Zepp Blatter: “Meniň wezipäm heniz tamamlananok”

18:1826.01.2015
0
955
Zepp Blatter: “Meniň wezipäm heniz tamamlananok”

Aşgabat, 26-njy ýanwar. “Türkmenportal”.

Halkara futbol federasiýasynyň (FIFA) ýolbaşçysy Zepp Blatter öz kandidaturasyny bu guramanyň prezidentiniň bassyr bäşinji saýlawlaryna hödürlemegiň sebäpleri barada gürrüň berdi we Ýewropanyň futbol assosiasiýalary birleşigini (UEFA) tankytlady.

—Men saýlawlara hiç hili tolgunmany başdan geçirmän, öte arkaýyn barýan, heniz meniň wezipäm tamamlananok ahyry. Milli federasiýalar meniň  kandidaturamy goýmagymy haýyş etdiler, şeýle seretseň, menden güýçli dalaşgär ýok ahyry.

Menden dynmak isleýänleriň ählisi saýlawlara gatnaşmaly, garşyma gidýänler we UEFA bu meselede diýseň batyrgaý. Şeýle bolýan bolsa, olar hormat goýup, maňa öz işimi dowam etdirmäge mümkinçilik bermeli — diýip Blatter belledi.

FIFA-nyň öňki baş sekretary Žeram Şampan, Iordaniýanyň şazadasy Ali bin Al-Huseýn we Fransiýanyň ýygyndy toparynyň öňki futbolçysy Dawid Žinola FIFA-nyň prezidentiniň saýlawlarynda Blatteriň garşydaşlary bolarlar. 

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Meňzeş täzelikler
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň