Soňky habarlar

Arhiw

«Mähirli Zenanyň» täze kolleksiýasy «Moda hepdeliginde» ýokary baha mynasyp boldy

09:4908.09.2022
0
18389
«Mähirli Zenanyň» täze kolleksiýasy «Moda hepdeliginde» ýokary baha mynasyp boldy

«Mähirli Zenan» kompaniýasy geçen «Moda hepdeligi — 2022» bäsleşiginiň netijeleri boýunça «Iň gowy konseptual dizaýn» ugry boýunça ýeňiji diýlip saýlandy.

Kompaniýa bu ýokary baha kaşaň, baý hem-de özboluşly stil aýratynlygy bilen tapawutlanýan täze baýramçylyk lybasyny döretmek bilen mynasyp boldy.

Uly isleg bildirilýän moda dizaýnynyň konseptuallygynda dizaýnerleriň döredýän çuňňur mazmuny we aňly-düşünjeli çemeleşmeleri jemlenýär. Bu bolsa «Mähirli Zenanyň» nusgalaryny türkmen moda önümçiliginde has-da tapawutlandyrýar.

Zenanlar üçin gaýtalanmajak gündelik we agşamky dabaralar üçin niýetlenen egin-eşik nusgalaryny döretmekde «Mähirli Zenan» kompaniýasynyň dizaýnerleri milli ýörelgeleri dowam etmeklige, şeýle-de ony döwrebaplyk bilen utgaşdyrmaga ähmiýet berýärler.

Hakyky sungat eserlerine deňelýän el keşdelerinde hem bu ýörelge mynasyp saklanýar.

«Mähirli Zenanyň» lybas nusgalary Aşgabat şäherinde ýerleşýän «Gül Zemin» söwda-dynç alyş merkezinde Aşgabat şäher häkimliginiň hem-de Türkmenistanyň ÝUNESKO-nyň işleri boýunça Milli toparynyň sekretariatynyň bilelikde guramagynda «Aşgabat — dizaýn şäherim» taslamasynyň çäklerinde geçirilen «Moda hepdeligi — 2022» bäsleşiginiň jemleýji gününde köp sanly tomaşaçylaryň ünsüni çekdi.

Ýakyn günlerde kompaniýanyň täze lybas kolleksiýasynyň nusgalary «Bagtyýarlyk» söwda-dynç alyş merkeziniň 1-nji gatynda ýerleşýän «Mähirli Zenan» dükanynda alyjylar üçin elýeterli bolar.

Şeýle-de okaň:

Fotoreportaž:

Wideo serediň:

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň