Soňky habarlar

Arhiw

«Hazar logistik» ýörite tehnikalary daşamak hyzmatyny ýerine ýetirýär

11:0006.04.2022
0
5550

«Hazar logistik» ulag-logistika kärhanasy gurluşyk çygryna degişli bolan dürli hili ýörite tehnikalary uzak aralyklara daşamak hyzmatyny hödürleýär.

Kärhana awtomobil ýollary we demir ýollar arkaly köp tonnalyk hem-de aşa köp mukdardaky ýükleri, binalary gurmak, ýollary gurmak we ş.m. maksatlar üçin niýetlenen enjamlary daşamak üçin tehniki serişdelere eýedir.

«Hazar logistik» kärhanasynyň uly göwrümli we agyr ýükleri, şeýle-de konteýnerleri daşamaga ýardam edýän ýörite platformalary hem-de agyr ýük ulaglary degişli ýükleri Türkmenistanyň çägine we daşary ýurtlara daşamaga mümkinçilik berýär.

Kärhananyň esasy aýratynlyklarynyň biri-de, onuň Türkmenistanyň dürli sebitlerinde şahamçalarynyň hereket etmegidir. Bu babatda ýükleriň üznüksiz daşalmagy alty sany logistika bölümi tarapyndan üpjün edilýär.

Häzirki wagtda «Hazar logistik» kärhanasy Özbegistana, Gazagystana, Eýrana, Owganystana, şeýle-de Hytaýa, Russiýa, Ýewropa hem-de GDA döwletlerine ýükleri daşamak hyzmatyny alyp barýar.

Şeýle-de okaň:

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň