Russiýa, Eýran, Azerbaýjan, Gazagystan we Türkmenistan bekre balyklaryny gorap saklamagyň ýollaryny ara alyp maslahatlaşýarlar

11:2827.05.2015
0
2134
Russiýa, Eýran, Azerbaýjan, Gazagystan we Türkmenistan bekre balyklaryny gorap saklamagyň ýollaryny ara alyp maslahatlaşýarlar

Sankt-Peterburgda Hazar deňziniň suw bioserişdeleri boýunça toparynyň 35-nji mejlisiniň barşynda bekre balyklaryny gorap saklamagyň ýollary ara alnyp maslahatlaşyldy — diýip, Rusbalykçylyk habar berýär.

Çärä hazarýaka döwletleriniň — Russiýanyň, Eýranyň, Azerbaýjanyň, Gazagystanyň we Türkmenistanyň wekiliýetleri gatnaşar. Topar 2014-nji ýylyň sentýabrynda Astrahanda geçirilen IV Hazar sammitinde Hazaryň suw bioserişdelerini gorap saklamaga we tygşytly ulanmaga degişli meseleler babatdaky kararlaryň ýerine ýetirilişini ara alyp maslahatlaşýarlar.

Habarda aýdylyşy ýaly, hazarýaka döwletleri Hazar deňzinde bekre görnüşli balyklary täjirçilik ýoly bilen tutmagy gadagan etmegiň möhletini uzaltmak baradaky gepleşikleri geçirmegi dowam etdirmegi göz öňünde tutýarlar.

Toparyň işi 29-njy maýa çenli dowam eder.

Russiýa Wolga — Hazar suw giňişliginde 2000-nji ýylda takgaz, 2005-nji ýylda bolsa bekre we Tirana balyklarynyň senagat esasda tutmagy gadagan etdi. Häzirki wagtda bekre balyklary babatdaky şeýle gadagançylyk Gazagystanda, Azerbaýjanda, Eýranda, Türkmenistanda hem girizildi.        

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Meňzeş täzelikler
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň