Täzelikler

Архив новостей

Aşgabatda neşe serişdeleriniň ulanylyşynyň öňüni almagyň iki günlük sebit maslahaty geçirildi

08:2812.06.2015
0
568
Aşgabatda neşe serişdeleriniň ulanylyşynyň öňüni almagyň iki günlük sebit maslahaty geçirildi

Aşgabatda neşe serişdeleriniň ulanylyşynyň öňüni almagyň milli maksatnamalarynyň netijeliligine bagyşlanan iki günlük sebit maslahaty geçirildi. BMG-niň neşeler we jenaýatlar boýunça müdiriýeti tarapyndan guralan duşuşyga gatnaşmak üçin Gazagystandan, Gyrgyzystandan, Özbegistandan, Täjigistandan, Eýrandan, Pakistandan, Owganystandan wekiller, şeýle hem BMG-niň neşeler we jenaýatlar boýunça müdiriýetiniň bilermeni Hanna Heýkila (Awstriýa) we sebit utgaşdyryjysy Nadim Rehman (Eýran) türkmen paýtagtyna geldiler.

Çykyş edenler Prezident Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyjy boýunça Türkmenistanda neşe serişdeleriniň bikanun ulanylmagynyň öňüni almak, sagdyn durmuş ýörelgelerini ornaşdyrmak, ýaşlary sport bilen meşgullanmaga çekmek boýunça alnyp barylýan iri möçberli çärelere ýokary baha berip, sebit we ählumumy meseleleri çözmekde ýurdumyzyň eýeleýän işjeň ornunyň şu gezekki maslahatyň geçirilýän ýerini kesgitlemekde esasy görkeziji bolandygyny bellediler.

Maslahatda neşe serişdeleriniň ulanylyşynyň öňüni alyş çäreleriniň netijeliligini ýokarlandyrmak, maşgalalaryň we mekdepleriň, saglygy goraýyş ulgamynyň ýerli edaralarynyň  hem-de hukuk goraýjy edaralaryň — jemgyýetiň gyzyklanma bildirýän ähli toparlarynyň gatnaşmagynda işlenip taýýarlanylan çäreleriň kabul edilmegi ýaly meselelere garaldy.

Çykyş edenleriň belleýşi ýaly, bu maslahatyň geçirilmegi sebitiň ähli ýurtlarynyň ilatynyň arasynda sagdyn durmuş ýörelgesini wagyz etmek boýunça geçirilýän çäreleri işjeňleşdirmäge, jemgyýetçiligiň zyýanly endikleriň ýaramaz täsiri barada habarlylygyny ýokarlandyrmaga, häzirki döwrüň howplaryna we wehimlerine garşy bilelikdäki tagallalary jebisleşdirmäge ýardam berer.  

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Meňzeş täzelikler
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň