Soňky habarlar

Arhiw

«Türkmen howa ýollary» ýanwar aýy üçin Aşgabatdan halkara gatnawlarynyň petek satuwyny ýola goýdy, Russiýa Türkmenistana 3600 sany Täze ýyl arçasyny iberdi, Aşgabat Alyýewiň we Ärdoganyň saparlaryna taýýarlanýar

10:5421.11.2022
0
27681
«Türkmen howa ýollary» ýanwar aýy üçin Aşgabatdan halkara gatnawlarynyň petek satuwyny ýola goýdy, Russiýa Türkmenistana 3600 sany Täze ýyl arçasyny iberdi, Aşgabat Alyýewiň we Ärdoganyň saparlaryna taýýarlanýar

1. «Türkmenistan» awiakompaniýasynda 2023-nji ýylyň ýanwary üçin Aşgabatdan halkara ugurlary boýunça awiapetekleriniň satuwy başlandy. Petekleri awiakompaniýanyň resmi saýtynda we ykjam programma arkaly satyn almak mümkindir. Häzirki günde «Türkmenistan howa ýollary» Aşgabatdan Dubaýa (BAE), Maýndaky Frankfurta (Germaniýa), Stambula (Türkiýe), Kazana (Tatarstan, RF) we Moskwa (RF) yzygiderli gatnawlary amala aşyrýar.

2. Russiýa Türkmenistana Täze ýyl arçalarynyň ilkinji tapgyryny iberdi. Perm sebitinden Aşgabat şäherine 3600 agaç iberildi. Iberilmezden ozal önümler ähli zerur laboratoriýa gözegçilik işlerinden geçirildi. Tula, Týumen, Orenburg oblastlaryndan, Krasnodar we Stawropol sebitlerinden pürli agaçlaryň goşmaça tapgyrlarynyň getirilmegine garaşylýar.

3. Aşgabatda Türkmenistan, Azerbaýjan we Türkiýe döwletleriniň Baştutanlarynyň sammitini geçirmäge taýýarlyk görülýär. Foruma taýýarlygyň çäklerinde üç ýurduň daşary işler, ulag we energetika ministrleriniň duşuşyklary geçirilýär. Üç taraplaýyn sammite taýýarlygyň çäklerinde duşuşygyň dowamynda gol çekiljek resminamalaryň üstünde işler alnyp barylýar.

4. 23-25-nji noýabrda Türkmenistanda Täjigistan Respublikasynyň Medeniýet günleri geçiriler. Medeniýet günleriniň dowamynda birnäçe çäreleri geçirmek, şol sanda Täjigistanyň döwrebap suratkeşleriniň işleriniň, şekillendiriş sungaty eserleriniň, neşir önümleriniň we milli egin-eşikleriň sergilerini guramak meýilleşdirilýär.

5. 26-njy noýabrda Türkmen milli konserwatoriýasynyň Uly zalynda dünýä belli üç italýan sazanda – kompozitor Joakkino Rossinä, ussat skripkaçylar Juzeppe Tartinä we Nikkolo Paganninä bagyşlanan konsert geçiriler. Konsert 18:00-da başlanar, giriş mugt.

6. Alty ganhor kitden (kasatka) ybarat süri Portugaliýanyň kenaryna golaý ýerde ýelkenli gezelenç ýahtasyny gark etdi. Ganhor kitleriň hüjüm eden ýahtasynda dört ýolagçy bardy. Olaryň sözlerine görä, alty sany ýyrtyjydan ybarat süri birdenkä peýda bolup, ýahtanyň gyrasyna urunyp başladylar. Gaharly ganhor kitleriň hüjümi 45 minut töweregi dowam etdi, şondan soň ýahta gark bolup başlady. Bolsa-da, golaýda başga bir ýelkenli gämi bardy, onuň ekipažy gark bolan gämini görüp, ýahtanyň ýolagçylaryny halas etdi.

7. Donald Trampyň «Twitter-däki» sahypasy açyldy. Ilon Mask ABŞ-nyň öňki prezidentiniň ýapylan sahypasyny dikeltmek baradaky wadasyny ýerine ýetirdi. Geçen hepdäniň ahyrynda Mask «Twitter» ulanyjylaryna Trampyň sahypasyny açmalymy diýen sorag bilen ýüzlenipdi. Soraga gatnaşanlaryň 51,8% -inden oňyn jogap alandan soň, Musk derrew öňki prezidentiň hasabyny 2009-njy ýylda döredilenden bäri ýazylan ähli ýazgylary bilen dikeltdi.

8. Katarda futbol boýunça dünýä çempionaty – 2022 başlandy. Açylyş dabarasynda amerikaly aktýor Morgan Friman, Koreýanyň «BTS» toparynyň Çonguk we Kataryň emiri Tamim bin Hamad Al Tani çykyş etdiler. Resmi açylyşdan soň Kataryň we Ekwadoryň milli ýygyndylarynyň arasynda duşuşyk boldy. Öý eýeleri Ekwadordan 0:2 hasabynda asgyn geldiler, hüjümçi Enner Walensiýa dubl bilen tapawutlandy.

9. Russiýanyň «Soçi» futbol topary gurban Berdiýewi toparyň baş tälimçisi edip bellemek mümkinçiligine seredýär. «Rubini» iki gezek altyn medallara alyp baran Berdiýew 2019-njy ýyldan bäri «RPL-de» işlemeýär. Ol 2022-nji ýylyň iýun aýyndan bäri Eýranyň «Traktor» topartyna ýolbaşçylyk edýär.

10. «Dota 2» boýunça Türkmenistanyň topary Indoneziýada geçiriljek Dünýä çempionaty IeSF – 2022-niň toparlaýyn tapgyryndaky öz bäsdeşleri bilen tanyşdy. Türkmenistanyň milli ýygyndysy D toparynda çykyş eder, bu ýerde onuň garşydaşlary Fransiýanyň, Awstraliýanyň, Braziliýanyň, Gyrgyzystanyň we Gruziýanyň wekilleri bolarlar. Bäsleşik 1-12-nji dekabr aralygynda Bali şäherinde geçiriler. Türkmenistanyň Milli elektron sport federasiýasynyň 2020-nji ýylyň sentýabr aýynda Halkara elektron sport federasiýasyna goşulandygyny bellemek gerek.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň