriniň biri bolan «Barbi» filminiň surata düşürilmegi netijesinde bütin dünýäde «Rosko» boýaglarynyň ähli gülgüne öwüşginleriniň ýetmezçiligine sebäp boldy. Režissýor Greta Gerwig surata düşüriş meýdançasyndaky ähli zadyň gülgüne bolmagyny talap etdi: gurjak öýi, mebeller, esbaplar we beýlekiler. «Barbi» atly romantiki komediýanyň ilkinji görkezilişi 21-nji iýulda bolar.

7. ABŞ-niň Florida ştatynyň kenary jemi agramy 13 million tonna deň hasaplanýan köp mukdarda suwotular bilen örtüldi. Deňiz kenarynda dynç almagyň muşdaklaryny ürküzen ýiti ýakymsyz ysdan başga-da, suwotularda «Vibrio vulnificus» bakteriýalary saklanýar. Bu bakteriýalar aşgazanyň nemli bardasy arkaly bedene düşen ýagdaýynda sepsise we hatda ölüme hem sebäp bolup bilýärler. Meýletinçiler we hünärmenler kenary zyýanly suwotulardan arassalamak işleri bilen meşgullanarlar, bakteriýanyň täsiriniň öňüni almak üçin hökmany ýagdaýda galyň rezin ellikler we ýörite tutawaçlar peýdalanylar.

Sport habarlary

8. Şu gün Aşgabatdaky Olimpiýa şäherçesinde 12 ýaşa çenli oýunçylaryň arasynda Merkezi Aziýanyň sebitleýin tennis ýaryşynyň açylyş dabarasy geçirildi. Bu ýaryş Türkmenistanyň Tennis federasiýasy tarapyndan bu sport görnüşiniň Halkara federasiýasy bilen bilelikde gurnalýar. Açylyş dabarasyndan soň türkmen tennisçileri gyrgyzystanly garşydaşlary bilen duşuşdylar we oýny ýeňiji hökmünde tamamladylar. Ýaryş 9-njy iýunda tamamlanar.

9. Aşgabatda Türkmenistanyň Futbol federasiýasynyň Kubogy ugrunda bäsleşik geçiriler. Bäsleşik 6 – 14-nji iýun aralygynda dowam eder. Oňa Türkmenistanyň Ýokary ligasynyň «Altyn asyr», «Aşgabat», «Şagadam», «Energetik», «Merw» we «Ahal» toparlary gatnaşarlar. Federasiýanyň Kubogynyň duşuşyklary «Aşgabat», «Sport Toplumy» (Büzmeýin etraby) we «Bagyr» ýaşaýyş jaý toplumyndaky stadionlarda geçiriler.

10. «Milanyň» şwed hüjümçisi Zlatan Ibragimowiç karýerasyny tamamlaýandygyny habar berdi. «Siz meni gujak açyp garşy aldyňyz we men ömrümiň ahyryna çenli Milanly bolup galaryn. Futbol bilen hoşlaşmagyň wagty geldi, ýöne siz bilen däl» diýip, Ibrahimowiç «Werona» bilen duşuşykdan soňra aýdyp geçdi. Bu möwsümde Ibragimowiçiň ähli ýaryşlarda «Milanyň’ düzüminde dört oýna çykdy we penalti urgusy bilen bir pökgini tora girizdi.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň